Kogo reprezentuje osoba

Podgórska Kamila

w KRS

Kamila Podgórska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kamila
Nazwisko:Podgórska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Legionowo (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bryska Anna, Bystroń Małgorzata, Błażejewska Agnieszka Katarzyna, Ciesielska Marta, Folusz Katarzyna Marta, Habrajski Artur Henryk, Jagielska Marzena Ewa, Jasińska Karolina Urszula, Juliszewska Joanna, Kowalik Włodzimierz, Kucińska Zofia, Kwiatkowska Ewa, Lewak Zbigniew, Majewska Jolanta, Mroczek Adam, Ozdarska Maria Ewa, Popielarz Elżbieta, Rybicka Anna, Rybicki Jerzy, Sieradzki Piotr, Skoroszewska Irena Zofia, Stalmach Wiesława, Styś Piotr Tomasz, Szafrańska Janina, Szymański Stanisław, Słupecka Hanna, Wiśniewska Lucyna Ewa, Wojciechowska Iwona, Wójcik Olga Dorota, Zając Aleksandra Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Złoto Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 2. Fundacja Bonum Humanum, Warszawa − KRS 0000691813
 3. Fundacja Jezioro Klucz, Wieliszew − KRS 0000158116
 4. Krajowa Agencja Handlowa Społem Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000054768
 5. Niezależni Eksperci Majątkowi S.A., Warszawa − KRS 0000028793
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kałuszynie, Kałuszyn − KRS 0000193761
 7. Qubico Travel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159674
 8. Rmr-trans Sp. Z O.O., Serock − KRS 0000164106
 9. Stowarzyszenie Aktywni Dla Łajsk, Łajski − KRS 0000256802
 10. Tripstay Sp. Z O.O., Chotomów − KRS 0000663994
 11. Warszawsko - Mazowiecki Związek Taekwon - Do, Warszawa − KRS 0000178947

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000150517
 2. Bankowe Towarzystwo Gospodarcze Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000121745
 3. Computer Service Support S.A., Warszawa − KRS 0000044653
 4. Fundacja Innowacja, Warszawa − KRS 0000190438
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nieporęcie, Nieporęt − KRS 0000201316
 6. Jabłonowska Spółka Budowlana Sp. Z O.O., Jabłonna − KRS 0000190832
 7. Jsf Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000151703
 8. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, Warszawa − KRS 0000054061
 9. Mazowiecki Bank Spółdzielczy W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000126714
 10. Polska Izba Handlu, Warszawa − KRS 0000099228
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne Legionowo Sp. Z O.O., Legionowo − KRS 0000086648
 12. Społem Broker Ubezpieczeniowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000619395
 13. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Legionowie, Legionowo − KRS 0000132275
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Legionowie, Legionowo − KRS 0000153719
 15. Spółdzielnia Oświatowa Społem Ośrodek Doskonalenia Kadr, Konstancin-jeziorna − KRS 0000105255
 16. St Process Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000025207

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 2 770 000 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2016 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Powiat Makowski, Maków Mazowiecki
  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 2 770 000 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2016 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2016 r
  Zamawiający: Gmina Brochów, Brochów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brochów w 2016 r.
  Rada Gminy Uchwałą Nr XVIII/134/2016 z dnia 28.06.2016r. upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Brochów.
  2.Kredyt będzie udostępniony dla zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
  3. Kredyt udostępniony będzie w 1 transzy.
  4. Spłata kredytu będzie następować w ratach kwartalnych ostatniego dnia kwartału, przez 9 kolejnych lat. Ostateczna spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2025r.
  5. Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu od 31 marca 2017r. Odsetki spłacane w terminach płatności rat kredytu .
  6.W przypadku wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okresu kredytowania o czas oznaczony . Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania . Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Zmiany mogą obejmować wydłużenie okresu kredytowania lub zmianę wysokości rat kapitałowych.
  7. Na koszt kredytu składa się suma oprocentowania , marża banku i prowizja. Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu .
  8. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 1M średniomiesięczne.
  9. Do obliczenia ceny kredytu należy przyjąć wyłącznie WIBOR 1M z dnia 24.11.2016r.
  10. WIBOR1M średnio miesięczny ma być liczony wg średniej z miesiąca poprzedzającego
  rozpoczęcie następnego okresu obrachunkowego.
  11. Marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku przedterminowej spłaty całości kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty, a nie do końca umowy.
  13. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku.
  14. Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową w treści zaproponowanej przez wybrany bank .
  15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy kredytu w terminie 2 dni od zakończenia postępowania
 3. Zaciągnięcie i obsługa kredytu złotowego przez Powiat Legionowski
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  1. Przedmiot zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Legionowski w 2016 roku do wysokości 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku w związku z zaplanowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi; 2) okres kredytowania 5 lat; 3) postawienie środków finansowych w kwocie i terminach na żądanie Zamawiającego, uwarunkowane harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych; 4) maksymalny termin uruchomiania transzy kredytu od dnia złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego wynosi 5 dni roboczych. Zaproponowanie w ofercie terminu krótszego niż 5 dni będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie terminu uruchomiania transzy kredytu od dnia złożenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego w czasie dłuższym niż 5 dni będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego terminu wykonania, Zamawiający uzna, że Wykonawca uruchomi transzę kredytu w terminie maksymalnym, bez przyznawania dodatkowych punktów; 5) forma złożenia dyspozycji: fax lub e-mail z załączonym skanem pisemnej dyspozycji; 6) spłata kapitału wraz z odsetkami w okresach miesięcznych. Kredyt zostanie zaciągnięty z karencją spłaty rat kapitałowych do końca 2016 r.; 7) koszt kredytu, na który składają się oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M z 31 sierpnia 2016 r. (1,71%) powiększone o proponowaną marżę Wykonawcy oraz prowizja za udzielenie kredytu. 2. Informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego: 1) kredyt nie będzie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych z budżetu UE; 2) na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne; 3) Powiat nie posiada zaległych zobowiązań w bankach; 4) w Powiecie nie prowadzono programu naprawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 5) wobec Powiatu nie są prowadzone działania windykacyjne zadłużenia w bankach za pośrednictwem komornika sądowego; 6) Rada Powiatu w Legionowie nigdy nie podjęła uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu; 7) Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu leasingu, faktoringu, forfaitingu; 8) Powiat nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym, mających wpływ na poziom długu publicznego; 9) Powiat nie wyemitował papierów wierzycielskich; 10) w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych nie miała miejsca sytuacja, żeby Powiat musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. 3. Dokumenty stanowiące załącznik do SIWZ niezbędne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego: 1) zaświadczenie o nadaniu Zamawiającemu nr Regon i nr NIP; 2) zaświadczenie z ZUS i US; 3) sprawozdania budżetowe na dzień 31.12.2014 r.: a) Rb-NDS, b) Rb-N, c) Rb-Z, d) Rb-27S(zbiorczo), e) Rb-28S(zbiorczo); 4) opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.; 5) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. i informacja o stanie mienia; 6) bilans z wykonania budżetu za 2014 r.; 7) sprawozdanie finansowe jednostki powiązanej kapitałowo NZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. za 2014 r.; 8) sprawozdania budżetowe na dzień 31.12.2015 r.: a) Rb-NDS, b) Rb-N, c) Rb-Z, d) Rb-27S(zbiorczo), e) Rb-28S(zbiorczo); 9) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. i informacja o stanie mienia; 10) bilans z wykonania budżetu za 2015 r.; 11) opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.; 12) sprawozdanie finansowe jednostki powiązanej kapitałowo – NZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. za 2015 r.; 13) uchwała budżetowa Powiatu Legionowskiego na 2016 r.; 14) uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2035; 15) opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2016 r.; 16) opinia RIO w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035; 17) sprawozdania budżetowe na dzień 30.06.2016 r.: a) Rb-NDS, b) Rb-N, c) Rb-Z, d) Rb-27S(zbiorczo), e) Rb-28S(zbiorczo); 18) opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego; 19) sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.; 20) opinie banków, z którymi współpracuje Zamawiający; 21) Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu i powołania Skarbnika; 22) zadłużenie Powiatu Legionowskiego wobec innych banków i instytucji finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST) wg stanu na dzień 30.06.2016r.; 23) udziały Powiatu w innych podmiotach; 24) zestawienie dochodów Powiatu na 30.06.2016 r. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonującej pracę opiekuna kredytowego – wykonującą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)
 4. Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt od dnia 01.11.2016 r. do dnia 30.10.2020 r., oraz prowadzenie rachunków masowych do dnia 31.12.2020 r.
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016
  Zamawiający: Urząd Gminy Winnica, Winnica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 720.000,00zł /słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych/ , CPV 66.11.30.00 -5 - usługi udzielania kredytu, z przeznaczeniem sfinansowania planowego deficytu budżetowego na rok 2016;
  Okres kredytowania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2026r.
  Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych , począwszy od dnia 31.03.2017r w następujących kwotach:
  - w dniu 31.03.2017 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.06.2017 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.09.2017 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.12.2017 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.03.2018 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.06.2018 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.09.2018 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.12.2018 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.03.2019 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.06.2019 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 30.09.2019 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.12.2019 r. - 7.500,00 zł
  - w dniu 31.03.2020 r. - 10.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2020 r. - 10.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2020 r. - 10.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2020 r. - 10.000,00 zł
  - w dniu 31.03.2021 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2021 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2021 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2021 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 31.03.2022 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2022 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2022 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2022 r. - 20.000,00 zł
  - w dniu 31.03.2023 r. - 22.500,00 zł
  - w dniu 30.06.2023 r. - 22.500,00 zł
  - w dniu 30.09.2023 r. - 22.500,00 zł
  - w dniu 31.12.2023 r. - 22.500,00 zł
  - w dniu 31.03.2024 r. - 25.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2024 r. - 25.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2024 r. – 25.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2024 r. - 25.000,00 zł
  - w dniu 31.03.2025 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2025 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2025 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2025 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 31.03.2026 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 30.06.2026 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 30.09.2026 r. - 30.000,00 zł
  - w dniu 31.12.2026 r. - 30.000,00 zł
  Spłata odsetek w latach 2017-2026 od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach kwartalnych w dniu spłaty kapitału kredytu
  Spłata odsetek w roku 2016 od wykorzystanego kredytu /tj. od dnia wykorzystania kredytu do końca IV kwartału/ nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 r.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M plus stałą marżę banku.
  Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/366.
  Oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3 M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o stałą marże banku.
  Za pierwszy okres odsetkowy , tj od dnia wykorzystania kredytu do końca IV kwartału 2016 r przyjmuje się oprocentowanie równe sumie stawki WIBOR 3M ustalonej na dwa dni przed wykorzystaniem kredytu bądź jego transzy i marży ustalonej w przedłożonej ofercie.
  Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31 grudnia 2016 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  Dopuszcza się kredyty finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  Zamówienie nie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).
 6. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna w zakresie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków masowych, obejmującą 8 jednostek budżetowych (w tym Urząd Gminy), 3 samorządowe osoby prawne oraz udzielenie kredytu w złotych polskich w rachunku bieżącym budżetu Gminy
  Zamawiający: Gmina Jabłonna, Jabłonna
  "Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna w zakresie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków masowych, obejmująca 8 jednostek budżetowych, (w tym Urząd Gminy), 3 samorządowe osoby prawne oraz udzielenie kredytu w złotych polskich w rachunku bieżącym budżetu Gminy"
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu w zakresie rachunku bieżącego budżetu i innych rachunków Gminy jak i jej jednostek organizacyjnych. Obsługa bankowa ma na celu głównie prowadzenie obsługi kasowej, prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie systemu bankowości elektronicznej. Bank prowadzący bankową obsługę budżetu zgromadzone środki na wszystkich rachunkach winien procentować i dbać o ich należyte zabezpieczenie, a także umożliwić udzielenie Gminie kredytu w rachunku podstawowym na pokrycie przejściowego deficytu do kwot wynikających z uchwał budżetowych Gminy w okresie trwania umowy. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy podpisywać będą umowę na warunkach wynikających z przedłożonej oferty. Warunki umowy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w czasie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Inne osoby dla Podgórska (193 osoby):