Kogo reprezentuje osoba

Płoskonka Iwona Lucyna

w KRS

Iwona Lucyna Płoskonka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Iwona
Drugie imię:Lucyna
Nazwisko:Płoskonka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Brzeg (Opolskie)
Przetargi:49 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krzyworzeka Wiktorczyk Halina, Kulesz Michał, Linek Barbara, Linek Ryszard Henryk, Maziarz Jan Stanisław, Maziarz Mariola, Miller Białek Ewa Rozalia, Posyniak Andrzej Marian, Posyniak Maria, Posyniak Michał Andrzej, Posyniak Paweł Wiktor, Posyniak Piotr Marcin, Rospęk Robert Szczepan, Sidor Krystyna, Sidor Marek, Stefurak Jan, Urbanowicz Andrzej, Łysik Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wirga Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Brzeg − KRS 0000157459
 2. Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. Z O.O., Brzeg − KRS 0000060958
 3. Oliwera Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Brzeg − KRS 0000404095
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O., Brzeg − KRS 0000029401
 5. Reb Capital S.A., Warszawa − KRS 0000526336
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Brzeg − KRS 0000114438
 7. Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa - Zdrowe Pokolenie, Brzeg − KRS 0000683727
 8. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej, Brzeg − KRS 0000128072

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Brzeg − KRS 0000011059
 2. Merkury Sp. Z O.O., Głubczyce − KRS 0000178286
 3. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000033020
 4. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Opole − KRS 0000073447
 5. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 6. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Warszawa − KRS 0000205318
 7. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Opolu, Opole − KRS 0000012536
 8. Przedsiębiorstwo Transportowo-usługowe Osm-pks Sp. Z O.O. Spółka Może Używać Skrótu: Ptu Osm-pks Sp. Z O.O., Lubsza − KRS 0000190750
 9. Stowarzyszenie Opolski Dom, Opole − KRS 0000313527
 10. Telewizja Opolska Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000086943

Powiązane przetargi (49 szt.):

 1. Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 ( od września 2017r. do czerwca 2018r.) i 2018/2019 ( od września 2018r. do czerwca 2019r.)
 2. Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA O/Opole Rejon w Brzegu. Zamówienie obejmuje: 1. okresowe przeglądy techniczne oraz badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów, 2. naprawy wynikające z przeglądów technicznych, 3. naprawy powstałe w wyniku awarii, 4. naprawy blacharskie i lakiernicze, z wyjątkiem napraw wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych, 5. serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz wymianą zużytych akumulatorów, 6. serwis ogumienia, 7. kosmetykę pojazdów (sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki), 8. oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego samochodów.
 3. Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w oparciu o bilety miesięczne, w roku 2017
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół i przedszkoli na obszarze gminy Lubsza na podstawie zakupionych u Wykonawcy przez Zamawiającego, biletów imiennych miesięcznych dla ok. 438 osób ( w tym: 420 dzieci i 18 opiekunów). Przewozy szkolne odbywać się będą w ramach przewozów regularnych, realizowanych przez komunikację publiczna zbiorową, na określonych i utworzonych przez Wykonawcę trasach, z pierwszeństwem przejazdu osób z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie w r. 2017 w okresie od 02.01. do 31.12, codziennie w dni nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego, regulowana przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyłączeniem okresu letnich wakacji w lipcu i sierpniu. Wykaz docelowych placówek oświatowych oraz ilość dojeżdżających dzieci z poszczególnych wsi przedstawiono w "opisie przedmiotu zamówienia", załączonym do zaproszenia do negocjacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywaniu zajęć w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych obowiązujących przepisów. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie ryczałtu.
 4. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Zamawiający: Wójt Gminy, Popielów
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. 3.2. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. 3.4. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły i przedszkola Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. 3.5. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego w czasie zaproponowanym w formularzu oferty (jednak nie dłuższym niż 90 min). 3.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.7. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną. Organizację dowozów na poszczególnych trasach należy dostosować do ilości dojeżdżających dzieci oraz do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3.8. Obecnie Wykonawca nie ma potrzeby posiadania środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak Zamawiający nie wyklucza takiego zapotrzebowania w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany posiadać w swoim taborze środek transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystąpienie takiej potrzeby nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego. 3.8. Wykonawca zaakceptuje warunki zamówienia bez zastrzeżeń tj. zaakceptuje warunki umowy załączonej do SIWZ (oświadczenie zawarte w formularzu oferty)
 5. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU ZDP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, Brzeg
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  dostawę poprzez sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej
  95 oktanów i oleju napędowego do zbiorników pojazdów Zamawiającego
  na stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości :
  1) etyliny bezołowiowej o liczbie oktanów 95 (Pb) - 6500 litrów,
  2) oleju napędowego - 33000 litrów.
  Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na przestrzeni roku
  2016 w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i do wysokości środków
  posiadanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
  Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliwa i pozostałych produktów
  spowodowaną wyłącznie wzrostem cen producenta oraz zmianą opłat i podatków.
  Podane ww. ilości zakupu paliwa są orientacyjne (szacunkowe) i mają służyć
  do porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wynagrodzenie Wykonawcy dostawy stanowić będzie iloczyn faktycznie
  zakupionego paliwa i cen z dnia zakupu.
  Zamawiający zastrzega sobie zmianę wyżej podanych ilości zakupu paliwa.
  Benzyna bezołowiowa i olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe
  określone kolejno w załączniku nr 1, nr 2 do rozporządzenia Ministra
  Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
  ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz.1058).
  Rozliczenia zawartych transakcji odbywać się będą dwa razy w miesiącu
  na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
  i w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego z dołączeniem
  do faktury dowodów potwierdzających tankowanie paliwa zawierających:
  - nr rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu drogowego
  - rodzaj i ilość wydanego paliwa
  - wysokość ceny w dniu tankowania pojazdu przed upustem i po upuście.
  Zlecanie wykonania dostawy podwykonawcy
  1.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
  2.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  W takim przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w ofercie,
  którą cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez
  wykonawcę nazw (firm)podwykonawców, na których zasoby wykonawca
  powołuje się określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków
  udziału postępowaniu, których mowa w art.22 ust.1.
  3.Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja
  podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach
  określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania
  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
  Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
  Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcy,
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne
 6. Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w oparciu o bilety miesięczne w roku 2016
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Świadczenie usługi przewozów dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza na podstawie zakupionych u Wykonawcy biletów imiennych miesięcznych dla 443 osób (421 dzieci i 22 opiekunów). Przewozy realizowane będą na utworzonych przez Wykonawcę komunikacyjnych liniach regularnych z pierwszeństwem przejazdu osób z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie w roku 2016 w okresie od 04 stycznia do 31 grudnia, codziennie w dni nauki szkolnej zgodnie z organizacja roku szkolnego regulowana przez MEN, przez 10 miesięcy, z wyłączeniem okresu letnich wakacji (w lipcu o sierpniu). Wykaz docelowych placówek oświatowych oraz ilość dzieci i opiekunów dojeżdżających z poszczególnych wsi zawiera załącznik nr 1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywanych w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym. Opiekę nad dziećmi podczas przewozów pełnić będą opiekunowie wskazani przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować pojazdami spełniającymi warunki określone w aktualnie obowiązujących przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 7. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Skarbimierz w roku szkolnym 2015-2017r.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  Przedmiotem zamówienia jest nabycie biletów miesięcznych szkolnych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających w dni nauki szkolnej do szkół i przedszkoli środkami komunikacji publicznej w ramach przewozów regularnych - publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001r.o transporcie drogowym (DZ.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn. zmianami.) i ustawie z dnia15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z pózn. zm.)
 8. Świadczenie usług warsztatowych, w tym przeglądów technicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  Zamówienie obejmuje: 1.okresowe przeglądy techniczne oraz badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów 2.naprawy wynikające z przeglądów technicznych, 3.naprawy powstałe w wyniku awarii, 4.naprawy blacharskie i lakiernicze, z wyjątkiem napraw wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych, 5.serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz wymianą zużytych akumulatorów, 6.serwis ogumienia, 7.kosmetykę pojazdów (sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki).
 9. NAPRAWA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I OPBMR, nr sprawy INŻ.-SAP./142/2015
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na naprawę sprzętu inżynieryjnego i OPBMR
 10. Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2015 w oparciu o bilety miesięczne
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Świadczenie usługi przewozów dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza na podstawie zakupionych u Wykonawcy biletów imiennych miesięcznych dla ok. 450 osób (429 dzieci i 21 opiekunów). Przewozy realizowane będą na utworzonych przez Wykonawcę komunikacyjnych liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu osób z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie w r. 2015 w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia, codziennie w dni nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego regulowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez 10 miesięcy z wyłączeniem okresu letnich wakacji (w lipcu i sierpniu). Wykaz docelowych placówek oświatowych oraz ilość dzieci i opiekunów dojeżdżających z poszczególnych wsi zawiera załącznik nr 1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywanych w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym. Opiekę nad dziećmi podczas dowozów pełnić będą opiekunowie wskazani przez Zamawiającego
 11. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU ZDP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, Brzeg
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  dostawę poprzez sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej
  95 oktanów i oleju napędowego do zbiorników pojazdów Zamawiającego
  na stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości :

  1) etyliny bezołowiowej o liczbie oktanów 95 (Pb) - 6000 litrów,
  2) oleju napędowego - 31000 litrów.

  Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na przestrzeni roku
  2015 w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i do wysokości środków
  posiadanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

  Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliwa i pozostałych produktów
  spowodowaną wyłącznie wzrostem cen producenta oraz zmianą opłat i podatków.

  Podane ww. ilości zakupu paliwa są orientacyjne (szacunkowe) i mają służyć
  do porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wynagrodzenie Wykonawcy dostawy stanowić będzie iloczyn faktycznie
  zakupionego paliwa i cen z dnia zakupu .

  Zamawiający zastrzega sobie zmianę wyżej podanych ilości zakupu paliwa.

  Benzyna bezołowiowa i olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe
  określone kolejno w załączniku nr 1, nr 2 do rozporządzenia Ministra
  Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
  ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz.1058).
  Rozliczenia zawartych transakcji odbywać się będą dwa razy w miesiącu
  na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
  i w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego z dołączeniem
  do faktury dowodów potwierdzających tankowanie paliwa zawierających:
  - nr rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu drogowego
  - rodzaj i ilość wydanego paliwa
  - wysokość ceny w dniu tankowania pojazdu przed upustem i po upuście
 12. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach
  Zamawiający: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Brzeg
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg polegające na: - organizacji i prowadzeniu gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Brzeg, - dystrybucji biletów, - utrzymaniu czystości i odśnieżanie na przystankach. Szacunkowa ilość kilometrów w zakresie realizacji zamówienia wynosi 278.000 km
 13. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Skoroszyce w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Skoroszyce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przewozu uczniów z terenu gminy Skoroszyce do szkół i odwozu ze szkół tj. do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chróścinie (Szkoły Podstawowej i Przedszkola), Zespołu Szkół w Skoroszycach (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola) w roku szkolnym 2014/2015, w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 269 sztuk, 8 kart przejazdu dla dzieci 3-4 letnich oraz bezpłatnych przejazdów dla 3 opiekunów uczniów w czasie przewozu, upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej na wyznaczonych przez zamawiającego trasach.
 14. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy.
  Zamawiający: Gmina Świerczów, Świerczów
  Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Przewóz dzieci obejmuje placówki oświatowe z poszczególnych miejscowości, tj.: 1.) Gimnazjum Publiczne w Świerczowie z miejscowości: Miejsce, Wężowice, Gola, Grodziec, Bąkowice, Bielice 2.) Szkoła Podstawowa w Bąkowicach z miejscowości :Wężowice, Gola, Grodziec, Bielice, Miejsce 3.) Przedszkole w Świerczowie z miejscowości: Miejsce, Wężowice, Gola, Grodziec, Bąkowice,Bielice Do przewozów należy zabezpieczyć autobus - 54 miejsc (oraz autokar zastępczy w przypadku awarii również awarii gminnego Gimbusa obsługującego część dowozów): - Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu 54 os. wynosi 58 km.
 15. Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  Zamawiający: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach, Tułowice
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych tj. w terminie od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. - z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. . Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych)w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r.( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874). Przewóz uczniów będzie realizowany w oparciu o zał. nr 2 do SIWZ .Planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i dwa odwozy w godzinach popołudniowych. Trasy przewozu uczniów to: Tułowice -Ligota Tułowicka- Goszczowice - Tułowice oraz Tułowice - Tułowice Małe - Skarbiszowice - Szydłów -Tułowice. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.).i tak: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa : Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Dowożenie uczniów do szkoły i przedszkola i odwożenie do miejsc zamieszkania: 2) dowożenie obejmuje : MIEJSCOWOŚĆ - ILOŚĆ UCZNIÓW Skarbiszowice - 13 Szydłów - 27 Goszczowie - 24 Ogółem 64 uczniów Publiczne Przedszkole w Tułowicach MIEJSCOWOŚĆ - ILOŚĆ UCZNIÓW Skarbiszowice - 1 Szydłów - 6 Goszczowice - 3 Ogółem 10 uczniów Razem 74 dzieci dojeżdżających Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowóz/odwóz do szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów , którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach na trzy dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Zamawiający do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. Cena za usługę dowozu to: - uśredniona cena brutto biletu miesięcznego dwustronnego (dowód i odwóz) dla jednego ucznia , która zawiera wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z opłatą za opiekuna - ucznia z miejscowości: Goszczowice, Skarbiszowice oraz Szydłów.
 16. Naprawa sprzętu inżynieryjnego
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na naprawę sprzętu inżynieryjnego; nr sprawy: INŻ-SAP/255/2014
 17. Naprawa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów oraz samochodów ciężarowych i autobusów w garnizonie Brzeg
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 134 000 euro
 18. ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.20.00-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów; 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów; 50.11.21.10-7 - usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów; 71.63.12.00-2 - usługi kontroli technicznej samochodów. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) okresowe przeglądy techniczne, b) naprawy wynikające z przeglądów technicznych, c) naprawy powstałe w wyniku awarii, d) naprawy blacharskie i lakiernicze, e) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz wymiana zużytych akumulatorów, f) serwis klimatyzacji, g) serwis ogumienia, h) holowanie niesprawnych samochodów, i) rozliczenia bezgotówkowe szkód komunikacyjnych środków transportowych ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, j) sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego środków transportowych zamawiającego
 19. Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2014 w oparciu o bilety miesięczne
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Świadczenie usługi przewozów dzieci do szkół i przedszkoli na obszarze gminy Lubsza na podstawie zakupionych u Wykonawcy biletów imiennych miesięcznych dla ok. 489 osób (468 dzieci i 21 opiekunów). Przewozy realizowane będą na utworzonych przez Wykonawcę komunikacyjnych liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu osób z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie w roku 2014, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2014r., codziennie w dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego, regulowaną przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyłączeniem okresu letnich wakacji w lipcu i sierpniu. Wykaz docelowych placówek oświatowych oraz ilość dojeżdżających dzieci z poszczególnych wsi zawiera tabela nr 1 i 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywania zajęć w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia faktycznie otrzymanych biletów przez Zamawiającego. Opiekę nad dziećmi podczas dowozów pełnić będą opiekunowie wskazani przez Zamawiającego.
 20. Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku 2014
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Świadczenie usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych (razem 14 dzieci + opiekunowie) z wyszczególnionych wsi gminy Lubsza do wskazanych placówek oświatowych w m. Brzeg i m. Kup i z powrotem do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdów. Transport odbywać się będzie taborem samochodowym, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2014r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec/sierpień i obejmie dzieci szkolne (12)- zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej (z uwzględnieniem odpracowywania zajęć w wolne soboty) oraz dzieci przedszkolne (2)- zgodnie z organizacją pracy przedszkoli, także w ferie. Obecnie przewidzianych jest 5 tras przewozów. Przewidywana łączna ilość kilometrów do przejechania na wszystkich trasach w okresie realizacji zamówienia, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej, ustalona została przez Zamawiającego i wynosi 44 114 km. Do realizacji usługi Zamawiający udostępni Wykonawcy (na podstawie odrębnej umowy) własny samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz.
 21. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach
  Zamawiający: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Brzeg
 22. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU ZDP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, Brzeg
 23. Naprawa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów oraz samochodów ciężarowych i autobusów w 2014 roku
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 24. Naprawa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów oraz samochodów ciężarowych i autobusów w garnizonie Brzeg
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 25. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy.
  Zamawiający: Gmina Świerczów, Świerczów
 26. Dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie.
  Zamawiający: Gmina Łambinowice, Łambinowice
 27. Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 28. Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz do placówek oświatowych w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
 29. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Zamawiający: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, Pakosławice
 30. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Zamawiający: Gmina Turawa, Turawa
 31. Usługi edukacyjne i transportowe związane z realizacją w roku szkolnym 2012/2013, dwóch projektów edukacyjnych Dobry Start i Dobry Start Gimnazjalisty dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Łambinowice, Łambinowice
 32. Świadczenie usługi sprzedaży biletów podróżnych
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
 33. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Zamawiający: Gmina Niemodlin, Niemodlin
 34. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU ZDP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, Brzeg
 35. Naprawa pojazdów osobowych, dostawczych i mikrobusów oraz samochodów ciężarowych i autobusów w 2013 roku
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 36. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Brzegu oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach
  Zamawiający: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu, Brzeg
 37. zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Skarbimierz w roku szkolnym 2012/2013r.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
 38. Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie zakupu biletów miesięcznych - przetarg organizował Gminny Zespół Szkół w Tułowicach
  Zamawiający: Gmina Tułowice, Tułowice
 39. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na podstawie biletów miesięcznych
  Zamawiający: Gmina Niemodlin, Niemodlin
 40. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy.
  Zamawiający: Gmina Świerczów, Świerczów
 41. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014
  Zamawiający: Wójt Gminy, Popielów
 42. Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji dojazdów dla uczniów i nauczycieli happening do Prószkowa k. Opola, w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
 43. Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 44. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SRZĘTU ZDP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, Brzeg
 45. Świadczenie usługi sprzedazy biletów podróżnych
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
 46. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Brzegu oraz usługi polegającej na utrzymaniu czystości na przystankach
  Zamawiający: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu, Brzeg
 47. Przewóz uczestników i uczestniczek wyjazdów studyjnych w ramach projektu POKL pn. Profesjonalni w zawodzie
  Zamawiający: Powiat Brzeski, Brzeg
 48. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Wójt Gminy, Popielów
 49. Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przeszkoli, w tym dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu.
  Zamawiający: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Lewin Brzeski

Inne osoby dla Płoskonka (45 osób):