Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Joanna

w KRS

Joanna Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzegorczyk Wojciech, Pierzchała Robert Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Techko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000079481

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Konserwacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach i na terenie przyległym
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Warszawie, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest świdczenie usługi konserwacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych dla 46 urzędów skarbowych województwa mazowieckiego (w 51 obiektach) zwanych dalej Urzędami z podziałem na 5 części
 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych (instalacje elektryczne i teletechniczne) dla inwestycji pt. Przebudowa i adaptacja lokalu na potrzeby centrum konferencyjno-promocyjnego zlokalizowanego przy Avenue de Cortenbergh 16 w Brukseli
  Zamawiający: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, 1000 Bruksela, Belgia
  - Usługi inżynierii projektowej dla mech. i elektrycznych instalacji budowlanych
  - Usługi nadzoru budowlanego
 3. Wykonanie sieci elektrycznej i teletechnicznej w obiektach KGP przy ul. Puławskiej 148/150 i przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie, nr sprawy 122/Cir/14/DG
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci elektrycznej i teletechnicznej w obiektach KGP przy ul. Puławskiej 148/150 i przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sześciu zadań inwestycyjnych w Centrali NBP w Warszawie
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla następujących zadań inwestycyjnych Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21:
  1)Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji zasilania powierzchni Data Center w obiekcie Centrali NBP w Warszawie,
  2)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę (modernizację) maszynowni wody lodowej dla pomieszczeń biurowych bloku C wraz z wymianą agregatu Ciat oraz dry-coolerów,
  3)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę (modernizację) maszynowni wody lodowej dla pomieszczeń biurowych WS-Ip. bloku B wraz z wymianą agregatu Ciat oraz dry-coolerów,
  4)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę (modernizację) maszynowni wody lodowej dla pomieszczeń biurowych II- VIII p. bloku B wraz z wymianą agregatu Ciat oraz dry-coolerów,
  5)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę (modernizację) systemu odprowadzania na zewnątrz zysków ciepła od urządzeń klimatyzacyjnych dla obszaru COK-L1,
  6)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę pomieszczeń na III p bloku D dla potrzeb DOK.
 5. Wykonanie Projektu Wstępnego ze Studium Wykonalności dla zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Wstępnego ze studium wykonalności dla zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu zlokalizowanego w Radomiu przy ul Tochtermana. Zakres zamówienia będzie obejmował przygotowanie poniższych prac oraz dokumentacji: Identyfikację ograniczeń prawnych, finansowych, wymagań techniczno -organizacyjnych, Założenia i warunki ogólne przedsięwzięcia, Studium programowo przestrzenne, Przygotowanie i złożenie wniosku do gminy o decyzji celu publicznego, Wystąpienie do gestorów mediów o warunki przyłączenia, Wystąpienie do gestorów mediów o warunki przełożenia instalacji, Koncepcja przełożenia mediów kolidujących z planowaną inwestycją, Pozyskanie mapy do celów projektowych, Koncepcja rozbiórek istniejących na działce obiektów, Przygotowanie wystąpienia do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, Badania geodezyjne gruntu, Badania geologiczne gruntu, Przygotowanie budżetu inwestycji. Ponadto przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz koncepcji obiektu zawierającej: Opis ogólny zamierzenia, Bryłę architektoniczną, w tym przygotowanie poglądowej wizualizacji multimedialnej, Szczegółowe założenia rozwiązania zawierające opis założonej funkcjonalności - dokument niejawny o klauzuli Poufne, Opis sposobu realizacji niezawodności funkcjonowania - dokument niejawny o klauzuli Poufne, Specyfikacja urządzeń w zakresie zasilania i klimatyzacji wraz z analizą kosztów eksploatacji w okresie 10 lat - analiza TCO, Koncepcje zawierającą część opisową i graficzną składające się z części opisowych w tym np. niezbędne obliczenia powierzchni użytkowych, sprawności urządzeń) i graficznych odrębnie dla branż: sanitarnej; Koncepcje zawierającą część opisową i graficzną, składające się części opisowych w tym np. niezbędne obliczenia, wydajności, sprawności urządzeń i graficznych odrębnie dla branż: energetycznej oraz niskoprądowej - dokument niejawny o klauzuli Poufne, Przygotowanie wytycznych technologicznych do kolejnego etapu projektowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania roboczych posiedzeń z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.
 6. Zakup i montaż systemu zasilania awaryjnego UPS i jego uruchomienie w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Plac Piłsudskiego 4
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
  Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej w ramach wymiany systemu zasilania istniejącego systemu UPS na nowy. 1.2 Zakres robót objętych ST Należy wykonać zgodnie z projektem, który przedstawiony zostanie wybranemu Wykonawcy. 2 ZAKRES PRAC 2.1 Roboty demontażowe - demontaż istniejącego UPS - demontaż istniejącej baterii akumulatorów - demontaż istniejącego by-pass - demontaż istniejących linii zasilających - demontaż istniejącej obudowy poziomów instalacji c.o. - demontaż istniejącego grzejnika c.o. 2.2 Roboty montażowe - montaż projektowanego zasilacza UPS - montaż projektowanych zestawów baterii akumulatorów - montaż projektowanego by-pass zewnętrznego - ułożenie koryt pod projektowane linie zasilające - ułożenie lz od rozdzielnicy RG2 do projektowanego UPS - ułożenie lz pomiędzy projektowanymi bateriami akumulatorów a projektowanym UPS - podłączenie kabli zasilających i przewodów kabelkowych do rozdzielnicy, zasilacza, baterii, by-passa - sprawdzenie i pomiar linii zasilających, urządzeń - wykonanie uszczelnień pożarowych 2.3 Uporządkowanie terenu po robotach instalacyjnych 2.4 Odbiór całości wykonanych prac 3 Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszym ST SA zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz aktualnym prawem budowlanym. 4 Materiały Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 4.1 przewód LgY² 50 mm 4.2. przewód HDGs 2x1,5 mm² 4.3. koryto K 200 4.4. zasilacz UPS 3x20 kW 4.5. bateria akumulatorów 4.6. by-pass 4.7. przewody łączeniowe pomiędzy UPS a bateriami akumulatorów wg DTR 4.8. przewody łączeniowe w bateriach akumulatorów wg DTR 4.9. przycisk wyłącznika p.poż 4.10 płyta gipsowa odporna na wodę 4.11. przewód LY 120 mm² 5 Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i rozładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy jak też pochodzących z rozbiórki a także używanego na budowie sprzętu. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 6 Transport Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 7 Wykonanie robót 7.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, przepisami i obowiązującymi Polskimi Norami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami branżowymi. 7.2 W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt. 12 niniejszej specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 8 Kontrola jakości 8.1 Urządzenia, aparaty, przewody elektryczne, kable elektryczne, koryta, powinny posiadać wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty. 8.2 Zakres prób i pomiarów odbiorczych określa norma PN-E-0470. Szczególnie istotne dla powyższego zakresu są; - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar rezystancji uziemienia - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - sprawdzenie biegunowości - przeprowadzenie prób działania 8.3 Kontrola i badanie w trakcie robót - sprawdzenie kontroli zgodności i realizacji robót zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 8.4 Pomiary instalacji elektrycznych wewnętrznych - pomiar rezystancji izolacji przewodów - pomiar ciągłości żył - sprawdzenie i pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem - pomiar rezystancji uziemienia - pomiary urządzeń zalecane przez producentów urządzeń 9 Obmiar robót Zgodnie z opracowanym przedmiarem robót i stanem faktycznym wykonanych elementów. 10.1 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 10.2 Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty. - dokumentację powykonawczą - protokóły z dokonanych pomiarów - odbiór robót zanikających - atesty i certyfikaty - rozliczenie materiałów z demontażu 10 Podstawa płatności Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. Cena obejmuje wykonanie robót wg kosztorysu ofertowego. 11 Przepisy związane z robotami 11.1 Inne dokumenty Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U. z 2000 r nr 106 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dniz 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki ni ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r nr 75. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r. 12 Inne wymagania 12.1 czas reakcji na awarię - do 4 godzin od daty zgłoszenia. 12.2 czas skutecznej naprawy - 7 dni od daty zgłoszenia. 12.3 wykonawca wykona, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, łącznie przeglądów co 6 miesięcy, w trakcie trwania rękojmi; 12.4 przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowych urządzeń dla pracowników DGW. 12.5 WYKONAWCA zobowiązany jest do zagospodarowania zdemontowanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wytwarzania i zagospodarowania odpadów i przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 30 dni od dnia ich zdemontowania protokół z ich zagospodarowania..
 7. Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej, usuwanie awarii, pełnienie dyżurów podczas konferencji prasowych, wernisaży i imprez organizowanych przez Zamawiającego oraz oświetlanie wystaw czasowych organizowanych w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.
  Zamawiający: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
  A. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
  1. konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii w Gmachu Galerii Zachęta:
  1.1. W zakresie konserwacji jest wykonywanie następujących czynności:
  1.1.1. Utrzymanie w stałej sprawności instalacji elektrycznej ,
  1.1.2. Codzienna obecność w gmachu konserwatora instalacji elektrycznej w (2 godz. dziennie) dot. poniedziałku - piątku
  1.1.3. Codzienny obchód pomieszczeń Galerii Zachęta dot. poniedziałku- piątku sprawdzający stan instalacji
  1.1.4. Przegląd rozdzielnic i tablic elektrycznych raz w miesiącu
  1.1.5. Próby układu SZR raz w miesiącu
  1.1.6. Nadzór nad automatyką węzła cieplnego z uwzględnieniem kontroli parametrów ciepła dostarczanego,
  1.1.7. Raz w tygodniu sprawdzanie stabilności ustalonych parametrów,
  1.1.8. Raz w miesiącu kontrola pracy zaworów, czujników, nastawników, programatorów i regulatorów oraz urządzeń łączeniowych i zabezpieczających,
  1.1.9. Raz w miesiącu spotkanie konserwatorów instalacji elektrycznej i przedstawiciela Zachęty podsumowujące efekty prac w zakresie objętym umową. Protokół ze spotkania stanowić będzie podstawę do rozliczeń oraz załącznik do faktury.
  1.1.10. Materiały eksploatacyjne np. źródła światła, kontakty itp. niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarczać będzie Zamawiający.

  1.2. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do ich usuwania po spisaniu protokołu konieczności i zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac;
  1.2.1 czas reakcji na zgłoszoną awarię ustala się na 2 godz. od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu do siedziby Zachęty.
  1.2.2 Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
  1.2.3 W przypadku niemożności usunięcia awarii w w.w terminie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o sposobie i czasie rozwiązania problemu.

  2. pełnienie dyżuru elektryka podczas konferencji prasowych, wernisaży i imprez organizowanych przez Zamawiającego. Średnią liczbę dyżurów w skali roku szacuje się na 40 pobytów - przyjmuje się, że jeden dyżur trwa 4 godziny. O konieczności zapewnienia dyżuru, Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem.

  3. oświetlanie wystaw czasowych na salach wystawowych w Zachęcie - prace realizowane na podstawie zleceń częściowych Zamawiającego w następującym zakresie:

  1) oświetlanie wystaw tj. montażu lamp, reflektorów i systemów oświetleniowych na potrzeby wystaw w galerii Zachęta w Warszawie
  2) montażu oprzyrządowania do zakładanego oświetlenia,
  3) podłączania urządzeń elektrycznych: sprzętu audio-video oraz instalacji do wystaw,
  4) montażu oświetlenia w zabudowie wykonanej do celów ekspozycji,
  5) wymiany źródeł światła w oprawach oświetleniowych na świetlikach, w salach wystawowych, przed budynkiem Zachęty w zakresie zgodnym z projektem oświetlenia poszczególnych wystaw.
  6) materiały konieczne do wykonania oświetlenia wystaw zapewnia Wykonawca

  3.1. Zamawiający każdorazowo określi szczegółowy zakres prac do wykonania dla potrzeb danej wystawy wraz z terminem ich wykonania, co do dnia i godziny.
  3.2. Zamawiający wymaga dochowania 2 godzinnego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oświetlenia wystawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu do siedziby Zachęty. Usunięcie awarii nastąpi niezwłocznie.
  3.3. Oświetlanie wystaw czasowych na salach wystawowych w Zachęcie (realizowane na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego zgodnie z planem wystaw, rozliczane bodzie kosztorysem powykonawczym wg składników cenotwórczych wskazanych przez Wykonawcę w składanej ofercie

Inne osoby dla Pierzchała (237 osób):