Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Przemysław Igor

w KRS

Przemysław Igor Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Przemysław
Drugie imię:Igor
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:62 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Visser Herman Gideon
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Franke Witold Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobkowski Maciej Zbigniew, Franke Witold Jan, Pierzchała Renata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budoprojekt Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000200329
 2. Mwm Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gliwice − KRS 0000535256
 3. P.a. Nova S.A., Gliwice − KRS 0000272669
 4. Specialised Projects Polska Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością, Gliwice − KRS 0000254152

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Crosspoint Management Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000033276
 2. Cvw Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gliwice − KRS 0000194825
 3. Energotechnika - Market Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Z O.O., Knurów − KRS 0000027125
 4. Hard-bud Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Knurów − KRS 0000299199
 5. Komus Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000215521
 6. Novum-servis Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000189418
 7. P.a. Nova Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000121330
 8. Przedsiębiorstwo Fgp - Wodpol Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000125227
 9. Technoprojekt Śląsk Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000245029
 10. Telrud Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000086546
 11. Zakład Produkcyjno-usługowy Przemchłod Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000159480

Powiązane przetargi (62 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Ośrodka Moczydło oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy Ośrodka Moczydło dla zadania inwestycyjnego pn.:” Rewitalizacja Ośrodka Moczydło” oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. System transmisji obrazu z kamer ppoż. do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Czarnem – trzecie postępowanie.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie, Czarne
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń ppoż. oraz uruchomienie i serwisowanie systemu przeciwpożarowego monitoringu na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie.
  Zakres prac obejmuje:
  1.Instalację kamery ppoż. na maszcie w Międzyborzu.
  2.Instalację kamery ppoż. na maszcie w Grabowcu.
  3.Instalację anten radioliniowych do transmisji danych na masztach w Międzyborzu, Grabowcu i Czarnem do pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Czarne oraz kabla światłowodowego.
  4.Instalację instalacji zasilającej wraz z podtrzymaniem zasilania poszczególnych elementów systemu.
  5.Przygotowanie stanowiska do obsługi systemu w pomieszczeniu PAD.
  6.Przeszkolenie osób przewidzianych do obsługi systemu.
  7.Dostawa i montaż sprzętu (parametry dostarczanego i montowanego sprzętu określone zostały w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ).
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Pływalni Krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli
  Zamawiający: Gmina Nowa Sól - Miasto, Nowa Sól
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy Pływalni Krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli obejmującej: a) kompleks wielofunkcyjny ogólny - to m.in.: szatnie, kasy, wc, hol, itp., b) kompleks basenu sportowego z niecką basenu o długości 25,00m, szerokości nie mniejszej niż 12,50m (z podziałem na sześć torów), głębokości 1,20-1,80m, c) kompleks szatniowo-natryskowy, d) kompleks małego basenu do nauki pływania z niecką basenu w kształcie nieregularnym o długości 12,00m i o głębokości od 0,3m do 0,75m z miejscem do zabawy w wodzie dla małych dzieci, dwiema wannami do hydromasażu albo jedną większa w kształcie nieregularnym, e) kompleks odnowy biologicznej w tym sauny suchej i mokrej, f) kompleks administracyjny, g) kompleks techniczno-technologiczny wraz z zapleczem. 2. Zakres prac obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej budowy Pływalni Krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli. 2.1 Opracowanie i przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym w szczególności: a) pozyskanie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji ws. założeń do zmiany planu i wypisu z ewidencji gruntów, b) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych obszaru, c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej i prawidłowej realizacji krytej pływalni, d) wykonanie badań geotechnicznych związanych z prawidłowym posadowieniem wszystkich projektowanych obiektów krytej pływalni, sieci, elementów zagospodarowania terenu (np. parkingów, dróg dojazdowych, dróg manewrowych), prawidłowym wykonaniem robót ziemnych, e) wykonanie badań geotechnicznych terenu pod kątem celowości zastosowania gruntowych pomp ciepła, f) uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia obiektów krytej pływalni. g) uzyskanie wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wymaganych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, h) uzyskanie pozwolenia na budowę zaprojektowanych obiektów krytej pływalni oraz sieci. 2.2 Wykonanie dwóch koncepcji krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.3 Wykonanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.4 Wykonanie projektu wykonawczego każdego obiektu krytej pływalni w zakresie wszystkich zaprojektowanych branż wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.5 Wykonanie przedmiaru robót. 2.6 Wykonanie wstępnego zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji. 2.7 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 2.8 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.9 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). 2.10 Opracowanie charakterystyki energetycznej krytej pływalni. 2.11 Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 2.12 Opracowanie wniosku i uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 t.j. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w formie załącznika Ib. 2.13 Opracowanie załącznika Ia - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnego z wzorem wymaganiami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2.14 Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych oraz wody z wykopów podczas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. 2.15 Uzyskanie na rzecz zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę wszystkich zaprojektowanych obiektów krytej pływalni oraz linii i sieci infrastruktury technicznej. 2.16 W zakresie obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej jest przygotowanie wniosku o wydanie i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcją nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcją nadzoru autorskiego.
  Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj. uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę. Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Opcja: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
  Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji, udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania: jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. w związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy (Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego). Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację zadania w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy - lub równoważny.
 5. Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2016r
  Zamawiający: Skarb Państwa-Starosta Tarnogórski Wykonujący Zadania z Zakresu Administracji Rządowej, Tarnowskie Góry
  1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
  2.Zakres świadczonych usług w zakresie eksploatacji oczyszczalni obejmuje:
  1) obsługę w sposób ciągły instalacji technologicznych do oczyszczania ścieków (odcieków) odprowadzanych z Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) drenażem nadfoliowym oraz z odwadniającego drenażu głębokiego, zgodnie z instrukcjami obsługi, wraz z obsługą przepompowni odcieków chemicznych i wód drenażowych: eksploatacja instalacji musi być prowadzona w sposób zapewniający oczyszczanie ścieków do stężeń dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu zintegrowanym oraz w obowiązujących przepisach prawa; w przypadku dopływu dużych ilości wód o wysokim stężeniu boru konieczna będzie także eksploatacja oczyszczalni kontenerowej, połączonej technologicznie z oczyszczalnią stacjonarną,
  2) prowadzenie badań analitycznych dla potrzeb prawidłowego prowadzenia procesów oczyszczania ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym, instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków i instrukcjach stanowiskowych,
  3) prowadzenie badań odpadów wytworzonych w ramach eksploatacji, sporządzanie podstawowych charakterystyk odpadów i testów zgodności,
  4) zapewnienie dostaw stosowanych reagentów i materiałów,
  5) utrzymanie stanu użytkowego urządzeń technologicznych oraz innych elementów oczyszczalni ścieków niezbędnych do zapewnienia jej ciągłości pracy,
  6) wymiany lub odtworzenia elementów oczyszczalni ścieków, w tym urządzeń technologicznych i pomiarowych, które uległy zużyciu w toku normalnej pracy i eksploatacji oczyszczalni, uniemożliwiającemu ich dalsze normalne (prawidłowe) funkcjonowanie,
  7) zabezpieczenie terenu i majątku oczyszczalni ścieków,
  8) unieszkodliwienie odpadów powstających w procesach oczyszczania oraz ponoszenie opłat za ich unieszkodliwienie,
  9) sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych dla potrzeb ochrony środowiska oraz danych statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. W celu realizacji zakresu prac określonego w ust. 2 pkt 1 - 3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 w akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, ze zm.)
 6. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum w Węgrowie ul. Szamoty 35
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum w Węgrowie ul. Szamoty 35 działka nr ewidencyjny 5818/1. 1) W ramach zamówienia należy: a) sporządzić koncepcję funkcjonalno przestrzenną sali z zapleczem i basenem i zatwierdzić u zamawiającego, b) sporządzić i przedłożyć do uzgodnienia z zamawiającym projektowane rozwiązania konstrukcyjne sali, wykończeniowe, wyposażenia, c) opracować materiały i wniosek do wydania decyzji celu publicznego oraz niezbędne materiały i wniosek do przedłożenia wniosku o wyłączenie z produkcji leśnej terenu, na który zlokalizowana będzie sala, d) opracować mapy dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, e) sporządzić na podstawie zatwierdzonej koncepcji wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy sali gimnastycznej z zapleczem, basenem i wyposażeniem oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, f) sporządzić przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branżach, g) wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot we wszystkich branżach. sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiącą podstawę opracowania przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Uzyskać i ponieść koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień w trakcie procesu projektowania, a w szczególności (uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w zakresie wszystkich sieci, przyłączy i zagospodarowania terenu, uzgodnienia SANEPID, uzgodnienia P.poż, uzgodnienia BHP, uzgodnienia OC). Projektant przed, przystąpieniem do projektu wykonawczego winien uzyskać pisemną zgodę, co do rozwiązań funkcjonalnych obiektu w poszczególnych elementach oraz wyposażeniu. 3) Projekt winien być sporządzony w sposób umożliwiający rozbudowę zaprojektowanego obiektu o kolejne obiekty, tj. baseny rekreacyjny, dziecinny, zjeżdżalnie, jaccuzi, zespól saun itp. 4) Zakres prac przy przedmiocie zamówienia został określony w części II, który stanowi integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA l. Zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania w ramach zamówienia Wykaz dokumentacji projektowej 1.1 Koncepcja funkcjonalno przestrzenna 1.2 Projekt zagospodarowania terenu dla sali gimnastycznej 1.3 Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno- technicznym i basenem w branży konstrukcyjno- architektonicznej, sanitarnej, branży elektrycznej i teletechnicznej. 1.4 Projekt wykonawczy: a) architektury budynku sali gimnastycznej z zapleczem, b) architektury wnętrz i aranżacji pomieszczeń oraz wyposażenia, c) stabilizacji gruntu i fundamentowania budynku, d) konstrukcji budynku, e) konstrukcji kurtyny dzielącej salę gimnastyczną i rolet zaciemniających halę, f) platformy/ dźwigu osobowo z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych g) doprowadzenia wody wraz z bilansem zapotrzebowania, h) instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji, i) instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji, j) lokalnej kotłowni lub rozbudowy istniejącej kotłowni z rozdziałem ciepła na potrzeby obiektu i przygotowania c.w.u. k) odprowadzenia ścieków bytowo-socjalnych l) wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem budynku m) zasilania budynku w energię elektryczną n) instalacji elektrycznych: tablic rozdzielczych, instalacji zasilania, oświetlenia, gniazd 230 V, 400 V WLZ oraz oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, instalacji uziemień, połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej o) zasilania i sterowania kurtyną p) zasilania, sterowania i automatyki dla wentylacji, q) zasilania, sterowania i automatyki dla kotłowni r) sieci telefoniczno-komputerowej wraz z zasilaniem Dedykowanym s) odnawialnej źródeł energii t) technologia basenu u) instalacji nagłośnienia hali i rejestracji wyników v) instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu obiektu w) instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz dźwiękowego systemu Ostrzegania x) oświetlenia terenu y) dróg i ciągów pieszych przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego z odwodnieniem z) zieleni i uzupełniających nasadzeń wokół sali gimnastycznej 1.5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branż 1.6 Informacja BIOZ 1.7 Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych projektów 1.8 Prace projektowe muszą zostać wykonane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r - w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 wraz z zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 wraz z zmianami), Prawem Budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 wraz z zmianami) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.
 7. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Radlin.
  Zamawiający: Urząd Miasta Radlin, Radlin
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozmieszczenie i instalację urządzeń zgodnie z dokumentacją Projekt techniczny rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Radlin, stanowiąca załącznik do SIWZ. System wideo monitorowania powinien zapewniać: a) obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania newralgicznych punktów miasta wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer, b) stworzenie warunków do monitorowania zagrożeń takich jak: wykroczenia, przestępczość (także gospodarcza), katastrofy czy też klęski żywiołowe, c) ciągłą obserwację obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną ich rejestracją w centrum monitorowania, d) możliwość zdalnego z centrum monitorowania, ręcznego i automatycznego sterowania parametrami kamer i ich ruchem w pionie i poziomie, e) poprawne działanie przy oświetleniu dziennym jak również nocnym, f) niezależne definiowanie parametrów dla każdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie), g) transmisja przetworzonych sygnałów (wizji, sterowań, sygnałów dodatkowych), h) archiwizacja wybranych nagrań w centrum monitorowania na nośnikach DVD, i) podtrzymanie zasilania urządzeń punktów kamerowych oraz centrum monitorowania.
 8. Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w Jastrzębiu-Zdroju
  Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na instalacji i montażu stanowiska monitorowania dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu miasta Jastrzębie-Zdrój, doprowadzeniu niezbędnej infrastruktury do każdego punktu kamerowego wymienionego poniżej, zapewnienie zasilań i przesyłu danych, podłączeniu oraz serwis kamer (zakupionych przez Wykonawcę).
  Monitoring wizyjny miasta Jastrzębie-Zdrój ma być oparty o transmisję danych na sieci IP. Transmisja danych IP dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta, pomiędzy punktami kamerowymi a centrum monitorowania realizowana będzie w oparciu o istniejącą infrastrukturę światłowodową internetu szerokopasmowego Zamawiającego. Ze względu na wymagane parametry transmisji sieć nie może być zbudowana z wykorzystaniem transmisji radiowej. W zakres zamówienia wchodzi także likwidacja istniejącego systemu monitoringu miasta wykonanego w oparciu o system radiowy. Szczegóły do zaprojektowania i wykonawstwa podane są w załączonym programie funkcjonalno - użytkowym.
  Sieć ma łączyć istniejące i nowe punkty kamerowe z centrum monitorowania zgodnie z lokalizacją podaną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w Nisku na osiedlu Podwolina.
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w Nisku na osiedlu Podwolina. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1)aktualizacja map do celów projektowych, 2)uzyskanie map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, 3)uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (od wszystkich gestorów mediów), oraz zgody na przeprojektowanie (skablowanie) linii energetycznych (jak przewiduje koncepcja), 4)uzyskanie decyzji zwalniających z zakazów określonych w art. 881 ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012., poz. 145), (w załączeniu mapa obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu); 5)uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 6)opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie jej, 7)opracowanie dokumentacji geotechnicznej uwzględniającej posadowienie obiektów, 8)opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, 9)opracowanie informacji BIOZ, 10)opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 11)opracowanie przedmiarów robót, 12)opracowanie kosztorysu inwestorskiego , 13)uzyskanie kompletu uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających z przepisów prawa. 14)opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 15) modyfikacja opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych. Opracowanie należy oprzeć na Koncepcji zagospodarowania terenu wokół Zbiornika Małej Retencji w Nisku na osiedlu Podwolina w zakresie wszystkich opracowań (tj. rozwiązań komunikacyjnych, kształtowania terenu i zieleni, infrastruktury technicznej i wyposażenia). Opracowanie nie będzie obejmować projektu budynku restauracyjnego usytuowanego w strefie II, poza wyznaczeniem miejsca jego usytuowania i gabarytów. Koncepcja stanowi załącznik do SIWZ. Opracowana dokumentacja musi spełniać wszystkie wymagania niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zakres przedmiotowy zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. Opracowanie projektowe powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi, a w szczególności: 1)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.), 2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463) 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Kosztorys inwestorski z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w układzie zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129 ). Sposób wykonania Dokumentacji: 1)Dokumentacja winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2)Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokoły koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 3)Dokumentacja winna zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 4)W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 5)Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Projektant dostarczy Zamawiającemu: 1)projekt budowlano- wykonawczy w 6-ciu egzemplarzach, w wersji papierowej dla każdego zakresu, dla którego będzie wymagane oddzielne pozwolenie na budowę, i w 4-ech egzemplarzach, dla każdego zakresu dla którego będzie wymagane zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 2)w trzech egzemplarzach: kosztorys inwestorski i przedmiar robót, specyfikację techniczną i informację bioz, 3)do projektu zostanie dołączone oświadczenie o kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej, 4)Projektant dostarczy również Zamawiającemu projekt budowlano- wykonawczy w formie elektronicznej tj. dokumenty tekstowe lub tekstowo- graficzne - jpg, pdf, za wyjątkiem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, które należy wykonać w wersji edytowalnej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona podziału opracowania (wraz z kosztorysami) na etapy realizacyjne. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Projektant, który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu Zamawiającego, za wyjątkiem złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: zamawiający odstępuje od tego obowiązku. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 10. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pod nazwą Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności przed awarią zapory Świnna Poręba oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych pn. Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności przed awarią zapory Świnna Poręba wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz wykonaniem robót budowlano - montażowych wraz z dostawą urządzeń i wyposażeniem.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
  ETAP I - Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
  ETAP II - Wykonanie robót budowlanych, prac instalacyjnych, dostawy i montaż urządzeń, integracja systemu, rozruch systemu, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 11. Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Skarb Państwa-Starosta Tarnogórski Wykonujący Zadania z Zakresu Administracji Rządowej, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi prowadzenie w sposób ciągły eksploatacji i nadzoru przemysłowej oczyszczalni ścieków o wydajności projektowej 315 m3/dobę części chemicznej i wydajności projektowej 88 m3/dobę części mechaniczno - biologicznej oraz w przypadku dużej ilości zanieczyszczonych odcieków o wysokim stężeniu boru, także eksploatacja kontenerowej oczyszczalni chemicznej. W ramach zadania nie wyklucza się konieczności wyłączenia części mechaniczno - biologicznej oczyszczalni oraz opróżnienie jej z osadów wraz z ich końcowym zagospodarowaniem. Termin wyłączenia podany zostanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 3. Od Wykonawcy oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania wizji lokalnej na terenie oczyszczalni i zapoznania się z uwarunkowaniami eksploatacyjnymi wszystkich obiektów. 4. Zamówienie obejmuje: 1) obsługę w sposób ciągły instalacji technologicznych do oczyszczania ścieków odprowadzanych z Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) drenażem podfoliowym oraz z odwadniającego drenażu głębokiego a także ścieków komunalnych, zgodnie z instrukcjami obsługi wraz z obsługą pompowni i urządzeń pomiarowych, przepompowni odcieków chemicznych i wód drenażowych, 2) prowadzenie oczyszczania w sposób zapewniający odprowadzanie do cieku Stoła ścieków o parametrach określonych w pozwoleniu zintegrowanym i w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800), 3) prowadzenie badań analitycznych dla potrzeb prawidłowego prowadzenia procesów oczyszczania ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym, instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków, pompowni i urządzeń pomiarowych i instrukcjach stanowiskowych, 4) prowadzenie badań odpadów wytworzonych w ramach eksploatacji, sporządzanie podstawowych charakterystyk odpadów i testów zgodności, 5) zapewnienie dostaw stosowanych reagentów i materiałów, 6) utrzymanie stanu użytkowego urządzeń technologicznych oraz innych elementów oczyszczalni ścieków niezbędnych do zapewnienia jej ciągłości pracy, 7) wymiany lub odtworzenia elementów oczyszczalni ścieków, w tym urządzeń technologicznych i pomiarowych, które uległy zużyciu w toku normalnej pracy i eksploatacji oczyszczalni, uniemożliwiającemu ich dalsze normalne (prawidłowe) funkcjonowanie, 8) zabezpieczenie terenu i majątku oczyszczalni ścieków, 9) zapewnienie unieszkodliwienia odpadów powstających w procesach oczyszczania oraz ponoszenia opłat za ich unieszkodliwienie, 10) sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych dla potrzeb ochrony środowiska oraz danych statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) wyłączenie - w terminie ustalonym z Zamawiającym, mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, 12) ustabilizowanie osadów ściekowych znajdujących się w tej części oczyszczalni ścieków, 13) opróżnienie zbiorników, przewodów, instalacji oczyszczalni mechaniczno - biologicznej ze ścieków, osadów ściekowych oraz pozostałych odpadów, 14) odwodnienie i końcowe zagospodarowanie tych odpadów (wraz z poniesieniem stosownych opłat), 15) zabezpieczenie obiektów i urządzeń oczyszczalni po wyłączeniu przed zniszczeniem (np. zalanie zbiorników wodą technologiczną, nasmarowanie urządzeń, itp.) 5. W celu poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał badania w akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, ze zm.). 6. Uwaga! Wszelkie operacje związane z eksploatacją całej oczyszczalni oraz wyłączeniem i zabezpieczeniem ciągu komunalnego oczyszczalni (oczyszczania i obróbki ścieków i osadów komunalnych) muszą być przeprowadzone w sposób wyłączający oddziaływanie tych prac poza granice obiektu oczyszczalni. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ
 12. Roboty budowlane pn. Wizualizacja przepompowni ścieków wchodzące w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Dzierżoniów
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie systemu monitoringu i sterownia dla następujących obiektów:
  1. SO43 Przepompownia ścieków Dzierżoniów ul. Żeromskiego
  2. SO45 Przepompownia ścieków Dzierżoniów ul. Asnyka
  3. SO46 Przepompownia ścieków Bielawa ul. Wodna 1
  4. SO47 Przepompownia ścieków Bielawa ul. Wodna 2
  5. SO48 Przepompownia ścieków Bielawa, ul. Wodna 3
  6. SO49 Przepompownia ścieków Bielawa ul. Wodna 4
  7. SO66 Przepompownia ścieków Bielawa ul. Wodna 5
  8. SO69 Przepompownia ścieków Dzierżoniów ul. Nowowiejska 158
  9. SO70 Przepompownia ścieków Dzierżoniów ul. Wierzbowa
  Całość robót budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 4 wydanie angielskopolskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
  Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są przykładowe i maja na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń.
 13. Dostawa systemu telewizji przemysłowej do obserwacji przeciwpożarowej lasów w Nadleśnictwie Wieluń.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wieluń, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dwóch systemów telewizji przemysłowej do obserwacji przeciwpożarowej lasów wraz z wykonaniem niezbędnej do realizacji zamówienia dokumentacji oraz uzyskaniem koniecznych do wykonania zamówienia uzgodnień i pozwoleń.
  Zamówienie dotyczy wyposażenia dwóch istniejących punktów obserwacyjnych w specjalistyczne urządzenia telewizji przemysłowej, przeznaczonej do obserwacji obszarów leśnych.
  Telewizyjny zestaw urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych musi obejmować głowicę obrotową z zespołem wizyjnym w hermetycznej obudowie, niezbędne układy zasilania z ochroną przed przepięciami, dedykowany panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniający pełną obsługę urządzeń systemu oraz telewizor LCD LED, FullHD z wejściami HDMI 1.3 przekątna ekranu minimum 42. Urządzenia muszą umożliwiać prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i trwałości mechaniki. Elementy montowane na zewnątrz pomieszczeń muszą gwarantować właściwą pracę przy pełnym zakresie wilgotności względnej powietrza od 0 do 100 procent w zakresie temperatur od
  minus 10stopniC do plus 50stopni C i być odporne na opady atmosferyczne. Głowica napędy i zespół wizyjny kamera i obiektyw muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję we wspólnej obudowie, odporną na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności na napór wiatru. Obudowa z zespołem wizyjnym musi być mocowana w pozycji stojącej. Stopa obudowy musi być przykręcana do platformy wieży lub masztu, a żaden fragment mocowania urządzenia nie może przesłaniać widzenia kamery. Nie dopuszcza się szyby w obudowie lub innej przeźroczystej osłony kamery i obiektywu wykonanych z tworzyw sztucznych. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji radiowej sygnału wizji HDTV i sterowania, z zabezpieczeniem przed możliwością niezamierzonego pozostawienia urządzeń w pracy. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na PC lub innego typu komputerach. W żadnym znaczeniu nie traktuje się, jako komputer PC sytemu typu embedded, czyli dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego.
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Dzierżoniów
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy
 15. Nr sprawy 119/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania: Pakiet I - aktualizacja architektonicznego projektu budowlano-wykonawczego części bloku operacyjnego głównego dla 2 sal operacyjnych Hybrydowych, z salą nadzoru poznieczuleniowego oraz pomieszczeniem zakładania centralnego wkłucia na I piętrze budynku wysokiego w osiach 1 do 12. WSS im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62. Pakiet II - adaptacja pomieszczeń na wysokim parterze budynku frontowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej : Banku Krwi i Pracowni Serologii Pakiet III - adaptacja pomieszczeń po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziału Kardiologii. Pakiet IV - adaptacja pomieszczeń na wysokim parterze budynku głównego wysokiego po Oddziale Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego. OBIEKT: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi im. Mikołaja Kopernika ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, główny blok operacyjny na I piętrze budynku głównego wysokiego, działka 85/40 obręb G-12
 16. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego w Żorach
  Zamawiający: Gmina Miejska Żory, Żory
  Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego w Żorach. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: Zadanie 1. Wyposażenie centrum monitoringu i opracowanie projektu budowlanego monitoringu. Zadanie 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy. Zakres robót: Zadanie 1. Wyposażenie centrum monitoringu i opracowanie projektu budowlanego monitoringu. - uzyskanie map projektowych, wykonanie projektu budowlanego, - wyposażenie centrum monitoringu w urządzenie niezbędne do cyfrowego rejestrowania i przetwarzania obrazu z kamer monitoringu wizyjnego min. urządzenie rejestrujące (z możliwością obsługi 32 kamer) z klawiaturą, mediakonwentery, stacje bazowe, monitory, szafę rack 42U, oprogramowanie, oprzewodowanie, meble do montażu urządzeń, - zabudowa kamery internetowej na budynku Urzędu Miasta Żory - ul. Rynek 9, Zadanie 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych - uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót w PINB, - zabudowa 4 szt kamer (full HD, zoom min x20, praca w trybie dzień/noc) na słupie stalowym ocynkowanym malowanym na czarno, montaż złącza kablowego z zabezpieczeniami prądowymi i urządzeniami związanymi z przesyłem sygnału wizyjnego oraz wykonanie połączeń prądowych i wizyjnych, - wykonanie przyłączy elektrycznych dla 4 kamer, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, - przeszkolenie obsługi i uruchomienie monitoringu. 2) Przedstawione w dokumentacji przetargowej wskazania na urządzenia techniczne/ materiały/znak towarowy z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. Ponadto winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne
 17. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Pawłowice- wykonanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krzyżowice
  Budowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Pawłowice - wykonanie dokumentacji projektowej
 18. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego monitoringu miasta Wałbrzycha.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z Koncepcją rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha autorstwa Eko-Net Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 65B w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego dotyczącego monitoringu miasta Wałbrzycha z uwzględnieniem monitoringu 20 punktów kamerowych na terenie miasta (Zakres I) oraz rozwiązaniami dotyczącymi rozbudowy centrum monitoringu przy ul. Matejki 1 o elementy umożliwiające nadzorowanie 42 nowe punkty kamerowe. W ramach zadania przewidziano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich materiałów niezbędnych celem prawidłowego wykonania zadania, uzgodnień i warunków technicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostaje podzielone na 3 etapy: 3.1. Etap I: 3.1.1. wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, zawierającego wytyczne wykonawcze (na podstawie którego możliwa będzie realizacja robót budowlano - montażowych) - 6 egz., 3.1.2. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.2. Etap II: 3.2.1. wykonanie kosztorysów inwestorskich - 1 egz. 3.2.2. wykonanie przedmiaru robót - 3 egz., 3.2.3. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz., wraz z formą elektroniczną - płyta CD. 3.3. Etap III: pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadania. 3.4. Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest: 1. Wykonanie dokumentacji zgodnie z materiałami otrzymanymi od Zamawiającego: 1.1. koncepcją rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha autorstwa Eko-Net Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 65B w Wałbrzychu, 1.2. wykonanie dokumentacji dotyczącej monitoringu punktów w Wałbrzychu (Zakres I): 1.2.1. Park im. J. Sobieskiego wzdłuż ul. Inwalidów Wojennych (8 kamer), 1.2.2. Plac przy ul. Rycerskiej, parking (4 kamery), 1.2.3. przy PSP nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 (1 kamera), 1.2.4. przy ul. Kasztelańskiej 7 (1 kamera), 1.2.5. przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Osiedle Górnicze (1 kamera), 1.2.6. przy cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Koszarka (2 kamery), 1.2.7. przy skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej i Uczniowskiej (1 kamera), 1.2.8. przy nowobudowanym rondzie przy Palmiarni - ul. Wrocławska (1 kamera), 1.2.9. przy przystanku autobusowym dworzec PKP Miasto, ul. Armii Krajowej na wysokości WZG Kalkomania (1 kamera), 1.2.10. w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Paderewskiego w okolicy przystanku autobusowego (1 kamera), 1.2.11. przy ul. Wery Kostrzewy, rejon I LO i Szpitala Ginekologiczno - Położniczego, (1 kamera), 1.2.12. przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Niepodległości (1 kamera), 1.2.13. przy skrzyżowaniu Al. Podwale, Wieniawskiego i Gagarina (1 kamera), 1.2.14. przy skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego z wjazdem do marketu Auchan i Castorama (1 kamera), 1.2.15. przy przystankach autobusowych przy ul. Głównej - rejon skrzyżowania ul. Głównej i Broniewskiego, (1 kamera), 1.2.16. przy ul. Sokołowskiego, rejon IV LO i parking oraz przystanek autobusowy przy szpitalu im. A. Sokołowskiego (1 kamera), 1.2.17. przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Parkowej (1 kamera), 1.2.18. przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wańkowicza (1 kamera), 1.2.19. przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wysockiego i ul. II Armii, 1.2.20. przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Noworudzkiej (1 kamera). 2. Wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego takim planem, 3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie niezbędne (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowania danych wyjściowych takich jak np.: orzeczenie o stanie technicznym budynku, operaty ochrony środowiska, inwentaryzacje zieleni, decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunki przyłączeniowe do sieci, badania gruntowe, wypisy z rejestru gruntów, mapę do celów projektowych rastrową i wektorową, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zapewnienia odbioru i dostawy mediów, warunki przyłączeniowe do sieci, a także inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 4. Uzgodnienia, materiały i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie, za wyjątkiem wskazanych w obowiązkach Zamawiającego. 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, uzyska warunki przyłączeniowe niezbędnych mediów i na tej podstawie zaprojektuje przyłącza mediów. 6. Współpraca z Zamawiającym na etapie uzyskiwania zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich, polegająca na przygotowaniu odpowiednich wniosków zawierających niezbędne dane na temat planowanej inwestycji. 7. Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 3 podpunkty 3.1. - 3.2. Wykonawca dostarczy w formie drukowanej we wskazanych ilościach, a także w formie elektronicznej na płycie CD, (w formacie .pdf oraz .dwg, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach PDF i xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie trwania prac budowlano- montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę. 8. Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym. 10. Wykonanie prac projektowych zgodnie z: 1) Ustawą Prawo Budowlane, 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 j.t), zgodnie z którym przedmiary robót i kosztorysy mają nawiązywać do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu powinny zostać wykonane z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której budowany jest zespół budynków będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem. 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 11. Terminowe wykonanie prac objętych Umową, 12. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rzeczowej zadania, 13. Sposób zasilenia poszczególnych punktów kamerowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy..
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. Dokumentacja projektowa składać się będzie w szczególności z: 1.Projektu budowlanego pełnobranżowego obejmującego zakres zadań projektowych: 1) obiekt Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej (Projekt powinien zawierać komplet projektów instalacji wewnętrznych, tj. instalacja wodna, kanalizacyjna, c.o wraz z kotłownią, wentylacji, klimatyzacji, instalacje elektryczne, teletechniczne, telekomunikacyjne i teleinformacyjne (oświetlenie: podstawowe, kierunkowe, przeszkodowe, informacyjne, nocne), zabezpieczające przed porażeniem zewnętrznym i wewnętrznym, sygnalizacja alarmu włamania lub napadu, oraz schematy sterowania wyposażeniem obiektu, klapami p. poż, instalacją oddymiania, klimatyzacją a także instalacje alarmowe i p.poż., charakterystykę energetyczną budynku. Projekty opracowane w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe wykonanie oraz bezpieczne użytkowanie obiektu, a także prawidłowe funkcjonowanie). 2) projekt zagospodarowania terenu zawierający wymaganą przepisami infrastrukturę (m.in. drogę pożarową, parking) a także projekt zieleni, małą architekturę, chodniki, ławki, 3) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie; 4) inne niezbędne opracowania wynikające z wyboru technologii i rozwiązania projektowego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowej eksploatacji obiektu; 2. Projektów wykonawczych; 3. Przedmiaru robót; 4. Kosztorysu inwestorskiego odpowiadającego wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz 1389); 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 6. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7. Ekspertyzy technicznej istniejącego budynku oraz inwentaryzacji istniejącej infrastruktury w niezbędnym zakresie, koniecznym do opracowania projektu budowlanego. Jednostka projektowania zobowiązana jest sporządzić dokumentację: 1) w formie papierowej w następującej ilości egzemplarzy: a) pełnobranżowy projekt budowlany - 5 egzemplarzy b) projekt wykonawczy - 5 egzemplarzy c) przedmiar robót - 5 egzemplarzy d) kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze e) STWiORB - 3 egzemplarze f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy g) ekspertyza techniczne istniejącego budynku - 3 egzemplarze 2) w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD-R - 2 szt. W procesie projektowania należy uwzględnić wymóg zawarty w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE zapewnienia aby do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki charakteryzowały się niemal zerowy zużyciem energii, natomiast po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Szczegółowy zakres usług jakich oczekiwać będzie Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia określono w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia, 2) Wzorze umowy, 3) Wstępnej opinii technicznej konstrukcyjnej, 4) Inwentaryzacji budowlanej, 5) Koncepcji funkcjonalnej zakładu przyrodoleczniczego, stanowiących załącznik do SIWZ. Koncepcja funkcjonalno - architektoniczna, stanowiąca załącznik do SIWZ, winna stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej.
 20. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej w Katowicach.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  1. Nazwa Przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie oraz wykonanie monitoringu wizyjnego składającego się z 4 nowych punktów kamerowych usytuowanych w rejonie ul. Mariackiej oraz zintegrowanie ich z istniejącym systemem monitoringu ulicy Mariackiej, dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach. 2. Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską. 3. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 1) wykonania dokumentacji projektowej obejmującej: a) rozwiązania konstrukcyjne, b) niezbędne przyłącza dla funkcjonowania obiektów, c) sieci, instalacje monitoringu w tym sieci światłowodowej transmisji danych, d) małą architekturę, e) urządzenia do monitoringu, f) doposażenie centrów obserwacji, podglądu i rejestracji. 2) wykonania dokumentacji wykonawczej i nadzoru autorskiego wykonania przedmiotu umowy według projektu, 3) wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż objętych w/w dokumentacją projektową, 4) dostawy urządzeń do monitoringu, 5) wyposażenia w sprzęt elektroniczny, 6) rozbudowy stanowiska podglądu na stanowisku Straży Miejskiej w Miejskim Centrum Ratownictwa ul. Młyńska 4a (SP), 7) rozbudowy centrum rejestracji w Miejskim Centrum Ratownictwa ul. Młyńska 4a (MCR), 8) wykonania sieci światłowodowej transmisji danych, 9) montażu i uruchomienia systemu wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi, sterowania monitoringiem wizyjnym, w terminie uzgodnionym przez Strony, 10) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej, 11) kwartalnego serwisu konserwacyjnego oraz serwisu naprawczego urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu - w ramach gwarancji. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
 21. Monitoring Miejski Miasta Radlin - I etap
  Zamawiający: Urząd Miasta Radlin, Radlin
 22. kompleksowa termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obiekcie pływalni w Obornikach - III etap (automatyka i sterowanie węzłem cieplnym i odbiornikami ciepła)
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o., Oborniki
 23. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
 24. Wykonanie usługi konserwacji punktów kamerowych i bieżącego wsparcia serwisowego Systemu Monitoringu Wizyjnego w mieście Zabrze oraz czyszczenia 16 kloszy kamer zainstalowanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego poprzez okresowe ich mycie
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 26. Obsługa serwisowa systemu Elektronicznej Obsługi Klienta PALATYN zainstalowanego na obiekcie Aquaparku Kutno
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kutno
 27. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy
  Zamawiający: Gmina Trzebnica, Trzebnica
 28. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na SUW w Łukanowicach wchodzących w skład zadania: Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania.
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
 29. opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Morskiego Przejścia Granicznego we Fromborku oraz przebudowy Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie
  Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Olsztyn
 30. Dostawa i instalacja nowych urządzeń nadzoru wizyjnego obszarów leśnych Nadleśnictwa Potrzebowice w lokalizacjach Potrzebowice, Kwiejce, Marylec
  Zamawiający: Nadleśnictwo Potrzebowice, Wieleń
 31. remont korony niecki basenu kąielowego i wymiana folii niecki basenu kąielowego w Pałącu Młodzieży w Katowicach
  Zamawiający: Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Katowice
 32. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach wraz z dzierżawą infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 33. Opracowanie projektu technicznego modernizacji Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie
  Zamawiający: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tarnów
 34. Wykonanie systemu kamerowego do obserwacji przeciwpożarowej lasu.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Czarna Białostocka
 35. Dostawa zestawu telewizyjnego do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego lasu
  Zamawiający: Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko, Resko
 36. Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych
  Zamawiający: Białowieski Park Narodowy, Białowieża
 37. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
 38. Rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego: instalacja 11 kamer obrotowych i 12 stacjonarnych we Wrzeszczu i drogach dojścia do stadionu PGE Arena, w strefach kibica oraz modernizacja monitoringu Mostu Wantowego i przystanków tramwajowych ul. Pohulanka i Odrzańska, a także integracja zamontowanych kamer ze studiem Centralnym.
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
 39. Dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi Klienta basenu
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 40. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/Radomia
  Zamawiający: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa
 41. prace demontażowe starego okablowania i urządzeń sterujących oraz ułożenie nowych kabli i nowych urządzeń sterujących
  Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa
 42. Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Dostawa i montaż wyposażenia - zasilacza awaryjnego, modułu wyniesionego centrali telefonicznej, urządzeń aktywnych sieci logicznej, kabli i elementów instalacji.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 43. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku Kontrakt VI - Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
 44. Monitoring pożarowy
  Zamawiający: Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, Ośno Lubuskie
 45. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku oraz aranżacji wnętrz Pływalni Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szczecińskiej 35
  Zamawiający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński
 46. Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej - Budowa Obiektu - Nadzór autorski
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
 47. Budowa systemu telewizjii przemysłowej
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lubaczów, Lubaczów
 48. Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrzu, poprzez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego. II etap realizacji
  Zamawiający: Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Zabrze
 49. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego w Prudniku
  Zamawiający: Gmina Prudnik, Prudnik
 50. Modernizacja radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
  Zamawiający: Urząd Miasta Knurów, Knurów
 51. Podłączenie dodatkowej dmuchawy w hali dmuchaw komór osadu czynnego na terenie oczyszczalni ścieków Urbanowice oraz dostosowanie instalacji elektrycznej i AKPiA na przepompowni ścieków przy ul. Głównej w Tychach Urbanowicach do standardów przewidzianych w ramach projektu Gospodarka ściekowa w Tychach
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
 52. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa
 53. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacj na przeprojektowanie sali obsługi klientów w realizowanym budynku przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
 54. Modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego w budynku nr 21 w 21 WSzU-R SP ZOZ W Busku-Zdroju
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
 55. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3, 81-759 Sopot w kompleksie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Zakładu Balneologii)
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
 56. Doposażenie krytej pływalni w Proszówkach -CZĘŚĆ II
  Zamawiający: Gmina Bochnia, Bochnia
 57. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim
  Zamawiający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński
 58. zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu: Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
 59. Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I
  Zamawiający: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rzeszów
 60. Wyłożenie basenu folią wraz z wymianą osprzętu w pawilonie hydroterapii
  Zamawiający: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, Goczałkowice-Zdrój
 61. WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świebodzin
 62. Dodatkowe prace projektowe do zamówienia podstawowego realizowanego umową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu: Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej
  Zamawiający: Urząd Miasta Jelenia Góra, Jelenia Góra

Inne osoby dla Pierzchała (236 osób):