Kogo reprezentuje osoba

Pawłowski Henryk Zdzisław

w KRS

Henryk Zdzisław Pawłowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Zdzisław
Nazwisko:Pawłowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Starachowice (Świętokrzyskie)
Przetargi:126 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Deska Roman Paweł, Gjerlev Andersen Kjeld, Hansen Claus, Jens Kronborg, Jorgensen Poul, Krogh Jensen Bent Erik, Kronborg Jens, Madsen Anna, Munc Carl Alfred, Munck Carl Alfred, Munck Hans Christian, Nielsen Erik, Nielsen Torben Rud, Thim Kurt, Wysokowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uldal Christina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Deska Roman Paweł, Gjerlev Andersen Kjeld, Hansen Claus, Jens Kronborg, Jorgensen Poul, Krogh Jensen Bent Erik, Kronborg Jens, Madsen Anna, Munc Carl Alfred, Munck Carl Alfred, Munck Hans Christian, Nielsen Erik, Nielsen Torben Rud, Thim Kurt, Wysokowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uldal Christina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Wyprawy Mostowe, Kraków − KRS 0000564189
 2. Tarcopol Sp. Z O.O., Starachowice − KRS 0000069023

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
  Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
 2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin - Grabice - Starosiedle w miejscowości Wierzchno”.
  Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin - Grabice - Starosiedle w miejscowości Wierzchno” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
  2. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych.
  3. Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 3. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta
 4. zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDI/34/25/2016 z dnia 10.02.2016 roku na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwa zadania : Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Wrocławia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia na części wschodnej miasta Wrocławia.
 5. Dokumentacja przedprojektowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego - II POSTĘPOWANIE
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
  1) wykonaniu wariantowej wielobranżowej koncepcji odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu łączącego istniejącą ścieżkę na wale przeciwpowodziowym ze ścieżką przy rondzie Milenijnym, w tym również przebudowę i rozbudowę mostu na rz. Kłodnicy w km 0 + 041 tejże ulicy;
  2) wykonanie porównawczej analizy techniczno-ekonomicznej dla rozpatrywanych wariantów;
  3) opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego przez Zamawiającego do realizacji wariantu koncepcji.
  2. Celem zamówienia opisanego w pkt 1 jest przygotowanie dokumentacji przedprojektowej proponującej rozwiązania: bezpiecznego przeprowadzenia ruchu rowerowego pomiędzy os. Pogorzelec a os. Kłodnica, przebudowy i rozbudowy mostu dla zapewnienia właściwej szerokości pasa drogowego oraz określającej możliwości techniczne, prawne i ekonomiczne dla planowanej inwestycji.
  3. Inwestycję, do której odnosi się niniejsze zamówienie, planuje się zlokalizować w ul. Wyspiańskiego, która stanowi drogę publiczną gminną i jest położona na działkach 1620, 1521/4 (obręb Kłodnica k. m. 9) oraz 54/3, 50/1, 67/4, 54/8 (obręb Kędzierzyn k. m. 2).
  Ponadto może zachodzić konieczność uwzględnienia innych jeszcze nieruchomości, co będzie wynikać z ewentualnego poszerzenia pasa drogi, nawiązania do istniejącego zagospodarowania terenu, infrastruktury drogowej czy obiektu mostowego, kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu i sposobu ich likwidacji, wprowadzenia nowych obiektów budowlanych itp.
  4. Gmina Kędzierzyn Koźle posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003r. (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z dnia 01.07.2003r., z późn. zm), co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p.
  5. Zgodnie z zapisami m.p.z.p. teren inwestycji leży w:
  1) strefie:
  a) ochrony obszarów o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
  b) ochrony istniejących i projektowanych wałów przeciwpowodziowych,
  c) ochrony archeologicznej;
  2) obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego szczególnie lub umiarkowanie zagrożony powodzią.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej SIWZ Opis przedmiotu zamówienia będący jej integralną częścią oraz poniższa dokumentacja załączona w wersji elektronicznej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/:
  1. Istotne postanowienia umowy;
  2. Mapka sytuacyjna;
  3. Zdjęcia mostu z przeglądu przeprowadzonego w 2015 r.
  4. Wypisy i wyrysy z m.p.z.p.
  5. Warunki techniczne z Wydziału Zarządzania Drogami UM, Energetyka Miejskiego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, GDDKiA O/Opole, WZMiUW O/Krapkowice, RZGW Gliwice
 6. Wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych obiektów inżynierskich we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.1. ekspertyz technicznych wybranych obiektów inżynierskich Wrocławia: a) Most Bolesława Chrobrego Południowy, b) Most Bolesława Chrobrego Północny, c) Most Zwierzyniecki, d) Wiadukt w ul. Kowalskiej, e) Most Pomorski Południowy, f) Most Pomorski Środkowy, g) Most Pomorski Północny h) Most Jagielloński Południowy nowy, i) Most Jagielloński Północny nowy, j) Most Trzebnicki Południowy, k) Most Trzebnicki Północny, l) Most Osobowicki Południowy, m) Most Osobowicki Północny, n) Kładka Grabiszyńska, o) Wiadukt drogowy w ciągu ul. Strzegomskiej nad PKP - konstrukcja stalowa, p) Wiadukt drogowy w ciągu ul. Strzegomskiej nad PKP - konstrukcja betonowa, q) Tunel samochodowy północny pod pl. Dominikańskim, r) Most Średzki Wschodni Stary, s) Most Średzki Zachodni Stary 1.2. orzeczeń technicznych wybranych obiektów inżynierskich Wrocławia: a) Kładka Jana III Sobieskiego - przydatność do dalszej eksploatacji, b) Estakada Zachodnia pl. Społeczny - przydatność dalszej eksploatacji, c) Most Polanowicki w ciągu ul. Kamieńskiego - sprawdzenie spoin. 1.3. Okresowej kontroli przejścia podziemnego Brama Oławska - lokal użytkowy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. przy wykonywaniu ekspertyz: a) wykonanie oględzin obiektów i ich otoczenia dla potrzeb ekspertyzy, b) wykonanie inwentaryzacji obiektu - wszystkich podstawowych parametrów, jak długość dylatacji, ilość wpustów, łożysk, skrajni poziomej i pionowej, c) wykonanie rysunków przekrojów podłużnych i poprzecznych obiektu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu, d) sprawdzenie i ocenę stanu technicznego elementów obiektu wraz z inwentaryzacją wszystkich uszkodzeń oraz naniesienie uszkodzeń i ich zasięgu na rysunkach, e) wykonanie inwentaryzacji rys z pomiarem ich szerokości, naniesienie danych na rysunki, f) wykonanie pomiarów i podstawowych badań: - ocena zagrożenia chemicznego betonu (zawartości chlorków, siarczanów i azotanów zestawione tabelarycznie z wartościami dopuszczalnymi), - pobieranie i badanie wytrzymałości próbek rdzeniowych betonu /w porozumieniu z Zamawiającym/, - badanie sklerometryczne, - badanie ubytków korozyjnych zbrojenia z oceną wpływu na nośność, - pomiar grubości elementów stalowych konstrukcji, - wykonanie niwelacji pomostu, - badanie powłok malarskich, - badanie ubytków korozyjnych, ich rodzajów, z określeniem ich wpływu na poszczególne parametry elementów stalowych konstrukcji, g) wykonanie protokołu z przeglądu okresowego obiektu z oceną jego elementów. 2.2. przy wykonywaniu orzeczeń: a) wykonanie oględzin obiektów i ich otoczenia dla potrzeb orzeczenia, b) wykonanie inwentaryzacji obiektu - wszystkich podstawowych parametrów, jak długość dylatacji, ilość wpustów, łożysk, skrajni poziomej i pionowej, c) wykonanie rysunków przekrojów podłużnych i poprzecznych obiektu, d) sprawdzenie i ocenę stanu technicznego elementów obiektu wraz z inwentaryzacją wszystkich uszkodzeń oraz naniesienie uszkodzeń i ich zasięgu na rysunkach, e) wykonanie pomiarów i podstawowych badań z zakresu pomiaru rys na elementach stalowych dźwigarów wraz z ich inwentaryzacją, kontroli spawanych połączeń i ich wad ukrytych - dla mostu Polanowickiego, f) wykonanie protokołu z przeglądu okresowego obiektu z oceną jego elementów. 2.3. przy wykonywaniu okresowej kontroli lokalu: a) wykonanie wizualnej oceny stanu technicznego obiektu budowlanego b) wykonanie protokołów z przeglądów wraz z dokumentacją fotograficzną pomieszczeń, instalacji, opisem stwierdzonych uszkodzeń, opisem przyczyny ich powstania c) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń wraz z rysunkami , naniesieniem pomiarów powierzchni d) wykonanie inwentaryzacji sieci wraz z naniesieniem ich lokalizacji na rysunkach e) określenie przydatności obiektu do użytkowania, warunków bezpiecznej eksploatacji, f) określenie potrzeb niezbędnych ograniczeń w eksploatacji na obiektach o złym stanie technicznym wraz z ich uzasadnieniem, g) oszacowanie wstępnych kosztów zalecanych prac na obiekcie w ramach eksploatacji i oddzielnie dla wymaganego remontu h) wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu z wytypowaniem robót niezbędnych do wykonania w trakcie użytkowania lokalu, i) wykonanie pomiarów kontrolnych urządzeń obcych i sieci, j) wykonanie oceny stanu technicznego stropu i ścian lokali wraz z inwentaryzacją uszkodzeń, podaniem przyczyn ich występowania, zaleceniami do zapobiegania ich propagacji 2.3.1. Wytyczne w zakresie wykonania ekspertyz: 2.3.1.1. Ekspertyzy obiektów inżynierskich powinny zawierać: a) ocenę stanu technicznego ustroju nośnego, b) ocenę stanu technicznego łożysk z pomiarami zakończonych protokołem kontroli zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. - zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji, c) ocenę stanu technicznego dylatacji, d) ocenę ubytków betonu i ich wpływu na nośność, e) ocenę postępu korozji elementów stalowych konstrukcji i wyposażenia wraz z oceną wpływu korozji na nośność, f) ocenę rys pod względem ich wpływu na nośność obiektu, propozycję sposobu zabezpieczenia przed ich propagacją, g) ocenę korozji prętów zbrojenia i ich wpływ na nośność, h) ocenę aktualnej nośności obiektów (analiza statyczna wraz z schematami statycznymi), z uwzględnieniem istniejących ubytków materiałowych w konstrukcji czy jej stwierdzonych uszkodzeń, i) orzeczenie o stanie technicznym i ustalenie strategii dalszego postępowania, j) wyznaczenie klasy obciążeń dla aktualnego stanu obiektu i porównanie do normowej klasy obciążeń, k) ocenę potrzeb niezbędnych ograniczeń na obiekcie, l) zakres robót budowlanych i konserwacyjnych z podziałem na zalecenia eksploatacyjne i remontowe, m) wnioski końcowe na podstawie analiz i przeprowadzonych badań, n) terminy zalecanych prac remontowych wraz ze szczegółowym zakresem. 2.3.1.2. Szczegółowa zawartość opracowania: a) strona tytułowa zawierająca informacje takie jak: - nazwa firmy wykonawczej, - zarządca obiektu, - tytuł opracowania, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu, - kategoria drogi, - numer obiektu, - JNI, - osoba opracowująca, nr uprawnień, - data wykonania opracowania, b) oświadczenie wykonawcy, c) spis zawartości opracowania, d) dokumentacja fotograficzna obiektu, dokumentacja fotograficzna uszkodzeń - wg wymagań opisanych w pkt 2.1. Części III Instrukcji dla wykonawców, dokumentacja fotograficzna z badań, e) opis badań z załączonymi wynikami i porównaniem otrzymanych wartości do wymaganych według norm, f) niwelacja obiektu wraz z opisem odchyłek i ich przyczyn, g) wnioski, analiza wyników, h) zalecenia pod kątem dalszej eksploatacji, rozbicie robót na roboty niezbędne do wykonania w zakresie eksploatacji i w ramach remontu, termin ważności opracowania, i) spis i zestaw wszystkich rysunków, j) kopia uprawnień mostowych bez ograniczeń (przeprowadzającego ekspertyzę). 2.3.2. Wytyczne w zakresie wykonania orzeczeń: 2.3.2.1. Orzeczenia techniczne obiektów inżynierskich powinny zawierać: a) ocenę stanu technicznego ustroju nośnego, b) ocenę rys pod względem ich wpływu na nośność obiektu, propozycję sposobu zabezpieczenia przed ich propagacją, wyznaczenie aktualnej klasy obciążeń, c) ocenę aktualnej nośności obiektów (analiza statyczna wraz ze schematami statycznymi) po uwzględnieniu uszkodzeń i porównanie do nośności normowej, d) ustalenie strategii dalszego postępowania, e) ocenę potrzeb niezbędnych ograniczeń na obiekcie, f) badania dźwigarów stalowych metodą magnetyczno-proszkową ze wskazaniem zakresu niezbędnych napraw, w oparciu o obliczenia wpływu wykrytych wad na nośność obiektu, g) zakres robót niezbędnych w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą propagacją rys na dźwigarach stalowych bądź awarią, jeżeli jest takie zagrożenie, h) wnioski końcowe na podstawie analiz i przeprowadzonych badań, i) terminy zalecanych prac wraz ze szczegółowym zakresem robót eksploatacyjnych i remontowych, j) badania dźwigarów stalowych metodą magnetyczno-proszkową ze wskazaniem zakresu niezbędnych napraw, w oparciu o obliczenia wpływu wykrytych wad na nośność obiektu - most Polanowicki, 2.3.2.2. Szczegółowa zawartość opracowania: a) strona tytułowa zawierająca informacje takie jak: - nazwa firmy wykonawczej, - zarządca obiektu, - tytuł opracowania, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu, - kategoria drogi, - numer obiektu, - JNI, - osoba opracowująca, nr uprawnień, - data wykonania opracowania, b) oświadczenie wykonawcy, c) spis zawartości opracowania, d) dokumentacja fotograficzna obiektu, dokumentacja fotograficzna uszkodzeń - wg wymagań opisanych w pkt 2.2. Części III Instrukcji dla wykonawców, dokumentacja fotograficzna z badań, e) opis badań z załączonymi wynikami i porównaniem otrzymanych wartości do wymaganych według norm, f) niwelacja obiektu wraz z opisem odchyłek i ich przyczyn, g) wnioski, analiza wyników, h) zalecenia pod kątem dalszej eksploatacji, rozbicie robót na roboty niezbędne do wykonania w zakresie eksploatacji i w ramach remontu, termin ważności opracowania, i) spis i zestaw wszystkich rysunków. j) kopia uprawnień mostowych bez ograniczeń (osoby wykonującej orzeczenie). 2.3.3. Wytyczne w zakresie wykonania kontroli lokalu w przejściu podziemnym Brama Oławska: 2.3.3.1. Kontrola okresowa powinna zawierać: a) ocenę stanu technicznego, b) ustalenie strategii dalszego postępowania, c) zakres robót niezbędnych w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją, d) wnioski końcowe na podstawie analiz i przeprowadzonych badań, e) terminy zalecanych prac wraz ze szczegółowym zakresem robót eksploatacyjnych i remontowych. 2.3.3.2. Szczegółowa zawartość opracowania: a) strona tytułowa zawierająca informacje takie jak: - nazwa firmy wykonawczej, - zarządca obiektu, - tytuł opracowania, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu, - kategoria drogi, - numer obiektu, - JNI, - imię i nazwisko osoby opracowującej wskazanej w umowie z Zamawiającym oraz nr uprawnień, - data wykonania opracowania, b) oświadczenie wykonawcy o kompletności opracowań wykonanych zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i wymaganiami obowiązujących przepisów, c) spis zawartości opracowania, d) dokumentacja fotograficzna obiektu, dokumentacja fotograficzna uszkodzeń -, dokumentacja fotograficzna z badań, e) opis badań z załączonymi wynikami i porównaniem otrzymanych wartości do wymaganych według norm w zakresie urządzeń obcych - instalacji na potrzeby funkcjonowania lokalu, f) wnioski, analiza wyników, h) zalecenia pod kątem dalszej eksploatacji, rozbicie robót na roboty niezbędne do wykonania w zakresie eksploatacji i w ramach remontu, termin ważności opracowania, i) spis i zestaw wszystkich rysunków: - inwentaryzacja lokalu w przejściu podziemnym Brama Oławska - inwentaryzacja wszystkich sieci zlokalizowanych w lokalu wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym, wentylacyjnym..
 7. Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Zakres Usług obejmuje wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych oraz ich szczegółowe udokumentowanie w formie Raportów i Protokołów dla 186 drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich
 8. WYMIANA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WIADUKTU ZACHODNIEGO W CIĄGU AL.ARMII KRAJOWEJ ORAZ ESTAKADY WJAZDOWEJ ZACHODNIEJ W CIĄGU UL.KRAKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń dylatacyjnych wiaduktu zachodniego w ciągu al.Armii Krajowej oraz estakady wjazdowej zachodniej w ciągu ul.Krakowskiej we Wrocławiu. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1.Opracowanie dokumentacji technicznej a)inwentaryzacja geometryczna istniejących dylatacji b)projekt nowych dylatacji dobranych na podstawie obliczeń przesuwów wraz z rysunkami przekrojowymi c)opis technologii robót wraz z doborem materiałów i zatwierdzeniem przez Zamawiającego 2.2.Aktualizacja projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzyskaniem uzgodnień 2.3.Opracowanie harmonogramu rzeczowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego 2.4.Pełnienie nadzoru autorskiego (w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji) 2.5.Realizacja zadania na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji, o której mowa w pkt 2.1: a)usunięcie istniejącej dylatacji bitumicznej na wiadukcie zachodnim na wysokości estakady wjazdowej w ciągu al.Armii Krajowej b)usunięcie istniejącej dylatacji blokowej na estakadzie wjazdowej w ciągu ul.Krakowskiej c)wykonanie nowych dylatacji wg przyjętej technologii o parametrach nie mniejszych niż w załączonej SST d)odtworzenie nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji e)organizacja ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, f)organizacja ruchu docelowego - odtworzenie oznakowania poziomego docelowego w technologii grubowarstwowej g)utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, h)zabezpieczenie terenu budowy
 9. Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
  Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi dla 26 obiektów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich nr 469 (3 obiekty), nr 473 (4 obiekty), nr 479 (2 obiekty), nr 702 (6 obiektów), nr 703 (4 obiekty), nr 710 (7 obiektów) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -inwentaryzację istniejących obiektów mostowych (rysunek ogólny, przekroje poprzeczne w środku rozpiętości i nad podporami, zawierające podstawowe wymiary); pomiary podstawowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582, z późn. zm.) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom -kontrolę wizualną wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu z opisem zauważonych uszkodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć, uszkodzeń, których objawem są przecieki, ubytków betonu, korozji materiałów, zanieczyszczeń, deformacji, przemieszczeń, uszkodzeń otuliny żelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo zlokalizowanie ich na rysunku ogólnym (widok z boku, widok z góry, widok spodu ustroju niosącego, charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzeń, typu uszkodzeń, ich lokalizacji oraz intensywności występowania. -badania mechaniczne, obejmujące sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych miejsc o obniżonej wytrzymałości betonu, pęknięć i pustych przestrzeni oraz sondażowe odkucie skorodowanych warstw betonu. -badanie nieniszczące wytrzymałości i jednorodności betonu podpór i ustroju niosącego młotkiem Schmidta typu N, -badania chemiczne betonu dla określenia głębokości karbonatyzacji. -wnioski końcowe zawierające: ocenę stanu technicznego, określenie przydatności obiektu do użytkowania, warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów. -sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeglądu (wg wzoru z Instrukcji przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów inżynierskich - załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.), jak dla przeglądu szczegółowego, wraz z częścią opisową zawierającą wnioski i zalecenia. -na potrzeby wykonania remontów utrzymaniowych (wskazanych w przeglądzie 5-letnim) sporządzić materiały przetargowe zawierające m.in. rysunki wykonawcze wraz z krótkim opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót remontowych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, STWiORB
 10. Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki od km 46+654 do km 49+922 wraz z infrastrukturą z wyłączeniem odcinka 48+180 do km 48+397. Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. 2. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na dwie części (zadania): Część I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki od km 46+654 do km 49+922 wraz z infrastrukturą z wyłączeniem odcinka 48+180 do km 48+397 objętym decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 265/15 z dnia 13.07.2015 r. oraz pozwoleniami na budowę decyzją nr 7/15 z dnia 12.01.2015 r. i decyzją nr 250/15 z dnia 7.07.2015 r. Projekty budowlane i wykonawcze zostały opracowane przez biuro WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa, Biuro w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice. Część II Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Czarną wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki od km 47+114 do km 47+150 wraz z infrastrukturą objętym pozwoleniem na budowę decyzją nr 332/14 z dnia 4.09.2014 r. Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przez biuro TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław
 11. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - z podziałem na 2 rejony: 1. część wschodnia 2. część zachodnia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania /rejony/: - Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Wrocławia, - Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta Wrocławia. 2. Zakres zamówienia /dla każdego zadania/ obejmuje: 2.1. naprawy awaryjne: - odtworzenie zniszczonych balustrad betonowych i kamiennych na obiektach budowlanych, na nabrzeżach rzek, cieków wodnych i fosy miejskiej, - wymiana uszkodzonych barier segregacyjnych, barier antyporażeniowych na mostach, - naprawa uszkodzonych przepustów wraz ze ścianami czołowymi, - naprawa uszkodzonych murów oporowych, - naprawa - zabezpieczenie przecieków przez stropy przejść podziemnych, - naprawa, zabezpieczanie konstrukcji po włamaniach i aktach wandalizmu, - naprawa uszkodzeń w lokalach znajdujących się w przejściach podziemnych, - naprawa konstrukcji wind i ich wyposażenia po aktach wandalizmu i kradzieżach, - naprawa zdewastowanego odwodnienia, - uzupełnianie brakujących elementów wyposażenia obiektów, - uzupełnianie brakujących elementów nośnych konstrukcji, - inne prace niewymienione wyżej, w tym rusztowania ramowe dla zachowania przepustowości ruchu drogowego pod obiektem 2.2. remonty bieżące: w elementach konstrukcji obiektów: - naprawa betonowej i żelbetowej konstrukcji nośnej obiektów inżynierskich przez reprofilację ubytków, - naprawa żelbetowych płyt pomostowych, - usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej, - wykonanie nowego zbrojenia, - odkucie skorodowanego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu, - oczyszczenie z rdzy istniejącego skorodowanego zbrojenia, - zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego i oczyszczonego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu, - wykonanie warstwy zabezpieczającej izolacje na płycie pomostowej, - wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych dostępnych na rynku izolacji na potrzeby zabezpieczenia płyt pomostowych, - naprawa powierzchniowa przez reprofilację ubytków betonowych i żelbetowych podpór, - wykonanie iniekcji rys, - piaskowanie powierzchni betonowych, - wykonanie nowych powłok antykorozyjnych betonu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementów betonowych i stalowych na obiektach budowlanych, - oczyszczenie elementów stalowych z produktów korozji i starych powłok malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, - odtłuszczenie konstrukcji stalowych przed wykonaniem powłok malarskich, - wykonanie nowych powłok antykorozyjnych stali, - wymiana elementów drewnianych pomostu i balustrad, - zabezpieczenie antygrzybiczne elementów drewnianych konstrukcji mostów i kładek, - usunięcie uszkodzonych wypełnień dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpór oraz na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych, - wykonanie nowych dylatacji pozornych, - wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpór oraz na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych, - wykonanie nowej okładziny kamiennej schodów i ścian przejść podziemnych, - usunięcie starej uszkodzonej okładziny kamiennej schodów i ścian przejść podziemnych, - uzupełnienie brakujących elementów okładziny kamiennej (z piaskowca, granitu, klinkieru), - najem, montaż, ochrona, odbiór, demontaż rusztowań podwieszanych, - montaż wraz z dzierżawą i ochroną, odbiór, demontaż rusztowań stacjonarnych, w wyposażeniu: - wymiana uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiału elementów stalowych balustrad mostowych, - montaż nowych barier antyporażeniowych, - wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia, - wymiana lin balustrady na kładce Piaskowej - dotyczy Zadania nr 2 - część zachodnia, - uzupełnienie elementów balustrady ocynkowanej na kładce Piaskowej - dotyczy Zadania nr 2 - część zachodnia, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, płytek prefabrykowanych, żywicznych i innych znajdujących się na obiektach inżynierskich w rejonie jezdni i chodników, - wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych, - skucie warstwy ścieralnej i wiążącej do grubości 12 cm, - wykonanie nowej warstwy wiążącej grubości 5 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, - naprawy dylatacji bitumicznych, - oczyszczenie elementów stalowych balustrad i barier z produktów korozji i starych powłok malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, - odtłuszczenie elementów stalowych balustrad i barier, - wykonanie nowych powłok antykorozyjnych stalowych balustrad i barier, - montaż kamiennych krawężników kotwionych do betonu, - zakup i montaż 2 pomp typu 6F24-3S13 do tunelu samochodowego płn. - dotyczy Zadania nr 2 - część zachodnia, - zakup i montaż opraw lamp drogowych i świetlówek do tunelu samochodowego płn. - dotyczy Zadania nr 2 - część zachodnia, - montaż schodów z elementów prefabrykowanych stalowych bądź betonowych - dotyczy Zadania nr 2 - część zachodnia w skarpach: - naprawa zabruków istniejących przez usunięcie starych wykruszających się spoin i uzupełnienie nową zaprawą, - naprawa zabruków przez rozbiórkę istniejących, uzupełnienie materiałów sypkich, uzupełnienie brakujących elementów umocnienia i odtworzenie zabruku, - wykonanie schodów skarpowych kamiennych bądź betonowych pod potrzeby obsługi obiektu, montaż schodów z elementów prefabrykowanych stalowych bądź betonowych, - wykonanie balustrad przy schodach skarpowych, - wykonanie cieków skarpowych, - wykonanie nowych umocnień kamiennych lub betonowych na stożkach nasypowych, - uzupełnienie mas ziemnych wypłukanych przez wody opadowe lub rzeki, - uzupełnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp przy przepustach: - wykonanie rozbiórki konstrukcji istniejącej drogi, - wykonanie robót ziemnych wokół istniejącego przepustu, - demontaż istniejącej konstrukcji przepustu, - montaż nowych elementów konstrukcji przepustu, - wykonanie zabruków kamiennych dna cieku, - wykonanie zabruków kamiennych na skarpach, - wykonanie nowej zasypki nad przepustem, - wykonanie warstwy z kruszywa, - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie nowych balustrad bądź barier energochłonnych, - wykonanie murów oporowych, - wykonanie izolacji elementów betonowych murów oporowych, - wykonanie szalunków, - wykonanie zbrojenia ścian oporowych i innych elementów konstrukcyjnych 2.3. inne prace: - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz likwidacją po zakończeniu robót, UWAGA: organizacja ruchu na potrzeby wykonania podstawowego zakresu robót z umowy przy połówkowym wyłączeniu obiektu z ruchu bądź miejscowym ograniczeniu wraz z uzgodnieniami, wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz likwidacją po zakończeniu robót powinna być skalkulowana w cenach jednostkowych, gdyż Zamawiający nie przewiduje odrębnej płatności za prawidłowe oznakowanie robót w wymienionych wyżej przypadkach, - prowadzenie dziennika realizacji.
 12. Zamówienie uzupełniające, udzielone z wolnej ręki do umowy TXZ/EEDI/014/14/2015 z dnia 26.01.2015 r., której przedmiotem jest Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje: montaż, wymianę i naprawę uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia.
 13. Wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych drogowych obiektów inżynierskich Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.1. ekspertyz technicznych wybranych drogowych obiektów inżynierskich Wrocławia: a) Most Bolesława Chrobrego Południowy, b) Most Bolesława Chrobrego Północny, c) Most Sikorskiego (podpory) d) Most Zwierzyniecki, e) Estakada drogowa zachodnia al. Jana III Sobieskiego, f) Estakada drogowa wschodnia al. Jana III Sobieskiego, g) Most drogowy Ratyński, h) Wiadukt w ul. Kowalskiej, i) Most Oławski, j) Wiadukt drogowy nr I w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu, k) Wiadukt drogowy nr II w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu, l) Most Pomorski Południowy, m) Most Polanowicki w ciągu w ul. Kamieńskiego. 1.2. orzeczeń technicznych wybranych drogowych obiektów inżynierskich Wrocławia: a) Kładka Jana III Sobieskiego - przydatność dalszej eksploatacji, b) Estakada Zachodnia pl. Społeczny - przydatność dalszej eksploatacji, c) Most Zakrzowski w ciągu ul. Gen. L. Okulickiego (nośność), 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. przy wykonywaniu ekspertyz: a) wykonanie oględzin obiektów i ich otoczenia dla potrzeb ekspertyzy, b) wykonanie inwentaryzacji obiektu - wszystkich podstawowych parametrów, jak długość dylatacji, ilość wpustów, łożysk, skrajni poziomej i pionowej, c) wykonanie rysunków podłużnych i poprzecznych obiektu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu, d) sprawdzenie i ocenę stanu technicznego elementów obiektu wraz z inwentaryzacją całego obiektu, wykonaniem rysunków przekrojowych z naniesionym rodzajem uszkodzeń i ich zasięgiem, e) wykonanie inwentaryzacji rys z pomiarem ich szerokości, naniesienie danych na rysunki, f) wykonanie pomiarów i podstawowych badań: - ocena zagrożenia chemicznego betonu (zawartości chlorków, siarczanów i azotanów zestawione tabelarycznie z wartościami dopuszczalnymi), - pobieranie i badanie wytrzymałości próbek rdzeniowych betonu, - badanie sklerometryczne, - badanie ubytków korozyjnych zbrojenia z oceną wpływu na nośność, - pomiar grubości elementów stalowych konstrukcji, - wykonanie niwelacji pomostu, - badanie nasiąkliwości betonu w podporach i przęsłach, - badanie mrozoodporności betonu w podporach i przęsłach, - badanie powłok malarskich, - badanie ubytków korozyjnych, ich rodzajów, z określeniem ich wpływu na poszczególne parametry elementów stalowych konstrukcji, g) wykonanie pomiarów i podstawowych badań z zakresu pomiaru rys na elementach stalowych dźwigarów wraz z ich inwentaryzacją, kontroli spawanych połączeń i ich wad ukrytych - dla mostu Polanowickiego. h) wykonanie protokołu z przeglądu okresowego obiektu z oceną jego elementów. 2.2. przy wykonywaniu orzeczeń: a) wykonanie oględzin obiektów i ich otoczenia dla potrzeb orzeczenia, b) wykonanie inwentaryzacji obiektu - wszystkich podstawowych parametrów, jak długość dylatacji, ilość wpustów, łożysk, skrajni poziomej i pionowej, c) wykonanie rysunków podłużnych i poprzecznych obiektu, d) sprawdzenie i ocenę stanu technicznego elementów obiektu wraz z inwentaryzacją całego obiektu, wykonaniem rysunków przekrojowych z naniesionymi wartościami pomiarów, e) wykonanie pomiarów i podstawowych badań z zakresu pomiaru rys na elementach stalowych dźwigarów wraz z ich inwentaryzacją, kontroli spawanych połączeń i ich wad ukrytych, f) wykonanie protokołu z przeglądu okresowego obiektu z oceną jego elementów. 2.3.1. Wytyczne w zakresie wykonania ekspertyz: 2.3.1.1. Ekspertyzy obiektów inżynierskich powinny zawierać: a) ocenę stanu technicznego ustroju nośnego, b) ocenę stanu technicznego łożysk z pomiarami zakończonych protokołem kontroli zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. - zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji, c) ocenę stanu technicznego dylatacji, d) ocenę ubytków betonu i ich wpływu na nośność, e) ocenę postępu korozji elementów stalowych konstrukcji i wyposażenia wraz z oceną wpływu korozji na nośność, f) ocenę rys pod względem ich wpływu na nośność obiektu, propozycję sposobu zabezpieczenia przed ich propagacją, g) ocenę korozji prętów zbrojenia i ich wpływ na nośność, h) ocenę aktualnej nośności obiektów (analiza statyczna wraz z schematami statycznymi), z uwzględnieniem istniejących ubytków materiałowych w konstrukcji czy jej stwierdzonych uszkodzeń, i) orzeczenie o stanie technicznym i ustalenie strategii dalszego postępowania, j) badania dźwigarów stalowych metodą magnetyczno-proszkową ze wskazaniem zakresu niezbędnych napraw, w oparciu o obliczenia wpływu wykrytych wad na nośność obiektu - most Polanowicki, k) wyznaczenie klasy obciążeń dla aktualnego stanu obiektu i porównanie do normowej klasy obciążeń, l) ocenę potrzeb niezbędnych ograniczeń na obiekcie, m) zakres robót budowlanych i konserwatorskich z podziałem na zalecenia eksploatacyjne i remontowe, n) wnioski końcowe na podstawie analiz i przeprowadzonych badań, o) terminy zalecanych prac remontowych wraz ze szczegółowym zakresem. 2.3.1.2. Szczegółowa zawartość opracowania: a) strona tytułowa zawierająca informacje takie jak: - nazwa firmy wykonawczej, - zarządca obiektu, - tytuł opracowania, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu, - kategoria drogi, - numer obiektu, - JNI, - osoba opracowująca, nr uprawnień, - data wykonania opracowania, b) oświadczenie wykonawcy, c) spis zawartości opracowania, d) dokumentacja fotograficzna obiektu, dokumentacja fotograficzna uszkodzeń - wg wymagań opisanych w pkt 2.1. Części III Instrukcji dla wykonawców, dokumentacja fotograficzna z badań, e) opis badań z załączonymi wynikami i porównaniem otrzymanych wartości do wymaganych według norm, f) niwelacja obiektu wraz z opisem odchyłek i ich przyczyn, g) wnioski, analiza wyników, h) zalecenia pod kątem dalszej eksploatacji, rozbicie robót na roboty niezbędne do wykonania w zakresie eksploatacji i w ramach remontu, termin ważności opracowania, i) spis i zestaw wszystkich rysunków, j) kopia uprawnień mostowych bez ograniczeń (przeprowadzającego ekspertyzę). 2.3.1.3. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie, po wykonaniu ekspertyz, kompletną dokumentację wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym i oświadczeniem o jej kompletności. Opracowana dokumentacja wykonana zostanie w formie papierowej w 3 egzemplarzach w trwałej oprawie uniemożliwiającej rozkompletowanie opracowania i w 3 kpl. w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD zeskanowanej z podpisami osób upoważnionych do jej wykonania. 2.3.2. Wytyczne w zakresie wykonania orzeczeń: 2.3.2.1. Orzeczenia techniczne obiektów inżynierskich powinny zawierać: a) ocenę stanu technicznego ustroju nośnego, b) ocenę rys pod względem ich wpływu na nośność obiektu, propozycję sposobu zabezpieczenia przed ich propagacją, wyznaczenie aktualnej klasy obciążeń, c) ocenę aktualnej nośności obiektów (analiza statyczna wraz ze schematami statycznymi) po uwzględnieniu uszkodzeń i porównanie do nośności normowej, d) ustalenie strategii dalszego postępowania, e) ocenę potrzeb niezbędnych ograniczeń na obiekcie, f) badania dźwigarów stalowych metodą magnetyczno-proszkową ze wskazaniem zakresu niezbędnych napraw, w oparciu o obliczenia wpływu wykrytych wad na nośność obiektu, g) zakres robót niezbędnych w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą propagacją rys na dźwigarach stalowych bądź awarią, jeżeli jest takie zagrożenie, h) wnioski końcowe na podstawie analiz i przeprowadzonych badań, i) terminy zalecanych prac wraz ze szczegółowym zakresem robót eksploatacyjnych i remontowych, j) wyznaczenie klasy obciążeń - most Zakrzowski. 2.3.2.2. Szczegółowa zawartość opracowania: a) strona tytułowa zawierająca informacje takie jak: - nazwa firmy wykonawczej, - zarządca obiektu, - tytuł opracowania, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu, - kategoria drogi, - numer obiektu, - JNI, - osoba opracowująca, nr uprawnień, - data wykonania opracowania, b) oświadczenie wykonawcy, c) spis zawartości opracowania, d) dokumentacja fotograficzna obiektu, dokumentacja fotograficzna uszkodzeń - wg wymagań opisanych w pkt 2.2. Części III Instrukcji dla wykonawców, dokumentacja fotograficzna z badań, e) opis badań z załączonymi wynikami i porównaniem otrzymanych wartości do wymaganych według norm, f) niwelacja obiektu wraz z opisem odchyłek i ich przyczyn, g) wnioski, analiza wyników, h) zalecenia pod kątem dalszej eksploatacji, rozbicie robót na roboty niezbędne do wykonania w zakresie eksploatacji i w ramach remontu, termin ważności opracowania, i) spis i zestaw wszystkich rysunków. j) kopia uprawnień mostowych bez ograniczeń (osoby wykonującej orzeczenie). 2.3.2.3. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie, po wykonaniu ekspertyz, kompletną dokumentację wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym i oświadczeniem o jej kompletności. Opracowana dokumentacja wykonana zostanie w formie papierowej w 3 egzemplarzach w trwałej oprawie uniemożliwiającej rozkompletowanie opracowania i w 3 kpl. w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD zeskanowanej z podpisami osób upoważnionych do jej wykonania..
 14. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr 7, Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77, Nr 78 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na V części: Część I - na terenie Rejonu GDDKiA w Busku - Zdroju;Część II - na ternie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie;Część III - na terenie Rejonu GDDKiA w Kielcach;Część IV - na terenie Rejonu GDDKiA w Opatowie;Część V - na terenie Rejonu GDDKiA w Starachowicach.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr 7, Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77, Nr 78 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na V części: Część I - na terenie Rejonu GDDKiA w Busku - Zdroju;Część II - na ternie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie;Część III - na terenie Rejonu GDDKiA w Kielcach;Część IV - na terenie Rejonu GDDKiA w Opatowie;Część V - na terenie Rejonu GDDKiA w Starachowicach.
 15. Remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w latach 2015 - 2017 na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych
  w latach 2015 - 2017 na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 16. Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki
 17. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2015-2017 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, z podziałem na części.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2015-2017 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, z podziałem na części.
  Część 1 - teren administrowany przez Rejon w Lubaniu, Część 2 - teren administrowany przez Rejon w Wałbrzychu.
 18. Zamówienie uzupełniajace do umowy nr FZU/IPP/094/77/2013 z dnia 10.06.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont Mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu,
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Projekt naprawy i wzmocnienia słupków i węzłów podporowych:
  ocena stanu technicznego osłon urządzeń obcych i odkrytych elementów słupków po demontażu osłon, wykonanie rysunku wzmocnienia słupków,
  2) Projekt naprawy poprzecznic pośrednich:
  Etap I - poprzecznice pomiędzy dźwigarami:
  wykonanie rysunków naprawy poprzecznic pośrednich:
  wymiana żeber po podłużnice, wzmocnienia środników w skrajnych polach (przy dźwigarze), wycięcie istniejących blach fartuchowych przy połączeniu z wieszakami,
  Etap II - wsporniki podchodnikowe:
  wykonanie rysunków naprawy wsporników pochodnikowych:
  wzmocnienie pasów górnych wspornikowych, wycięcie istniejących blach fartuchowych przy połączeniu z wieszakami,
  3) Projekt wymiany stężeń wiatrowych dolnych:
  wykonanie rysunków wymiany stężeń:
  wymiana stężeń, blachy węzłowe łączące stężenia ze ściągiem głównym, naprawa elementów mocowania blach węzłowych do poprzecznic (łyżwy i zamocowania w środku rozpiętości),
  4) Projekt naprawy wieszaków:
  ocena stanu technicznego poszczególnych wieszaków,
  wykonanie rysunków wzmocnienia wieszaków,
  5) Analiza/projekt wzmocnienia ściągów głównych:
  inwentaryzacja ubytków korozyjnych ściągów głównych po wypiastowaniu,
  sprawdzenie warunków nośności dla ściągów głównych z uwzględnieniem ubytków korozyjnych,
  wnioski i zalecenia; rysunki wzmocnienia - w przypadku konieczności,
  6) Projekt naprawy podłużnych belek pochodnikowych skrajnych:
  wykonanie rysunków technicznych wzmocnienia,
  7) Projekt zamienny ścianki żwirowej:
  wykonanie rysunku zamiennego rozwiązania nadbudowy ścianek żwirowych,
  8) Projekt zamienny strefy mocowania urządzeń dylatacyjnych:
  wykonanie rysunku zamiennego,
  9) Przedmiar robót.
 19. Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) montaż balustrad, b) montaż barier energochłonnych, c) wymianę balustrad, d) wymianę barier energochłonnych, e)wymianę i naprawę elementów ekranów dźwiękochłonnych, f) inne prace towarzyszące.
 20. Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDI/111/96/2014 z dnia 01.07.2014 na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia - część wschodnia miasta Wrocławia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
  1) Demontaż uszkodzonego odwodnienia liniowego,
  2) Wykucie uszkodzonego korytka prefabrykowanego odwodnienia liniowego,
  3) Montaż z regulacją spadków odwodnienia liniowego typu ACO GALA 160,
  4) Zabetonowanie korytka odwodnienia liniowego,
  5) Wywóz gruzu,
  6) Demontaż skorodowanych osłon stalowych (odwodnienia stropu ) na konstrukcji stropu przejścia podziemnego,
  7) Montaż nowych osłon z blach ocynkowanych malowanych w kolorze stropu,
  8) Montaż elementów kotwiących nowe blachy osłonowe na stropie przejścia co 0,5m,
  9) Antykorozyjne zabezpieczenie stalowych balustrad,
  10) Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti na balustradach systemem HGL,
  11) Skucie powierzchni betonowych schodów,
  12) Betonowanie stopni schodów,
  13) Skucie powierzchni betonowych spoczników,
  14) Betonowanie spoczników schodów,
  15) Demontaż kamiennych elementów stopni o gr. 40mm,
  16) Uzupełnienie kamiennych elementów schodów,
  17) Uzupełnienie kamiennych elementów podstopnic gr 30mm,
  18) Wykonanie fugi w kamiennych elementach schodów,
  19) Regulację i montaż elementów kamiennych schodów gr. 40mm,
  20) Oczyszczenie kamiennych elementów schodów i impregnacja powierzchni,
  21) Wykonanie dylatacji pozornej na powierzchni betonowych schodów,
  22) Wypełnienie dylatacji masą trwale plastyczną,
  23) Wykonanie izolacjo-nawierzchni na elementach betonowych schodów,
  24) Oczyszczenie z graffiti powierzchni kamiennych murów,
  25) Wykonanie zabezpieczenia HGL na konstrukcji kamiennej obudowy murów,
  26) Antykorozyjne zabezpieczenie stalowych balustrad kładek Grudziądzkich,
  27) Antykorozyjne zabezpieczenie dźwigarów stalowych z 4 HEB 180,
  28) Wymianie dyliny grubości 10cm na 3 obiektach,
  29) Impregnację drewnianych elementów konstrukcji olejem typu Altax na 3 obiektach,
  30) Wymianę uszkodzonego elementu balustrady z siatki gr. Drutu,
  31) Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej.
 21. Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDI/111/96/2014 na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia - część wschodnia miasta Wrocławia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 22. Wymiana urządzeń dylatacyjnych wiaduktu nad drogą krajową nr 6 na węźle Polanowska - obwodnica miasta Sławno w km 0+000.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 23. Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 24. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Wieprzec w ciągu drogi powiatowej nr 3249L Mokre -Wychody -Zarzecze w km 7+992 początek mostu, w miejscowości Wychody gm. Zamość wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Zamość
 25. Remont dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
 26. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr 9, Nr 42, Nr 42a na terenie Rejonu Starachowice
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 27. Wykonanie ekspertyz, orzeczeń technicznych oraz kontroli okresowych wybranych drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 28. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na 2 rejony część wschodnia i część zachodnia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 29. Zamówienie uzupełniające, udzielone z wolnej ręki do umowy nr FZU/EE/060/44/2013 zawartej w dniu 16.04.2013 roku, w przedmiocie Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1- część wschodnia miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 30. 03850 - Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie Przebudowy wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Wrocław
 31. Wykonanie przeglądów pięcioletnich (szczegółowych) obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 32. Dostawa urządzenia do wykrywania korodującego zbrojenia.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 33. Tymczasowe podparcie wiaduktu nad autostradą A4 w km 84+379 koło m. Szymanowice, JNI 16210036 (w ciągu drogi powiatowej nr 2204D)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 34. Wymiana i naprawa dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych w Koninie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
 35. Wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 36. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 37. Wykonanie przeglądów szczegółowych 36 drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 38. Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad autostradą A4 zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Brzeg.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 39. WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 239 OBIEKTÓW MOSTOWYCH, PRZEGLĄDÓW ROZSZERZONYCH 40 OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEGLĄDÓW SZCZEGÓŁOWYCH 24 OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 2013 R.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
 40. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Przebudowa mostu nr JNI 01014060 w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 O w m. Śliwice
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie, Nysa
 41. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. /Remont Mostu Jagiellońskiego południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul.Kochanowskiego we Wrocławiu/
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 42. Opracowanie siedmiu ekspertyz stanu technicznego oraz dwóch przegladów szczegółowych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciagu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postepowania 020/13..
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 43. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Remont ustroju nośnego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 338 w km 35+830 w miejscowości Lubiąż. CPV 71300000-1
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 44. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr S7, Nr 7, Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77, Nr 78 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w latach 2013 - 2015 w podziale na V części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 45. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
  Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Łódź
 46. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - z podziałem na 2 rejony
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 47. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia- część wschodnia miasta Wrocławia - Zadanie nr 1.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 48. 1. Na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (D.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia wraz z przeglądami okresowymi oraz wykonanie kart ewidencyjnych oraz albumów dla oddanych do użytkowania nowo wybudowanych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - część wschodnia miasta Wrocławia - Zadanie nr 1.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 49. Wykonanie przeglądów rozszerzonych 39 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gliwickiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Gliwice
 50. Dostawa zestawu edukacyjno-badawczego do diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych, w tym przewodów infrastruktury sieciowej - zadania - AC/BZP/257/2012.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 51. Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
 52. Dostawa przyrządu do wykrywania obszarów korodującego zbrojenia metodą polaryzacyjną
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 53. Określenie wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych oraz opracowanie kart obiektów mostowych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 54. Naprawa bitumicznych dylatacji na drogowym obiekcie mostowym w ciągu DW nr 296 w km 67+222 w miejscowości Węgliniec. CPV 45000000-7, 45233142-6
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 55. Roboty remontowo - konserwacyjne obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon w Oleśnicy - zmówienie uzupełniające do umowy GDDKiA O/WR 41/PN/R/R-2/2011
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 56. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 23+349 w miejscowości Zagrodno. CPV 71300000-1
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 57. Wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław - rejon w Lubaniu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 58. Wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław - rejon w Lubaniu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 59. Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi krajowej A4 Węzeł Przylesie - Dąbrówka Górna zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Brzeg
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 60. Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 61. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Remont wsporników mostu wraz z balustradą stalową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w km 34+165 w m. Nowa Ruda
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 62. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Remont wiaduktu w km 17+317 drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Biskupice Oławskie. CPV 71300000-1
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 63. Wykonanie ekspertyz technicznych drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 64. Dostawa zestawu pomiarowego do nieniszczącej defektoskopii konstrukcji z betonu zbrojonego w warunkach polowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/02/02/2012
  Zamawiający: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 65. Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - z podziałem na dwa rejony
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 66. Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4) zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Brzeg
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 67. Opracowanie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę Pilsię w ramach zadania pn. Przebudowa i wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480 w m. Szczercowska Wieś
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 68. Oceny stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu: drogi ekspresowej S 86, drogi ekspresowej S1, drogi ekspresowej S69 oraz drogi krajowej nr 78
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
 69. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 KM 16 + 513 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO MOSTU PRZEWIDZIANEGO DO ROZBIÓRKI WRAZ Z KOREKTĄ ŁUKU W MIEJSCOWOŚCI STARE KOLNIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
 70. -Wykonanie dokumentacji, której celem jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na zadanie remontu mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej- dotychczasowemu wykonawcy zadania pod nazwą -Wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ulicy Mostowej.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 71. Budowa wiaty przy ul. Mickiewicza 61, dz. nr ewid. 77/4, obr.1 Nadodrze, jedn. ewid. m. Głogów wraz opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 72. Opracowanie pięciu projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych na terenie województwa opolskiego.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 73. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2011-2012 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział Wrocław, Rejon w Oleśnicy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 74. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2011-2012 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział Wrocław w podziale na 3 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 75. Remont poboczy technicznych wyniesionych na moście w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 160+655 w m. Skorogoszcz
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 76. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr S7, Nr 7, Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77, Nr 78 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w latach 2011 - 2013 w podziale na V części: Część I -na terenie Rejonu GDDKiA w Busku - Zdroju; Część II -na ternie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie; Część III -na terenie Rejonu GDDKiA w Kielcach; Część IV -na terenie Rejonu GDDKiA w Opatowie; Część V - na terenie Rejonu GDDKiA w Starachowicach.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 77. Wykonanie projektu remontu mostu projektu przebudowy mostów: przez rzekę Kiełbaskę w miejscowości Kościelec w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 297+273 oraz przez Zalew Kiełbaski w miejscowości Kościelec w ciągu drogi krajowej nr 92 w 297+670.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 78. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy i rozbudowy mostu stałego przez rzekę Hankę i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Nowy Holeszów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Włodawa
 79. wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych na sieci dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 80. Remont cząstkowy dylatacji mostowych w ciągu dróg krajowych nr 8, 33, 46 administrowanych przez Rejon w Kłodzku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 81. WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH I AWARYJNYCH NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH MIASTA WROCŁAWIA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI - Z PODZIAŁEM NA DWA REJONY
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 82. Wykonanie dokumentacji projektowej: Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku od km 11+737 do km 11+937 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 83. Remontu cząstkowego dylatacji mostowych w ciągu dróg krajowych nr 8, 33, 46 administrowanych przez Rejon w Kłodzku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 84. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego: 1) mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3189P nad kanałem Warta - Gopło w miejscowości Mielnica Duża, gm. Skulsk, 2) wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3209P nad linią kolejową Kopalni Węgla Brunatnego, w miejscowości Łężyn, gm. Ślesin
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Konin
 85. Roboty uzupełniające na zadaniu: Wymiana i naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych na mostach GDDK i A Oddziału w Białymstoku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 86. Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Łodzi.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 87. Wymiana i naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych na mostach GDDK i A Oddziału w Białymstoku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 88. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Łodzi
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 89. Wykonanie naprawy i zabezpieczenie powierzchni betonu powłokami chemicznymi konstrukcji wiaduktów Rejonu Wrocław.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 90. Wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami oraz zabezpieczenie powierzchni betonu powłokami chemicznymi konstrukcji wiaduktu dr A4 km 170+740.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 91. Remont mostu w ciągu drogi krajowej Nr 5 w km 319+680 k/m Sanie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 92. Przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły - Kotla na Kanale Krzycki Rów.
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
 93. Remont poboczy technicznych wyniesionych na moście w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 160+355 w m. Skorogoszcz
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 94. Wykonanie robót remontowych na obiektach mostowych w ciągach DK nr 7, nr 9, nr 42 na terenie Rejonu Starachowice i nr 77 na terenie Rejonu Opatów
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 95. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentów przetargowych na zadanie p.n. Przebudowa przepustu przez ciek bez nazwy w m. Wygoda w km 112+094 w ciągu drogi krajowej nr 17 odc. Ryki-Kurów
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 96. Wykonanie dokumentacji projektowej: ekspertyzy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Koluszki
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 97. Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Kraków
 98. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia nt.Finansowanie i rozliczanie projektu. dla 1 grupy 25-osobowej pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, w terminie 24 - 26 lutego 2010 roku, zgodnie z programem i złożoną ofertą.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa
 99. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia pt.Finansowanie i rozliczanie projektu, dla 1 grupy 25-osobowej pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, w terminie 10 - 12 marca 2010 roku, zgodnie z programem i złożoną ofertą.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa
 100. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa mostu stałego przez rzekę Tarasienkę i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1722L w m. Macoszyn Mały
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Włodawa
 101. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów, z podziałem na części (4).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn

Inne osoby dla Pawłowski Henryk Zdzisław (38 osób):