Kogo reprezentuje osoba

Pietkiewicz Józef

w KRS

Józef Pietkiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Pietkiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Strzegom (Dolnośląskie), Świebodzice (Dolnośląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pietkiewicz Małgorzata, Stańczak Izabella, Stańczak Marian Alfons

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chodur Kazimierz, Cypcar Władysław Kazimierz, Dubielecka Helena, Dziemiańczuk Renata Stefania, Gruszka Tadeusz, Halczuk Władysław Jerzy, Hołowaty Leszek Ludwik, Krzan Elżbieta Maria, Liszka Jerzy, Pantal Zdzisław, Piwko Dorota, Pyrc Renata, Ragan Tadeusz, Rainsz Józef, Rozmus Krystyna, Skrzypiec Janusz, Sołtys Eugeniusz, Szkut Jan, Szram Elżbieta, Wawrzyńczyk Sylwia Patrycja, Żelazik Danuta Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żygłowicz Jacek Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Domex Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Sp. Z O.O., Strzegom − KRS 0000102814
 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego Przemysł Specjalny, Warszawa − KRS 0000173853
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Żarów − KRS 0000144971
 4. Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości W Opolu, Opole − KRS 0000133398
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Świebodzicach, Świebodzice − KRS 0000181746
 6. Stowarzyszenie Kobiecy Głos, Świebodzice − KRS 0000171305
 7. Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira, Świebodzice − KRS 0000334654
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala W Świebodzicach Im. Prof.j. Mikulicza - Radeckiego, Świebodzice − KRS 0000127648
 9. Stowarzyszenie Rokitki 2000, Rokitki − KRS 0000259089
 10. Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. Z O.O., Żarów − KRS 0000254459

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fortum Dzt S.A., Świebodzice − KRS 0000070090
 2. Linotex S.A. Likwidacyjnej, Świebodzice − KRS 0000081580
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000217735
 4. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000097063
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Defalin Group S.A., Świebodzice − KRS 0000076310
 6. Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa Spółdzielnia Usług Socjalnych Samopomoc Chłopska, Polanica-zdrój − KRS 0000159216
 7. Zakład Usług Komunalnych W Żarowie Sp. Z O.O., Żarów − KRS 0000197461
 8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Żarowie Sp. Z O.O., Żarów − KRS 0000011337

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach
  Zamawiający: Gmina Strzegom, Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej oraz zjazdu z drogi gminnej, położonej w miejscowości Stawiska, zgodnie z dokumentacją wykonaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe INVENT-PROJEKT oraz decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 499/2010 z dnia 10 maja 2010r.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
  1) Rozbiórki ścian, wykonanie przebić i otworów (wraz z nadprożami).
  2) Zamurowania otworów, wykonanie ścian, naprawa pęknięć ścian.
  3) Wykonanie nowych warstw posadzek.
  4) Wymiana i montaż stolarki drzwiowej i okiennej z nawietrzakami.
  5) Wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami.
  6) Wykonanie tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowych.
  7) Wykonanie okładzin ścian z płytek.
  8) Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi i akrylowymi po uprzednim zagruntowaniu.
  9) Wykonanie docieplenia elewacji.
  10) Demontaż i utylizacja pokrycia azbestowego dachu.
  11) Wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy tytanowo cynkowej.
  12) Wzmocnienie lub wymiana wskazanych elementów konstrukcji dachu.
  13) Licowanie ścian płytkami klinkierowymi oraz wykonanie parapetów zewnętrznych.
  14) Wykonanie instalacji wewnętrznych: - wodociągowej, - kanalizacyjnej, - centralnego ogrzewania, - elektrycznej, - wentylacyjnej.
  15) Przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.
  16) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
  17) Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej.
  18) Wykonanie instalacji odgromowej.
  19) Wykonanie zjazdu z drogi gminnej oraz zagospodarowania terenu.
  20) Przełożenie istniejącej wiaty w miejsce wskazane przez zamawiającego w obrębie działek nr: 20/5, 20/6, 20/7.
  21) Wykonanie i wyposażenie kotłowni.
  22) Wymiana drzwi i okien zgodnie z zestawieniem stolarki.
  23) Wykonanie wejścia na poddasze (drabinka ze stali ocynkowanej, kolor do uzgodnienia
  z użytkownikiem, dwusegmentowa- jedna część stała a druga dostawiana).
  24) Montaż wycieraczek: zewnętrznej (w formie kratki metalowej wtopionej w podest o wymiarze ok. 150x90cm) i wewnętrznej (z tworzyw sztucznych o wymiarze ok. 150x90cm), systemowych w wejściu do budynku.
  25) Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza wodociągowego, które zostało już wykonane.

  2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.

  3. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

  4. Ponieważ inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, po zakończeniu zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu kosztorys różnicowy.

  5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci
  (w tym m in.: Zakład Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót związanych z w/w sieciami. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac przyłączeniowych.

  6. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
  a) organizację, wygrodzenie, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
  b) koszt doprowadzenia mediów (woda, energia elektryczna) do celów budowlanych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
  c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań (w tym min.: badań wskaźników zagęszczenia gruntu wymaganych w dokumentacji) i odbiorów, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz
  z uzyskaniem do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,
  d) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych po zakończeniu robót,
  e) obsługę geodezyjną całości zadania, między innymi wytyczanie obiektów, mediów, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  f) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
  g) przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, Zakładem Energetycznym i innych,
  h) wykonanie kosztorysu różnicowego po zakończeniu robót,
  i) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  j) wykonanie i dostarczenie instrukcji eksploatacji kotłowni oraz wykonanie przeszkolenia w zakresie użytkowania kotłowni,
  k) wykonanie i przekazanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu,
  l) wyposażenie i oznakowanie remontowanych pomieszczeń w podręczny sprzęt p.poż. (Wykonawca ma oznaczyć piktogramami gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne oraz rozmieścić gaśnice. Sposób rozmieszczenia i ilości gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów - rozdział 6 (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

  7. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w obiekcie stanowiącym przedmiot umowy, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia w porozumieniu z Projektantem rozwiązania zamiennego.

  8. Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności na budowie co najmniej kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

  9. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.

  10. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Wówczas okres gwarancji liczony będzie według gwarancji producenta. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.

  11. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

  12. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania
  i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

  13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto (§5 ust. 6-9 wzoru umowy).

  14. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie maksymalnie 5 faktur częściowych i ostatniej końcowej, która będzie opiewać na kwotę nie mniejszą niż 10% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. W terminie określonym w umowie Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego poszczególne elementy robót
  i terminy ich wykonania stanowiące terminy wystawienia faktur wg wzoru sporządzonego przez Zamawiającego. Pierwsza faktura może zostać wystawiona dopiero po 10.01.2014r
 2. PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
  Zamawiający: Gmina Strzegom, Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń na parterze w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy
  Al. Wojska Polskiego 16a na warsztaty terapii zajęciowej, przewidziane do realizacji w Strzegomiu.
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
  1.1. Rozbiórki ścian, wykonanie przebić i otworów (wraz z nadprożami).
  1.2. Zamurowania otworów, wykonanie ścian, naprawa pęknięć ścian.
  1.3. Osuszanie i odgrzybianie pomieszczeń.
  1.4. Wykonanie nowych warstw posadzek.
  1.5. Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
  1.6. Wykonanie tynków w tym tynków renowacyjnych i mozaikowych.
  1.7. Wykonanie okładzin ścian i podług z wykładzin PCV oraz płytek.
  1.8. Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych i kasetonowych.
  1.9. Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi i akrylowymi.
  1.10. Wykonanie instalacji wewnętrznych:
  - wodociągowej,
  - kanalizacyjnej,
  - centralnego ogrzewania,
  - elektrycznej,
  - wentylacyjnej,
  - hydrantowej,
  - telewizyjnej,
  - komputerowej,
  - przyzywowej.
  1.11. Wykonanie zewnętrznych schodów betonowych wykończonych okładziną z płyt granitowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.
  1.12. Wyposażenie i oznakowanie remontowanych pomieszczeń w podręczny sprzęt p. poż. (Wykonawca ma oznaczyć piktogramami gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne oraz rozmieścić gaśnice. Sposób rozmieszczenia
  i ilości gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 6 (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
  1.13. Wykonanie przełożenia sieci wodociągowej, wymiana przyłącza wodociągowego i przełożenie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
  1.14. Po wykonaniu prac zewnętrznych należy odtworzyć istniejące wykończenie placu manewrowego (kostka brukowa granitowa).
  1.15. Demontaż ogrodzenia z siatki, rozdzielającego istniejący plac manewrowy, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym.
  2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
  2.1. Montaż wycieraczek: zewnętrznej (w formie kratki metalowej wtopionej w podest o wymiarze 150x150cm)
  i wewnętrznej (z tworzyw sztucznych wtopione w posadzkę o wymiarze 150x100cm), systemowych w wejściu do budynku.
  2.2. Montaż żaluzji wewnętrznej antywłamaniowej (wymagany atest) w oknie pom. administracyjnego (nr 1/3).
  3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania
  i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
  w terenie. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
  4. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. W przedmiarze nie są ujęte pozycje zawarte w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia.
  5. Ponieważ inwestycja jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po zakończeniu zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w takiej samej formie, jak kosztorys na podstawie którego Wykonawca dokonał wyceny robót i ustalił cenę ryczałtową.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: Zakład Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót związanych
  z w/w sieciami. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac przyłączeniowych.
  7. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
  a) organizację, wygrodzenie, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
  b) koszt doprowadzenia mediów (woda, energia elektryczna) do celów budowlanych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
  c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań ( w tym min.: badań wskaźników gruntu wymaganych
  w dokumentacji) i odbiorów, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych
  w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,
  d) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych po zakończeniu robót,
  e) obsługę geodezyjną całości zadania, między innymi wytyczanie obiektów, mediów, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  f) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych
  z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
  g) przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu, Zakładem Energetycznym i innych,
  h) wykonanie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót,
  i) wyposażenie i oznakowanie remontowanych pomieszczeń w podręczny sprzęt p.poż. (Wykonawca ma oznaczyć piktogramami gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne oraz rozmieścić gaśnice. Sposób rozmieszczenia
  i ilości gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 6 (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
  8. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczone projekty są kompletne i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego
  z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną.
  9. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w obiekcie stanowiącym przedmiot umowy, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów
  z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia w porozumieniu z Projektantem rozwiązania zamiennego.
  10. Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności na budowie co najmniej kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w każdy dzień roboczy,
  w którym prowadzone będą roboty budowlane.
  11. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.
  12. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane wyroby budowlane
  i urządzenia, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Wówczas okres gwarancji liczony będzie według gwarancji producenta. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
  13. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
  14. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.
  15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto (§5 ust. 5-8 wzoru umowy).
 3. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TOMKOWICACH
  Zamawiający: Gmina Strzegom, Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach.
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
  1. Rozbiórki ścian, wykonanie przebić i otworów (wraz z nadprożami),
  2. Zamurowania otworów, wykonanie ścian, naprawa pęknięć ścian,
  3. Wykonanie tynków, naprawa starych tynków, licowanie ścian płytkami, malowanie,
  4. Wykonanie posadzek z płytek i paneli,
  5. Wykonanie sufitów podwieszonych,
  6. Demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej,
  7. Wykonanie docieplenia i krycia dachów i stropodachów papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi,
  8. Docieplenie elewacji,
  9. Wykonanie opaski dookoła budynku,
  10. Demontaż ogrodzenia i montaż w innym miejscu,
  11. Wyposażenie i oznakowanie budynku świetlicy w podręczny sprzęt p. poż. (Wykonawca ma oznaczyć piktogramami gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne oraz rozmieścić gaśnice. Sposób rozmieszczenia i ilości gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 6 (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
  12. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  13. Wykonanie chodników i drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej,
  14. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamba,
  15. Wykonanie instalacji:
  - wodociągowej,
  - kanalizacji sanitarnej,
  - drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową pionową ścian,
  - fundamentowych,
  - grzewczej z montażem kotła c.o.,
  - kanalizacji deszczowej,
  - elektrycznej,
  - odgromowej.
  2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
  3. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.
  4. Ponieważ inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, po zakończeniu zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać
  i przekazać Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w takiej samej formie, jak kosztorys na podstawie którego Wykonawca dokonał wyceny robót i ustalił cenę ryczałtową.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: Zakład Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., WKSiW UM w Strzegomiu o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót związanych z w/w sieciami. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac przyłączeniowych.
  6. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
  a) organizację, wygrodzenie, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
  b) koszt doprowadzenia mediów (woda, energia elektryczna) do celów budowlanych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
  c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań (w tym min.: badań wskaźników gruntu wymaganych w dokumentacji) i odbiorów, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,
  d) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych po zakończeniu robót,
  e) obsługę geodezyjną całości zadania, między innymi wytyczanie obiektów, mediów, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  f) dla wszystkich robót wymagających zajęcia pasa drogowego należy uzyskać decyzje i pokryć koszty
  z tym związane,
  g) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
  h) przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Wodociągi
  i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu, Zakładem Energetycznym i innych,
  i) wykonanie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót,
  j) wyposażenie i oznakowanie budynku świetlicy w podręczny sprzęt p.poż. (Wykonawca ma oznaczyć piktogramami gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne oraz rozmieścić gaśnice. Sposób rozmieszczenia i ilości gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów - rozdział 6 (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
  k) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
  7. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczone projekty są kompletne i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania
  i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną.
  8. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w obiekcie stanowiącym przedmiot umowy, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia w porozumieniu
  z Projektantem rozwiązania zamiennego.
  9. Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności na budowie co najmniej kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
  10. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.
  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie
  z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) .
  12. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Wówczas okres gwarancji liczony będzie według gwarancji producenta. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
  13. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
  14. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania
  i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem
 4. Remont elewacji obiektów oczyszczalni ścieków w Strzegomiu
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Strzegom
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji obiektów oczyszczalni ścieków przy ulicy Rybnej 71 w Strzegomiu
 5. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie - etap III
  Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, Jaworzyna Śląska
  1.1. Lokalizacja :

  dz. nr 179 obręb Pastuchów gmina Jaworzyna Śląska

  1.2 . Przedmiot zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu wykończeniowego obiektu wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie oraz roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne, c.o. obejmujące:
  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie świetlicy
  - wykonanie ścianek działowych
  - okładziny stropów z płyt gipsowo kartonowych
  - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej oraz styropianu
  - tynki wewnętrzne
  - licowanie ścian płytkami
  - malowanie ścian
  - wykonanie posadzki z płytek
  - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi
  - wykonanie elewacji obiektu
  - wykonanie instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacyjnej
  - wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej
  - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

  Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowanym oraz projektach branżowych, które stanowią załącznik do specyfikacji.
 6. REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU
  Zamawiający: Gmina Strzegom, Strzegom
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych II piętra i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wg załączonej dokumentacji.
  2. Zakres robót obejmuje między innymi:
  a) Wykonanie gładzi ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych mieszczących się na II piętrze,
  b) Ułożenie cokołów z glazury i fugowanie w ciągu komunikacyjnym (parter lewa strona). Cokoły należy dobrać kolorystycznie i materiałowo do glazury ułożonej na posadzce korytarza na parterze budynku Urzędu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  c) Ułożenie glazury na korytarzu II piętra z płytek typu gress o wymiarach 30x30 (z materiału powierzonego przez Zamawiającego),
  d) Ułożenie cokołów na ciągu komunikacyjnym na II piętrze, klasa ścieralności IV. Kolor i wzór cokołów do uzgodnienia z Zamawiającym,
  e) Wymiana stolarki drzwiowej II piętro (szt.11). Drzwi wewnątrzlokalowe, tłoczone, okleinowane,
  z zamkiem oraz klamką. Wzór i kolor należy dobrać do istniejącej stolarki,
  f) Wykonanie lamperii w ciągach komunikacyjnych parteru, półpiętra, II piętra i łączników na wys. min. 1.4 m z masy szpachlowej (tynk mozaikowy - kamyczkowy dopasować do istniejącej struktury
  i kolorystyki tynku ułożonego na ciągu komunikacyjnym I piętra),
  g) Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych klasy ścieralności V - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
  h) wymiana opraw oświetleniowych (14 szt), oprawy rastrowe TYPU LUGCLASSIC 2X36 W N/T PAR,
  i) malowanie pomieszczenia socjalnego na III piętrze (4.14),
  j) malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej na III piętrze,
  k) wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniu socjalnym (4.14) na III piętrze klasy ścieralności IV, l) obłożenie jednostronne ścianki z płyt gipsowo kartonowych w pomieszczeniu socjalnym (4.14) na III piętrze,
  m) ułożenie glazury na ścianie w pomieszczeniu socjalnym (4.14) na III piętrze o wymiarach 30x20 cm - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
  n) montaż umywalki pojedynczej, porcelanowej wraz z syfonem gruszkowym w pomieszczeniu socjalnym na III piętrze (4.14),
  o) montaż ogrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym na III piętrze (4.14),
  p) wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym na III piętrze; (4.14),
  q) wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniu socjalnym (4.14) na III piętrze oprawy rastrowe TYPU LUGCLASSIC 2 x 40 W.
  3. Na dokumentację niezbędną do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  - wzór umowy,
  - inwentaryzacja architektoniczna budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z zaznaczonym zakresem przeznaczonym do remontu,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, inwentaryzacji architektonicznej, SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.
  5. Przedmiar robót, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Roboty ujęte w dokumentacji, a nieujęte w kosztorysie ofertowym, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
  6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  1) organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
  2) wynoszenie, przenoszenie, przesuwanie mebli,
  3) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy i terenów przyległych do należytego stanu
  i porządku,
  4) wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,
  5) ubezpieczenie remontu będącego przedmiotem zamówienia.
  7. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Roboty należy prowadzić
  w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godz. Od 7.00 do 18.00. Urząd Miejski będzie w tym czasie czynny.
  8.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 24 miesiące gwarancji jakości w tym na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
  9. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem
 7. Przedmiot 1 Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych (pustostany) wraz z budową centralnego ogrzewania w miejscowości Kłaczyna 101, gmina Dobromierz Przedmiot 2 Przebudowa lokalu mieszkalnego (pustostan) nr 3 wraz z budową centralnego ogrzewania w miejscowości Jagodnik 27, gmina Świdnica
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Zamówienie podzielono na dwa odrębne przedmioty zamówienia
 8. Budowa szatni na boisku w Piotrowicach - etap II
  Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, Jaworzyna Śląska
  1.1. Lokalizacja :

  dz. nr 583 obręb Piotrowice (boisko sportowe), gmina Jaworzyna Śląska

  1.2 . Przedmiot zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu wykończeniowego obiektu szatni na boisku sportowym w Piotrowicach oraz roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne, obejmujące:
  - montaż stolarki aluminiowej w obiekcie szatni
  - wykonanie ścianek działowych
  - okładziny stropów z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym
  - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej oraz styropianu
  - tynki wewnętrzne
  - licowanie ścian płytkami
  - malowanie ścian
  - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
  - wykonanie posadzki z płytek
  - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 10 cm
  - wykonanie elewacji z tynku mineralnego
  - wykonanie przyłącza wody (PE średnica 40 mm)
  - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (PCV średnica 160 mm)
  - wykonanie szamba 3-komorowego (3000 dm3)
  - wykonanie instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacyjnej
  - wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej

  Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.
 9. Budowa szatni na boisku w Piotrowicach - etap I
  Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, Jaworzyna Śląska
  1.1. Lokalizacja :

  dz. nr 583 obręb Piotrowice, gmina Jaworzyna Śląska

  1.2 . Przedmiot zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu surowego otwartego obiektu szatni na boisku sportowym w Piotrowicach, obejmujące:
  - roboty ziemne
  - wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociowa oraz cieplną
  - wykonanie stanu surowego otwartego obiektu szatniowego

  Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.
 10. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRANICY
  Zamawiający: Gmina Strzegom, Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Świetlicy wiejskiej w Granicy na działkach dz. Nr 170/3, 170/5, 170/6 Granica, obręb 0005 AM-1.
  Zakres robót obejmuje między innymi:
  1) Roboty rozbiórkowe
  - rozbiórka budynków socjalno sanitarnych, rozbiórka ubikacji, wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki.
  2) Roboty budowlane
  - roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian nadziemia, konstrukcja dachu i pokrycie, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, roboty drogowe - chodniki
  3) Roboty instalacyjne
  - elektryczne, sanitarne , wodociągowe, c.o., przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
  4) Zagospodarowanie terenu, wykonanie dojść i dojazdu.

  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  1) obsługę geodezyjną całości zadania,
  2) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
  3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
  4) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,
  5) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej /pamiątkowej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia
  15 grudnia 2006r.ustanawiajacym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
  nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) (Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006, str.15).

  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym wielobranżowym (załącznik nr 8), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9), które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Przedmiary robót stanowią załączniki do specyfikacji (załącznik nr 10)
  i należy traktować je, jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty ujęte


  w dokumentacji a nieujęte w wycenie nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.(Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 ) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, przez wyspecjalizowaną firmę mającą doświadczenie w przeprowadzeniu rozbiórek obiektów zawierających azbest oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824) w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, że azbest zostanie zeskładowany
  i zutylizowany w wyspecjalizowanym zakładzie.

  Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości

Inne osoby dla Pietkiewicz (119 osób):