Kogo reprezentuje osoba

Pałys Teresa Anna

w KRS

Teresa Anna Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Pałys
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Błażowa (Podkarpackie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bator Maria, Bialic Stanisław, Cag Krystyna, Dziepak Eugenia, Kornaga Jolanta Agnieszka, Kościółek Małgorzata Maria, Król Mariusz Dionizy, Kuk Teresa, Kwaśny Aleksander, Majchrowski Jan, Oliwa Grażyna, Pałac Stanisław, Pietras Wiesław, Pluta Zbigniew Roman, Pociask Stanisława, Puzio Justyna, Płaza Franciszek, Sieńko Henryk, Sieńko Jan, Solarz Józef, Szczepan Anna Franciszka, Trojanowska Krystyna, Trzyna Teresa, Undziakiewicz Lucyna, Walas Antoni, Łuc Dorota Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łach Józef Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Błażowej, Błażowa − KRS 0000084728
 2. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 3. Gospodarka Komunalna W Błażowej Sp. Z O.O., Błażowa − KRS 0000178695
 4. Kółko Rolnicze W Błażowej Górnej, Błażowa Górna − KRS 0000323850
 5. Lokalna Grupa Działania-lider Dolina Strugu, Błażowa − KRS 0000251069
 6. Malarnia Proszkowa Sp. Z O.O., Dylągówka − KRS 0000715231
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Błażowej Dolnej-mokłuczce, Błażowa Dolna - Mokłuczka − KRS 0000020124
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Piątkowej, Piątkowa − KRS 0000404269
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Wólce Hyżneńskiej, Wólka Hyżneńska − KRS 0000018031
 10. Stowarzyszenie Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Gminy Błażowa W Błażowej, Błażowa − KRS 0000112497
 11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej W Błażowej, Błażowa − KRS 0000210478
 12. Towarzystwo Przyjaciół Hyżnego W Hyżnem, Hyżne − KRS 0000221491
 13. Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Rzeszów − KRS 0000131035

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Hyżnem, Hyżne − KRS 0000083170
 2. Brimat Innowacje Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000453779
 3. Gminna Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna W Błażowej, Błażowa − KRS 0000129399
 4. Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok − KRS 0000047309
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Błażowej, Błażowa − KRS 0000185629

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 610 000,00 zł z przeznaczeniem na: - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 595 932,74 zł, - pokrycie planowanego deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 14 067,26 zł.
  Zamawiający: Gmina Hyżne, Hyżne
  1. Zamówienie dotyczy udzielenia Gminie Hyżne długoterminowego kredytu w kwocie 610 000,00 zł, ( słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych ), zapisanego w uchwale Rady Gminy Hyżne Nr XXIII/144/12 z dnia 25.10.2012 r. z terminem spłaty w latach 2013-2018.
  Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
  2. Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M . Do oceny oferty (formularz ofertowy) przyjmuje się stawkę ustaloną na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu. Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka.
  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.
  3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  3.1. Waluta kredytu: PLN,
  3.2. Kwota kredytu: 610 000,00 zł,
  3.3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
  3.4. Wpływ środków z tytułu kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne nastąpi do dnia 18.12.2012 r.
  3.5. Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.03.2013 r.
  3.6. Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji.
  3.7. Spłata kapitału kredytu odbywać się będzie kwartalnie w poszczególnych latach wg harmonogramu zawartego w umowie ,
  - 2013 r. - 100 000,00 zł,
  - 2014 r. - 100 000,00 zł,
  - 2015 r. - 100 000,00 zł,
  - 2016 r. - 100 000,00 zł,
  - 2017 r. - 100 000,00 zł,
  - 2018 r. - 110 000,00 zł.

  3.8 Odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kredytu będą regulowane miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi podpisanie umowy po wcześniejszym otrzymaniu noty odsetkowej. Przy ich naliczaniu przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  3.9. Wysokość prowizji przygotowawczej ( obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku ): 0%.
  3.10. Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0%.
  3.11. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  3.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.
  W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  3.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty kwartalnie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.
  3.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie Wykonawcy.
  3.15. Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w marży.
  3.16. Powyższe ustalenia zostaną ujęte w umowie kredytowej.
  3.17. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy ze względu na specyfikę zamówienia nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  3.18. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, m.in. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm. ) oraz Kodeksem cywilnym.
  4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  4.1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  4.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.280.000,00 zł z przeznaczeniem na: 1. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.240.000,00 złotych. 2. Planowany deficyt na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, Miasto Błażowa w Gminie Błażowa - sieć dystrybucyjna gazu ziemnego o długości 49 km - 1.040.000,00 złotych.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy w Błażowej, Błażowa
  Zamówienie dotyczy udzielenia Gminie Błażowa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.280.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100) zapisanego w uchwale Rady Miejskiej w Błażowej Nr XV/83/2012 z dnia 9 marca 2012 r. z terminem spłaty w latach 2013 - 2022. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 24.04.2012 r. w wysokości 4,71 %. Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka. Waluta kredytu: PLN. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r. Wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym w Błażowej w terminach i kwotach podanych w SIWZ. Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 27.02.2013 r. Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji. Spłata odsetek: miesięcznie, do końca miesiąca, którego dotyczy spłata po wcześniejszym otrzymaniu noty odsetkowej od Wykonawcy. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia, a przy ich naliczaniu przyjmuje się że rok ma 365, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku): 0%. Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0%. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty kwartalnie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie Wykonawcy. Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w marży.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Błażowa na lata 2012 - 2015
  Zamawiający: Burmistrz Gminy w Błażowej, Błażowa
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Błażowa na lata 2012 - 2015: prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych (ok 30 rachunków) dla następujących jednostek:Urząd Miejski w Błażowej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej, realizację wpłat i wypłat gotówkowych, realizację przelewów. potwierdzanie stanu salda, automatyczne lokowanie środków na lokatach typu overnight, możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, prowadzenie usług bankowości elektronicznej, możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach terminowych, obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością, pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obsługą gotówkową na żądanie tj. dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Miejskiego i odbiorem gotówki z kasy Urzędu, na telefoniczne zgłoszenie, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, Wykonawca umożliwi korzystanie przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym.
 4. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 powstałego w wyniku wykonywania zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Gmina Hyżne, Hyżne
  Zamówienie dotyczy udzielenia Gminie Hyżne długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy powstałego w wyniku wykonania zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 - zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) zapisanego w uchwale Rady Gminy Hyżne Nr XIII/83/11 z dnia 09.11.2011 r. z terminem spłaty w latach 2012-2018. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
  Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M. Do oceny oferty (formularz ofertowy) przyjmuje się stawkę ustaloną na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu). Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka.
  Kredyt spłacony będzie w równych ratach kwartalnych wg harmonogramu zawartego w umowie ,

  - 2012 r. - 300 000,00 zł.
  - 2013 r. - 200 000,00 zł
  - 2014 r. - 200 000,00 zł.
  - 2015 r. - 200 000,00 zł.
  - 2016 r. - 200,000,00 zł.
  - 2017 r. - 250 000,00zł.
  - 2018 r. - 150 000,00 zł.

  Odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kredytu będą regulowane miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi podpisanie umowy. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 516 900 zł z przeznaczeniem na: I. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 190 000 zł II. Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna, Miasto Błażowa w Gminie Błażowa - sieć dystrybucyjna gazu ziemnego o długości 49 km 1 326 900 zł
  Zamawiający: Burmistrz Gminy w Błażowej, Błażowa
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 516 900 zł
  z przeznaczeniem na:
  I. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
  1 190 000 zł
  II. Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna, Miasto Błażowa w Gminie Błażowa - sieć dystrybucyjna gazu ziemnego o długości 49 km 1 326 900 zł
 6. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 8453 R Hyżne - Nowa Wieś
  Zamawiający: Gmina Hyżne, Hyżne
  Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości:
  400.000,00 zł, z przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 8453 R Hyżne - Nowa Wieś, zapisanego w uchwale Rady Gminy Hyżne Nr XXXV/277/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. z terminem spłaty w latach 2011 do 2014, na następujących warunkach:
  - kredyt w PLN,
  - odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu. Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie.
  - oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1 M, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Do oceny oferty - (formularz ofertowy) przyjmuje się stawkę ustaloną na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1 M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka,
  - spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych wg harmonogramu zawartego w umowie, w dniach od 31 marca 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku
  - spłata odsetek od pozostałej do spłaty kwoty kredytu następować będzie miesięcznie od ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi wpływ środków na konto Zamawiającego,
  - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli
  termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas
  terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności,
  - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Błażowej o/Hyżne
  nr rachunku: ................................................
  - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi Futoma Matulnik 800 000 zł i Asfaltowanie dróg gminnych - 600 000 zł
  Zamawiający: Burmistrz Gminy w Błażowej, Błażowa
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi Futoma Matulnik 800 000 zł i Asfaltowanie dróg gminnych - 600 000 zł

Inne osoby dla Pałys (104 osoby):