Kogo reprezentuje osoba

Pałys Teresa

w KRS

Teresa Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Pałys
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anyż Robert, Bąk Teresa, Banach Tomasz, Bebel Maria Teresa, Bonar Agata, Bryl Monika, Bławat Anna, Ciach Łukasz, Czernek Kinga, Czerwiec Krzysztof Feliks, Dragan Edyta, Durma Jolanta, Dyszlewska Monika, Dziewit Monika, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Gawłowicz Małgorzata, Goćwin Krystyna, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Jasielska Barbara, Jazgara Urszula, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kopczyk Dziekan Joanna, Korus Leszek, Kozub Edyta, Kołodziej Przemysław, Kret Jolanta, Krupa Monika, Kusik Zygmunt, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Miałkowska Monika, Nowak Wojciech Maciej, Nurek Rafał, Olechowska Iwona, Olszewska Jadwiga, Pasieko Halina, Pawlak Krystyna, Pawlik Anna, Pompa Norbert, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Radosz Radosław, Stąpór Danuta, Stawska Aleksandra, Stopyra Sylwia, Stylska Anna, Swatek Edward, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szcześniak Jolanta, Szemraj Aneta, Szwarc Anna, Szymański Stanisław Tomasz, Słowik Leszek, Traczyk Agnieszka, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Walicka Zwolska Małgorzata Justyna, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Wróbel Jakub, Zielińska Teresa, Łodej Maria, Łosin Grzegorz, Łukasiewicz Łukasz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyrzykowska Anna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Bank Spółdzielczy W Połańcu, Połaniec − KRS 0000146820
 3. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 4. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 8. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 9. Słoneczna Sp. Z O.O., Gruszka − KRS 0000999980
 10. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 11. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 12. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 13. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 16. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 18. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000141165
 2. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 4. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 7. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego typu średniego, kwota 613 953,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 613 953,00 zł (słownie złotych: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 00/100) w tym: - część A - w kwocie 313 953,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15, - część B - w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego. Gmina Szczucin, na podstawie umowy Nr IXA/763/IS/15 z dnia 20 listopada 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Szczucin uzyskała dofinansowanie na Projekt pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Gmina Szczucin, po zakończeniu realizacji w/w Projektu wystąpi do Województwa Małopolskiego z wnioskiem o płatność końcową, na podstawie którego nastąpi zwrot do budżetu Gminy Szczucin środków finansowych wydatkowanych przez Gminę Szczucin na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania w/w umowy. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę części przedmiotowego kredytu w kwocie 313 953,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15. Pozostała część kredytu w kwocie 300 000,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego, w zakresie pokrycia zobowiązań własnych, zostanie spłacona w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: - w zakresie części A - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – od upływu okresu karencji tj. od 31 marca 2018 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - w zakresie części A - do następnego dnia po dniu wpływu na rachunek bankowy Gminy Szczucin środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. - w zakresie części B – do dnia 30 marca 2018 r. 4. Spłata kapitału – - w zakresie części A - jednorazowo lub w transzach, każdorazowo w wysokości kwoty środków zrefundowanych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w dniu roboczym następującym po dniu wpływu tych środków finansowych na rachunek Gminy Szczucin; Spłata kredytu w zakresie części A nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Gminy Szczucin termin refundacji środków finansowych wydłuży się poza dzień 31 stycznia 2018 r., Bank będzie naliczał Kredytobiorcy (Gminie Szczucin) odsetki według zasad wynikających ze złożonej przez Bank oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu spłaty kapitału wyznaczając nowy termin poprzez sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. - w zakresie części B – w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Oprocentowanie – wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka 1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b) Marża Wykonawcy banku w wysokości ……… % kwoty kredytu - stała dla całego okresu kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia przekazania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z ceną ofertową Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,6600 % z dnia 28 kwietnia 2017 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w kwocie 613 953,00 zł w dniu 12 czerwca 2017 r., - spłata kredytu w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r., - spłata kredytu w zakresie części B: 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł, 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł, - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości ..... % transzy kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed terminem bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca obowiązywania umowy. 14. Kredyt w kwocie 613 953,00 zł będzie dostępny jednorazowo lub w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. 15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco” z deklaracja wekslową. 16. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: - w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – : 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. Z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  Warunki uzyskania i spłaty kredytu:
  1. Okres kredytowania: 8 lat
  2. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 7 listopada 2016 r. (środki z kredytu zostaną uruchomione jednorazowo) Uwaga: Dla potrzeb sporządzenia przez Wykonawców porównywalnych ofert przetargowych przyjmuje się, że powyższa data będzie faktyczną datą postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego. W przypadku przesunięcia terminu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej termin postawienia do dyspozycji środków finansowych będzie najbliższym możliwym terminem nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2016r.)
  3. Okres spłaty kapitału: raty płatne w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  4. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2017 r. ,ostatnia 31.12.2024r.
  5. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczone jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres obrachunkowy oraz stałej marzy zaproponowanej przez Wykonawcę. Zmiana stopy oprocentowania następować będzie w pierwszym dniu roboczym kwartału kalendarzowego i tak wyliczona wartość będzie stopą obowiązującą w bieżącym kwartale kalendarzowym.
  6. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  7. Okresy odsetkowe: 33 raty płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2016 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  8. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  9. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji 12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  13. Jeżeli dzień zapłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy – spłata będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu przy czym za dni wolne od pracy Zamawiający uznaje dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Klimontów oraz jednostek organizacyjnych (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Klimontów oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.2. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej Gminy i jej jednostek organizacyjnych.3.Otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego.4. Realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej.5. Realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach.6. Przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych. 7. Dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków. 8. Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 9. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego. 10. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. 11. Umożliwieniu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych. 12. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat. 13. Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk. 14. Wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 15. Potwierdzaniu sald. 16. Zamykaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 17. Wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 18. Udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku II Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Klimontów w siedzibie, placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Klimontów. 2. Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. 3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników. 4. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji. 6. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek. 7. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji. 9. Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków. 10. Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3. Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki: 1. Urząd Gminy w Klimontowie, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie, 3. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie, 4. Przedszkole samorządowe w Klimontowie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, 6. Gimnazjum w Klimontowie, 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, 8. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie
 4. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 700 000 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Klimontów w wysokości 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) o okresie spłaty do 31 marca 2029 r. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 691.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014 r.
  2. Warunki kredytu:
  a. Okres kredytowania: 9 lat
  b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 30 listopada 2015 r.
  c. Okres spłaty kapitału: 36 rat płatnych w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  d. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r., ostatnia 31.12.2024r.
  e. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR 3M powiększoną o marżę zaproponowana przez Wykonawcę
  f. Wysokość stawki bazowej określana na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres jej obowiązywania
  g. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  h. Okresy odsetkowe: 37 rat płatnych w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2015 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  i. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  j. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  k. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji
  m. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich
 6. Kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec
  Kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 860 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 1
  860000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy zł) w
  tym: z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zaplanowanych w
  wydatkach majątkowych Gminy Szczucin w 2015 r. Kredyt będzie spłacany
  począwszy od 31 października 2015 r. w ciągu 9 lat, w 2016r. kwota 38448,00 w
  każdym następnym roku po jednej racie w kwocie 227 694,00 zł, płatne w
  terminach do 31 października każdego roku. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta
  kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: - 108 miesięcy od upływu
  okresu karencji tj. od 31 października 2016 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - do 30
  października 2016 r. 4. Spłata kapitału - - od upływu karencji tj. od 31 października
  2016 r. w 2016r rata 38 448,00 w każdym następnym roku po jednej racie w
  kwocie 227 694,00 zł płatnej w terminie do 31 października każdego roku, na
  podstawie informacji przekazanej przez bank. Dopuszcza się wstępne
  informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat
  kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w
  okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał
  kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Dopuszcza
  się wstępne informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą
  płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od
  zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek
  przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty
  kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8.
  Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa
  powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka
  1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b)
  Marża banku w wysokości procent kwoty kredytu - stała dla całego okresu
  kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych
  kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366 dni, od dnia przekazania kredytu do
  dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z
  ceną ofertową wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od
  dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego
  miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,66
  procent z dnia 30 czerwca 2015 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w
  dniu 31 lipca 2015 r., - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie
  przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie
  przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od
  postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości procent transzy
  kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty
  kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez żadnych prowizji i opłat.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed
  terminem bez żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we
  wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do
  końca umowy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia
  planowanych środków finansowych pomiędzy zadaniami, na realizację których
  zaciągany jest przedmiotowy kredyt. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
  zmiany terminów i kwot spłaty rat kapitałowych w okresie trwania umowy
  kredytowej, bez dodatkowych opłat i prowizji. 16. Kredyt w kwocie 1 860000,00 zł
  będzie dostępny jednorazowo lub w transzach najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015
  r. 17. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco z deklaracja wekslową.
  18. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: 31 październik 2016 r. -
  38448,00 zł 31 październik 2017 r. - 227694,00 zł 31 październik 2018 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2019 r. - 227694,00 zł 31 październik 2020 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2021 r. - 227 694,00 zł 31 październik 2022 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2023 r. - 227 694,00 zł 31 październik 2024 r. - 227
  694,00 zł
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Tryńcza, Tryńcza
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Zamawiający ustala następujące warunki dotyczące zamówienia: 1) wysokość kredytu 1 000 000,00 PLN; 2) okres kredytowania od maj 2015 r. do grudzień 2019 r.; 3) wypłata kredytu będzie uruchomiona w maju 2015 r.; dla potrzeby obliczenia kosztów odsetek za datę wypłaty całości kredytu przyjmuje się 14.05.2015r. 4) zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji 5) spłata odsetek w ratach kwartalnych, w terminach: -30.06.2015r. -30.09.2015r. -31.12.2015r. -31.03.2016r. -30.06.2016r. -30.09.2016r. -31.12.2016r. -31.03.2017r. -30.06.2017r. -30.09.2017r. -31.12.2017r. -31.03.2018r. -30.06.2018r. -30.09.2018r. -31.12.2018r. -31.03.2019r. -30.06.2019r. -30.09.2019r. -31.12.2019r 6) spłata kredytu w ratach kwartalnych, w terminach i kwotach: -31.03.2016r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2016r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2016r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2016r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2017r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2017r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2017r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2017r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2018r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2018r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2018r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2018r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2019r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2019r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2019r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2019r. w wysokości 62 500,00zł 7) oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy; 8) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 9) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu; 10) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystanego w części kredytu; 11) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawanych zaświadczeń, opinii oraz ewentualne sporządzanie aneksów lub za wcześniejszą spłatę kredytu; 12) zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 13) naliczanie odsetek od momentu uruchomienia kredytu kwartalnie za faktyczną liczbę dni odsetkowych oraz faktyczną wykorzystaną i niespłaconą wartość kredytu; 14) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w PLN (złotych polskich); 15) wymagany czas uruchomienia kredytu najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego; 3. W ofercie należy podać łączny koszt kredytu tj. wibor+marżę, który będzie jedynym kryterium wyboru oferty; 4. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec zawartych umów regulowane są na bieżąco. 5. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do SIWZ załącza następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 2) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 3) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 6) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 7) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 8) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 9) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 10) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 11) Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na rok 2015; 12) Uchwała nr 12/11/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tryńcza; 13) Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 marzec 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2015r.; 14) zarządzenie nr 33/04/2015 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 20 kwiecień 2015r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego; 15) Uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tryńcza długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000,00zł do wglądu przed podpisaniem umowy ; 6. Dodatkowe sprawozdania finansowe są do wglądu w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Tryńczy. 7. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone
 9. UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU INWESTYCYJNEGO
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Termomodernizacja budynków Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.
 10. Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 1 500 000 zł
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 1 500 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 2919.2014 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2014 r. Warunki kredytu: a. Okres kredytowania: 10 lat b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 17 listopada 2014 r. c. Okres spłaty kapitału:40 rat płatne w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r. d. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r. ,ostatnia 31.12.2024r. e. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR 3M powiększoną o marżę zaproponowana przez Wykonawcę f. Wysokość stawki bazowej określana na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres jej obowiązywania g. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu h. Okresy odsetkowe: 41 rat płatnych w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2014 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r. i. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią j. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową. k. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania tylko części kredytu postawionego do jego dyspozycji l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji m. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 11. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Czchów, Czchów
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł. Okres kredytowania: lata 2014 - 2022 1)Uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy : transza - 12 grudnia 2014 roku 2)Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2016 r. 3)Wymagany harmonogram spłat odsetek - odsetki naliczane i spłacane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od 31.12.2014 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty. Spłata rat odsetkowych i kapitałowych zaplanowana na 31 grudnia będzie dokonana w ostatnim dniu roboczym danego roku. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażona w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 4)Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. 5)Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek. 6)Nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 7)Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8)Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 9)Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.

Inne osoby dla Pałys (104 osoby):