Kogo reprezentuje osoba

Podlewska Wieczorek Jadwiga

w KRS

Jadwiga Podlewska Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Nazwisko:Podlewska Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Pruszków (Mazowieckie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowska Wiktoria Grażyna, Brzuszkiewicz Wojciech, Filkoska Jolanta, Gierwatowski Wiesław Janusz, Górski Marek Walerian, Goryszewska Bożena Janina, Kaźmierska Elżbieta Halina, Korbas Stefan Włodzimierz, Kozera Władysław Piotr, Krawczyk Dariusz Mirosław, Lewandowicz Stanisław Edward, Marczyk Andrzej, Michalak Józef, Miszkurka Daniela Kazimiera, Pawliński Andrzej Antoni, Ptaszyńska Barbara Bogusława, Ratyńska Jolanta, Ślany Lucyna Anna, Sosnowik Bęza Renata Aldona, Wardzyński Bogdan, Wróblewski Mariusz Józef, Zalewski Ryszard Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asekuro24 Sp. Z O.O., Turówka Stara − KRS 0000699692
 2. Klub Sportowy Warszawianka, Warszawa − KRS 0000021538
 3. Mar Oil Sp. Z O.O., Turówka Stara − KRS 0000480342
 4. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, Warszawa − KRS 0000039836
 5. Polski Bank Spółdzielczy W Wyszkowie, Wyszków − KRS 0000156687
 6. Przedsiębiorstwo Handlowe Stanbol-gum Lewandowicz Stanisław, Bożenna Sp. J., Piastów − KRS 0000045563
 7. Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Im. Tomasza Zana W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000065558
 8. Twigger S.A., Warszawa − KRS 0000055917
 9. Zakłady Samochodowe Jelcz S.A. Likwidacyjnej, Jelcz Laskowice − KRS 0000011030

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000072736
 2. Bank Spółdzielczy W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000117321
 3. Cech Rzemiosł Różnych W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000080841
 4. Fabryka Sprężyn Mazowianka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000537857
 5. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa − KRS 0000077462
 6. Inter - Vis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039533
 7. Piastowskie Towarzystwo Budowlane Sp. Z O.O., Piastów − KRS 0000120707
 8. Spółdzielnia Inwalidów Mazowianka, Warszawa − KRS 0000180961
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Brwinowie Z/s W Żółwinie, Żółwin − KRS 0000063690

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z realizacją inwestycji pod nazwą Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę kanalizacji sanitarnej Arynów, Królewiec i Wólka Mińska, przyjętej do realizacji w budżecie gminy na 2013 rok . Powyższy kredyt zostanie zaciągnięty w trybie przetargu nieograniczonego, przy ustalonych założeniach: 1)udzielenie kredytu w PLN; 2)okres kredytowania 2014 - 31.12.2020 r., maksymalny okres spłaty kredytu do 7 lat, począwszy od 2014 roku , datę 31.12.2020 r. uważa się za całkowitą spłatę zobowiązań kredytu; 3)Koszty obsługi kredytu stanowią: a)oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, 4)odsetki naliczane będą w okresach 1-miesięcznych, do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się ,że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni; 5)spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy; 6)karencja w spłacie kredytu będzie do dnia 30.11.2014 r.; 7)spłata kredytu następować będzie na koniec każdego roku w 7 rocznych ratach, 1-6 rata po 357 142,86 zł na 1 ratę; 7 rata w wysokości 357 142,84 zł, 8)uruchomienie środków nastąpi 7.10.2013r.; 9)ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31.12.2013 r.; 10)zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 5 150 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego
  w kwocie 5 150 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 3. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu Miastu Piastów kredytu bankowego do kwoty 500 000,00 złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego; rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. J. Lelewela w Piastowie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu Miastu Piastów kredytu bankowego do kwoty 500 000,00 złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego; rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. J. Lelewela w Piastowie
 4. Udzielenie Gminie Żabia Wola kredytu w wysokości 1.125.722,00 zł
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Żabia Wola kredytu długoterminowego (na okres 9 lat) w wysokości 1 125 722,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100). 2. Gmina przeznaczy kredyt na : spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 125 722,00 zł. Dostępność kredytu: 30.11.2012 r. transza w wysokości 1.125.722,00 zł. przelewem na rachunek bankowy Gminy Żabia Wola 61 8017 1012 0100 0649 2001 0001 3. Spłata kredytu nastąpi w 36 kwartalnych ratach kapitałowych: 2013 r. - 2019 r.- 28 rat w wysokości 30.000,00 zł każda, 2020 r. - 4 raty w wysokości 25.000,00 zł. każda, 2021 r. - 4 raty w wysokości 46.430,50 zł. każda. łącznie z odsetkami, 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału, z uwzględnieniem karencji do 30 marca 2013 r. Spłata odsetek należnych za 2012 r. nastąpi bez okresu karencji, w dniu 30.12.2012 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć: WIBOR 3 M z dnia 1 lipca 2012 r.; początek naliczania odsetek - 01.12.2012 r. oraz rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Wójta Żabiej Woli, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 6. Jeżeli bank będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu, będzie ona płatna przed otrzymaniem określonej transzy kredytu, proporcjonalnie do jej wysokości. 7. Zamawiający zastrzega sobie: 1) Wykonawca nie będzie żądał: opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2) zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 3) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 4) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 5) zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 6) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 9. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.zabiawola.pl następujące informacje: 1) uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zaciągnięcia kredytu, 2) opinie RIO: o możliwości spłaty kredytu, o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie Uchwały Budżetowej i deficycie na 2012 r. oraz prognozowanej łącznej kwoty długu 3) prognoza długu na lata kredytowania, 4) sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 r. 5) sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r. 6) budżet Gminy Żabia Wola na 2012 r. 7) sprawozdania za 2010 r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS. 8) sprawozdania za 2011 r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS. 9) sprawozdania za II kw. 2012 r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS 10) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 11) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 5. Udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Gzy, Gzy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 PLN ( słownie: siedemset tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
  Okres kredytowania od dnia 10 września 2012r. do 15 grudnia 2020r.
 6. Świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie przy ul. Staszica 1 w Pruszkowie.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Pruszków
  Świadczenie obsługi kasowo-bankowej w wynajętym przez Wykonawcę we własnym zakresie pomieszczeniu w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie przy ul. Staszica 1 w Pruszkowie w zakresie: a) przyjmowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, b) realizacji wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków, podatnikom objętych właściwością tut. Urzędu Skarbowego, których wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, c) przyjmowania innych należności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.627.270,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mszczonów oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.627.270,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mszczonów na 2011 rok oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  2. Okres kredytowania do 31.12.2018 r.

  3. Okres karencji w spłacie kredytu do 30.03.2016 r.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

  5. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu - 27.12.2011 r.

  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego.

  7. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych (w ostatnim dniu każdego kwartału) po okresie karencji.

  Terminy i wysokość spłat rat:

  31.03.2016 r. - 177.270,00 zł.

  30.06.2016 r. - 150.000,00 zł.

  30.09.2016 r. - 150.000,00 zł.

  31.12.2016 r. - 150.000,00 zł.

  31.03.2017 r. - 125.000,00 zł.

  30.06.2017 r. - 125.000,00 zł.

  30.09.2017 r. - 125.000,00 zł.

  31.12.2017 r. - 125.000,00 zł.

  31.03.2018 r. - 125.000,00 zł.

  30.06.2018 r. - 125.000,00 zł.

  30.09.2018 r. - 125.000,00 zł.

  31.12.2018 r. - 125.000,00 zł.

  8. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności.

  9. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcje trwania umowy kredytowej.

  10. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu.

  11. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu.

  12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

  13. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

  14. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWIZ.

  15. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty
 8. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.509.233,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
  Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1.509.233,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
 9. Przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie własnych środków na finansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Kutrzeby w Starych Babicach
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie własnych środków na finansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Kutrzeby w Starych Babicach na 10 lat oraz pół roku karencji
 10. Świadczenie usługi kasowo-bankowej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Pruszków
  Świadczenie usługi kasowo-bankowej w wynajętym przez Wykonawcę we własnym zakresie pomieszczeniu w siedzibie i w godzinach pracy urzędu Skarbowego w Pruszkowie przy ul Staszica 1.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.344.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
  a) Waluta kredytu: złoty polski (PLN).

  b) Okres spłaty - 6 lat, w tym okres karencji kapitału 3 lata.

  c) Spłata kapitału - w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

  d) Spłata odsetek - w ciągu 6 lat od dnia podpisania umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.

  e) Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1-miesięczny z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek, powiększoną o marżę wykonawcy podaną w ofercie.

  f) W przypadku braku danych dotyczących stawki WIBOR w dniu, w którym powinna być określona dla potrzeb niniejszego postępowania, obowiązuje stawka WIBOR z najbliższego dnia poprzedzającego, w którym stawka ta będzie dostępna.

  g) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

  h) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

  i) Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:

  - stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej,

  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku.

  j) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

  k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.

  m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  n) Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu.

  o) Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.