Kogo reprezentuje osoba

Pasyk Tomasz

w KRS

Tomasz Pasyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Pasyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Limanowa (Małopolskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Stanisław Józef, Gawron Wojciech, Pasyk Roman Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Megasped Pasyk Sp. J., Limanowa − KRS 0000457274
 2. Megasped Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000412604
 3. Powiatowe Stowarzyszenie Konsumenckie W Limanowej, Limanowa − KRS 0000208266
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk-gawron Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000236061
 5. Sądecka Izba Gospodarcza, Nowy Sącz − KRS 0000043252

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Limanowej, Limanowa − KRS 0000056410

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Dowóz uczniów
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych, Mszana Górna 589
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do siedziby Zamawiającego na zajęcia lekcyjne oraz odwóz ich po zajęciach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 2. Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą)
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą). Szczegółowy przedmiot zamówienia określony w formularzu ofertowym.
 3. Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Dowozy uczniów do szkół na kierunkach: Męcina I, Pisarzowa, Mordarka, Pasierbiec,
  Stara Wieś II, ZSS nr 3 Limanowa, Młynne, Rupniów, Nowe Rybie w roku szkolnym 2015/2016.
 4. ORGANIZACJA I WYKONANIE STAŻY, WIZYT ZAWODOZNAWCZYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYRZYCU, UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MSZANIE DOLNEJ ORAZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 staży-wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Staże, wizyty zawodoznawcze są formą organizacyjną umożliwiającą nabycie doświadczenia i wiedzy o przyszłym miejscu pracy. Pomagają uczniom poznać środowisko lokalne i strukturę zatrudnienia. Staże, wizyty zawodoznawcze ułatwiają włączanie firm i zakładów pracy w proces rozwoju zawodowego uczniów oraz pomagają uzyskać praktyczną wiedzę zawodoznawczą. Szczegółowy opis realizacji zadania został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
 5. organizacja staży - wizyt zawodoznawczych
  Zamawiający: Powiat Krakowski, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Krakowskiego zgodnie ze specyfikacją szczegółową stanowiącą załącznik nr 1 do siwz
 6. Przewóz dzieci(wynajem autokaru z kierowcą).
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci(wynajem autokaru z kierowcą).
 7. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2014/2015. Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca zapewni opiekuna nad dziećmi w czasie przewozu do i ze szkoły posiadającego wykształcenie co najmniej średnie i ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy b/ przestrzegać przepisy P. Poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
 8. Organizacja i wykonanie staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów ZS nr 1 w Limanowej oraz ZSTI w Mszanie Dolnej
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i wykonaniu 6 stażów, wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Szczegółowy opis realizacji zadania został zawarty w załączniku do siwz pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
 9. Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Dowozy uczniów do szkół na kierunkach: Męcina I, Pisarzowa, Mordarka, Pasierbiec,
  Stara Wieś II, ZSS nr 3 Limanowa, Młynne w roku szkolnym 2014/2015.
 10. Przewóz dzieci.
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą).
 11. Organizacja i wykonanie staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i wykonaniu staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej kształcących się w zawodzie: Technik Informatyk
 12. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja usługi pn.: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Tymbark wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci.
  Zamówienie obejmuje dowiezienie uczniów (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do szkół podstawowych w miejscowościach: Zawadka, Tymbark i do gimnazjum w Tymbarku oraz ich odwiezienie (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) wg ustalonego harmonogramu, przy pomocy dwóch autobusów, z których jeden musi posiadać 54 miejsca siedzące dla dzieci, a drugi autobus musi mieć ok. 40 miejsc siedzących dla dzieci.
  Zamówienie obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu dzieci przez osobę inną niż kierowca autobusu -w każdym autobusie co najmniej jeden opiekun. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o jego obowiązkach i odpowiedzialności.
  Zamówienie podzielone zostało na 7 tras, których szacunkowa dzienna długość tras ustalona na dzień opracowania dokumentacji przetargowej jest następująca: Trasa nr1 - 9 km, trasa nr 2 - 5 km, trasa nr 3 - 33 km, trasa nr 4 - 14 km, trasa nr 5 - 10 km, trasa nr 6 - 4 km, trasa nr 7 - 4 km. Łączna szacunkowa dzienna długość 7-iu tras wynosi 79 km, co w skali roku szkolnego 2013/2014 stanowi 14 694 km.
  Do obsługi trasy nr 3 należy uwzględnić autobus o liczbie miejsc siedzących dla dzieci nie mniejszej niż 54.
  Przewidywany zakres rzeczowy dotyczący tras przejazdu autobusów na rok szkolny 2013/2014 stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ będzie załącznikiem do umowy, a jego treść w zakresie ustalenia godzin przywozu i odwozu dzieci, tras przejazdu autobusów oraz liczby dzieci dowożonych może ulec zmianom na początku roku szkolnego 2013/2014, po dokładnym ustaleniu rozkładu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach oraz po dokładnym ustaleniu liczby uczniów dowożonych i odwożonych.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia tras przewozu dzieci określonych w załączniku Nr 9 do SIWZ, rozliczanie następować będzie po cenie jak za 1 km określonej w ofercie przetargowej.
  Długości tras poszczególnych tras nie obejmują dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy oraz odjazdu autobusów z przystanków kończących trasy przejazdu,
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki w szkole (np. sobota), w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2013/2014, po uprzednim co najmniej 30-dniowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach wynikających z nieprzewidzianych zmian w organizacji pracy szkoły, np. konieczność skrócenia lub wydłużenia zajęć lekcyjnych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorem danej szkoły dostosował organizację dowozu lub odwozu dzieci, zgodnie z zaistniałą potrzebą.
 13. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2013/2014. Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca zapewni opiekuna nad dziećmi w czasie przewozu do i ze szkoły posiadającego wykształcenie co najmniej średnie i ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych
 14. Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej - Gmina ŁUKOWICA
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
  Wykonywanie regularnego przewozu młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej.Zakres usługi - rejon działania - Gmina Łukowica.
  Szacunkowy dzienny kilometraż do przebycia przez środki transportu na terenie Gminy: średnio 300km, transport około 250 osób do 2-ch placówek gimnazjalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
  1/ regularny przewóz młodzieży do Zespołu Szkół w Przyszowej /tam i z powrotem/ z miejscowości:
  a/Berdychów - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 38 osób,
  b/Stronie - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 40 osób
  2/ regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy /tam i z powrotem/ z miejscowości:
  a/Świdnik - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 43 osoby,
  b/Roztoka - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 27 osób,
  c/Młyńczyska - orientacyjna liczba pasażerów- średnio 63 osoby,
  d/Jastrzębie - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 20 osób,
  e/Jadamwola - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 27 osób.
  3/ Zamawiający żąda zabezpieczenia opieki młodzieży w czasie wykonywania przewozów, zgodnie z obowiązkiem jaki wynika z ustawy o systemie oświaty art.17 ust.3.
  4/ Zamawiający żąda przyjęcia warunków określonych w projekcie umowy dzierżawy autobusu szkolnego, który posiada do celów przewozu młodzieży szkolnej na terenie Gminy Łukowica.