Kogo reprezentuje osoba

Pilarczyk Halina

w KRS

Halina Pilarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Pilarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Słupca (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewska Aleksandra Maria, Antonów Tadeusz, Bartosik Jakub, Budner-muszalska Ingrid, Burda Lidia, Burzyńska Elżbieta Franciszka, Ciesielska Marianna Jadwiga, Czerniak Jacek, Depińska Krystyna Maria, Derengowska Magdalena, Dobersztyn Lidia Elżbieta, Dobrzycka Maria, Dopierała Magdalena, Dranikowska Natalia, Drygała Irena Ewa, Gaca Artur, Gołębiewska Hanka, Grzelak Wioleta, Gwizd Maria Joanna, Herian Elżbieta Maria, Herudzińska Marzanna Maria, Jakubowska Halina, Jankowiak Paulina Grażyna, Jankowska Iwona Maria, Kapela Marian, Karolak Marianna Danuta, Kaszuba Irena, Kolska Monika Anna, Kopczyński Jerzy, Krajewski Eugeniusz, Król Maciej, Kulawik Marta, Kwiatkowski Dionizy, Kwitowski Michał, Lewandowski Roman, Maćkowska Regina, Majewski Paweł Zbigniew, Majewski Paweł Zbigniew, Miłos Paulina, Miłos Łukasz, Niedzielska Wiesława, Nowak Karolina, Olejniczak Magdalena, Orchowski Marcin, Osada Józef, Paluszyńska Regina Cecylia, Plesiński Stanisław, Pradelski Tomasz, Przybylski Eugeniusz, Przywarta Wisława, Płóciennik Agnieszka, Płuciennik Mariola, Rewers Agnieszka, Romańska Irena, Rutkowska Daniela, Rzemyszkiewicz Krzysztof, Śmigielska Lidia, Sommerfeld Małgorzata, Śremski Marcin, Suszka Halina, Szymańska Zdzisława, Tomaszewska Teresa, Tylman Paula, Westwal Barbara, Wojtaszewska Grażyna, Wolnicka Elżbieta Maria, Wyrozumialska Monika, Zmorzyńska Karolina, Łukaszewska Anna, Łyskawa Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Aleksander

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ab-trading Sp. Z O.O., Ląd − KRS 0000523123
 2. Bank Spółdzielczy W Słupcy, Słupca − KRS 0000063713
 3. Jobs4work Polska Sp. Z O.O., Siernicze Małe − KRS 0000129273
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jarotkach, Jarotki − KRS 0000011707
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kowalewie Opactwie, Kowalewo Opactwo − KRS 0000267762
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Koszuckiej, Wola Koszucka − KRS 0000054341
 7. Oddział Miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Kleczewie, Kleczew − KRS 0000410695
 8. Słupecka Organizacja Turystyczna, Słupca − KRS 0000167184
 9. Słupeckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, Słupca − KRS 0000071738
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kleczew Z Siedzibą W Budzisławiu Kościelnym, Budzisław Kościelny − KRS 0000181889
 11. Stowarzyszenie Im. Św. Brata Alberta, Słupca − KRS 0000035231
 12. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa − KRS 0000137875
 13. Stowarzyszenie Kreatywnych Bowarto, Słupca − KRS 0000333230
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieborzyn i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Nieborzyn − KRS 0000035490
 15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Poszkodowanym W Wypadkach Komunikacyjnych Rehabilitacja, Warszawa − KRS 0000273710
 16. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym W Wypadkach Komunikacyjnych Kwestarz, Warszawa − KRS 0000191489
 17. Stowarzyszenie Trójka Na Plus, Słupca − KRS 0000479489
 18. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kleczewie, Kleczew − KRS 0000104296
 2. Kamel A.k. Depińska-fołda Sp. J., Konin − KRS 0000009417
 3. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ostrowite − KRS 0000068843
 5. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznań − KRS 0000103054

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na uzupełnienie deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Ostrowite, Ostrowite
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrowite w 2016 roku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Okres kredytowania od grudnia 2016 do czerwca 2022 roku,
  2) Kwota kredytu ogółem 780. 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie deficytu – refinansowanie wydatków inwestycyjnych,
  3) Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach wg potrzeby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 24 grudnia 2016 roku,
  4) Harmonogram spłaty kredytu przewiduje spłatę odsetek razem z ratami kapitałowymi w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca,
  5) W okresie grudzień 2016 – czerwiec 2017 roku przewiduje się karencje w spłacie kapitału.
  6) Przewiduje się spłatę kapitału w równych 60 ratach począwszy od lipca 2017 roku a skończywszy w czerwcu 2022 roku,
  7) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu,
  8) Oprocentowanie kredytu 1-miesięczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o marżę banku,
  9) Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu,
  10) Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  11) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową,
  12) Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu),
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ciążeń - II etap.
  Zamawiający: Gmina Lądek, Lądek
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwstycyjne budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ciążeń -II etap - w wysokości do 1 659 677,00 zł
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Powiat Słupecki, Słupca
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek oganizacyjnych.
  Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 (usługi bankowe). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków sum depozytowych i rachunków funduszy specjalnych również walutowych dla n.w. jednostek organizacyjnych; oprocentowanie środków na rachunkach bieżących
  i pomocniczych, rachunkach sum depozytowych i rachunkach funduszy specjalnych tylko złotówkowych (PLN) opierać się powinno o stopę procentową WIBID 1M określoną w ostatnim notowaniu miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek skorygowaną o niezmienny przez okres trwania umowy wskaźnik banku (Wb); kapitalizacja odsetek na wszystkich rachunkach w cyklu kwartalnym; rachunki walutowe nie będą oprocentowane. 2) Realizacja poleceń przelewów (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych jak i zagranicznych; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5) Przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z podaniem obrotów i salda po każdej zmianie salda na każdy dzień roboczy i udostępnianie ich Zamawiającemu w dniu następnym do godz. 11:00 oraz umożliwienie generowania wyciągów bankowych
  w ramach systemu bankowości elektronicznej. 6) Bezpłatne wydawanie
  i zastrzeganie czeków, odpisów dokumentów bankowych oraz wszelkich zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków bankowych.
  7) Zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; wszystkie karty procesorowe, czytniki kart
  i inne urządzenia w ramach bankowości elektronicznej Wykonawca zapewnia bezpłatnie. 8) W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z kart płatniczych
  i lub kredytowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. 10) Zapewnienie płynnej obsługi kasowej petentów Starostwa Powiatowego w Słupcy poprzez uruchomienie punktu kasowego w siedzibie Starostwa lub innym pomieszczeniu oddalonym nie więcej niż 100 metrów od siedziby Starostwa; punkt kasowy Wykonawca wyposaży i uruchomi z dniem podjęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy; punkt powinien być czynny
  w godzinach pracy Starostwa, tj. w godzinach od 08:00 do 15:00; punkt kasowy powinien być czytelnie oznaczony, że przewidziany jest do obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Słupcy, w punkcie kasowym mogą być obsługiwani inni klienci z tym że, klienci Starostwa obsługiwani będą poza kolejnością i w punkcie tym niedopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż bankowa np. ubezpieczeniowej, odpłatność za udostępnienie Wykonawcy lokalu w siedzibie Starostwa na prowadzenie punktu kasowego stanie się przedmiotem odrębnej umowy. 11) Wykonawca posiada w Słupcy siedzibę, oddział, filię bądź punkt kasowy, z co najmniej jednym okienkiem kasowym (poza punktem kasowym udostępnionym dla obsługi Starostwa) względnie złoży oświadczenie o utworzeniu takiej placówki w miesiącu rozpoczęcia obsługi bankowej. 12) Wykonawca
  w ramach złożonej oferty udzieli rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku w uchwale budżetowej; roczny kredyt odnawialny oprocentowany będzie w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M określoną w ostatnim notowaniu miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek skorygowaną o niezmienny przez okres trwania umowy wskaźnik marży banku (Mb); obciążanie odsetkami w cyklu kwartalnym. 13) W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  2. Obsługą bankową objęte są n.w. jednostki organizacyjne Powiatu Słupeckiego:
  1) Starostwo Powiatowe w Słupcy, 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupcy, 3) Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, 4) Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 5) Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie,
  6) Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, 7) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
  w Słupcy, 8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupcy, 9) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy, 10) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Słupcy, 12) Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, 13) Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, 14) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupcy, 15) Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, 16) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, 17) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, 18) Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, 19) Ośrodek Dla Dzieci I Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, 20) Zespół Placówek Wspierania Rodziny Szansa w Kosewie,
  21) Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy, oraz inne jednostki organizacyjne, które mogą być powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Słupca przeznaczonego na sfinansowanie zadań majątkowych
  Zamawiający: Gmina Słupca, Słupca
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Słupca przeznaczonego na realizację zadań majątkowych:
  1) kwota i waluta kredytu: 1 500 000,00 PLN ,
  2) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
  3) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  4) uruchomienie kredytu: w postaci jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 13 8542 0001 0039 2271 2000 0010 w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
  5) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia środków do dnia 31-12-2016r. tj. do dnia ostatecznej spłaty kredytu ;
  6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w całym okresie kredytowania,
  7) po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej;
  8) warunki spłaty kredytu:
  a) sposób spłaty odsetek: odsetki płacone kwartalnie na koniec każdego kwartału od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  b) okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.03.2013 r.;
  c) sposób spłaty kapitału: 2013-2016 r.: w ratach kwartalnych zgodnie z załączonym harmonogramem spłat ( przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r.)
  9) oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa;
  odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 1M ± stała marża proponowana przez Bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy (stała marża banku zawiera wszelkie prowizje, opłaty, koszty itp.)
  10) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej; stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego w którym przypada płatność odsetek, powiększona o marżę Wykonawcy;
  11) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  13) Jednorazowa prowizja bankowa naliczona zostanie od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu i potrącona zostanie przez bank z I transzy środków.
  14) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.
  15) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu: zmienne, odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 1M ± stała marża proponowana przez Bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy , marża banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy,
  b) jednorazowa opłata prowizyjna od zamawianej kwoty kredytu.
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na realizację zadań majątkowych zaplanowanych na rok 2012
  Zamawiający: Urząd Miasta w Słupcy, Słupca
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz realizację zadań majątkowych, spełniającego następujące warunki:
  1) kwota i waluta kredytu: 2 156 640,00 PLN ,
  2) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
  3) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem )spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  4) uruchomienie kredytu : w dwóch transzach w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
  a) I transza w kwocie 1 000 000,00zł , płatna w okresie 3 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż 28.06.2012 r. ,
  b) II transza w kwocie 1 156 640,00zł płatna do 28.09.2012r.
  5) okres kredytowania: od dnia uruchomienia środków do dnia 31-12-2022 r. tj. do dnia ostatecznej spłaty kredytu ;
  6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w całym okresie kredytowania,
  7) po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta
  bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na
  potrzeby umowy kredytowej ;
  8) warunki spłaty kredytu:
  a) sposób spłaty odsetek: odsetki płacone kwartalnie od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  b) okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.03.2013 r.;
  c) sposób spłaty kapitału: w 40 ratach kapitałowych po 53 916,00zł każda, płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 31.03.2013r. ostatnia rata płatna 31.12.2022r.(przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r)
  9) oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa;
  odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 1M+stała marża proponowana przez Bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy
  10) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej; stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym przypada płatność odsetek, powiększona bądź pomniejszona o marżę Wykonawcy;
  11) nie przewiduje się karencji przy spłacie odsetek ,
  12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Słupca przeznaczonego na sfinansowanie zadań majątkowych
  Zamawiający: Gmina Słupca, Słupca
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Słupca przeznaczonego na realizację zadań majątkowych, spełniającego następujące warunki:
  1) kwota i waluta kredytu: 2 500 000,00 PLN ,
  2) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy
  kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
  3) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem)spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
  4) uruchomienie kredytu : w dwóch transzach w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 82 1610 1188 0032 4441 2000 0001,
  a) I transza w kwocie 1 800 000zł , płatna w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,
  b) II transza w kwocie 700 000 zł płatna do 30.04.2012 r.
  5) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia środków do dnia 31-12-2014r. tj. do dnia ostatecznej spłaty kredytu ;
  6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w całym okresie kredytowania,
  7) po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej ;
  8) warunki spłaty kredytu:
  a) sposób spłaty odsetek: odsetki płacone kwartalnie na koniec każdego kwartału od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  b) okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.03.2012 r.;
  c) sposób spłaty kapitału: 2012-2014 r.: w ratach kwartalnych zgodnie z załączonym harmonogramem spłat ( przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 21.12.2014 r.)
  9) oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa;
  odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 1M ± stała marża proponowana przez Bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy (stała marża banku zawiera wszelkie prowizje, opłaty, koszty itp.)
  10) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej; stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego w którym przypada płatność odsetek, powiększona o marżę Wykonawcy;
  11) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  13) Jednorazowa prowizja bankowa naliczona zostanie od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu i potrącona zostanie przez bank z I transzy środków.
  14) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.
  15) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu: zmienne, odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 1M ± stała marża proponowana przez Bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy , marża banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy,
  b) jednorazowa opłata prowizyjna od zamawianej kwoty kredytu,
 7. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 670 082,- PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2009r.w budżecie miasta Słupcy
  Zamawiający: Urząd Miasta w Słupcy, Słupca
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 670 082 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2009r.w budżecie miasta Słupcy

  I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 670 082 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) na warunkach określonych w umowie kredytowej.
  2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2009r.
  3.Kredyt udzielony będzie na okres od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2012 r.
  4. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki z kredytu w następnym dniu po podpisaniu umowy jednak nie później niż 28 grudnia 2009r.
  5.Wykonawca może pobrać prowizję od kredytu
  6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania części kredytu.
  7. odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu,według zmiennej stopy procentowej, płatne w okresach miesięcznych bądź kwartalnych - preferowane okresy kwartalne
  8. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych/kwartalnych okresach obrachunkowych-preferowane okresy kwartalne jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1- miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym kwartał, za który naliczane będą odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.
  9. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia
  oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za
  dany kwartał, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek
  10. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał za kwartał, za który zostały naliczone przy czym:
  1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty
  kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym pobrano kredyt,
  2) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą
  spłatę kredytu.
  11. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części
  kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego
  pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed
  datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu .
  12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części
  kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do
  umowy.
  13. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek
  dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone
  w umowie.
  14. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2012 r.
  15. Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31.03.2010 r., a ostatniej 31.12.2012 r.
  16. Harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy, uwzględniający
  przyjęte terminy spłaty, zostanie ustalony po okresie jego wykorzystania i będzie
  stanowił integralną część umowy kredytu.
  17. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od
  pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym
  dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
  18. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega
  ponownemu wykorzystaniu.
  19. Spłata kredytu będzie zabezpieczona przez :
  weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją
  wekslową,
  20. Zamówienie zostanie wykonane samodzielnie przez Wykonawcę ( bez udziału
  podwykonawców).

Inne osoby dla Pilarczyk (171 osób):