Kogo reprezentuje osoba

Paw Tomasz

w KRS

Tomasz Paw

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Paw
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Olsztynek (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barański Piotr, Brzeski Marian, Brzezińska Leokadia, Cender Ewa Iwona, Chrzóstkowska Ewa, Jabłonowski Romuald, Kozioł Irena, Nowakowska Ewa Janina, Papiernik Joanna, Perowicz Jerzy, Pokrzywnicka Wiesława, Roguska Marianna, Rostkowski Jacek Tomasz, Rostkowski Zbigniew, Rucińska Katarzyna, Rykaczewska Czesława, Wasilewski Andrzej, Wodzyńska Teresa Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wątły Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Olsztynku, Olsztynek − KRS 0000056683
 2. Eko - Produkt Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000286108
 3. Fintechnologies Polska Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000707223
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Pawłowie, Pawłowo − KRS 0000046959
 5. Oze Koncept Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000879327
 6. Rolnicza Spółdzielnia Agro-energia, Tomaszkowo − KRS 0000243324
 7. Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet, Warszawa − KRS 0000151428
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum W Olsztynku Pro Gimnazjum, Olsztynek − KRS 0000013217
 9. Zakład Produkcyjno-usługowy Folpak Sp. Z O.O., Olsztynek − KRS 0000033928

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dąbrównie, Dąbrówno − KRS 0000052431
 2. Olsztyneckie Zrzeszenie Producentów Warzyw i Owoców, Olsztynek − KRS 0000002782
 3. Polmeat Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000053960
 4. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna W Olsztynku, Olsztynek − KRS 0000062848

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 000 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2015 DEFICYTU BUDŻETU GMINY GRUNWALD
  Zamawiający: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca grudniu 2015r. do listopada 2025r. w wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grunwald w 2015 roku.
  2. Odsetki płatne miesięcznie począwszy od uruchomienia kredytu.
  3. Kredyt uruchomiony w jednej transzy tj. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  4. Terminy spłaty rat kredytu kwartalnie począwszy od dnia 30.09.2016
  do 30 listopada 2025 r.
  5. Odsetki naliczane są przez Kredytodawcę w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia.
  6. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej
  o stałą marżę banku.
  7. Terminy spłaty kredytu: lata 2016 - 2025, w tym:

  1. 30.09.2016 - 5 000,00 zł
  2. 30.11.2016 - 5 000,00 zł
  3. 31.03.2017 - 22 500,00 zł
  4. 31.05.2017 - 22 500,00 zł
  5. 30.09.2017 - 22 500,00 zł
  6. 30.11.2017 - 22 500,00 zł
  7. 31.03.2018 - 25 000,00 zł
  8. 31.05.2018 - 25 000,00 zł
  9. 30.09.2018 - 25 000,00 zł
  10. 30.11.2018 - 25 000,00 zł
  11. 31.03.2019 - 25 000,00 zł
  12. 31.05.2019 - 25 000,00 zł
  13. 30.09.2019 - 25 000,00 zł
  14. 30.11.2019 - 25 000,00 zł
  15. 31.03.2020 - 25 000,00 zł
  16. 31.05.2020 - 25 000,00 zł
  17. 30.09.2020 - 25 000,00 zł
  18. 30.11.2020 - 25 000,00 zł
  19. 31.03.2021 - 25 000,00 zł
  20. 31.05.2021 - 25 000,00 zł
  21. 30.09.2021 - 25 000,00 zł
  22. 30.11.2021 - 25 000,00 zł
  23. 31.03.2022 - 25 000,00 zł
  24. 31.05.2022 - 25 000,00 zł
  25. 30.09.2022 - 25 000,00 zł
  26. 30.11.2022 - 25 000,00 zł
  27. 31.03.2023 - 25 000,00 zł
  28. 31.05.2023 - 25 000,00 zł
  29. 30.09.2023 - 25 000,00 zł
  30. 30.11.2023 - 25 000,00 zł
  31. 31.03.2024 - 25 000,00 zł
  32. 31.05.2024 - 25 000,00 zł
  33. 30.09.2024 - 25 000,00 zł
  34. 30.11.2024 - 25 000,00 zł
  35. 31.03.2025 - 50 000,00 zł
  36. 31.05.2025 - 50 000,00 zł
  37. 30.09.2025 - 50 000,00 zł
  38. 30.11.2025 - 50 000,00 zł
  Razem 1 000 000,00 zł

  8. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym:
  1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się
  w ostatnim dniu miesiąca,
  2) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
  9. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.
  11. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający ma prawo:
  a) dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie,
  b) do przesunięcia terminu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego na późniejsze okresy bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu dodatkowymi kosztami.
  c) wprowadzić zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
  12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  13. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
  14. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji dokumenty wymienione na końcu SIWZ.
  15. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
  1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów,
  2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ,
  3) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grunwald za poszczególne lata zostaną dołączone w załączniku.
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 500 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GRUNWALD ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca maja 2015r. do listopada 2025r. w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grunwald w 2015 roku.
  2. Odsetki płatne miesięcznie począwszy od uruchomienia kredytu.
  3. Kredyt uruchomiony w jednej transzy tj. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  4. Terminy spłaty rat kredytu kwartalnie począwszy od dnia 31.03.2016
  do 30 listopada 2025 r.
  5. Odsetki naliczane są przez Kredytodawcę w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia.
  6. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów
  trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę banku.
  7. Terminy spłaty kredytu: lata 2016 - 2025
  8. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym:
  1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca,
  2) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
  9. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.
  11. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający ma prawo:
  a) dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie,
  b) do przesunięcia terminu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego na późniejsze okresy bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu dodatkowymi kosztami.
  12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  13. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
  14. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji dokumenty wymienione na końcu SIWZ.
  15. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
  1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów,
  2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ,
  3) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grunwald za poszczególne lata zostaną dołączone w załączniku.
 3. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.569.790 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GRUNWALD ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca marca 2015r. do listopada 2024r. w wysokości 2.569.790,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grunwald w 2015 roku. 2. Odsetki płatne miesięcznie począwszy od uruchomienia kredytu. 3. Kredyt uruchomiony w jednej transzy tj. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Terminy spłaty rat kredytu kwartalnie począwszy od dnia 31.03.2016 do 31 listopada 2024 r. 5. Odsetki naliczane są przez Kredytodawcę w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia. 6. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę banku. 7. Terminy spłaty kredytu: lata 2016 - 2024. 8. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu
  miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości
  naliczonych odsetek przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i
  kończy się w ostatnim dniu miesiąca, 2) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od
  następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, 3) ostatni okres
  obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek
  jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 9. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu
  należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo
  wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu
  ustawowo wolnym od pracy. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla
  depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego,
  (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) /
  pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy
  pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z
  kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla
  Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego
  dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 11. Zgodnie z art. 144 ust. 1
  ustawy Zamawiający ma prawo: a) dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez
  uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu.
  W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian,
  chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie, b) do przesunięcia terminu spłaty
  kredytu na wniosek Zamawiającego na późniejsze okresy bez obciążania Zamawiającego z tego
  tytułu dodatkowymi kosztami. 12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 13.
  Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 14. Celem
  wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez
  Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji dokumenty wymienione na końcu SIWZ. 15.
  Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu
  zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
  1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów, 2) nie będzie wypełniał
  żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ
  wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z
  powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ, 3) sprawozdania z
  wykonania budżetu Gminy Grunwald za poszczególne lata zostaną dołączone w załączniku
 4. Kredyt długoterminowy w wys. 344.000 zł
  Zamawiający: Gmina Dąbrówno, Dąbrówno
  (FIN.3051.1.2014) Przedmiot zamówienia stanowi umowa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 344.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Terminy spłaty kredytu lata 2015 - 2022
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 947.099,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2014r.
  Zamawiający: Gmina Stawiguda, Stawiguda
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 947.099,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2014r. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat, z uwzględnieniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału. Dopuszcza się podpisanie kilku umów kredytowych w przypadku kwalifikowania się do sfinansowania z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach oferty kredytowej wybranego Wykonawcy. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2014r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:30 października 500.000,00, 30 listopada447.099,00 Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2014r. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków majątkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji wydatków majątkowych - bez prowizji i opłat. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego - odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony, bez prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bez prowizji i opłat - w ramach udzielonego kredytu - zwrotu środków płatniczych na swój rachunek bieżący w przypadkach opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej oraz jej uzasadnionych przypadkach. Podstawą dokonania przelewu środków przez Wykonawcę będzie pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dzienne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje na rachunku kredytowym w tym także naliczone i spłacone odsetki w terminie 1-go dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 3M z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12-tego dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25-tym dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12tym dniu każdego następnego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym Harmonogramem spłaty rat kapitałowych. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Łączna spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie w ostatnim dniu miesiąca wymienionego w poniższym Harmonogramie. Harmonogram spłaty rat kapitałowych: 28.05.2015-63 378,00 zł, 28.05.2016- 70 000,00 zł, 28.05.2017-100 000,00zł, 28.05.2018-100 000,00 zł, 28.05.2019-100 000,00 zł, 28.05.2020 - 100 000,00 zł, 28.06.2020-100 000,00 zł, 28.09.2020- 100 000,00 zł, 28.11.2020 - 50 000,00 zł, 28.05.2021 - 100 000,00 zł, 28.09.2021 - 63 721,00 zł Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy; wyjątek stanowić będzie spłata rat w miesiącu grudniu - nastąpią one w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat.
 6. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.
  Zamawiający: Gmina Stawiguda, Stawiguda
  Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek i zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie rachunków bankowych, - prowadzenie rachunków bankowych, - przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku: - w banku obsługującym, - w innych bankach, - wydawanie blankietów czekowych, - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyty w rachunku bieżącym, Otwarcie i prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Stawiguda: - Urząd Gminy w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, - Przedszkole w Bartągu, - Szkoła Podstawowa w Rusi, - Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, - Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda Zamawiający podaje szacunkową taryfę rocznych opłat i prowizji bankowych do wykorzystywania przez Gminę Stawiguda: 1. Prowizja wpłat gotówkowych - 3 830,00 zł 2. Ilość zamówionych blankietów czekowych - 449 szt. 3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) - 5 088 szt. 4. Ilość przelewów elektronicznych - 10 595 szt. 5. Opłaty za prowadzenie rachunków - 4 500,00 zł 6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej - 1 400,00 zł 7. Ilość rachunków bankowych w/g stanu na dzień 31.10.2013 r. - 25 szt. W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy Stawiguda w/g kwartalnego sprawozdania NDS na dzień 30.09.2013r. 1. Plan dochodów ogółem: 32 002,1 tys. zł. 2. Plan wydatków ogółem: 33 267,7 tys. zł. 3. Plan przychodów: 2 940,6 tys. zł. 4. Plan rozchodów: 1 675,1 tys. zł. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 6 do SIWZ.
 7. Kredyt długoterminowy w wys. 897.000 zł
  Zamawiający: Gmina Dąbrówno, Dąbrówno
  (FIN.3051.4.2013) Przedmiot zamówienia stanowi umowa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 897.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty kredytu lata 2014 - 2022
 8. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2 360 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olsztynek w 2011r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2 360 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olsztynek w 2011r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  2. Kredyt zostanie zaciągnięty na okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2021r.
  3. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2011r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Transze kredytu będą przekazywane
  na konto bankowe kredytobiorcy (Zamawiającego) 87 8829 0007 2001 0000 0169 0001 prowadzonym w BS w Olsztynku.
  4. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31 maja 2012 roku.
  5. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
  31 październik 2011r. - 1 000 000,00 zł
  30 listopad 2011r. - 800 000,00 zł
  31 grudzień 2011r. - 560 000,00 zł
  6. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olsztynek w 2011r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji poszczególnych zadań - bez prowizji i opłat.
  8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 3M z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
  9. O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12-tego dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami.
  10. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  11. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych
  w 25-tym dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji
  o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12-tym dniu każdego następnego miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału - od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym Harmonogramem spłaty rat kapitałowych. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
  12. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  13. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  14. Łączna spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie w ostatnim dniu miesiąca wymienionego w poniższym Harmonogramie.
  15. Harmonogram spłaty rat kapitałowych:: harmonogram zamieszczony w siwz (www.bip.olsztynek.pl)
  16. Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy; wyjątek stanowić będzie spłata rat w miesiącu grudniu - nastąpią one w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
  17. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  18. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  19. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania.
  20. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco
  z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
  21. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem.
  22. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat.
  23. UWAGA ! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego parafowany projekt umowy kredytowej, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SWIZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w punkcie XVII SWIZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
  Pkt.8 zmieniony. BZP: 271295-2011 z dnia 17.10.2011
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
  Przedmiotem zamówienia jest umowa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 10. Przetarg na kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (300 tys.zł)
  Zamawiający: Urząd Gminy Dąbrówno, Dąbrówno
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2010 r. Termin spłaty kredytu: lata 2011 - 2015
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grunwald w 2010 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
  Przedmiotem zamówienia jest umowa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o łącznej wysokości 1151122,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grunwald w 2010 r.
 12. Obsługa bankowa budżetu gminy w latach 2011 - 2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Dąbrówno, Dąbrówno
  Przedmiotem zamówienia jest umowa na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno (wykaz jednostek poniżej): - Urząd Gminy w Dąbrównie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie, - Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie, - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie. Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Dąbrówno, b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Dąbrówno i jednostek organizacyjnych, d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówno, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne, e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Dąbrówno na poziomie Urzędu Gminy w Dąbrównie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) realizację poleceń przelewu, g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, h) przyjmowanie wpłat gotówkowych, i) dokonywanie wypłat gotówkowych, j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Dąbrówno (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej), k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda, l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, n) udostępnienie bankowości elektronicznej. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Dąbrówno
 13. Kredyt na pokrycie deficytu
  Zamawiający: Urząd Gminy Dąbrówno, Dąbrówno
  Przedmiotem zamówienia są umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o łącznej wysokości 310 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2010 roku z przeznaczeniem na: 1) Część I. Rewitalizację rynku w Dąbrównie - 160.000 zł. Terminy spłaty kredytu lata 2011 - 2015. 2) Część II. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa) - 150.000 zł. Terminy spłaty kredytu lata 2011 - 2015
 14. Prowadzenie punktu kasowego i wykonywanie obsługi kasowej w siedzibie i w godzinach pracy zamawiającego.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Olsztynie, Olsztyn
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
  Prowadzenie punktu kasowego i wykonywanie obsługi kasowej w siedzibie i w godzinach pracy zamawiającego przy zabezpieczeniu obsady do 2 okienek kasowych, obejmującej:
  1) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta organów podatkowych od poborców skarbowych, będących pracownikami Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
  2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat i przekazywanie ich na podane poniżej rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Olsztynie prowadzone przez NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie:
  84 1010 1397 0055 0022 2300 0000
  37 1010 1397 0055 0022 2200 0000
  78 1010 1397 0055 0022 2700 0000
  87 1010 1397 0055 0022 2100 0000
  72 1010 1397 0055 0022 3100 0000
  46 1010 1397 0055 0013 9150 0000
  61 1010 1397 0055 0013 9120 0000
  a) od osób nie prowadzących podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych z tytułu:
  - Podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu (formularz PIT-28, kod podatku PPE),
  - Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R) płaconego przez pracodawcę, opodatkowanego w formie zryczałtowanej,
  - Podatku VAT płaconego przez podatnika opodatkowanego w formie zryczałtowanej,
  - Podatku płaconego w formie karty podatkowej (kod KP),
  - Podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zeznania rocznego (PIT-37),
  - Podatku od spadków i darowizn (kod SD),
  - Podatku od czynności cywilnoprawnych (kod PCC),
  - Grzywien wymierzanych przez Urząd Skarbowy w Olsztynie,
  - Zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (kod PPD, PPR),
  - Podatku dochodowego z papierów wartościowych (PPW) - PIT-38.
  - z prowizją stanowiącą element kryterium oceny oferty płatną przez zamawiającego w okresach miesięcznych.
  b) od podatników zobowiązanych do regulowania zobowiązań podatkowych w formie polecenia przelewu - dotyczy pozostałych podatków i niepodatkowych należności, w szczególności:
  - Podatku dochodowego od osób prawnych (kod CIT),
  - Podatku VAT, płaconego przez podatników prowadzących księgi rachunkowe lub podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  - Podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (kod PIT, PPL, formularz PIT-36),
  - Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R), płaconego przez pracodawcę, który obowiązany jest do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta innych wierzycieli, niż organy podatkowe od poborców skarbowych będących pracownikami Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
  - z prowizją obciążającą wpłacającego nie stanowiącą elementu kryterium oceny ofert.
  4) Dokonywanie wypłat gotówkowych podatnikom, z tytułu zwrotów nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych, na podstawie imiennych list sporządzonych przez zamawiającego (z podaniem następujących danych: PESEL, NIP, nazwisko imię, adres oraz kwota do wypłaty) podpisanych przez Głównego Księgowego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po uprzednim przelaniu kwot wynikających z w/w wykazów na konto wskazane przez Wykonawcę.
  - z prowizją stanowiącą element kryterium oceny ofert - płatną przez zamawiającego w okresach miesięcznych.
  5) Przekazywanie najpóźniej w następnym dniu roboczym od pobrania, gotówki przyjętej w punkcie kasowym na rachunki Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
  6) Dokonywanie zwrotów na właściwy rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Olsztynie, środków pieniężnych przeznaczonych na zwrot nadpłat, a nie pobranych przez podatników w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu postawienia ich do dyspozycji podatnika.
  7) Zamawiający dopuszcza możliwość, iż obsługa kasowa w tut. Urzędzie może być realizowana przez podwykonawcę - Agencję na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą i w tym wypadku zostanie dokonany odpowiedni zapis w treści umowy.
  8) W powyższym przypadku wykonawca będzie gwarantować zabezpieczenie podwykonawcy w niezbędne druki (dowody wpłat/ przelewu, itp.) oraz właściwą obsługę przez podwykonawcę, w tym udzielanie niezbędnych informacji dotyczących czynności wykonywanych przez podwykonawcę.
  9) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia przez wykonawcę innych usług bankowych nie wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach tzw. własnej działalności gospodarczej w pomieszczeniach wynajmowanych u zamawiającego, lecz usługi te nie mogą kolidować z usługami wskazanymi przez zamawiającego.
  10) Warunki lokalowe i warunki wynajmu pomieszczania na utworzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zostaną przedstawione we wzorze umowy najmu - Załącznik Nr 5 do SIWZ.
  11) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy najmu bezpośrednio z podwykonawcą.
  12) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w lokalu mieszczącym się w siedzibie zamawiającego w dniach i w godzinach pracy zamawiającego tj.:
  - wtorek: od 7.15 do 18.00,
  - poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.15 do 15.15.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin obsługi kasowej w przypadku zmiany czasu pracy Urzędu oraz w wydłużonych i dodatkowych dniach pracy bez dodatkowych opłat.
 15. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.
  Zamawiający: Gmina Stawiguda, Stawiguda
  Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek i zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: otwarcie rachunków bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku: w banku obsługującym, w innych bankach, wydawanie blankietów czekowych, wpłaty i wypłaty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, Jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Stawiguda: Urząd
  Gminy w Stawigudzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, Przedszkole w Bartągu, Szkoła Podstawowa w Rusi, Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Stawigudzie, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych przez Gminę Stawiguda produktów i usług bankowych za 2009 rok:
  1. Prowizja wpłat gotówkowych - 1 971 zł
  2. Ilość wykorzystanych blankietów czekowych -
  101 szt.
  3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) - 2 400 szt.
  4. Ilość przelewów elektronicznych - 3 306 szt.
  5. Opłaty za prowadzenie rachunków - 6 870 zł
  6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej - 1 200 zł 7. Ilość rachunków bankowych wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. - 20 szt.
  W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na
  rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy Stawiguda w 2010 r.:
  1.Plan dochodów ogółem: 23 435,9 tys. zł.
  2. Plan wydatków ogółem: 26 857,6 tys. zł.
  3. Plan przychodów: 4 430,0 tys. zł.
  4. Plan rozchodów: 1 008,3 tys. zł.
  5. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych: 4,8 tys. zł.
  6. Rozchody dochodów własnych jednostek budżetowych: 4,8 tys. zł. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez
  podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z
  istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA ! Zamawiający
  wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w
  przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy na prowadzenie obsługi budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SWIZ, wszczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia określone załączniku nr 6 do SWIZ.
  Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
 16. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Dąbrówno, Dąbrówno
  Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dąbrówno w 2009 r., w wysokości 70.000 zł. Termin spłaty kredytu: lata 2010 - 2013
 17. Udzielenie kredytu bankowego na realizacje przedsięwzięcia termodernizacyjnego pn. Termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego w Olsztynku , 11-015 Olsztynek, ul Szkolna 9
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
  Zamówienie obejmuje: udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, 11-015 Olsztynek ul. Szkolna 9. zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1121 z późn. zm.) w wysokości 672 000 złotych, na okres 10 lat.
  UWAGA. W dniu 20 lutego 2008r. Zamawiający otrzymał Uchwałę nr 24/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 lutego 2008r. z pozytywną opinią o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Olsztynek kredytu w wysokości 672 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Inne osoby dla Paw (34 osoby):