Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Krzysztof Zbigniew

w KRS

Krzysztof Zbigniew Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Zbigniew
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Stara Iwiczna (Mazowieckie)
Przetargi:30 w aktualnych firmach, 11 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mozoluk Krzysztof, Pliszka Wojciech Maciej, Stachowiak Małgorzata Danuta, Teodorczuk Paulina Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lipski Waldemar, Teodorczuk Paulina Barbara

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lipski Kamil, Teodorczuk Paulina Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maćkowiak Krystyna Lidia
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewski Marek, Kozłowski Paweł Piotr, Teodorczuk Anna Maria, Teodorczuk Paulina Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aamp;y Bh 18 Meat Producer Sp. Z O.O., Janików − KRS 0000908948
 2. Ballyclare Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000717451
 3. Energopol-oil Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000070330
 4. Horpol 1 Sp. Z O.O., Stara Iwiczna − KRS 0000862623
 5. Horpol Sp. Z O.O., Stara Iwiczna − KRS 0000366132
 6. Ibi Faktoring Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000963927
 7. Ibi Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000963597
 8. K&h Kancelaria Prawna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000949878
 9. Kamelmag Sp. Z O.O., Stefanowo − KRS 0000203705
 10. Kamp;h Prawo i Finanse Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000834935
 11. Pliszka Sprinkler Engineering Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000699337
 12. Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-pliszka Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000173544
 13. Tpka-2014-5 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000523222

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Habe Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000300286
 2. Horpol S.A., Stara Iwiczna − KRS 0000346831
 3. Horpol Sp. Z O.O., Stara Iwiczna − KRS 0000144397
 4. Ibi Holdings Trust Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000799206
 5. Ibi Polska Secured Funding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000862293
 6. Ibi Polska Spv2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000963606
 7. Kings Casino S.A., Wólka Kosowska − KRS 0000680077
 8. New Deal 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000792876
 9. Ogniochron S.A., Andrychów − KRS 0000084681
 10. Rem Capital International Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000758844

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Dostawa armatury, węży pożarniczych i sprzętu gaśniczego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Dostawa armatury, węży pożarniczych i sprzętu gaśniczego
 2. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z programowaniem narzędziowym oraz zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem
  Zamawiający: Powiat Słupecki, Słupca
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego
  wraz z oprogramowaniem narzędziowym oraz zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem.
  Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 urządzenia komputerowe, 31.62.52.00-5 systemy przeciwpożarowe.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
  Część 1
  Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym
  Niniejsza część zamówienia obejmuje w szczególności:
  • zakup i dostawę macierzy wraz z usługami instalacji, konfiguracji, rozruchu oraz testów,
  • zakup i dostawę serwera wraz z usługami instalacji, konfiguracji, rozruchu oraz testów,
  • zakup i dostawę oprogramowania do wykonywania kopii wraz z usługami instalacji, konfiguracji, rozruchu oraz testów.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki
  do niniejszej SIWZ:
   specyfikacja macierzy (Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ),
   specyfikacja serwera (Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ),
   specyfikacja oprogramowania do kopii (Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ),

  Część 2
  Zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

  3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie obowiązki i prace wymienione we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ) oraz w jej integralnych częściach.
  4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując
  z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
  6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy” Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu usług instalacji, konfiguracji, rozruchów i testów sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
  do wykonywania kopii oraz czynności polegające na faktycznym wykonywaniu opracowania systemu przeciwpożarowego oraz jego montażu były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
  7. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 3 ust. 1 umowy) ustala się co następuje:
  1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
  nr 11 do SIWZ,
  2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:
  a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 6 SIWZ (§ 3 ust. 1 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,
  b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
  w rozdziale II ust. 6 SIWZ (§ 3 ust. 1 umowy) zrealizował przedmiot umowy
  za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.
  3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
  w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w załącznikach do niniejszej SIWZ.
  9. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), to przyjmuję się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w załącznikach do niniejszej SIWZ.
  10. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów, produktów i sposobów wykonania przyjętych w załącznikach niniejszej SIWZ.
  11. Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
  12. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy:
  Część 1 przedmiotu zamówienia:
  a. minimum 36-cio miesięcznego okresu gwarancji na macierz i serwer,
  b. rękojmi za wady na okres 24 m-cy.
  Część 2 przedmiotu zamówienia:
  a. minimum 60-cio miesięcznego okresu gwarancji na system przeciwpożarowy,
  b. rękojmi za wady na okres 24 m-cy.
  13. W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia – zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia.
  14. W zakresie części 1 przedmiotu zamówienia – szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji opisują/określają Załączniki nr 1 2 i 3 do niniejszej SIWZ.

 3. Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 4. Dostawa środka gaśniczego – gaz HALON 2402
  Zamawiający: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem postępowania jest dostawa środka gaśniczego - gaz HALON 2402 w ilości: 240 kg, w tym ilość gwarantowana 100 kg, ilość opcjonalna 140 kg.
 5. modernizacja Stałego Urządzenia Gaśniczego CEA410 w Warszawie
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
 6. Przegląd i konserwacja instalacji SAP, gaszenia oraz transmisji dancyh
  Zamawiający: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Buczek
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu oraz konserwacji: 1.1. Instalacji Sygnalizacji Pożaru, 1.2. Systemów oddymiania – klapy oddymiające, 1.3. Systemów Transmisji Danych, 1.4. Systemów Gaszenia Gazem, 1.5. Wodno-pianowych instalacji Gaszenia, 1.6. Systemów Detekcji Gazu, 1.7. Instalacji gaszenia.
 7. Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w szczególności : Zadanie częściowe nr 1 1.1.1.Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), 1.1.2.Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), 1.1.3.Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia, urządzenia oddymiające i napowietrzające, Zadanie częściowe nr 2 1.1.4.Przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52, 1.1.5.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych (SUGw) (tryskacze), 1.1.6.Zbiorniki wody p.poż i poziomowskazy oraz pompa odwadniająca stacji SN, Zadanie częściowe nr 3 1.1.7.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg), 1.1.8.Podręcznego sprzętu gaśniczego. 2.Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji tj. stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 2.1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usług serwisu i konserwacji objętego prawem opcji nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 2.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 2.3.Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 2.4 Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
 8. Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w szczególności : Zadanie częściowe nr 1 1.1.1.Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), 1.1.2.Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), 1.1.3.Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia, urządzenia oddymiające i napowietrzające, Zadanie częściowe nr 2 1.1.4.Przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52, 1.1.5.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych (SUGw) (tryskacze), 1.1.6.Zbiorniki wody p.poż i poziomowskazy oraz pompa odwadniająca stacji SN, Zadanie częściowe nr 3 1.1.7.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg), 1.1.8.Podręcznego sprzętu gaśniczego. 2.Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji tj. stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 2.1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usług serwisu i konserwacji objętego prawem opcji nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 2.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 2.3.Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 2.4 Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji
 9. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście).
  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście).
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadania (SOZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 10. Dostawa i wykonanie systemów gaszenia gazowego w budynkach ACK Cyfronet AGH w Krakowie.
  Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i wykonanie systemów gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach w następujących budynkach ACK Cyfronet AGH w Krakowie w:
  a) budynku Hali Maszyn przy ul. Nawojki 11a,
  b) Budynku Technicznym zlokalizowanym na działkach nr 157/1 i 158/1, obr. 38 j.ew. Podgórze przy ul. Podole w Krakowie.
  Zamawiający wymaga pełnej gwarancji za zamontowane systemy oraz urządzenia na okres minimum 3 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
  J. Wymagania ogólne dla zamówienia
  Dostarczane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i oznakowane symbolem CE.
  Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
  Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
  Miejsca realizacji zamówienia
  Miejscami realizacji zamówienia są budynki ACK Cyfronet AGH:
  a) Hala Maszyn przy ul. Nawojki 11a w Krakowie,
  b) Budynek Techniczny zlokalizowany na działkach nr 157/1 i 158/1, obr. 38 j.ew. Podgórze przy ul. Podole w Krakowie.
  Zebranie Wykonawców
  Zamawiający informuje, że zebranie Wykonawców, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej odbędzie się w dniu 03.09.2015 r. (czwartek) na terenie budynków Zamawiającego w Krakowie przy ul. Nawojki 11A oraz przy ul. Podole.
  Rozpoczęcie wizji 03.09.2015 r. o godzinie 9.00 w holu przy portierni w budynku przy ul. Nawojki 11 w Krakowie.
  Wizja w budynku przy ul. Podole odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu spotkania w budynku przy ul. Nawojki. Zamawiający nie zapewnia transportu pomiędzy budynkami.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, że wizja w budynku przy ul. Podole będzie się odbywała na terenie placu budowy. Uczestnicy wizji będą zobowiązani do zastosowania się do przepisów obowiązujących na terenie placu budowy, w szczególności przepisów BHP (kask, kamizelka odblaskowa) oraz podporządkowania się poleceniom Kierownika budowy pod rygorem niewpuszczenia na plac budowy. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udziału Wykonawców w wizji - Wykonawcy biorą udział w wizji na własną odpowiedzialność i ryzyko.

  Termin realizacji zamówienia.
  Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia do 11 grudnia 2015 roku.
  Prace w Budynku Technicznym w Pychowicach przy ul. Podole mogą rozpocząć się 19 października br. W zależności od postępu prac budowlanych Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia tam prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac w budynku zostanie uzgodniony z Wykonawcą w trybie roboczym
 11. Dostawa 11 szt. zasysaczy liniowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Rzeszów
  Zasysacz liniowy - szt. 11. Materiał; mosiądz lub aluminium, lub inny materiał o dużej odporności mechanicznej. Wydajność min. 1500 l/min. Ciśnienie robocze: 8 -16 bar. Regulacja stężenia środka pianotwórczego: od 0 - 6 % (dopuszcza się regulację min. w zakresie: ½ %, 1 %, 3 %, 6 %). Złącza (wlot i wylot) typu Storz 110 mm. Wąż do zasysania środka pianotwórczego o długości min. 5 m. Rura do zasysania środka pianotwórczego o średnicy i długości umożliwiającej pobranie środka pianotwórczego ze zbiornika o pojemności 1000 l (tzw. Mauser)
 12. Nr sprawy: AZP/261/RB/15/TIN/SRM.216.ODA.2.100.2015 Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej).
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  1) Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej). 2) Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia będące integralną częścią SIWZ. 3) Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji. 4) Zamawiający zaleca skonfrontowanie szczegółów dotyczących przedmiotu zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Przeprowadzenie wizji lokalnej winno być potwierdzone stosownym oświadczeniem (załącznik nr 7 do SIWZ). Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). 6) W przypadku złożenia oferty o parametrach równoważnych dotyczącej technologii wykonania robót lub zastosowanych materiałów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej (wg załącznika nr 10 do SIWZ). Wykonawca musi wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań t. j. aprobaty techniczne polskie lub europejskie, certyfikaty itp. Zamawiający przy współpracy autora dokumentacji projektowej, ewentualnie korzystając z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych materiałów i rozwiązań oraz zdecyduje o ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. Uwaga! Powyższe oświadczenie należy wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku złożenia oferty równoważnej.
 13. Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji p.poż będących na gwarancji w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 1. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), 2.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg), 3.Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), 4.Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia, urządzenia oddymiające i napowietrzające, Zadanie częściowe nr 2 5.Przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52, 6.Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych (SUGw) (tryskacze), 7.Zbiorniki wody p.poż i poziomowskazy oraz pompa odwadniająca stacji SN, 8.Podręcznego sprzętu gaśniczego. Przedmiot zamówienia określa powykonawcza dokumentacja techniczna opracowana i dostarczona przez Wykonawcę robot budowlanych firmę: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5A, 02-676 Warszawa do wglądu Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający posiada trzyletnie i pięcioletnie gwarancje udzielone przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5A, 02-676 Warszawa na systemy i urządzenia będące przedmiotem zamówienia, a zrealizowane w ramach modernizacji budynku użyteczności publicznej.
 14. Budowa instalacji ppoż. gaszenia gazem CO2 II /2014
  Zamawiający: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, Bełchatów
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  wykonanie projektu, dostawa i montaż instalacji ppoż. gaszenia gazem CO2 dla dwóch rozdrabniaczy odpadów JUPITER I POWER KOMET wraz z przenośnikami odbiorczymi rozdrobnionych odpadów.
  2.Budowa instalacji obejmować będzie: wykonanie projektu instalacji ppoż. w oparciu o obowiązkową wizję lokalną i pomiary wykonane na terenie ZWB EKO-REGION w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14, projekt powinien przewidzieć możliwość dobudowy instalacji ppoż. w przyszłości dla jeszcze jednej rozdrabniarki końcowej (czyli dla 2 rozdrabniarek końcowych i jednej rozdrabniarki wstępnej) - uzgodnienie projektu z
  rzeczoznawcą ppoż. dostawa i montaż instalacji na rozdrabniarce wstępnej JUPITER oraz przenośniku odbiorczym rozdrobnionego materiału oraz na rozdrabniarce końcowej POWER KOMET i przenośniku odbiorczym rozdrobnionego materiału,- uruchomienie próbne wykonanej instalacji,- dokonanie odbioru
  końcowego i przekazanie do użytkowania wraz z dokumentacją: projektem powykonawczym, uzgodnieniami projektu, certyfikatami, atestami, gwarancją i serwisowaniem 3. Po uruchomieniu próbnym i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru instalację należy przekazać do użytkowania. 4. Zakres rzeczowy
  zamówienia szczegółowo opisany został w punkcie 2 SIWZ Przedmiot zamówienia..
 15. Dostawa środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów bojowych (nr ref.: TECH/263-344/2014).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
  Dostawa środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów bojowych (nr ref.: TECH/263-344/2014). Zamówienie publiczne o wartości poniżej 134.000 euro.
 16. Wykonanie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja poniższych urządzeń przeciwpożarowych:
  - urządzeń przeciwpożarowych (gaśnic, agregatów) w obiektach lądowych, na pojazdach
  oraz jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwanego dalej MOSG
  oraz punktów hydrantowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (wykazem przedstawionym odpowiednio w tabeli nr A),
  - urządzeń przeciwpożarowych w ramach Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru zwanego dalej ZSRN (stałe i samoczynne urządzenia gaśnicze), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (wykazem przedstawionym odpowiednio w tabeli nr B).
  2. Zakresem konserwacji jest:
  1) remont i legalizacja urządzeń wymienionych w ppkt 1
  2) złomowanie urządzeń przeciwpożarowych zakwalifikowanych do złomowania, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. W ramach złomowania Wykonawca dokona protokolarnego odbioru urządzeń, następnie ich złomowania (w tym utylizacja środka gaśniczego), a na końcu dostarczy Zamawiającemu protokoły złomowania na przedmiotowe urządzenia przeciwpożarowe.
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami i w sposób określony
  w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010, Nr 109 poz. 719).

  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kserokopię świadectwa uznania Polskiego Rejestru Statków lub innego uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz kserokopię świadectwa uznania właściwego terenowo dla swojej firmy Urzędu Morskiego.
 17. Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu:Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego
  Zamawiający: Gmina Solec Kujawski, Solec Kujawski
  Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni głównej zlokalizowanej w budynku CAiE (Centrum Aktywności i Edukacji) przy ul. 23 Stycznia 9 w Solcu Kujawskim, działka o nr ewid.715, w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego.
  Zadanie obejmuje:Instalację, montaż wraz z uruchomieniem stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200,Instalację, montaż i uruchomienie systemu wykrywająco - sterującego pracą instalacji gaszenia,Instalacja, montaż i uruchomienie sytemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni wraz z rejestracją zdarzeń,wydzielenie w istniejącym systemie alarmowym włamania i napadu zbudowanym w oparciu o centralę alarmową SATEL INTEGRA 64, zabezpieczającym cały budynek CAiE, odrębnej strefy zabezpieczenia serwerownia, wykonanie niezbędnych testów i prób funkcjonowania systemów (w tym testu szczelności pomieszczenia bronionego - serwerowni), przeprowadzenia szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego
  w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, dostarczenia aktualnych certyfikatów
  i aprobat.
 18. Dostawa przenośnych działek wodno - pianowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - Część A postępowania - dostawa 2 szt. przenośnych działek wodno - pianowych po jednym dla KP PSP w Kole i KM PSP w Poznaniu,
  - Część B postępowania - dostawa 2 szt. przenośnych działek wodno - pianowych po jednym dla KP PSP w Kępnie i KP PSP w Krotoszynie.
 19. Dostawa wentylatorów oddymiających oraz generatorów piany lekkiej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - Część A postępowania - dostawa 4 szt. wentylatorów oddymiających dla KP PSP w Czarnkowie 2 szt., dla KP PSP w Kępnie 1 szt., dla KM PSP
  w Poznaniu 1 szt.
  - Część B postępowania - dostawa 3 szt. generatorów piany lekkiej KP PSP w Czarnkowie 2 szt. i KM PSP w Poznaniu 1 szt.
 20. Dostawa motopomp
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - Część A postępowania - dostawa jednej motopompy pożarniczej do wody czystej typu M16/8,
  - Część B postępowania - dostawa jednej motopompy szlamowej
  - Część C postępowania - dostawa dwóch motopomp pływających.
 21. Wykonanie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
 22. DOSTAWA SPRZĘTU DLA OSP SZCZERCÓW
  Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie, Szczerców
 23. wykonanie systemu gaszenia gazem w serwerowni Zespołów Emisji na IV piętrze w budynku H na terenie TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
  Zamawiający: Telewizja Polska SA - Ośrodek Administracji - Zakład Remontów i Konserwacji, Warszawa
 24. Dostawa wraz z montażem systemu gaszenia gazem obojętnym dla trzech pomieszczeń Laboratorium Drogowego.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 25. Montaż systemu sygnalizacji pożaru i stałej instalacji gaśniczej dla serwerowni w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wrocław
 26. Grupa A: Rewizja wewnętrzna zbiorników ciśnieniowych na ORP Heweliusz Grupa B: Rewizja wewnętrzna zbiorników ciśnieniowych na ORP Flaming (621) i ORP Mewa (623) Grupa C: Rewizja wewnętrzna zbiorników ciśnieniowych na okręcie 251, 281, 282, R-14 Grupa D: Rewizja wewnętrzna zbiorników ciśnieniowych na okręcie 240 i 272.
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 27. świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi oraz świadczeniem serwisu naprawczego instalacji przeciwpożarowych SUG i ALS
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, Gdańsk
 28. Przetarg nieograniczony na dostawę motopompy pływającej do wody dla JRG Komendy Powiatowej PSP w Radomsku.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, Radomsko
 29. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu automatycznego gaszenia pożarów w archiwum Oddziału oraz rozbudowę automatycznego gaszenia pożarów w serwerowni Oddziału
  Zamawiający: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Zielona Góra
 30. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fabrycznie nowych 18 szt. pomp szlamowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków
 31. Naprawa i przegląd instalacji dozorowo-wykrywczej pożaru i gaśniczej INERGEN na ORP HYDROGRAF
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 32. Wymiana (w ilości 1135 l) oraz dostawa (w ilości 1425 l) czynnika pianotwórczego typu (grupy) AFFF na ORP Gen. K. Pułaski.
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 33. Świadczenie usług przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz serwisu naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego i instalacji przeciwpożarowych
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, Gdańsk
 34. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy motopomp dla KM PSP w Krakowie.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków
 35. Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla ochotniczych straży pożarnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 36. Wymiana środka gaśniczego na ORP Gen. T. Kościuszko oraz zakup czynnika gaśniczego typu (grupy) AFFF.
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 37. Rewizja oraz próba ciśnieniowa zbiorników sprężonego powietrza, wraz z głowicami i zaworami na ORP GROM i ROLNIK, Przegląd i legalizacja 65 sztuk zbiorników ciśnieniowych na ORP KOŚCIUSZKO, Przygotowanie do rewizji wewnętrznej i zewnętrznej zbiorników sprężonego powietrza 0,25m3 - 2szt. i 1,0 m3 - 2 szt. na ORP HYDROGRAF, Remont zbiorników halonu wraz z wymianą pironabojów (przygotowanie do rewizji kompleksowej) na okręcie 646.
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 38. Dostawa osobistego wyposażenia strażaka
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 39. Serwisowanie okrętowych przeciwpożarowych systemów gaśniczych oraz dozorowo - wykrywczych
  Zamawiający: Centralna Składnica Marynarki Wojennej, Gdynia
 40. Remont i rewizja (przygotowanie do rewizji, rewizja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz próba ciśnieniowa zbiorników sprężonego powietrza, zbiornika czynnika gaszącego frytkownicę, zbiornika awaryjnego uszczelnienia linii wałów oraz filtra powietrza, wraz z głowicami i zaworami na ORP Gen. K. Pułaski.
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 41. Dostawa sprzętu pożarniczego w tym: cz. I Motopompy pożarnicze, cz. II Drabiny ratownicze
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Inne osoby dla Pliszka (112 osób):