Kogo reprezentuje osoba

Pijanowski Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Pijanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Pijanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:244 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majcherczyk Margaretha Barbara, Majcherczyk Stanisław Józef, Pope Goofrey Robin, Steere Leslie, Wnuk Dariusz, Zaremba Adam Benedykt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majcherczyk Stanisław Josef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ab Tekeda Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000080522
 2. Naturan Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000538997
 3. Naturan Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000087683

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Przeciwdziałania Terroryzmowi i Zagrożeniom Biologicznym, Warszawa − KRS 0000180230

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa akcesoriów do wykonywania oznaczę chemicznych metodą AAS oraz do oznaczania mykotoksyn
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
  Dostawa akcesoriów do wykonywania oznaczę chemicznych metodą AAS oraz do oznaczania mykotoksyn. Zamówienie składa się z 3 części. Wielkość zamówienia ok. 29 000 zł neto
 2. Dostawa środków do dezynfekcji Nr sprawy EZP-252-18/2012
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji wg asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych - pakiety Nr I do III, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej SIWZ. 2.Formularze asortymentowo-cenowe określają właściwości oraz ilość produktów jakie winny być dostarczone sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 3.Dostarczane środki dezynfekcyjne muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia towaru. 4.Środki dezynfekcyjne powinny posiadać oryginalne opakowanie producenta. 5.Rozliczenia poszczególnych dostaw odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe asortymentu określone w formularzu asortymentowo-cenowym pakiet Nr I do Nr III. 6.Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 7.Miejsce realizacji zamówienia: magazyn gospodarczy Szpitala. 8.Sposób realizacji zamówienia: częstotliwość dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Szpitala i będzie ustalana na roboczo w trakcie realizacji umowy. 9.Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400. 10.Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Kupującego ze stosowania środków dezynfekcyjnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i wydania imiennych zaświadczeń o odbytym szkoleniu i przekazania materiałów szkoleniowych. 11.Termin płatności faktur - w ciągu 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego przez jego bank
 3. dostawa drobnego sprzętu do chromatografii
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie drobnego sprzętu do chromatografii według zestawienia w formularzach asortymentowo - cenowych ( załącznik nr 2 do SIWZ ).Przedmiot zamówienia został podzielony na XI pakietów. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów. Pakiet I-Filtry i lejki Pakiet II-Części zamienne do uzdatniacza wody Elga Pakiet III-Akcesoria do aparatury VARIAN Pakiet IV-Akcesoria pomocnicze do chromatografii Pakiet V-Kolumienki strzykawkowe Pakiet VI-Kolumienki do analiz chromatograficznych Pakiet VII-Akcesoria do aparatury WATERS Pakiet VIII-Akcesoria do aparatury DIONEX Pakiet IX-Kolumna Pakiet X-Akcesoria do aparatury firmy AGILENT Pakiet XI-Rurki z węglem aktywnym.
 4. Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną kolumienek powinowactwa immunologicznego do oznaczeń mikotoksyn w paszach, materiałach paszowych, środkach spożywczych i tkankach zwierzęcych do Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną kolumienek powinowactwa immunologicznego do oznaczeń mikotoksyn w paszach, materiałach paszowych, środkach spożywczych i tkankach zwierzęcych do Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
  (Załącznik nr 2 do SIWZ) producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu jest konieczne i niezbędne z uwagi na badania, które podjęto w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W celu
  zachowania koniecznej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania
  powtarzalności analiz oraz niedopuszczenia do utraty uzyskanych wyników Zamawiający
  zobowiązany jest do zapewnienia dostaw kolumienek powinowactwa immunologicznego
  wraz z niezbędnym do przeprowadzenia analiz asortymentem w rozpoczętych i
  kontynuowanych badaniach. Wskazanie przez Zamawiającego producentów i numerów
  katalogowych zamawianego asortymentu związane jest również z kalibracją aparatury
  badawczej, służącej do pomiarów - przy zastosowaniu asortymentu innego niż wskazany
  konieczna jest rekalibracja wielu systemów badawczych, pociągająca za sobą niepewność
  uzyskiwanych wyników przeprowadzanych analiz. Zamawiający działając na podstawie art.
  29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty
  równoważnej w zakresie asortymentu wymienionego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w
  ogłoszeniu o zamówieniu, o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. W
  przypadku zaoferowania przez Wykonawcę asortymentu o parametrach i właściwościach
  równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek w
  celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: oferowany przez niego asortyment spełnia
  określone przez Zamawiającego wymagania, a w szczególności, że asortyment ten jest
  tożsamy pod względem opisanych przez Zamawiającego parametrów, oferowany przez niego
  asortyment spełnia wymagania pozwalając na kontynuację badań naukowych prowadzących
  prze Zamawiającego, bez wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np.
  rekalibracji wykorzystywanych do badań aparatów i urządzeń, użycie zaoferowanego
  asortymentu o właściwościach równoważnych nie wiąże się z koniecznością nabycia
  dodatkowego asortymentu i materiałów zużywalnych. Kolumienki immunoafinitywe do
  oznaczeń mikotoksyn: 1. Kolumny powinowactwa immunologicznego do izolacji zearalenonu
  (ZEA) objętość 3 ml, średnica 9,5 mm, pojemność kolumny 1500 ng, objętość złoża żelowego
  0,350 ml, parametry odzysku jak kolumny ZearalaTest WB, G 1026, firmy VICAM (USA)
  lub równoważne - zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
  równoważnej - 1 opakowanie (=25 szt.) 2. Kolumny powinowactwa immunologicznego do
  izolacji deoksynivalenonu (DON) objętość 3 ml, średnica 9,5 mm, pojemność kolumny 1250
  ng, objętość złoża żelowego 0,450 ml, parametry odzysku jak kolumny DONTest WB, G
  1065, firmy VICAM (USA) lub równoważne - zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający
  dopuszcza złożenie oferty równoważnej - 1 opakowanie (=25 szt.) 3. Kolumny
  powinowactwa immunologicznego do izolacji fumonizyn FB1 FB2 i FBC objętość 3 ml,
  średnica 9,5 mm, pojemność kolumny 10000 ng, objętość złoża żelowego 0,350 ml,
  parametry odzysku jak kolumny FumoniTest WB, G 1060, firmy VICAM (USA) lub
  równoważne - zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
  równoważnej - 1 opakowanie (=25 szt.) 4. Kolumny powinowactwa immunologicznego do
  izolacji ochra toksyny A (OTA) objętość 3 ml, średnica 9,5 mm, pojemność kolumny 300 ng,
  objętość złoża żelowego 0,250 ml, parametry odzysku jak kolumny OchraTest WB, G 1033,
  firmy VICAM (USA) lub równoważne - zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza
  złożenie oferty równoważnej - 1 opakowanie (=25 szt.) 5. Kolumny powinowactwa
  immunologicznego do izolacji toksyn T2 HT2 objętość 3 ml, średnica 9,5 mm, pojemność
  kolumny 2000 ng, objętość złoża żelowego 0,600 ml, parametry odzysku jak kolumny
  T2/HT2 HPLC WB, Nr 176000207, firmy VICAM (USA) lub równoważne - zgodnie z art. 29
  ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej - 1 opakowanie (=25 szt.) 6.
  Glikol polietylenowy MW 8000 PEG nr katalog. G1015, do oznaczania DON lub
  równoważny - zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
  równoważnej - 1 opakowanie (=250g) 7. Sączki drobnowłókniste z mikrowłókien nr katalog.
  31955, średnica 110 mm, rozmiar porów 1,5 um lub równoważne - zgodnie z art. 29 ust. 3
  PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej - 1 opakowanie (=100 szt.)
  Termin wykonania zamówienia wynosi: sukcesywnie od 28 dnia od dnia zawarcia umowy do
  31.12.2012 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie
  zamówienia, tj. do 123 000,00 zł brutto..
 5. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pionki
  Przedmiot zamówienia:Dostawy środków dezynfekcyjnych obejmuje dostawy środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Pionkach. Przedmiot zamówienia ujęto w 12 częściach obejmujących kolejno preparaty do dezynfekcji rąk, dezynfekcji skóry i błon śluzowych, dezynfekcji i mycia narzędzi oraz środki do dezynfekcji powierzchni. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV - art.30 ust.7 ustawy: 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 6. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Naturan
 7. Dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Naturan lub równoważne
 8. zakup i dostawa specjalistycznych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i środków gospodarczych, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego,worków foliowych, pojemników plastikowych na odpady, rękawic lateksowych, sprzętu do utrzymania czystości
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i środków gospodarczych, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, worków foliowych, pojemników plastikowych na odpady, rękawic lateksowych, sprzętu do utrzymania czystości wg ilości i asortymentów szczegółowo określonych w formularzach asortymentowo- cenowych podzielonych na pakiety /części/ od nr1 do nr15 w załączniku nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr1 - Preparaty dezynfekcyjne 1 Pakiet nr2 - Preparaty dezynfekcyjne 2 Pakiet nr3 - Preparaty dezynfekcyjne, sterylne mydło do rąk Pakiet nr4 - Preparaty dezynfekcyjne 3 Pakiet nr5 - Preparaty dezynfekcyjne 4 Pakiet nr6 - Preparaty dezynfekcyjne 5 Pakiet nr7 -Specjalistyczne preparaty chemiczne Pakiet nr8 - Ściereczki Pakiet nr9 - Mydło w płynie, płyn do naczyń, płyn do toalet i zlewozmywaków Pakiet nr10 - Preparaty do zmywarek naczyń kuchennych Pakiet nr11 - Ręczniki jednorazowe, papier toaletowy Pakiet nr12 - Rękawice lateksowe Pakiet nr13 - Worki foliowe Pakiet nr14 - Pojemniki plastikowe na materiał zakaźny Pakiet nr15 - Sprzęt do utrzymania czystości Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączniku Nr 1-pakiet Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej zadań ( pakietów) od nr1 do nr15. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Częstotliwość dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego będzie ustalana na roboczo w trakcie realizacji zamówienia. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
 9. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Dostawa środków dezynfekcyjnych
 10. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii - 4 pakiety.
 11. Odczynniki chemiczne III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
  Zamówienie do 130 000 euro
 12. Dostawa pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, wzorców pestycydów, wzorców chemicznych, kolumienek immunologicznych, krążków antybiotykowych, odczynników chemicznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Poznań
  Dostawa pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, wzorców pestycydów, wzorców chemicznych, kolumienek immunologicznych, krążków antybiotykowych, odczynników chemicznych.
 13. Dostawa materiałów do dezynfekcji i odkażania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa materiałów do dezynfekcji i odkażania z podziałem na zadania
 14. dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, szczegółowo wyspecyfikowanego w formularzach cenowych załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 15. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
  Zadanie nr 1: Odczynniki podstawowe o czystości cz.d.a.
  Zadanie nr 2: Odczynniki specjalistyczne
  Zadanie nr 3: Odczynniki chemiczne i wzorcowe
  Zadanie nr 4: Zestawy do oznaczania mykotoksyn
  Zadanie nr 5: Materiały referencyjne
  Zadanie nr 6: Zestawy do PCR
 16. Dostawa odczynników chemicznych, sączków i filtrów
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, sączków i filtrów na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 17. Zaopatrzenie szpitala w środki do dezynfekcji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy -Prawo zamówień publicznych
 18. Dostawa testów, odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  1)Kolumienki powinowactwa immunologicznego do izolacji ochratoksyna A :objętość 3 ml, poj. 100 ng - Ochra Test WB,1 op. x 25 szt.Vicam
  G 1033
  2)Wzorzec masy DNA IX, 1 szt x 50 mikrogramów w 200mikrolitrów ,Roche 11449460001
 19. Dostawy środków dezynfekcyjnych - znak PN/88/11.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 13 pakietów: Pakiet 1 - Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, Pakiet 2 - Dezynfekcja i mycie narzędzi, Pakiet 3 - Dezynfekcja powierzchni, Pakiet 4 - Dezynfekcja i mycie endoskopów, powierzchni i aparatury medycznej, Pakiet 5 - Dezynfekcja i mycie w pracowni endoskopii, Pakiet 6 - Dezynfekcja rąk, Pakiet 7 - Dezynfekcja powierzchni, sprzętu medycznego i miejsc trudno dostępnych, Pakiet 8 - Dezynfekcja ran, błon śluzowych i skóry, Pakiet 9 - Dezynfekcja błon śluzowych i skóry na bazie jodu i polyvidonu oraz dekontaminacji ran, Pakiet 10 - Dezynfekcja i dekontaminacja powierzchni, Pakiet 11 - Dezynfekcja i mycie endoskopów w myjce ETD, Pakiet 12 - Preparaty do dezynfekcji manualnej i maszynowej w Centralnej Sterylizacji Pakiet 13 - Preparat do dezynfekcji inkubatorów.
 20. sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
  sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
 21. Dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety.
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 22. Przetarg nieograniczony na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Nr sprawy: 21/2011
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 23. Dostawa odczynników, wzorców substancji chemicznej, kolumienek SPE, kolumienek analitycznych HPLC, materiałów referencyjnych, i akcesoriów laboratoryjnych dla Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 24. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 25. Dezynfekcja/13/2011
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Sławno
 26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę testów do warunków beztlenowych i do identyfikacji biochemicznej mikroorganizmów, testów do wykrywania toksyn gronkowca metodą Elisa, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, testów do wstępnej identyfikacji mikroorganizmów, kolumienek i odczynników do oznaczania mykotoksyn, podłóż, odczynników
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę testów do kontroli jakości badań, kolumienek, podłóż i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 28. dostawa odczynnika
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 29. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 30. dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Kraśnik
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Kraśnik
 31. Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości.
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji, Korfantów
 32. Dostawa leków,materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Katowice
 33. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym..
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 34. Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 35. środki dezynfekcyjne
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 36. Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 37. Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 38. Dostawa odczynników chemicznych i wyposażenia laboratoryjnego dla Jednostki Wojskowej 2420, sprawa 24/2011/CHEM.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2420, Warszawa
 39. Dostawa odczynników chemicznych i wyposażenia laboratoryjnego dla Jednostki Wojskowej 2420, sprawa 13/2011/CHEM.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2420, Warszawa
 40. Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, Bełchatów
 41. Odczynniki chemiczne III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 42. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego w Gdyni
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, Gdynia
 43. Dostawa Zearatestu WB oraz DONtestu WB firmy VICAM do Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 44. Środki dezynfekcyjne
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poznań
 45. Dostawa artykułów medycznych i odczynników laboratoryjnych (13/CRE/2011)
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
 46. Dostawa środków do dezynfekcji do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 23/11
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 47. dostawa preparattów do dezynfekcji i preparatów do badań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 48. Dostawa środków do dezynfekcji Nr sprawy EZP-252-16/2011
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
 49. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 50. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy, Kluczbork
 51. Dostawa do WSSE drobnego sprzętu do chromatografii.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 52. postępowanie powtórzone o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2011 r.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 53. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 54. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę odczynników, testów diagnostycznych, e-testów, wzorców, podłóż i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 55. Przetarg nieograniczony.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
 56. Dostawa materiałów diagnostycznych, wzorców chemicznych, wzorców pestycydów, materiałów referencyjnych, kolumienek powinowactwa immunologicznego, pałeczek do wykrywania aktywności oksydazy, materiałów referencyjnych hormonów.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Poznań
 57. DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 58. zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 59. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 60. Zakup i dostawa specjalistycznych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i środków gospodarczych, ręczników papierowych, papieru toaletowego,worków foliowych , pojemników plastikowych na odpady, rękawic lateksowych 1x użytku, rękawic winylowych, sprzętu do utrzymania czystości
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 61. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu znak sprawy ZP - PN - 8 / SM / 2011
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 62. Dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
 63. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 64. Zakup i dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 65. Dostawa środków dezynfekcyjnych w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", Szczecin
 66. Zaopatrzenie szpitala w środki do dezynfekcji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 67. Dostawa środków dezynfekcyjnych - znak sprawy 8/2011
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 68. Dostawy preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 69. Odczynniki chemiczne I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 70. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 71. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Kielecki Sp. z o.o. NZOZ Św. Aleksandra w Kielcach, Kielce
 72. 2.PN.2011 na Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Tczew
 73. Dostawa środków dezynfekcyjnych, z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 74. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
 75. Dostawy środków do dezynfekcji.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pułtusk
 76. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 77. Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 78. DOSTAWA SZKŁA I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie z siedzibą w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 79. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
 80. Dostawa preparatów do dezynfekcji - 15 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 81. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 82. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy
 83. Dezynfekcja powierzchni, narzędzi i rąk/19/2010
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Sławno
 84. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 85. Odczynniki chemiczne VI
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 86. Dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, Rydułtowy
 87. AG/zp/ XXIII/2010 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 88. Dostawa środków do dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 89. dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Kraśnik.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Kraśnik
 90. Dostawa Środków Dezynfekujących do powierzchni, powierzchni małych, trudnodostępnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Hrubieszów
 91. Dostawa testu do różnicowania szczepów szczepionkowych Salmonella; testu IDT Salmonella (test in vitro do diagnozowania różnicowego pomiędzy szczepami Salmonelli szczepionkowymi i terenowymi), Gallivac Se 1000 dawek (żywa szczepionka dla kurcząt przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Salmonella enteritidis); testu Elisa do analizy pozostałości hormonów i leków (ilościowa analiza zeranolu w mięśniach, moczu oraz innych materiałach); buforów fosforanowych; odczynników do oznaczania mykotoksyn przy użyciu fluorymetru (firmy Vicam series 4); testu walidacyjnego do sprawdzenia poprawności działania
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 92. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Bialej
  Zamawiający: Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsko-Biała
 93. Dostawa preparatów do dezynfekcji i środków czystości PN/26ŚD/08/2010
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa
 94. Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na 4 pakiety dla szpitala powiatowego w Zawierciu.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Zawiercie
 95. środki dezynfekcyjne
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 96. Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, Gdynia
 97. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Tomaszów Lubelski
 98. Środki dezynfekcyjne
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 99. Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 100. Dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 101. Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, Bełchatów

Inne osoby dla Pijanowski (57 osób):