Kogo reprezentuje osoba

Płoskonka Marta

w KRS

Marta Płoskonka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Płoskonka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Mszana Dolna (Małopolskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antos Maria, Baran Lucyna, Curzydło Aleksandra Maria, Dawiec Bożena, Dudzik Stanisław Andrzej, Gach Marek, Gołąb Agnieszka Joanna, Guśpiel Rafał Stanisław, Huzior Piotr, Janczura Anna Iwona, Jania Stanisław, Kaczmarczyk Tomasz, Karpierz Andrzej, Kowalczyk Maria, Kozak Danuta, Kołodziej Anna Stanisława, Leksander Karolina Maria, Lenart Marzena, Liszka Joanna Anna, Majerczyk Krystyna Wiesława, Malec Monika, Marczyk Paweł, Marczyk Niezabitowska Anna, Mierzwa Zygmunt, Mokwa Adam, Mońko Anna Bogusława, Murzyn Monika Izabela, Nadkańska Agata, Pękała Cecylia, Piekarczyk Paulina Natalia, Pieron Andrzej Marek, Pustelnik Stanisława, Skawska Magdalena Zofia, Ślaga Iwona, Smaciarz Agnieszka Marta, Starmach Magdalena Maria, Surówka Piotr Janusz, Szczepaniec Lucyna, Słowiak Zofia, Wójciak Jerzy Marian, Wójciak Marek, Żądło Małgorzata Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wacławik Kaczmarczyk Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mszanie Dolnej, Mszana Dolna − KRS 0000125726
 2. Firma Handlowo-produkcyjno-usługowa Zagórze Sp. J. D.dudzik, St.a.dudzik, Mszana Dolna − KRS 0000075305
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Krzeczowie, Krzeczów − KRS 0000037950
 4. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lubogoszcz W Mszanie Dolnej, Mszana Dolna − KRS 0000028699
 5. Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agroturystycznych Gazda, Niedźwiedź − KRS 0000155892
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Gimnazjum W Lubniu, Lubień − KRS 0000048500
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Kultury Ziemi Gorczańskiej Wsi Konina, Konina − KRS 0000516099
 8. Stowarzyszenie Sto.kropka, Sromowce Niżne − KRS 0000463030
 9. Stowarzyszenie Ten~czyn, Tenczyn − KRS 0000391023
 10. Towarzystwo Ziemi Mszańskiej, Mszana Dolna − KRS 0000048170
 11. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Skoring Bs Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000619414
 2. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia, Skomielna Biała − KRS 0000073471

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze długoterminowego, złotowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych) na spłatę: - zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.524.202,oo zł. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 475.798,00 zł. 2. Dane o kredycie: 1). Okres kredytowania wynosi 8 lat. 2). Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2016 r. 3). Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych: od I kwartału 2017 roku do IV kwartału 2024 roku w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec każdego kwartału. 4). Wykonawca postawi kredyt w pełnej kwocie do dyspozycji Zamawiającego w dniu 1 września 2016 roku w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego: 48 8808 0006 0010 0000 1690 0033 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Okres wykorzystania kredytu od 01.09.2016 do 31.12.2016r. 5). Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od 30 września 2016r . 6). Odsetki od kredytu naliczone będą od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym na podstawie uzyskanego zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek przesłanego na wskazany adres e-mailowy Zamawiającego w terminie co najmniej 3 dni przed datą dokonania płatności. 3. Podstawą oprocentowania kredytu będzie: - oprocentowanie zmienne według stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WOBOR 1M) - wyliczone jako średnia wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego spłatę - stała marża (Wykonawcy) banku w stosunku rocznym przedstawiona w ofercie. 1). Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczone za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca i stałej marży Banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego, uwzględnia się miesiąc poprzedni. 2). Wskazana w ofercie marża banku obowiązuje w całym okresie kredytowania. 3). Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 4). Do wyliczenia ceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 20.07.2016r. tj. 1,65% ( dla wysokości oprocentowania) oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania. 4. Planowany harmonogram spłat kapitału w latach: - 2017 rok - 20.000,00 zł - 2018 rok - 80.000,00 zł - 2019 rok - 100.000,00 zł - 2020 rok - 100.000,00 zł - 2021 rok - 425.000,00 zł. - 2022 rok - 425.000,00 zł. - 2023 rok - 425.000,00 zł - 2024 rok - 425.000,00 zł. 5. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego (nominowanego w PLN) w wysokości 800.000,00PLN przeznaczonego na :- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na 2015 rok.
  Zamawiający: Urząd Miasta Mszana Dolna, Mszana Dolna
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego (nominowanego w PLN) w wysokości 800.000,00 przeznaczonego na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na 2015 rok - 800.000,00PLN - okres spłaty 9 lat i 9 - miesięcy, w tym okres karencji 4 miesiące - harmonogram spłaty rat kapitałowych: 31.03.2016 r. - 10.000,00 zł.- 30.09.2016 r. - 10.000,00 zł.- 31.12.2016 r. - 10.000,00 zł.- 31.03.2017 r. - 10.000,00 zł.- 30.09.2017 r. - 10.000,00 zł.- 31.03.2018 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2018 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2019 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2019 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2020 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2020 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2021 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2021 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2022 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2022 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2023 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2023 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2024 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2024 r. - 47.500,00 zł.- 31.03.2025 r. - 47.500,00 zł.- 30.09.2025 r. - 47.500,00 zł.- 2). Okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do 30.09.2025 r. 3). Karencja w spłacie kapitału : - do 31.03.2015 r. - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na 2015 rok od daty uruchomienia kredytu. 4). Spłata odsetek w okresach miesięcznych. 5). Spłata kapitału, w ratach : - półrocznych począwszy od: - 31.03.2016 r. - 30.09.2025 r., 6). Oprocentowanie - oprocentowanie wykorzystanego kredytu naliczane według zmiennej stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marże (lub zastosowany przez Bank upust). Stawka WIBOR 3M ustalana jest comiesięcznie jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 7). Zabezpieczenie prawne należności z tytułu udzielonego kredytu: weksel własny in blanco (bez protestu) z wystawienia Zamawiającego..
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1 406 885,00 zł
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze długoterminowego, złotowego kredytu w wysokości 1.406.885,00 zł. (jeden milion czterysta sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Dane o kredycie:
  1). Okres kredytowania wynosi 9 lat.
  2). Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2015 r.
  3). Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych: od I kwartału 2016 roku do IV kwartału 2024 roku w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec każdego kwartału.
  4). Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w II transzach:
  a) I transza nie później niż do 6 listopada 2015 r. w kwocie 406.885,00 zł.
  b) II transza nie później niż do 15 grudnia 2015 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
  w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego: 48 8808 0006 0010 0000 1690 0033 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.
  5). Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od 30 listopada 2015r .
  6). Odsetki od kredytu naliczone będą od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym na podstawie uzyskanego zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek przesłanego na wskazany adres e-mailowy Zamawiającego w terminie co najmniej 2 dni przed datą dokonania płatności.
  3. Podstawą oprocentowania kredytu będzie:
  - zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WOBOR 1M)
  - stała marża (Wykonawcy) banku w stosunku rocznym przedstawiona w ofercie.
  1). Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczone za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca i stałej marży Banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie.
  Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego, uwzględnia się miesiąc poprzedni.
  2). Wskazana w ofercie marża banku obowiązuje w całym okresie kredytowania.
  3). Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ.
  4). Do wyliczenia ceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 08.10.2015r. tj. 1,66% ( dla wysokości oprocentowania) oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
  4. Planowany harmonogram spłat kapitału w latach:
  - 20216 rok - 100.000,00 zł
  - 2017 rok - 100.000,00 zł
  - 2018 rok - 100.000,00 zł
  - 2019 rok - 100.000,00 zł
  - 2020 rok - 200.000,00 zł
  - 2021 rok - 200.000,00 zł.
  - 2022 rok - 200.000,00 zł.
  - 2023 rok - 200.000,00 zł
  - 2024 rok - 206.885,00 zł.

Inne osoby dla Płoskonka (45 osób):