Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Joanna

w KRS

Joanna Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Greloch Magdalena Ewa, Greloch Mirosław, Kubicz Anna, Kubicz Maria Magdalena, Kubicz Robert Stefan, Kubicz Stefan, Nowak Katarzyna Anna, Nowak Wojciech Jan, Pawlikowska Zawiślak Sybilia Dorota, Pliszka Zdzisław Edward, Rusinowicz Rafał, Zawiślak Piotr Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Audyt Consulting Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000144717
 2. Esc S.A., Kraków − KRS 0000113377
 3. Esc Solutions Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000414811
 4. Fundacja Rozwoju Gospodarczo-społecznego Frogos, Kraków − KRS 0000205861
 5. Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, Gdańsk − KRS 0000295148

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aneks-usługi Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000012046
 2. Forgo S.A., Kraków − KRS 0000006054
 3. Krakpol Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000047379

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury
  Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług informatycznych w Międzynarodowym

  Centrum Kultury w Krakowie”, polegające na:

  1.Kompleksowej obsłudze informatycznej, w tym administrowania serwerami i sieciami

  lokalnymi, opartymi na platformach Windows 2008, 2012 Serwer, Linux, Vmware;

  W zakresie usług, o których mowa w pkt 3.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

  a. bieżącej administracji serwerami na platformach: MS Windows 2008, 2012 Server, Linux,

  Vmware,

  b. aktualizacji oprogramowania serwerów, w szczególności aktualizacji i poprawek systemów

  operacyjnych,

  c. okresowego tworzenia kopii bezpieczeństwa i kontroli oprogramowania do tworzenia kopii,

  d. systematycznego przeglądania logów w celu wykrycia nieprawidłowości w działaniu i

  ewentualnych zagrożeń oraz podjęcie czynności celem ich wyeliminowania,

  e. kontrola spójności wolumenów,

  f. kontrola pracy programów do zasilania awaryjnego (zarządzanie UPS),

  g. audyt oprogramowania i sprzętu (1 raz w roku),

  h. przeprowadzenie co najmniej raz w roku próby odzyskania danych z kopii zapasowej po

  symulowanej awarii,

  i. wdrażanie i konfiguracja usług informatycznych podczas modernizacji sieci informatycznej

  MCK,

  j. czterech ośmiogodzinnych dyżurach informatyka tygodniowo realizowane w siedzibie MCK,

  przez co najmniej dwóch pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowach o pracę,

  k. utrzymanie sprzętu informatycznego w czystości (czyszczenie zewnętrzne min. raz na kwartał

  klawiatury, monitory, stacje robocze).

  2. Konserwacji i instalacji stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz codziennej

  obsłudze i administrowaniu programami informatycznymi służącymi do obsługi

  funkcjonowania MCK. W zakresie usług, o których mowa w pkt 2 Wykonawca

  zobowiązany jest do:

  a. instalacji i konfiguracji nowych stanowisk komputerowych w siedzibie MCK, wraz ze

  wszystkimi potrzebnymi programami MCK,

  b. z polecenia MCK, nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom systemów

  informatycznych, w szczególności poczty elektronicznej i wolumenów serwerów,

  c. bieżącej obsługi i administracji programów MCK oraz kont internetowych i pocztowych,

  d. bieżącej pomocy informatycznej i odpowiedzi na zapytania pracowników MCK,

  e. instalacji i aktualizacji systemów ochrony antywirusowej na stanowiskach,

  f. bieżącej diagnostyce i naprawie uszkodzonych stanowisk komputerowych po otrzymaniu

  zgłoszenia,

  g. okresowej kontroli spójności danych zapisanych na dyskach (za pomocą narzędzi własnych

  jak i systemowych),

  h. okresowym testowaniu dysków twardych (poprawność zapisu danych, sektory dysku),

  i. okresowej optymalizacji dysków twardych (defragmentacja),

  j. okresowej kontroli antywirusowej serwerów (wykrywanie i usuwanie),

  k. porządkowaniu rejestrów systemów operacyjnych,

  l. usuwania zbędnych programów wskazanych przez użytkownika lub MCK,

  m. monitorowania pracy komputerów (temp. procesora, kontrola poprawności zapisu i odczytu

  pamięci operacyjnej, itp.),

  n. aktualizacji oprogramowania, wg potrzeb,

  o. usuwania błędów z systemu zawinionych przez użytkownika,

  p. wnioskowania do MCK o zakup/modernizację oprogramowania, systemów informatycznych,

  sprzętu informatycznego, które usprawnią przetwarzanie danych lub zabezpieczą przed ich

  utratą lub niemożnością odczytu,

  q. opiniowania propozycji MCK dotyczących zakupu lub modernizacji, o której w pkt. wyżej.

  Usługi powyższe Wykonawca świadczyć będzie między innymi w ramach dyżurów w siedzibie

  Zamawiającego minimum przez 8 godzin dziennie 4 dni w tygodniu w dniach uzgodnionych ze

  Zleceniodawcą (np. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9,00 do 17.00).
 2. Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów LCD oraz drukarek
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego, monitorów LCD oraz drukarek, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, z podziałem na 3 pakiety. 1.1. Pakiet nr 1 obejmuje dostawę, wniesienie oraz rozładunek sprzętu komputerowego. 1.2. Pakiet nr 1 obejmuje dostawę, wniesienie oraz rozładunek monitorów LCD. 1.3. Pakiet nr 2 obejmuje dostawę, wniesienie oraz rozładunek drukarek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 1 oraz 2 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza od terminów okresu gwarancji opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ/ załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pisemną gwarancją lub oświadczeniem potwierdzającym zakres i termin gwarancji oraz instrukcją obsługi w języku polskim. 4. Zaoferowany sprzęt musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 2 do SWIZ, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE. 5. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) wolny od wad, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 7. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz zapewnia wniesienie, instalację. 8. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami pzp., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku nr 2), bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane - wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność
 3. Dostawa laptopów
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego laptopów zwanych dalej przedmiotem zamówienia oraz ich wniesienie i rozładunek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 1 oraz 2 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza od terminów okresu gwarancji opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ/ załącznik nr 2 do Umowy. 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pisemną gwarancją lub oświadczeniem potwierdzającym zakres i termin gwarancji oraz instrukcją obsługi w języku polskim. 5. Zaoferowany sprzęt musi być nowy oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 2 do SWIZ/załącznik nr 2 do umowy, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE. 6. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2013, 2014) wolny od wad, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 8. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 9. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami pzp., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku nr 2), bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane - wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność
 4. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz rozbudowy serwera
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz rozbudowy serwera, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, podzielonego na 3 pakiety. 1.1. Pakiet nr 1 obejmuje dostawę, wniesienie oraz rozładunek sprzętu komputerowego. 1.2. Pakiet nr 2 obejmuje dostawę oprogramowania. 1.3. Pakiet nr 3 obejmuje rozbudowę serwera. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 1 oraz 2 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza od terminów okresu gwarancji opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ/ załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pisemną gwarancją lub oświadczeniem potwierdzającym zakres i termin gwarancji oraz instrukcją obsługi w języku polskim. 4. Zaoferowany sprzęt musi być nowy oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 2 do SWIZ, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE. 5. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2013, 2014) wolny od wad, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 7. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz zapewnia wniesienie, instalację i wdrożenie. 8. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami pzp., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku nr 2), bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane - wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność
 5. Dostawa komputerów oraz monitorów LCD
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego komputerów oraz monitorów LCD zwanych dalej przedmiotem zamówienia oraz wniesienie i rozładunek komputerów oraz monitorów LCD. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 1 oraz 2 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza od terminów okresu gwarancji opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ/ załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pisemną gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim. 4. Zaoferowany sprzęt musi być nowy oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 2 do SWIZ, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE. 5. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2013, 2014) wolny od wad, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 7. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 8. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
 6. Obsługa informatyczna MCK w latach 2014-2017
  Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  Obsługa informatyczna MCK w latach 2014-2017
 7. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego
 8. Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek laserowych, monitorów LCD oraz szafy wiszącej wraz z panelem FTP
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego, drukarek laserowych, monitorów LCD oraz szafy wiszącej wraz z panelem FTP zwanego dalej towarem, transport, wniesienie i rozładunek.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza od terminów okresu gwarancji opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ/ załącznik nr 2 do Umowy
  Zaoferowany sprzęt musi być nowy oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 1B do SWIZ, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE.
  Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
  Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
 9. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zmówienia, załącznik nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne, lub równoważnych tj. zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego sprzętu z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.: załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikacje, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie zamówienia załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zawierającą nazwy własne sprzętu.
  Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami Zamawiającego opartymi na środowisku Microsoft, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na IV części, obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji, gwarancji, certyfikatów, deklaracje zgodności, atesty, licencji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego oraz licencje na zakupione aplikacje. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieeksploatowany przez innego użytkownika, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Wykonawca do każdego sprzętu komputerowego dostarczy dokument gwarancyjny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, odpowiednio dla każdej z części. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem m.in. funkcji, materiałów, jakości, parametrów itp. - zgodnie z pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1 SIWZ.
 10. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zmówienia, załącznik nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne, lub równoważnych tj. zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego sprzętu z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.: załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikacje, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie zamówienia załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zawierającą nazwy własne sprzętu.
  Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami Zamawiającego opartymi na środowisku Microsoft, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na IV części, obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne: W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji, gwarancji, certyfikatów, deklaracje zgodności, atesty, licencji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego oraz licencje na zakupione aplikacje.
  Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieeksploatowany przez innego użytkownika, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Wykonawca do każdego sprzętu komputerowego dostarczy dokument gwarancyjny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, odpowiednio dla każdej z części. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem m.in. funkcji, materiałów, jakości, parametrów itp. - zgodnie z pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1 SIWZ.
 11. Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesorii
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego, zwanego dalej sprzętem, transport, wniesienie i rozładunek.
  3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy.
  3.3.Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która nie może być krótsza niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego w zakresie dostawy komputerów i monitorów LCD oraz 3 lat w zakresie dostawy komputera przenośnego.
  3.4. Zaoferowany sprzęt musi być nowy oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 1B do SWIZ, a ponadto musi posiadać deklarację zgodności CE.
  3.4. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
  4.5. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
 12. Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje części:
  Część I - Dostosowanie infrastruktury technicznej KBGiTR w Krakowie mające na celu umożliwienie internetowej prezentacji prac scaleniowo - wymiennych poprzez zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej ISCSI, licencji na VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) wraz 3 letnim wsparciem Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials VMware vSphere, zasilacza UPS
  Część II - Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie projektora przenośnego wraz z torbą, ekran projekcyjny, cztery torby na laptopy, sześć licencji na Microsoft Office 2010 Home&Business PL BOX, 100 sztuk kabli ethernetowych.
  Część III - Zakup wraz z dostawą przełącznika sieciowego na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
  Część IV - Zakup wraz z dostawą czterech laptopów na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
  W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz niezbędnych certyfikatów, licencji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego oraz licencje na zakupione aplikacje.
  Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieeksploatowany przez innego użytkownika, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
  Wykonawca do każdego sprzętu komputerowego dostarczy dokument gwarancyjny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do umowy, odpowiednio w każdej z części.
  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem m.in. funkcji, materiałów, jakości, parametrów itp.
 13. Dostawa autokomputerów, tablic, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie strony www
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Bolesławiec
  - dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem, umożliwiającego prezentację dwujęzycznego rozkładu jazdy na przystankach i w Internecie.
  - dostawa serwera.
  - dostawa zasilacza awaryjnego.
  - dostawa i montaż 14 szt. autokomputerów, które przekazywać będą drogą radiową dane dotyczące realizacji rozkładu jazdy oraz dane z kas fiskalnych.
  - dostawa i montaż 14 szt. tablic wewnętrznych umożliwiających między innymi prezentację aktualnego przystanku jak i trasy przejazdu autobusu.
  - dostawa i montaż 2 kpl tablic zewnętrznych, obejmujących tablicę przednią, boczną i tylną.
  - dostawa zestawu komputerowego dla projektowania rozkładu jazdy, obejmującego komputer, monitor i kolorową drukarkę.
  - dostawa zapory korporacyjnej sprzętowej- firewall.
  - adaptacja 12 kpl tablic zamontowanych w autobusach do współpracy z nowymi autokomputerami.
  - stworzenie dwujęzycznej strony www.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
 14. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia do ochrony sieci firmowej.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia do ochrony sieci firmowej na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
 15. zakup sprzęu komputerowego
  Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  zakup sprzęu komputerowego
 16. DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, OPROGRAMOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
  Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych.

  Część A: Komputery przenośne typu notebook
  Część B: Komputery przenośne typu notebook
  Część C: Oprogramowanie
  Część D: Materiały eksploatacyjne

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

  Miejsce dostawy
  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.
 17. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
  Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  Część A: Komputery stacjonarne typu PC
  Część B: Komputery stacjonarne typu PC
  Część C: Komputery przenośne typu notebook
  Część D: Sprzęt komputerowy
  Część E: Oprogramowanie
 18. usługi informatyczne
  Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  Świadczenie usług informatycznych w MCK
 19. Dostawę sprzętu komputerowego, kiosków internetowych i licencji
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, tj. transport i wniesienie, kiosków internetowych i licencji do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, którego szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2 oraz 3 do SIWZ.
 20. Dostawa sprzętu komputerowego oraz telefonów na pierwsze wyposażenie
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, tj. transport i wniesienie sprzętu komputerowego i telefonów do Pawilonu oddziału psychiatrii dziecięcej i poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, którego szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2 oraz 3 do SIWZ.
 21. Dostawa drukarek oraz sprzętu audiowizualnego na pierwsze wyposażenie
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
 22. dostawa sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu elektronicznego na pierwsze wyposażenie
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
 23. Dostawa 2 sztuk kserokopiarek cyfrowych, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 24. Dostawa 2 sztuk kserokopiarek, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych. Znak sprawy 18/IV/2009/ZIS.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 25. Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-2008
  Zamawiający: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków

Inne osoby dla Pliszka (112 osób):