Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Wiesław

w KRS

Wiesław Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Blocher Helena Anna, Charatański Leszek, Cieślik Lucyna, Gach Kazimierz, Kaczmarzyk Stanisława Halina, Krzystańska Janina Maria, Liszka Janina, Pawluś Leopold Antoni, Radzięta Wanda, Stychno Sabina, Woźniak Stefania Maria, Woźniczka Kazimierz Wincenty, Łonak Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kółko Rolnicze, Dąbrowa Górnicza - Łosień − KRS 0000013372
 2. Miejski Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych W Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000187411
 3. Obywatelski Blok Wyborczy, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000193282
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000194381

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1. Przedmiotem zamówienia są bieżące działania polegające na utrzymaniu
  w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych i kładki nadziemnej na terenie gminy Dąbrowa
  Górnicza. 2. Wykaz przejść podziemnych oraz kładki nadziemnej do przedmiotu zamówienia: 2.1.Przejście Reden
  w ciągu ul. Królowej Jadwigi 2.2.Przejście Damel w ciągu ul. Piłsudskiego 2.3.Przejście Morcinek w ciągu ul.
  Piłsudskiego 2.4.Przejście Os. Staszic w DK-94 2.5.Przejście Merkury skrzyżowanie ulic: Królowej Jadwigi, Al.
  Róż 2.6.Przejście Centrum skrzyżowanie ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, T. Kościuszki 2.7.Kładka nadziemna
  w ciągu ul. Sobieskiego 2.8.Przejście pod Aleją Róż. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do
  wykonania prace związane z: a) naprawą lub wymianą elementów konstrukcyjnych wchodzących w skład przejść
  podziemnych i nadziemnych, tj.: - wykładzin ceramicznych, posadzek, ścian, schodów, - blach stropowych, -
  poręczy, balustrad zewnętrznych (tak aby zawsze były dobrze zamocowane i bezpieczne dla pieszych
  korzystających z przejścia), - kratek osłonowych odwodnień, rynien, rur spustowych, - zadaszeń i wszelkich innych
  elementów konstrukcyjnych przejść, b) uzupełnianiem na bieżąco skradzionych rynien i rur spustowych PCV,zadaszeń, krat na odwodnieniach, c) robotami antykorozyjnymi poręczy i balustrad, konstrukcji wg występujących
  potrzeb, d) konserwacją oświetlenia, wymianą zniszczonych kloszy, opraw, żarówek, świetlówek - w przypadku
  dewastacji oświetlenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 4.
  Prace techniczno-eksploatacyjne prowadzone winny być przez brygadę techniczno-eksploatacyjną składającą się
  z osób wymienionych w pkt. 8.1.4. SIWZ . 5. Wykonawca poda telefony kontaktowe do 2 osób najpóźniej w dniu
  podpisania umowy, pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  w tym w dni wolne oraz święta. 6. Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu z Zamawiającym w zakresie spraw
  organizacyjno -technicznych wraz z podaniem jej numeru telefonu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 7.
  Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
  na ten cel. 8. Zamawiający każdorazowo będzie zlecać Wykonawcy wykonanie określonych usług/robót poprzez
  wystawienie zlecenia i przekazanie go w formie pisemnej, telefonicznej lub faksem. 9. W celu zapewnienia
  prawidłowej sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść Wykonawca musi w razie awarii podjąć prace w
  czasie nie dłuższym niż 2 godz. od zgłoszenia telefonicznego/faksowego Zamawiającego. 10. Gwarancja Na
  wykonane roboty budowlano - instalacyjne oraz zabudowane materiały Wykonawca udzieli 24 miesięcznej
  gwarancji, licząc od daty zatwierdzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego każdego zrealizowanego
  zlecenia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nieodpłatnie w terminie do
  trzech dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 11. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  Wykonawca winien zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł przez cały okres
  trwania umowy. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia- cena za 1 roboczogodzinę (Rb)- 20 zł., koszty pośrednie liczone od robocizny i sprzętu (Kp od R + S) - 80 %,zysk liczony od robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich (Zysk od R + S + Kp) - 10 %, zysk liczony od robocizny, Koszty zakupu liczone od wartości materiałów (Kz od M)- 150 %
 2. Przebudowa drogi łączącej ul. Ludową z Zespołem Szkół nr 7 w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskich - Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 4.845.000,00 EUR. Zadanie polega na wykonaniu następującego zakresu prac : - przebudowa drogi łączącej ulicę Ludową z Zespołem Szkół nr 7 wraz budową chodnika, - przebudowa oświetlenia ulicznego, - przebudowa kanalizacji deszczowej. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z dokumentacją - zał. nr 7 do SIWZ (projekt wykonawczy wraz z planem zagospodarowania terenu, przedmiarami robót, Specyfikacją techniczną) wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa w tym w szczególności: - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami), - Ustawą z dnia 20 czerwca 1999 Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmianami), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr.177 poz.1729) , - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami)
 3. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul.Górzystej w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej-roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul.Górzystej
  w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej-roboty uzupełniające.
  Zadanie polega na wykonaniu następujących prac:
  1. budowa nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Górzystej w rejonie cmentarza
  2. przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza i obsługującej parking
  3. regulacja studni kanalizacyjnych
  4. wykonaniu inspekcji TV przez PWiK wraz z interpretacją wyników oraz zapisem inspekcji na nośniku elektronicznym
  5. prace należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
 4. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Górzystej w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Zadanie polega na wykonaniu następujących prac : 1.Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia cmentarza przy bramie i furtkach wejściowych, 2. budowa nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Górzystej w rejonie cmentarza, 3. przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza i obsługującej parking, 4. budowa odwodnienia parkingów i drogi, 5. prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją (projekt wykonawczy wraz z planem zagospodarowania terenu, przedmiarami robót, Specyfikacją techniczną) wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, Uwaga: Cały zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy wraz z planem zagospodarowania terenu dla realizacji zadania. Wskazane jest aby Wykonawcy po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi dokonali wizji lokalnej na obiekcie. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1.Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), 2.Ustawa z dnia 20 czerwca1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowych dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr.177 poz.1729) , 4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami)
 5. Remont kręgu modelarskiego
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i ogrodzenia, wywiezienie gruzu i odpadów, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, pasa zieleni i ogrodzenia
 6. Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Wykaz przejść podziemnych oraz kładki nadziemnej do przedmiotu zamówienia:
  1.Przejście Reden w ciągu ul.Królowej Jadwigi
  2.Przejście Damel w ciągu ul. Piłsudskiego
  3.Przejście Morcinek w ciągu ul. Piłsudskiego
  4.Przejście Os. Staszic w DK-94
  5.Przejście Merkury skrzyżowanie ulic: Królowej Jadwigi, Al. Róż
  6.Przejście Centrum skrzyżowanie ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, T.Kościuszki
  7.Kładka nadziemna w ciągu ul.Sobieskiego
  8.Przejście pod Aleją Róż

  W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania:
  1.Prace dot. należytego utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przepompowni zlokalizowanej w przejściu podziemnym DAMEL jak również załączania w razie awarii pompy zatapialnej typ AP 51.65.121.A3 z wyłącznikiem pływakowym, oczyszczanie ssaka pompy z zanieczyszczeń ( w przypadku zaistniałych potrzeb ).
  2.Prace związane z naprawą lub wymianą: wykładzin ceramicznych, blach stropowych, poręczy, kratek osłonowych odwodnień, rynien i rur spustowych, zadaszeń i wszelkich innych elementów konstrukcyjnych przejść.
  3.Prace związane z konserwacją oświetlenia, wymianą zniszczonych kloszy, opraw, żarówek, świetlówek .
  4.W przypadku dewastacji oświetlenia niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego.
  5.Wykonawca wyznaczy 2 osoby odpowiedzialne za stan techniczny przejść, z telefonami kontaktowymi całodobowymi ( najpóźniej w dniu przekazania obiektów, przejść, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu 2 osób podając ich dane wraz z telefonami kontaktowymi).
  6.Wykonywanie wszelkich napraw przejść podziemnych i nadziemnych występujących w trakcie trwania umowy, takich jak:
  a) naprawa miejscowa posadzek i ścian: tuneli przejść, kładki nadziemnej, schodów,
  b) uzupełnianie na bieżąco skradzionych rynien i rur spustowych PCV, zadaszeń, krat na odwodnieniach
  c) naprawa balustrad zewnętrznych i poręczy, tak aby zawsze były dobrze zamocowane
  i bezpieczne dla pieszych korzystających z przejścia.
  d) roboty antykorozyjne poręczy i balustrad, konstrukcji wg potrzeb

Inne osoby dla Pierzchała (234 osoby):