Kogo reprezentuje osoba

Pałys Tomasz

w KRS

Tomasz Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Pałys
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:81 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Robert, Modrzewska Jolanta, Więcek Andrzej Mirosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Modrzewska Jolanta Katarzyna, Stefański Piotr Waldemar
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Robert, Kmiecik Roman Bogdan, Stefański Piotr Waldemar
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefański Piotr Waldemar
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Robert, Modrzewska Jolanta, Stefański Piotr Waldemar, Więcek Andrzej Mirosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefański Piotr Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefańska Bożena Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Boro Invest Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000441365
 2. Boro Invest Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000518646
 3. Geotronics Dystrybucja Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000554199
 4. Geotronics Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000242212
 5. Geotronics Rd Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000547314
 6. Geotronics Usługi Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000551247
 7. New Tech Space Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000892069
 8. Spectra System Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000139423
 9. Trimsat Hr Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000385883
 10. Trimsat Investment Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000440772
 11. Trimsat Property Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000514101
 12. Trimtech Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000307297
 13. Vrsnet.pl Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000548282

Powiązane przetargi (81 szt.):
 1. CRZP/59/2015/AEZ/ Dostawa zdalnie sterowanego drona hydrograficznego zintegrowanego z precyzyjnym systemem pozycjonowania GNSS, echosondą pionową oraz oprogramowaniem - powtórne
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Dostawa zdalnie sterowanego drona hydrograficznego zintegrowanego z precyzyjnym systemem pozycjonowania GNSS, echosondą pionową oraz oprogramowaniem - powtórne
 2. Sporządzenie dokumentacji stanu zachowania baraków drewnianych B-154 i B-159 zlokalizowanych na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau obejmującej wykonanie skanowania laserowego oraz barwnych ortofotoplanów po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i robotach budowalnych, w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015
  Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji stanu zachowania baraków drewnianych B-154 i B-159 zlokalizowanych na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i robotach budowalnych, w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015, obejmującej: 1. Skanowanie laserowe baraków. 2. Wykonanie barwnych ortofotoplanów z rozdzielczością terenową piksela 1 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 3. Sporządzenie dokumentacji stanu zachowania baraków murowanych B-123 i B-124, zlokalizowanych na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau, obejmującej wykonanie barwnych ortofotoplanów.
  Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim
  Sporządzenie dokumentacji stanu zachowania baraków murowanych B-123 i B-124, zlokalizowanych na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau, obejmującej wykonanie barwnych ortofotoplanów.
 4. Dostawa w 5 częściach instrumentów i przyrządów pomiarowych: Część nr 1 - instrumenty geodezyjne, Część nr 2 - interferometr laserowy, Część nr 3 - kolimatory, Część nr 4 - komparator pionowy Część nr 5 -stanowisko do badań dalmierzy Nr sprawy RAP.272.2.2015
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w 5 częściach instrumentów i przyrządów pomiarowych: Część nr 1 - instrumenty geodezyjne, Część nr 2 - interferometr laserowy, Część nr 3 - kolimatory, Część nr 4 - komparator pionowy Część nr 5 -stanowisko do badań dalmierzy CZĘŚĆ nr 1 Instrumenty geodezyjne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.1 SIWZ.Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 2 1. Interferometr laserowy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.2 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 3 1. Kolimatory 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.3 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.3 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 4 1. Komparator pionowy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.4 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.4 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 5 1. Stanowisko do badania dalmierzy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.5 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.5 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia dla każdej z Części. Część nr 1 Termin dostawy: do 3 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.1 do SIWZ. Część nr 2 Termin dostawy: do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.2 do SIWZ. Część nr 3 Termin dostawy: do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.3 do SIWZ. Część nr 4 Termin dostawy: do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.4 do SIWZ. Część nr 5 Termin dostawy: do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.5 do SIWZ
 5. Dostawa w 5 częściach akcesoriów, oprzyrządowania i sprzętu geodezyjnego: Część nr 1 - akcesoria geodezyjne, Część nr 2 - sprzęt geodezyjny, Część nr 3 -oprzyrządowanie pomiarowe, Część nr 4 - libelle elektroniczne -szt 8 Część nr 5 -łaty niwelacyjne -14 szt. Nr sprawy RAP.272.130.2014
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w 5 częściach akcesoriów, oprzyrządowania i sprzętu geodezyjnego: Część nr 1 - akcesoria geodezyjne, Część nr 2 - sprzęt geodezyjny, Część nr 3 -oprzyrządowanie pomiarowe, Część nr 4 - libelle elektroniczne -szt 8 Część nr 5 -łaty niwelacyjne -14 szt CZĘŚĆ nr 1 Akcesoria geodezyjne 2. Wspólny Słownik Zamówień: 38296000-6 Przyrządy badawcze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.1 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 2 Sprzęt geodezyjny 2. Wspólny Słownik Zamówień: 38296000-6 Przyrządy badawcze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.2 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 3 Oprzyrządowanie pomiarowe 2. Wspólny Słownik Zamówień: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.3 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.3 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 4 Libelle elektroniczne 2. Wspólny Słownik Zamówień: 38422000-9 Urządzenia do pomiaru poziomu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.4 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.4 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. CZĘŚĆ nr 5 Łaty niwelacyjne 2. Wspólny Słownik Zamówień: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 6.5 SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5.5 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Realizowany przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 2) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego 3) Miejscem dostarczenia oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław (budynek GEO-INFO-HYDRO). 4) Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: -instrukcja obsługi dla użytkownika, -karta gwarancyjna przedmiotu umowy, -deklaracja zgodności z normami CE (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy okresu rękojmi. 6) Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Okres rękojmi liczony jest od dnia, w którym rozpoczyna swój bieg okres gwarancji jakości. 7) W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 8) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę - do 2 dni. Czas naprawy - do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 9) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. 10) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. 11) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.), 3) materiały eksploatacyjne. 12) W przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw, o których mowa w pkt 11 ust. 1 i 2. 13) W przypadku naprawy, o której mowa w ust 8 przedłużającej się ponad 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 14) Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia. Część nr 1, 2, 5 Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.1, 5.2, 5.5 (stosownie do Części, na która Wykonawca złożył ofertę) do SIWZ. Część nr 3 Termin dostawy: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.3 (stosownie do Części, na która Wykonawca złożył ofertę) do SIWZ. Część nr 4 Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wyżej wymieniony termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie - załącznik nr 5.4 (stosownie do Części, na która Wykonawca złożył ofertę) do SIWZ
 6. Dostawa naziemnego skanera laserowego
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa naziemnego skanera laserowego (zadanie II) dla Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dostępnej na stronie zamawiającego
 7. Dostawę akcesoriów do systemu UX5
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do systemu UX5 tj.:
  - Trimble UX5 Aerial Imaging Rover (Body samolotu) szt. 1
  - Trimble UX5 Near Infrared Camera with Bateries and Charger szt. 1
  Poer - Lithium Polymery Battery (14.8 V), Trimble UX5 szt. 1
 8. Dostawa trzech stacji referencyjnych GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS BO-ZP.2610.21.2014.GI.ASG-EUPOS
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
  2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech kompletów stacji referencyjnych GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:
  1)odbiornik stacji referencyjnej GNSS - 3 szt.;
  2)antenę Choke Ring GNSS - 3 szt.
  3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
  1)dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem dostarczonego sprzętu i oprogramowania;
  2)udzielenie gwarancji jakości na dostarczony sprzęt;
  3)dostarczenie dokumentów gwarancyjnych.
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, opisem parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu, okresu gwarancji i sposobu serwisowania sprzętu oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
  5.Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższego kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne).
  6.Wszędzie, gdzie występują w SIWZ nazwy własne produktów, zastrzeżone przez producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach gwarantujących zachowanie całkowitej wymaganej funkcjonalności opisanego sprzętu.
  7.Oferta równoważna:
  1)Zamawiający użył przy opisywaniu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfika przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Występujące w dokumentacji nazwy handlowe urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe;
  2)wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne. Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego;
  3)w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;
  4)Zamawiający informuje, że w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne dostawy zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką. Koszty związane z wykonaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań
  i efektów, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi przez Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia że produkt jest równoważny;
  5)Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt.
  8.Zakres przedmiotu zamówienia - szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 200 000,00 zł netto
 9. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Zamawiający: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
  Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 3 częściach oznaczonych: I, II i III.
 10. Aktualizacja oprogramowania Trimble Business Center. Program TBC Surevey Advanced wraz z rocznym dostępem do aktualizacji - 1 licencja
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Aktualizacja oprogramowania Trimble Business Center. Program TBC Surevey Advanced wraz z rocznym dostępem do aktualizacji - 1 licencja
 11. Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. Zawodowcy z Włoszczowy, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr sprawy: ZP/2/2013.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, Włoszczowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni geodezyjnej, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej, realizującego projekt pt. Zawodowcy z Włoszczowy Dostawa sprzętu do pracowni geodezyjnej - przyrządy do pomiaru geodezyjnego, oprogramowanie do pomiarów geodezyjnych i tworzenia map, sprzęt i narzędzia do prowadzenia pomiarów geodezyjnych, teodolity optyczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ..
 12. Dostawa i montaż fabrycznie nowego dodatkowego wyposażenia obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  Dostawa i montaż fabrycznie nowego dodatkowego wyposażenia obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego. Szczegółowa wielkość i zakres zamówienia została określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Usługa wykonania analizy odkształceń oraz dokumentacji wektorowej obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego - II etap w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015
  Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania analizy odkształceń oraz dokumentacji wektorowej obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego - II etap w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015 obejmująca: 1. Skanowanie laserowe 6 obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau: Zamówienie obejmuje skanowanie następujących typów obiektów: - typ A : Łaźnia B-93 (1 obiekt) Dokumentację poglądową zawiera Załącznik nr 8a -typ D : Sanitariat B- 88, B-86 (2 obiekty) Dokumentację poglądową zawiera Załącznik nr 8d -typ G: Barak mieszkalny B-71, B-79, B-138 (3 obiekty) Dokumentację poglądową zawiera Załącznik nr 8g do SIWZ 2. Wykonanie dokumentacji wektorowej 6 obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (w skali 1:50) na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego: 2.1. Dla obiektu typu A: łaźnia B-93 należy wykonać: -3 przekroje podłużne z widokiem na 2 strony -1 przekrój poprzeczny z widokiem na 2 strony -7 przekrojów poprzecznych z widokiem na 1 stronę -rzut na poziomie przyziemia z widokiem na posadzkę -rzut na poziomie otworów okiennych z widokiem na posadzkę -rzut konstrukcji dachu z widokiem ściany na której opiera się murłata -rzut połaci dachowych - 4 widoki elewacji Do wszystkich rysunków w wersji DWG należy dołączyć widok chmury punktów w formie ortofotoplanu. Rozmieszczenie linii przekrojowych zawiera Załącznik nr 8a do SIWZ 2.2. Dla obiektu typu D: sanitariat B-88, B-86 należy wykonać: - 1 przekrój podłużny z widokiem na 2 strony - 1 przekrój poprzeczny z widokiem na 2 strony - 2 przekroje poprzeczne z widokiem na jedną stronę - rzut na poziomie przyziemia z widokiem na posadzkę - rzut na poziomie otworów okiennych z widokiem na posadzkę - rzut konstrukcji dachu z widokiem ściany na której opiera się murłata - rzut połaci dachowych - 4 widoki elewacji Do wszystkich rysunków w wersji DWG należy dołączyć widok chmury punktów w formie ortofotoplanu. Rozmieszczenie linii przekrojowych zawiera Załącznik nr 8d do SIWZ 2.3. Dla każdego z obiektów typu G: baraki mieszkalne B-71, B-79, B-138 należy wykonać: - 3 przekroje podłużne z widokiem na 2 strony - 1 przekrój poprzeczny przez strefę wejściową z widokiem na 2 strony - 3 przekroje poprzeczne z widokiem na 2 strony - 3 przekroje poprzeczne z widokiem na 1 stronę - 1 przekrój podłużny przez strefę wejściową z widokiem na 1 stronę - rzut na poziomie przyziemia z widokiem na posadzkę - rzut na poziomie otworów okiennych z widokiem na posadzkę - rzut konstrukcji dachu z widokiem ściany na której opiera się murłata - rzut połaci dachowych - 4 widoki elewacji Do wszystkich rysunków w wersji DWG należy dołączyć widok chmury punktów w formie ortofotoplanu. Rozmieszczenie linii przekrojowych zawiera Załącznik nr 8g do SIWZ 2.4. Ponadto Wykonawca wykona w ramach zamówienia od 2 do maksymalnie 5 rzutów lub przekroi w wybranych przez Zamawiającego miejscach i obiektach objętych niniejszym zamówieniem. 3. Wykonanie analizy odkształceń 6 obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego. Dla wszystkich obiektów typu A, D, G, wykonanie: 3.1. Wykonanie map odkształceń ścian zewnętrznych w odniesieniu do wpasowanych płaszczyzn pionowych - mapy hipsometryczne i mapy warstwicowe. 3.2. Wykonanie map odkształceń posadzki w odniesieniu do wpasowanej płaszczyzny poziomej - mapa hipsometryczna i mapa warstwicowa. 3.3. Wykonanie analiz wychyleń w dwóch osiach słupów konstrukcyjnych - mapy hipsometryczne, wykresy przebiegu osi w płaszczyznach XZ i YZ (nie dotyczy typu D). 3.4. Wykonanie analiz wychyleń w dwóch osiach kominów - mapy hipsometryczne, wykresy przebiegu osi w płaszczyznach XZ i YZ. 3.5. Analiza deformacji poziomych belek konstrukcyjnych w dwóch płaszczyznach - poziomej i pionowej (wykresy przebiegu osi belek). 4. Wykonanie panoramicznych widoków TrueView. 4.1 Wykonanie, na podstawie danych otrzymanych po zrealizowaniu punktu 1 SIWZ, widoków TrueView dla obiektów: B-93 (typ A); B-88, B-86 (typ D); B-71, B-79, B-138 (typ G). 4.2 Wykonanie, na podstawie danych będących w posiadaniu Zamawiającego, widoków TrueView dla obiektów B-112 (typ A); B-91 (typ B); B-145 (typ C); B-140, B-141, B-142 (typ D); B-10 (typ E); B-8 (typ F); B-67, B-115 (typ G); B-113 i B-114, B-123 i B-124 (typ H). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 14. DOSTAWA AKCESORIÓW DO ZESTAWU POZYSKIWANIA DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH TRIMBLE UX5
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zestawu pozyskiwania danych fotogrametrycznych Trimble UX5:
  - Nadajnik urządzenia śledzącego Trimble UX5 (433MHz)
  - Odbiornik urządzenia śledzącego Trimble UX5 (433MHz)
 15. USŁUGA DOSTOSOWANIA STACJI REFERENCYJNEJ DO PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH OPARTYCH NA SYSTEMIE GALILEO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostosowania stacji referencyjnej do prac naukowo-badawczych opartych na systemie Galileo - odbiornik stacji powinien umożliwić odbiór sygnałów z satelitów GPS NAVSTAR, GLONASS, GALILEO oraz EGNOS na minimum 320 kanałach. Dokładny opis zamieszczony jest w załączniku Nr 3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
 16. Dostawa kompletnego zestawu pozyskiwania danych fotogrametrycznych - Trimble UX5 zestaw 1 wraz z oprogramowaniem Office Software - Trimble Business Center Photogrametry module - licencja sieciowa.
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu pozyskiwania danych fotogrametrycznych:
  - Trimble UX5 zestaw 1 wraz z oprogramowaniem Office Software
  - Trimble Business Center Photogrametry module - licencja sieciowa.
 17. Dostawa czterech stacji referencyjnych GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS - Nr referencyjny: ZP/BO-4-2500-67/GI-2500-670-90/2013
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech kompletów stacji referencyjnych GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: 1) odbiornik stacji referencyjnej GNSS - 4 szt.; 2) antenę Choke Ring GNSS - 4 szt. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem dostarczonego sprzętu; 2) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony sprzęt; 3) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, opisem parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu, okresu gwarancji i sposobu serwisowania sprzętu oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
 18. Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS nr ref. ZP/BO-4-2500-63/GI-2500-672-82/2013
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Trimble Pivot Platform i oprogramowanie Automatic Post Processing Software, zarządzającego usługami systemu ASG-EUPOS. Usługa asysty technicznej świadczona będzie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zawarcia umowy i polegać będzie w szczególności na: 1) usuwaniu usterek technicznych w działaniu oprogramowania zarządzającego; 2) udziale specjalistów Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów w zakresie działania oprogramowania zarządzającego zgłaszanych przez Zamawiającego oraz współdziałaniu z pracownikami Zamawiającego w diagnozowaniu przyczyny usterek; 3) udzielaniu konsultacji telefonicznych i za pomocą poczty elektronicznej ze specjalistami Wykonawcy lub producenta oprogramowania zarządzającego w zakresie konfiguracji i funkcjonowania oprogramowania zarządzającego; 4) dostarczaniu Zamawiającemu najnowszych wersji oprogramowania zarządzającego jeżeli będą oferowane przez producenta oprogramowania zarządzającego. 2. Zakres zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 19. Dostawa sprzętu geodezyjnego - zakup tachimetru elektronicznego
  Zamawiający: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Wrocław
  dostawa jednego tachimetru Trimble M3
 20. Dostawa sprzętu geodezyjnego do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizowana w ramach projektu /Nowoczesna edukacja-kompetentny pracownik/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, Ełk
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu geodezyjnego do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizowana w ramach projektu /Nowoczesna edukacja-kompetentny pracownik/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie /Opis przedmiotu zamówienia/, który jest załącznikiem nr l do SIWZ.
 21. Zakup i dostawa sprzętu jako wyposażenie pracowni specjalistycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl: nr identyfikacyjny KSI:WND-POKL.09.02.00-18-001/12-01 pt.: Podkarpacie stawia na zawodowców.
  Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Przemyśl
 22. Dostawa sprzętu geodezyjnego - czterech tachimetrów elektronicznych oraz jednej licencji oprogramowania biurowego
  Zamawiający: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Wrocław
 23. Dostawa precyzyjnego odbiornika GNSS RTK/RTN wraz z kontrolerem i oprogramowaniem kontrolera. Sprawa RAP.272.94.2013
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 24. Zakup odbiornika stacji referencyjnej globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNNS)
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
 25. Dostawa skanera laserowego 3D.
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 26. Dostawa ZESTAWU GPS R10 Z KONTROLEREM I OSPRZĘTEM
  Zamawiający: Katarzyna Poliwka Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa, Sanok
 27. Usługa wykonania analizy odkształceń oraz dokumentacji wektorowej obiektów na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015
  Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim
 28. Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i rehabilitacyjnego w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 29. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pomiarowego wraz z wyposażeniem i szkoleniem użytkowników. 907/PN/58/12
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 30. dostawa odbiornika GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos wraz z kontrolerem i oprogramowaniem.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 31. Sprzęt pomiarowy i diagnostyczny w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 32. Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego i oprogramowania na potrzeby nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów
 33. Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
 34. Dostawa geodezyjnego odbiornika satelitarnego GPS/ Grss wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 35. Dostawa dwóch fabrycznie nowych kompletnych zestawów do pomiarów GPS i czterech fabrycznie nowych tachimetrów elektronicznych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
  Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, Białystok
 36. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia, wg załączonej specyfikacji.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 37. Aktualizacja oprogramowania Trimble Business Centre do wersji 2.60
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 38. Dostawa i instalacja Zestawów GNSS do Pomiarów Statycznych i RTK dla Katedry Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 3 zestawy
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 39. Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy i utrzymania systemu ASG-EUPOS
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 40. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, tachimetru, oprogramowania i tonerów - 14 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 41. Dostawa odbiorników GPS wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Oznaczenie sprawy: OZ/D/299/MN/11
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 42. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Wydziału Nauk Biologicznych - 8 zadań
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, Wrocław
 43. Dostawa urządzenia do wykonywania pomiarów geodezyjnych związanych z ruchem zakładu górniczego.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
 44. Upgrade oprogramowania geodezyjnego Trimble Geomatic Office (TGO) do oprogramowania Trimble Business Center
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 45. Dostawa kompletu oprogramowań projektowo(graficzno)-obliczeniowego ze stałymi licencjami na siedem stanowisk komputerowych do obróbki i przetwarzania danych geodezyjnych w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych, Rybnik
 46. Dzierżawa odbiornika GNSS do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych wyposażonego w funkcję RTK
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 47. Dostawa fabrycznie nowego kompletnego zestawu do pomiarów GPS dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, Łódź
 48. Dostawa i instalacja Zestawów GNSS do Pomiarów Statycznych i RTK dla Katedry Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 49. Sprzedaż i dostawa niwelatora cyfrowego, tachimetru i oprogramowania oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń i oprogramowania, szkolenie instruktorsko -techniczne i przeprowadzenie prób testowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie; Numer sprawy: BZP/AG/28/2011
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 50. 1. Dzierżawa oprogramowania GPSNet, 2. Dostosowania oprogramowania GPSNet i systemu VRS pracującego w województwie małopolskim do potrzeb projektu EEI. 3. Zapewnienia ciągłości pracy oraz asysty i wsparcia technicznego dla zainstalowanego oprogramowania przez okres trwania umowy.
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 51. Dostawa elementów wyposażenia prototypu - system GPS do badań układu sterowania
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 52. Dostawa sprzętu geodezyjnego dla Wojewódzkie Biura Geodezji w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, Łódź
 53. Dostawa zestawów pomiarowych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie BZP/AG/17/2011
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 54. Dostawa trzech fabrycznie nowych kompletnych zestawów do pomiarów GPS i jednego fabrycznie nowego tachimetru elektronicznego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
  Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, Białystok
 55. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej dla Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze - IV partie. 907/PN/09/11
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 56. dostawa odbiornika GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos wraz z kontrolerem i oprogramowaniem
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 57. Dostawa do Urzędu Miasta Katowice 2 (dwóch) kompletów pomiarowych GPS/GNSS RTK przystosowanych do pracy w sieci ASG EUPOS wraz z oprogramowaniem do obliczeń w oparciu o ASG EUPOS ( w tym postprocesing)
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 58. Zakup i dostawa Odbiornika GPS GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos dla Gminy Miejskiej Przemyśl
  Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Przemyśl
 59. Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GPS
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
 60. Dostawa tachimetru serwomotorycznego bezlustrowego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Leszno
 61. Dostawa wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w tym geodezyjnego urządzenia pomiarowego, kserokopiarek i sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiat Stalowowolski, Stalowa Wola
 62. Dostawa i instalacja Zestawów GNSS do Pomiarów Statycznych i RTK dla Katedry Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 63. Dostawa skanera laserowego 3D dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/64/2010).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 64. Zakup geodezyjnego sprzętu pomiarowego
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
 65. Dostawa odbiornika Trimble R6 GNSS model II wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wyposażenim opcjonalnym, tachimetru Trimble M3 2 DR i tachimetru Trimble M3 3 DR z osprzętem oraz rozbudowa posiadanego przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki odbiornika Trimble R6 GPS do opcji Glonass. RAP 96 2010.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 66. Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 67. Dostawa sprzętu geodezyjnego na kierunek geodezja i kartografia-część I.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław
 68. Dostawa sprzętu geodezyjnego na kierunek geodezja i kartografia-część II
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław
 69. Dostawa i instalacja wielofunkcyjnej sieciowej stacji referencyjnej systemów GPS/GLONASS
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 70. DOSTAWA SPRZĘTU GEODEZYJNEGO
  Zamawiający: Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
 71. dostawa fabrycznie nowego jednego kompletnego zestawu do pomiarów GPS i dwóch fabrycznie nowych tachimetrów elektronicznych współpracujących z zamawianym zestawem GPS dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.
  Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, Gdańsk
 72. Dostawa centralnego systemu taśmowej pamięci masowej, oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieciowego, akcesoriów dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy, zakup geodezyjnego odbiornika satelitarnego GPS/GNSS wraz z osprzętem i oprogramowaniem, modernizacja głównych zasilających instalacji elektrycznych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego w budynku Straży Miejskiej w Częstochowie, zakup sprzętu dla projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 73. Zakup odbiornika GPS wraz z osprzętem oraz niwelatora na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Geodezji i Kartografii, Gliwice
 74. Zakup wyposażenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu dla projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego - Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
 75. dostawa 2 sztuk rejestratorów GPS do pracy w sieci ASG-EUPOS
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 76. Dostawa zestawu pomiarowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 77. Dostawa zestawu GPS RTK współpracującego z siecią ASG-EUPOS.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 78. Dostawa dwóch przenośnych kompletnych zestawów do pomiarów GPS RTK, dwóch tachimetrów elektronicznych robotycznych współpracujących z zamawianymi zestawami GPS i jednego niwelatora elektronicznego kodowego dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
  Zamawiający: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław
 79. Dostawa 2 zestawów GPS RTK VRS
  Zamawiający: Zarząd Geodezji , Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocław, Wrocław
 80. Zestaw GPS z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 81. Zakup sprzętu geodezyjnego na potrzeby związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno

Inne osoby dla Pałys (107 osób):