Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Marcin

w KRS

Marcin Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Pasłęk (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ankiewicz Jadwiga, Banucha Krystyna, Bieniuk Krzysztof, Budka Marta Danuta, Bujnicka Joanna, Chojnacka Beata Anna, Cichy Andrzej, Cieśla Marek, Czebanik Magdalena, Czubkowski Jerzy Stanisław, Dąbrowski Krzysztof Tomasz, Demkowicz Dobrzańska Genowefa, Dorzynkiewicz Alina, Dudek Teresa, Florczyk Sława, Grobelny Tadeusz, Gronalewska Kamila, Grzanka Jarosław, Grzanka Wiesław, Grzemińska Zofia, Hajdukonis Piotr Bogumił, Hoppe Magdalena Lidia, Jabłonowska Janina, Jakubowski Bernard Wojciech, Szweda Małgorzata, Kamińska Emilia, Kamiński Zbigniew Dominik, Karpowicz Małgorzata, Kozłowski Stanisław, Krasa Wioletta, Kruk Bożena, Majewski Stefan, Makuch Barbara, Malinowska Anna, Miernik Danuta, Miklusz Małgorzata, Morawek Karol, Mołokanow Karolina, Niksa Pawelczyk Dorota Aniela, Pietkiewicz Tomasz Leon, Podbielska Anna, Poźniak Bożena, Radziewicz Kazimierz, Radziwiłłowicz Kazimierz, Roman Włodzimierz, Rutkowska Elżbieta, Sadowska Magdalena, Sałka Katarzyna, Sikora Aneta, Skiba Krzysztof Piotr, Skubiszewska Danuta Joanna, Świst Anna, Szczotka Elżbieta, Szewczuk Michał, Szkudlarek Ewelina Dagmara, Szulga Teresa, Szwedko Kazimierz, Szybilska Ewa, Tkacz Jadwiga Alicja, Trzebińska Anna, Waluszko Stanisław, Wasyńczuk Tomasz Robert, Winczewska Beata, Wroński Mariusz, Żołędziewski Stanisław, Żurkiewicz Zbigniew Antoni, Żylis Wojciech, Łukaszuk Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Węgielska Monika

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ankiewicz Jadwiga, Banucha Krystyna, Bieniuk Krzysztof, Budka Marta Danuta, Bujnicka Joanna, Chojnacka Beata Anna, Cichy Andrzej, Cieśla Marek, Czebanik Magdalena, Czubkowski Jerzy Stanisław, Dąbrowski Krzysztof Tomasz, Demkowicz Dobrzańska Genowefa, Dorzynkiewicz Alina, Dudek Teresa, Florczyk Sława, Grobelny Tadeusz, Gronalewska Kamila, Grzanka Jarosław, Grzanka Wiesław, Grzemińska Zofia, Hajdukonis Piotr Bogumił, Hoppe Magdalena Lidia, Jabłonowska Janina, Jakubowski Bernard Wojciech, Szweda Małgorzata, Kamińska Emilia, Kamiński Zbigniew Dominik, Karpowicz Małgorzata, Kozłowski Stanisław, Krasa Wioletta, Kruk Bożena, Majewski Stefan, Makuch Barbara, Malinowska Anna, Miernik Danuta, Miklusz Małgorzata, Morawek Karol, Mołokanow Karolina, Niksa Pawelczyk Dorota Aniela, Pietkiewicz Tomasz Leon, Podbielska Anna, Poźniak Bożena, Radziewicz Kazimierz, Radziwiłłowicz Kazimierz, Roman Włodzimierz, Rutkowska Elżbieta, Sadowska Magdalena, Sałka Katarzyna, Sikora Aneta, Skiba Krzysztof Piotr, Skubiszewska Danuta Joanna, Świst Anna, Szczotka Elżbieta, Szewczuk Michał, Szkudlarek Ewelina Dagmara, Szulga Teresa, Szwedko Kazimierz, Szybilska Ewa, Tkacz Jadwiga Alicja, Trzebińska Anna, Waluszko Stanisław, Wasyńczuk Tomasz Robert, Winczewska Beata, Wroński Mariusz, Żołędziewski Stanisław, Żurkiewicz Zbigniew Antoni, Żylis Wojciech, Łukaszuk Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Węgielska Monika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Braniewsko-pasłęcki Bank Spółdzielczy Z Siedzibą W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000057431
 2. Elbląskie Stowarzyszenie Współpracy Polsko-rosyjskiej Elb-rus, Elbląg − KRS 0000355677
 3. Fundacja Partnerstwo Dla Warmii, Pieniężno − KRS 0000253038
 4. Gildia Kupców Żuławskich, Elbląg − KRS 0000012656
 5. Klub Sportowy Wałsza W Pieniężnie, Pieniężno − KRS 0000009872
 6. Ludowy Klub Sportowy Zalew W Batorowie, Batorowo − KRS 0000012795
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Borzynowie, Borzynowo − KRS 0000024916
 8. Sarmatia Ventures Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000305177
 9. Spółdzielnia Mleczarska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000119320
 10. Stowarzyszenie Ostoja Warmińska, Żelazna Góra − KRS 0000611054

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elbląska Spółdzielnia Mleczarska, Elbląg − KRS 0000171771
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000175942
 3. Grupa Tme Sp. Z O.O., Nowe Kawkowo − KRS 0000677496
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000157476
 5. Pasłęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Pasłęku - Sp. Z O.O., Pasłęk − KRS 0000023228
 6. Spółdzielczy Bank Ludowy W Elblągu, Elbląg − KRS 0000076871
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000197114
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płoskini, Płoskinia − KRS 0000192543
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lider W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000098922
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowapasłęczanka W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000136875

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 977 900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  1. Przedmiotem zamówienia jest; usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 2 977 900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1)Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 30 sierpnia 2017 roku. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 30 września 2017 roku. 2)Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania kredytu lub rozłożyć kredyt na transze bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. 3)Charakterystyka kredytu: -kwota kredytu: 2 977 900,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), -okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kredytu lub w przypadku rozłożenia na transze - przekazania pierwszej transzy kredytu, -spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy (107 rat - 27 573,00 zł, rata 108 - 27 589,00 zł). -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji, -w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca. 4)Koszty obsługi kredytu stanowią: - oprocentowanie kredytu. 5)Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania. 6)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 7) Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres. 8)W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 9)Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 10) Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 11)Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 12)Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 13)Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 14)Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 15)Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych. 16)Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń, 17)Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym. 18)Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego w Braniewsko-Pasłęckim BS w Pasłęku Oddział Braniewo Filia Płoskinia Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010. 2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę; 1)Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi. 2)Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a)żądać od Wykonawca przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, b)żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c)przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia, d)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), e)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) f)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia; a)W przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 PLN.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł
  Zamawiający: Gmina Zalewo, Zalewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł, w tym na: - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo - 420.662,34 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 930.587,00 zł. 2.Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 grudnia 2016 r. w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego. 3.Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania pisemnego polecenia za pomocą fax-u) na konto bankowe Zamawiającego o nr 14 1020 1752 0000 0602 0146 6929. 4.Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bez prowizji i opłat - w ramach udzielonego kredytu - zwrotu środków płatniczych na swój rachunek bieżący w przypadkach spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek oraz opłacenia faktur inwestycyjnych z własnych środków przed podpisaniem umowy kredytowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 6.Okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2032 roku. 7.Karencja w spłacie kredytu do 30 marca 2017 roku..
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016 roku w wysokości 1 041 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016 roku w wysokości 1 041 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  1.Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 28 lipca 2016 roku Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 30 sierpnia 2016 roku.
  2.Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania kredytu lub rozłożyć kredyt na transze bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych.
  3.Charakterystyka kredytu:
  1)kwota kredytu: 1 041 000,00 zł PLN (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  2)okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kredytu lub w przypadku rozłożenia na transze - przekazania pierwszej transzy kredytu,
  3)spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy (107 rat - 9 640,00 zł, rata 108 - 9 520,00 zł).
  4)spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji,
  5)w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca,
  6)spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca.
  4.Koszty obsługi kredytu stanowią:
  1)oprocentowanie kredytu.
  5.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.
  6.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  7.Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres.
  8.W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  9.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  10.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  11.Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
  12.Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.
  13.Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco).
  14.Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
  15.Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
  16.Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń,
  17.Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym.
  18.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego w Braniewsko-Pasłęckim BS w Pasłęku Oddział Braniewo Filia Płoskinia
  Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010
 4. Przetarg nieograniczony na uruchomieniem kredytu obrotowego w kwocie 300 000 zł.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  1. udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 300 000,00 zł. (Przeznaczeniem kredytu jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb tworzonego Oddziału Chorób Płuc) 1.1 - Okres kredytowania - 24 miesiące (począwszy od uruchomienia kredytu tj. 01.10.2015r.) 1.2 - Uruchomienie kredytu : jednorazowo 01.10.2015 r. 1.3 - Prowizja bankowa przygotowawcza: nie więcej niż 1 % p.p. , prowizja pobrana w dniu uruchomienia środków 1.4 - Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M + marża banku nie więcej niż 2 % p.p. Dla celu ujednolicenia wyliczenia kosztu oferowanego kredytu , składający oferty winien przyjąć WIBOR 1M z dnia 03.07.2015 tj. 1,66 p.p. 1.5 - Sposób spłaty kapitału: a) karencja spłaty kapitału do 31.12.2015r. b) od stycznia 2016r. kapitał spłacany w miesięcznych równych ratach.
 5. SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY FROMBORK POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 1 520 000 PLN (ART.518 §3 KODEKSU CYWILNEGO)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Frombork
  Rodzaj transakcji: usługa polegająca na sfinansowaniu zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1 520 000 PLN (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie wierzytelności Gminy Frombork w dniu 20 czerwca 2015 r. Kwota i waluta: 1 520 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych). Terminy spłaty zobowiązania: Spłata zaciągniętego zobowiązania dokonywana będzie w równych ratach miesięcznych w łącznych kwotach rocznych: w 2015 roku - 62 000 zł, 5 rat po 12 400 zł. w 2016 roku - 36 000 zł, 12 rat po 3 000 zł. w 2017 roku - 162 000 zł, 12 rat po 13 500 zł. w 2018 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2019 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2020 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2021 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2022 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2023 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. w 2024 roku - 180 000 zł, 12 rat po 15 000 zł. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 1 520 000 zł i zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, staje się jego wierzycielem. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań. Okres finansowania: od dnia 20.06.2015 r. do dnia 31.12.2024 r. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca, w terminach płatności rat kapitałowych. W przypadku gdy termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania, bez poboru przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą zobowiązania. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zobowiązania, w sytuacji wcześniejszej spłaty zobowiązania odsetki nie będą naliczane. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Lelkowo, Lelkowo
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  CPV-66113000-5
  1. Kwota kredytu - 1.103.076, 00 zł

  1.1. Prognozowane odsetki od kredytu - zgodnie z ofertą.

  1.2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 20 grudnia 2013 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu - bez prowizji i dodatkowych opłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów, bez kosztów obciążających Zamawiającego.

  1.3. Okres karencji 2 lata (2014-2015r.)
  1.4. Okres spłaty kredytu od 31.03.2016 roku do 31.12.2025 roku
  1.5. Terminy spłat kwot rat kapitałowych do:
  31.03.2016 - 11.076,00 zł,
  30.06.2016 - 28.000,00 zł,
  30.09.2016 - 28.000,00 zł,
  31.12.2016 - 28.000,00 zł,
  31.03.2017 - 28.000,00 zł,
  30.06.2017 - 28.000,00 zł,
  30.09.2017 - 28.000,00 zł,
  31.12.2017 - 28.000,00 zł,
  31.03.2018 - 28.000,00 zł,
  30.06.2018 - 28.000,00 zł,
  30.09.2018 - 28.000,00 zł,
  31.12.2018 - 28.000,00 zł,
  31.03.2019 - 28.000,00 zł,
  30.06.2019 - 28.000,00 zł,
  30.09.2019 - 28.000,00 zł,
  31.12.2019 - 28.000,00 zł,
  31.03.2020 - 28.000,00 zł,
  30.06.2020 - 28.000,00 zł,
  30.09.2020 - 28.000,00 zł,
  31.12.2020 - 28.000,00 zł,
  31.03.2021 - 28.000,00 zł,
  30.06.2021 - 28.000,00 zł,
  30.09.2021 - 28.000,00 zł,
  31.12.2021 - 28.000,00 zł,
  31.03.2022 - 28.000,00 zł,
  30.06.2022 - 28.000,00 zł,
  30.09.2022 - 28.000,00 zł,
  31.12.2022 - 28.000,00 zł,
  31.03.2023 - 28.000,00 zł,
  30.06.2023 - 28.000,00 zł,
  30.09.2023 - 28.000,00 zł,
  31.12.2023 - 28.000,00 zł,
  31.03.2024 - 28.000,00 zł,
  30.06.2024 - 28.000,00 zł,
  30.09.2024 - 28.000,00 zł,
  31.12.2024 - 28.000,00 zł,
  31.03.2025 - 28.000,00 zł,
  30.06.2025 - 28.000,00 zł,
  30.09.2025 - 28.000,00 zł,
  31.12.2025 - 28.000,00 zł.

  1.6. Spłata odsetek w ratach kwartalnych na koniec kwartału począwszy od następnego kwartału od postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank.
  Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie
  w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. W okresie spłaty kredytu odsetki płatne będą od zadłużenia malejącego.

  1.7. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które są naliczane odsetki. Od wykorzystanego kredytu odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 3M obowiązującej w okresie, za które odsetki są naliczane i marży Banku. Oprocentowanie kredytu ulega zmianie
  w zależności od zmiany stopy bazowej WIBOR 3M i ustalane jest dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych. Wysokość stopy bazowej WIBOR 3M ustalana jest, jako stawka średnia WIBOR dla terminu 3- miesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres, w którym obowiązuje. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Dla potrzeb złożenia oferty stopa bazowa WIBOR 3 M obow.30 sierpnia 2013 wynosi 2,70%.

  1.8. Kredytem mogą być sfinansowane wydatki poniesione przed podpisaniem umowy
  kredytowej.

  2. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

  3. Celem przygotowania oferty Zamawiający udostępni następujące dokumenty:

  - Uchwałę Nr XXVII/138/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,,
  - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  - budżet na rok 2013 - dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
  - sprawozdania za rok 2012, I i II kwartał 2013 roku.

  http://www.bip.uglekowo.pl
 7. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Braniewskiego w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Braniewo
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Braniewskiego w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków, 2) realizację poleceń przelewu, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) przyjmowanie środków na lokaty terminowe, 6) wydawanie blankietów czekowych, 7) automatyczne przenoszenie środków pozostających na rachunkach bankowych na koniec dnia na lokaty overnight 8) usługę bankowości elektronicznej - udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów, sporządzanie dziennych wyciągów w formie elektronicznej oraz dostęp do informacji o obrotach na rachunku i o stanie rachunku, 9) zapewnienie obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego Braniewie. Lokal wykorzystywany jest obecnie na prowadzenie działalności bankowej. Koszty adaptacji i wyposażenia lokalu na prowadzenie obsługi kasowej pokrywa Wykonawca. Lokal Zamawiający udostępnia bezpłatnie. Zamawiający dysponuje lokalem o powierzchni 11,90 m2. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego do dnia 31.08.2013r. 2. Liczba rachunków i produktów bankowych określonych w dalszej części specyfikacji stanowi podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków i produktów będzie zależała od potrzeb Zamawiającego.
 8. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł z okresem spłaty 30 miesięcy i karencją do 31 grudnia 2016 r.
 9. Usługa udzielenia Gminie Lelkowo długoterminowego kredytu w wysokości 300.000,00 PLN na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
  Zamawiający: Gmina Lelkowo, Lelkowo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, uruchamianego do dnia 30 listopada 2012r. na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. Kredyt będzie przekazany na konto bankowe kredytobiorcy (Zamawiającego) tj.
  Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku Filia w Pieniężnie
  53 8313 0009 0043 6001 2000 0010
  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji, opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji.
  Karencja w spłacie kredytu do dnia 30 listopada 2014r.

  Warunki spłaty kredytu: raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokościach:
  I rata 30.11.2014r. - 20.000,00 zł.
  II rata 30.03.2015r. - 50.000,00 zł.
  III rata 30.05.2015r. - 50.000,00 zł.
  IV rata 30.09.2015r. - 50.000,00 zł.
  V rata 30.11.2015r. - 50.000,00 zł.
  VI rata 30.11.2016r. - 20.000,00 zł.
  VII rata 30.11.2017r. - 30.000,00 zł.
  VIII rata 30.11.2018r. -30.000,00 zł.
  Razem 300.000,00 zł
  Gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę kredytu w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  Spłata odsetek w okresach kwartalnych , w ciągu 7 dni roboczych po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku.
  Wcześniejsza spłata kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorcy (Zamawiającego).
  W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.
  Możliwość rezygnacji z uruchomienia części kredytu bez dodatkowych opłat.
  Możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach o czym poinformuje bank z dwudniowym wyprzedzeniem.
  Zabezpieczeniem kredytu: weksel In blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z prawem bankowym.

  Dokumenty lub informacje, jakie Zamawiający udostępnia oferentom celem wykonania procedur i ocen niezbędnych do złożenia oferty:
  - sprawozdania za III kwartał 2012 roku. Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie
  zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń), Rb-N (o stanie należności),
  - Uchwałę Rady Gminy Lelkowo: Nr XVIII/86/12 z dnia 19 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Lelkowo na 2012 rok z załącznikami od 1 do 2.
  - Uchwałę Nr XVII/82/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  - Uchwałę Nr RIO. VIII-0120-559/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 października 2012r. r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.
  - Uchwałę Rady Gminy Lelkowo Nr XIX/90/12 z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2012-2022
  Dokumenty mogą być przekazane wyłącznie w formie kopii dokumentów źródłowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.
  Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczona na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca powiększona o marżę banku. Marżą banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.
  Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej.
  Bank przedstawi projekt umowy kredytowej, który będzie stanowił załącznik do oferty.
  Przyjmuje się kalendarz odsetkowy 365/365 dni.
  Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.uglelkowo.pl.
  Przed złożeniem oferty, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy (udzielającemu kredyt) przysługuje złożenie pisemnego zapytania o wyjaśnienie treści siwz w trybie art. 38 ust. 1, 1a i 1b UPzp.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  Przedmiotem zamówienia jest; udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800 000 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012 Gminy Płoskinia. 1. Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 20 listopad 2012r.
  2. Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych - dopuszcza się możliwość podziału na transze. 3. Charakterystyka kredytu: 1) kwota kredytu: 800 000 zł PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), 2) okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania zamawiającemu środków na konto - od dnia przekazania pierwszej transzy, 3) spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy 107 rat - 7 410,00 zł , rata 108 - 7 130,00 zł/. 4) spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji, 5) w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca, 6) spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca. 4. Koszty obsługi kredytu stanowią: 1) oprocentowanie kredytu. 5. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania. 6. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres. 7. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 10. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010
 11. Udzielenie kredytu bankowego.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.387.500,00 zł z okresem spłaty 36 miesięcy i karencją do 30 kwietnia 2014 r.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 727 194 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  Przedmiotem zamówienia jest; udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 727 194 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012 Gminy Płoskinia. 1. Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 16 marzec 2012r. - 327 194,00 zł, 15 listopad 2012r. - 400 000,00 zł --------- Razem: 727 194,00 zł 2. Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. 3. Charakterystyka kredytu: 1) kwota kredytu: 727 194 zł PLN (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote), 2) okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania zamawiającemu pierwszej transzy, 3) spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy /107 rat - 6 740,00 zł , rata 108 - 6 014,00 zł/ 4) spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji, 5) w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca, 6) spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca. 4. Koszty obsługi kredytu stanowią: 1) oprocentowanie kredytu. 5. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania. 6. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres. 7. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 10. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010.
 13. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.370.000,00 zł z okresem spłaty 25 miesięcy i karencją na okres 12 miesięcy.
 14. usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 321 486 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Pieniężno, Pieniężno
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  Okres spłaty -2012r- 2017r.
  Spłata kapitału - od 31 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2017r. w miesięcznych równych ratach, na koniec każdego miesiąca wg przedstawionego harmonogramu spłat w każdym roku na podstawie zawartej umowy.
  2012r- kwota 90 000.00 zł
  2013r- kwota 50 000.00 zł
  2014r- kwota 50 000.00 zł
  2015r- kwota 74 486,00 zł
  2016r- kwota 300 000.00 zł
  2017r- kwota 757 000.00 zł

  Spłata odsetek - od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie -zmienne , ustalone jako stawka bazowa powiększona o stała marżę banku:
  - stawka bazowa jest ustalana na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć średnią wartość WIBOR 3M na dzień 30 sierpnia 2011r w wysokości 4,67 %.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Prowizja od udzielonego kredytu nie wyższa niż 1,0% - płatna jednorazowo w dniu wypłaty kredytu .
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Celem zbadania sytuacji finansowej Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl dokumenty : Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2010 i
  I półrocze 2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu z prognozą jego spłaty, sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2010 i I półrocze 2011r, sprawozdania w formie tabelarycznej za I i II kw. 2011r/ Rb- N DS, RB -N, RB-Z / .Sprawozdania z lat poprzednich dostępne są na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl pod ogłoszeniem o przetargu na kredyt z 2010r.

Inne osoby dla Pliszka (112 osób):