Kogo reprezentuje osoba

Piotrowski Bogdan Roman

w KRS

Bogdan Roman Piotrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Drugie imię:Roman
Nazwisko:Piotrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Frombork (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dubicka Maria, Dubicki Czesław, Dubicki Zbigniew, Filipek Wiesław Zdzisław, Gawron Bogdan, Narejko Izabela Anna, Paszka Józef Radosław, Pisarska Danuta Elżbieta, Wacławski Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Im.marcina Kromera We Fromborku, Frombork − KRS 0000031632
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Copernicus Sp. Z O.O. We Fromborku, Frombork − KRS 0000193441
 3. Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy Specmodel Braniewo, Braniewo − KRS 0000483202

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Handlowo-usługowa Spółdzielnia Pracy W Braniewie, Braniewo − KRS 0000256576

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. ZDP.7.252.17.2016 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA FROMBORK ORAZ PIENIĘŻNO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast: Część I (zadanie nr I)- utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Frombork Część II (zadanie nr II) - utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pieniężno Opis przedmiotu zamówienia: Część I Frombork: jezdnie ulic - 4059,0 mb, chodniki - 1885,0 mb Część II Pieniężno: jezdnie ulic - 7807,0 mb, chodniki - 2668,0 mb Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ
 2. ZDP.7.252.16.2015 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA FROMBORK ORAZ PIENIĘŻNO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  a) Część I Frombork: jezdnie ulic - 4059,0 mb, chodniki - 1885,0 mb b Część II Pieniężno: jezdnie ulic - 7807,0 mb, chodniki - 2668,0 mb Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ
 3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Frombork.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Frombork
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Frombork oraz na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i dostarczaniu tych odpadów komunalnych do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Braniewie, 14-500 Braniewo w okresie od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2017 r. Zamówienie obejmuje odbiór następujących rodzajów odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, szkło o kodzie 20 01 02, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07, metale o kodzie 20 01 40, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, użyte opony o kodach 16 01 03, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35*, 20 01 36, przeterminowane leki o kodzie 20 01 32, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, baterie i akumulatory o kodach 20 01 34, odpady niebezpieczne o kodach 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 33*,odpady ulegające biodegradacji w tym odpady o kodach 20 02 01, 20 01 08. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Frombork: z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: z terenów miejskich - jeden raz w tygodniu, z terenów wiejskich - jeden raz na dwa tygodnie, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: z terenów miejskich - jeden raz w tygodniu, z terenów wiejskich - jeden raz na dwa tygodnie, Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych): z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenów miejskich: w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 04 września 2015 r. dodatkowy odbiór w każdy piątek, w dniach 03 i 30 kwietnia 2015 r. dodatkowy odbiór, w dniach 29 i 31 października 2015 r. dodatkowy odbiór, w dniach 24 i 31 grudnia 2015 r. dodatkowy odbiór, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenów miejskich: w okresie od dnia 13 maja 2016 r. do dnia 02 września 2016 r. dodatkowy odbiór w każdy piątek w tygodniu, w dniu 29 kwietnia 2016 r. dodatkowy odbiór, w dniu 13 sierpnia 2016 r. dodatkowy odbiór, w dniu 28 października 2016 r. dodatkowy odbiór, w dniu 02 listopada 2016 r. dodatkowy odbiór, dniach 23 i 30 grudnia 2016 r. dodatkowy odbiór. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenów miejskich: w okresie od dnia 05 maja do dnia 01 września 2017 r. dodatkowy odbiór w każdy piątek w tygodniu, w dniach 14 i 28 kwietnia 2017 r. dodatkowy odbiór, w dniu 27 października 2017 r. dodatkowy odbiór, w dniach 03 i 09 listopada 2017 r. dodatkowy odbiór, w dniach 22 grudnia 2017 r. dodatkowy odbiór. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) polega na opróżnianiu pojemników o pojemności od 110 l do 1100 l usytuowanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Frombork: z terenów miejskich: tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe - jeden raz w tygodniu, szkło - jeden raz na dwa tygodnie, papier i tektura - jeden raz w tygodniu, odpady zielone biodegradowalne - jeden raz w miesiącu w terminach określonych w harmonogramie w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, z terenów wiejskich: tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe - jeden raz w tygodniu, szkło - jeden raz w miesiącu, papier i tektura - jeden raz w miesiącu, Odbieranie odpadów komunalnych zielonych biodegradowalnych polega na opróżnianiu pojemników lub zbieraniu worków usytuowanych na nieruchomościach przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane. Odbieranie odpadów komunalnych frakcji tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura polega na opróżnianiu pojemników znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Frombork w publicznie dostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przez publicznie dostępny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy rozumieć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ww. frakcji ustawione w tzw. gniazdach na terenie Miasta i Gminy Frombork. Liczba publicznie dostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta: 28, w tym 99 pojemników o pojemności 1100 litrów. Liczba publicznie dostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy: 18, w tym 54 pojemników o pojemności 1100 litrów. Liczba ww. punktów oraz pojemników w trakcie trwania umowy może zostać zwiększona o 20 % bez zmiany wynagrodzenia. z terenów miejskich i wiejskich: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z wyłączeniem opakowań z metali - dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie (maj i wrzesień lub innych miesiącach wskazanych przez Zamawiającego), Odbieranie odpadów komunalnych ww. frakcji polega na odbieraniu tych odpadów, które zostały wystawione przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane znajdujące się przy nieruchomości w ramach tzw. zbiórki odpadów organizowanej dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie. zużyte baterie i akumulatory - jeden raz na kwartał z pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz ze specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w szkole i urzędzie. Odbieranie odpadów komunalnych ww. frakcji polega na opróżnianiu pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych znajdującym się na terenie miasta Fromborka, ul. Młynarska 5a oraz opróżnianie specjalnie oznakowanych pojemników (ZUŻYTE BATERIE) znajdujących się w: Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14-530 Frombork, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na kwartał z pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie (maj i wrzesień lub innych miesiącach wskazanych przez Zamawiającego), Odbieranie odpadów komunalnych ww. frakcji polega na opróżnianiu pojemników znajdujących w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych znajdującym się na terenie miasta Fromborka, ul. Młynarska 5a oraz na odbieraniu tych odpadów, które zostały wystawione przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane znajdujące się przy nieruchomości w ramach tzw. zbiórki odpadów organizowanej dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie. przeterminowane leki - jeden raz na kwartał z pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych, Odbieranie odpadów komunalnych ww. frakcji polega na opróżnianiu pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych znajdującym się na terenie miasta Fromborka, ul. Młynarska 5a. chemikalia - jeden raz na kwartał z pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych, Odbieranie odpadów komunalnych ww. frakcji polega na opróżnianiu pojemników znajdujących się w punkcie gromadzenia odpadów niebezpiecznych znajdującym się na terenie miasta Fromborka, ul. Młynarska 5a. odpady budowlane i rozbiórkowe nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i odbiór tych odpadów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości. Załadunek odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych w sposób posegregowany, wystawionych przez właściciela nieruchomości zapewnia Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wynagrodzenia opróżniania na zgłoszenie pisemne (email, fax, poczta) lub telefoniczne Zamawiającego pojemników na odpady komunalne zmieszane znajdujące się na terenie nieruchomości oraz pojemników na odpady komunalne posegregowane, w przypadku gdy zapełnią się one przed datą wynikającą z harmonogramu, w najbliższym dniu następującym po dniu, w którym otrzymał taką dyspozycję od Zamawiającego. Zrealizowanie tej dyspozycji zwalnia Wykonawcę z odbioru planowanego z zastrzeżeniem postanowień poniższego punktu. Usługa awaryjnego odbioru odpadów obejmuje dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez ponoszenia dodatkowych opłat ( bez dodatkowego wynagrodzenia ) do wydania dyspozycji Wykonawcy w zakresie dodatkowego (tj. ponad liczbę określoną w harmonogramie) opróżniania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemników na odpady komunalne posegregowane w ilości 6 opróżnień na przestrzeni trwania całej umowy, ale nie więcej niż dwukrotnie w ciągu jednego roku. Usługa dodatkowego odbioru odpadów obejmuje dni od poniedziałku do soboty.
 4. ZDP.7.252.24.2014 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA FROMBORK ORAZ PIENIĘŻNO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast: Część I (zadanie nr I)- utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Frombork Część II (zadanie nr II) - utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pieniężno Opis przedmiotu zamówienia: a) Część I Frombork: jezdnie ulic - 4059,0 mb, chodniki - 1885,0 mb b) Część II Pieniężno: jezdnie ulic - 7807,0 mb, chodniki - 2668,0 mb Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ
 5. ZDP.7.252.10.2013 -UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA FROMBORK ORAZ PIENIĘŻNO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast:

  Część I (zadanie nr I)- utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Frombork

  Część II (zadanie nr II) - utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pieniężno

  Opis przedmiotu zamówienia:
  a)Część I Frombork:
  jezdnie ulic - 4556,0 mb,
  chodniki - 2025,0 mb
  b)Część II Pieniężno:
  jezdnie ulic - 8028,0 mb,
  chodniki - 2361,0 mb

  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.
 6. ZDP.7.252.11.2012 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIAST: ZADANIE I - MIASTO FROMBORK ZADANIE II - MIASTO PIENIĘŻNO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast: Część I (zadanie nr I)- utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Frombork Część II (zadanie nr II) - utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pieniężno OPIS: Część I Frombork: jezdnie ulic - 4556,0 mb, chodniki - 2025,0 mb Część II Pieniężno: jezdnie ulic - 8028,0 mb, chodniki - 2361,0 mb 3.3. Materiały stosowane do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej: a) Kruszywo: -Kruszywo drobne płukane musi być wolne od zanieczyszczeń obcych, organicznych, ilastych i gliniastych. -Uziarnienie kruszywa powinno być w miarę jednolite, ziarna nie mogą być spłaszczone. -Zawartość ziaren drobnych (<0,063 mm) nie może przekraczać 3%. -Kruszywo drobne powinno spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz. 1960). -Materiał powinien wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). -Kategoria kruszywa wg PN-EN 13043:2004 Uziarnienie Gf85, Zawartość pyłów mineralnych f3 b) Sól drogowa: Sól drogowa zwykła, powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych. Nowa edycja ww normy tj. PN C-84O-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła normę PN 86/C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane. (Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla potrzeb GDDKiA) oraz warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005r.) Warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia- sól drogowa do zimowego utrzymania nawierzchni: - opakowanie luzem, - postać krystaliczna, sypka, - zawartość NaCl min. 90%, - zawartość K4Fe(CN)6 od 20 do 40 mg/kg, - zawartość H2O max. 3%, - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 8%, - nadziarno powyżej 6mm max. 10%, - podziarno poniżej 1mm max. 20%. Szczegółowe dane odnośnie wykonania i odbioru robót zawarte zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 6 SIWZ
 7. ZDP-7-343/8/2011
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast: Część I (zadanie nr I)- utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Frombork Część II (zadanie nr II) - utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pieniężno. Zakres zamówienia: Część I Frombork: jezdnie ulic - 4556,0 mb, chodniki - 2025,0 mb Część II Pieniężno: jezdnie ulic - 8028,0 mb, chodniki - 2361,0 mb Szczegółowe dane odnośnie wykonania i odbioru robót zawarte zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 8. ZDP-7-343/4/2010
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Braniewo
  Utrzymanie czystości ulic i chodników, usuwanie śniegu i lodu w ciągu dróg powiatowych na terenie miast: Zadanie Nr 1 - miasto Frombork Zadanie Nr 2 - miasto Pieniężno.
 9. Wywóz nieczystości stałych pochodzących z jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej z bosmanatu Portu Frombort, ul. Portowa 1
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych pochodzących z jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej z bosmanatu Portu Frombort, ul. Portowa 1, w łącznej ilości 40m3

Inne osoby dla Piotrowski Bogdan Roman (48 osób):