Kogo reprezentuje osoba

Podgórska Grażyna Danuta

w KRS

Grażyna Danuta Podgórska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Danuta
Nazwisko:Podgórska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:52 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Glinka Stanisław Zbigniew, Podgórski Andrzej Krzysztof, Podgórski Jakub Konrad

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cross Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000079457
 2. Offi-pap Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000111877

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gazobudowa - Poznań Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000098171
 2. Signum Q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000219942

Powiązane przetargi (52 szt.):
 1. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz których realizowane jest zamówienie. Zamawiający oczekuje dostaw do 43 siedzib jednostek. Zamawiający podzielił zamówienie na 43 części wyłącznie dla celów rozliczeń finansowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na wszystkie części od 1-43 łącznie. Wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie sukcesywnie – w formie dostaw częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem opcji ilościowych określonych w wykazie asortymentowo-ilościowym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1-2.43 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. W przypadku uruchomienia opcji, termin realizacji umowy zostaje przesunięty do dnia 31 marca 2018 roku. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji, której maksymalna ilość została określona w odpowiednim dla danej Jednostki załączniku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, najpóźniej w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku.
 2. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i urządzeń biurowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych i urządzeń biurowych, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Artykuły biurowe Zadanie 2. Urządzenia biurowe 2. Dla Zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń biurowych szczegółowo opisanych w Formularzu cenowym. Przedmiotem zamówienia są urządzenia biurowe rozumiane jako wyprodukowane od podstaw przez odpowiedniego producenta. Zamawiający wymaga m.in. 2 letniej gwarancji na urządzenia. Ponadto muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Urządzenia biurowe muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że urządzenie nie było użyte od momentu wyprodukowania. Oferowane urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania. Muszą być fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których użyto materiałów nowych. Muszą posiadać naniesiony na opakowania opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu, do którego urządzenie jest przeznaczone oraz termin ważności nie krótszy niż 24 m-cy (2 lata) od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego do wymaganych przez Zamawiającego urządzeń biurowych, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność) w stosunku do urządzeń oryginalnych. Jednocześnie musi on być niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
 3. Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2017r. do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2017r. do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli z podziałem na części. Opis przedmiotu zamówienia określają: a)Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, b)Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ, c)Zdjęcia poglądowe dot. zadania nr 15 – Załączniki nr 6-11 do SIWZ.
 4. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek UKSW
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla UKSW w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik Formularza Ofertowego. 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych- zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-ilościową określoną w załączonym wykazie. 3. Ilości wskazane w specyfikacji asortymentowo-ilościowej są ilościami szacunkowymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia artykułów o łącznej wartości niższej, niż górna granica wartości dostaw, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe. 5. Dostawca zobowiązuje się do zachowania, w okresie trwania umowy, stałych cen wszystkich artykułów, zgodnie z specyfikacją asortymentowo - ilościowo – cenową, która będzie stanowiła załącznik do umowy 6. Dostawy wszystkich artykułów będą realizowane sukcesywnie, na podstawie pisemnych zbiorczych zamówień częściowych przesyłanych na adres e-mail lub na nr faxu Wykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji częściowej poszczególnych zamówień jednostkowych. 8. Zamawiający może również składać zamówienia zbiorowe, które będą się składać z zamówień jednostkowych dla wskazanych miejsc/jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 9. Zamawiający przy każdym zamówieniu określi miejsca dostaw, jednostki organizacyjne, termin realizacji oraz osobę/osoby odpowiedzialną/e za odbiór zamówień jednostkowych. 10. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji dostarczanego towaru zgodnie z zamówieniami jednostkowymi w celu ułatwienia odbioru towaru. 11. Miejscem dostaw będą pomieszczenia zlokalizowane w budynkach Zamawiającego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, przy ul. K.K. Baczyńskiego 9 w Łomiankach oraz w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 24. 12. Łączna ilość dostaw przewidywanych do lokalizacji w Kołobrzegu nie przekroczy pięciu. 13. Termin realizacji zamówienia wyznaczany przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 4 dni robocze od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy. 14. W nagłych przypadkach, zamówienia pilne (do 5 pozycji) muszą być zrealizowane przez Wykonawcę w terminie do 48 godzin od momentu przesłania. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia i zamówić niezbędne artykuły u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zakupu i dostawy tych artykułów. 15. Dostawy realizowane będą transportem należącym do Wykonawcy i na jego koszt. 16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie artykuły biurowe stanowiące przedmiot zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy oraz posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty.
 5. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
 6. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych wg. zestawienia, zawartego i zgodnego ze wzorem formularza cenowego, stanowiącego integralną część SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, tj.: Część I - Materiały biurowe, Część II - Papier, Część III - Długopisy i inne artykuły biurowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, ubezpieczyć (do miejsca dostawy) oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do magazynów Zamawiającego w podanych poniżej lokalizacjach: 1. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6; 2. 62-200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 20; 3. 63-700 Krotoszyn , ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12; 4. 37-500Jarosław, ul. 3-go Maja 80d. Do oferty należy dołączyć niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
  Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć próbki oferowanych artykułów dla Części III zamówienia - Długopisy i inne artykuły biurowe (lokalizacja Nowy Dwór Mazowiecki) poz. 1-32. Zamówienie należy wykonać: sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa
 7. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, HIGIENICZNYCH, PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.
  Zamawiający: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, HIGIENICZNYCH, PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.
 8. Dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Zamawiający: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa artykułów biurowych
  w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
 9. WEiTI/86/BZP/2014/IRE/4 Dostawa materiałów biurowych dla IRE
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa
  Dostawa materiałów biurowych dla Instytutu Radioelektroniki
 10. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Biura Agencji Mienia Wojskowego (BAMW) oraz Oddziałów Terenowych Agencji Mienia Wojskowego (OT AMW). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.
  3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w częściach zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  Zamawiający określił minimalną ilość materiałów biurowych, jaka zostanie zrealizowana (zamówiona). Zamówienie dodatkowej ilość materiałów biurowych uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy, a wartość nie przekroczy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia stanowiącej maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, wynikającą z realizacji przedmiotu zamówienia
 11. sukcesywną dostawę artykułów biurowych.
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest:sukcesywna dostawa artykułów biurowych 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.3.3. Zamawiający wymaga, aby: 3.3.1. oferowane artykuły biurowe były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku. Zamawiający nie dopuszcza artykułów regenerowanych. Artykuły mają być opakowane oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz
  znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu; 3.3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych artykułów biurowych do miejsc określonych w przesłanym przez Zamawiającego zleceniu realizacji zamówienia po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy (tj. data, godzina); 3.3.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosowania cen jednostkowych nie wyższych niż podane w ofercie przez cały okres trwania umowy; 3.3.4. okres ważności produktów zaoferowanych przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące 3.4. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego zamówienia przesłanego e-mailem lub faksem.
 12. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
 13. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych (wynikająca z bieżących potrzeb zamawiającego) na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
  Zamawiający: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Legionowo
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych (wynikająca
  z bieżących potrzeb zamawiającego) na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. tj. asortyment, szacunkowe ilości oraz wymagane parametry określone zostały w formularzu cenowym. Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania zamawiającego przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. Zgłoszenia zapotrzebowania będą następować telefonicznie, w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 11.00. Wykonawca będzie realizował dostawy do siedziby zamawiającego z rozładunkiem własnym transportem i na własny koszt
 14. Dostawa materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
  Dostawa materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
 15. Dostawa artykułów biurowych, druków, kalendarzy oraz ram i gablot dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Sprawa nr 82/2013/PN/SZK
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów biurowych, druków, kalendarzy oraz ram i gablot dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na części
 16. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa
  Materiały biurowe oraz tonery do drukarek.
 17. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
  Zamawiający: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Warszawa
  Zamówienie uzupełniające na zakup artykułów biurowych na potrzeby Projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 18. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Warszawa
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH
 19. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Biura Agencji Mienia Wojskowego (BAMW) oraz Oddziałów Terenowych Agencji Mienia Wojskowego (OT AMW) materiałów biurowych, spełniających wymagania określone w SIWZ. Dotyczy części zamówienia nr 1-6: Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienia cząstkowe, składane przez Odbiorcę, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, z częstotliwością określoną w umowie. Określone w formularzu oferty ilości materiałów biurowych stanowią ilość minimalną zamówienia. Po zrealizowaniu minimalnej ilości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych, Odbiorca może w okresie obowiązywania umowy zamawiać, a Wykonawca zobowiązany jest sprzedawać i dostarczać Odbiorcy materiały do wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, stanowiącej maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, wynikającą z realizacji przedmiotu zamówienia. Dotyczy części zamówienia nr 7: Dostawa materiałów biurowych zostanie zrealizowana jednorazowo.
 20. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.
  Szczegółowy opis przedmiotu ujęty został w Formularzu cenowym stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ składający się z Załącznika Nr 1/I dla Zadania Nr I i Załącznika Nr 1/II dla Zadania Nr II.

  Przedmiot zamówienia został podzielony przez zamawiającego na dwie części zwane dalej Zadaniami, które obejmują:

  Zadanie Nr I - dostawa materiałów biurowych.
  Zadanie Nr II - dostawa papieru do drukarek i kopiarek
 21. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  Zamawiający: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Warszawa
 22. Świadczenie dla Centrum projektów Europejskich sukcesywnych dostaw materiałów biurowych i artykułów spożywczych
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 23. Dostawa artykułów biurowych dla Obserwatorium Integracji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa
 24. Dostawa materiałów biurowych dla ITP
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
 25. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2013 roku
  Zamawiający: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Brwinów
 26. Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących typu ksero.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 27. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
  Zamawiający: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
 28. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 29. Dostawa materiałów biurowych i papierniczych
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Warszawa
 30. Dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
 31. Dostawa artykułów administracyjno-biurowych dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
 32. świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług dostarczania materiałów biurowych i artykułów spożywczych
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 33. Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero dla 26 WOG Zegrze
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
 34. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa
 35. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa
 36. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
 37. Zakup i dostarczenie artykułów biurowych dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
  Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
 38. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
 39. Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących typu ksero.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 40. Dostawa artykułów biurowych i kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 2414 oraz 12 Rejonowych Warsztatów Technicznych Sprawa Nr 62/2010/PN/JW414, 12RWT
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2414, Warszawa
 41. Sukcesywne dostawy materiałow biurowych.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 42. Dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, Warszawa
 43. Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Warszawa
 44. Świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług dostarczania materiałów biurowych i artykułów spożywczych
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
 45. Dostawa materiałów biurowych, tonerów i tuszy.
  Zamawiający: "PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o., Warszawa
 46. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa
 47. Dostawa materiałów piśmienno-biurowych, komputerowych i baterii alkaicznych
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
 48. Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących typu ksero.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 49. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek (część I. zamówienia), materiałów biurowych (część II. zamówienia) oraz papieru kserograficznego (część III. zamówienia).
  Zamawiający: Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 50. Dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Warszawa
 51. sukcesywna dostawa dla potrzeb Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, 00-424 Warszawa ul. Solec 57; Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36; Centrala ul. 00-236 Warszawa ul. Świętojerska 9: 1) oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, 2) papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów, tablic typu flipchart oraz papieru kancelaryjnego, 3) artykułów biurowych.
  Zamawiający: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Warszawa
 52. Dostawa artykułów biurowych, PN 132/08
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa