Kogo reprezentuje osoba

Pokorski Andrzej Ryszard

w KRS

Andrzej Ryszard Pokorski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Ryszard
Nazwisko:Pokorski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Raciąż (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bońkowski Wojciech, Błażkiewicz Tadeusz, Cienkuszewska Barbara, Cieślak Gabriela, Gad Teresa Henryka, Górczyńska Jadwiga Kazimiera, Gorzkiewicz Lucyna Balbina, Gułajski Eugeniusz, Hermanowska Janina Zdzisława, Jabłonowski Mirosław, Janiszewska Marianna Krystyna, Jaworski Jerzy, Kanowska Anna, Klejna Maciej, Kleniewska Barbara Walentyna, Komorowski Tomasz, Kuskowski Włodzimierz, Leszczyński Stanisław, Ludwiczak Anna, Ludwikowski Stanisław, Lutomirski Krzysztof Jerzy, Maziński Włodzimierz, Miklewski Kazimierz Bogdan, Mioduszewska Wiesława, Orzechowski Stanisław Jakub, Pniewski Piotr Janusz, Rajkowski Piotr, Ryziński Romuald Tomasz, Sadowska Teresa, Stawiński Stefan Adam, Stefański Szymon, Wawrowska Bożenna, Wszałkowska Maria Urszula, Włudarz Marzena Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Raciążu, Raciąż − KRS 0000125648
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Bądkowie, Bądkowo − KRS 0000512086
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Raciążu, Raciąż − KRS 0000024082
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Zgliczynie Glinkach, Zgliczyn Glinki − KRS 0000075160
 5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego W Ciechanowie, Pułtusk − KRS 0000019200
 6. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Siemiątkowie, Siemiątkowo − KRS 0000150471
 8. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej Ziemowit W Raciążu, Raciąż − KRS 0000132628
 9. Towarzystwo Rozwoju Gminy Radzanów, Radzanów − KRS 0000155255

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Raciąż − KRS 0000147568
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Mława − KRS 0000039524
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szreńsku, Szreńsk − KRS 0000203803
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Raciążu, Raciąż − KRS 0000171462
 5. Spółdzielnia Mleczarska W Gąsocinie, Gąsocin − KRS 0000169776
 6. Zakład Mleczarski Polmlek Mława Sp. Z O.O., Mława − KRS 0000038851

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok
  Zamawiający: Gmina Szreńsk, Szreńsk
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł na
  sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok” związanego z: 1 dofinansowaniem następujących zadań inwestycyjnych: -przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Pączkowo do
  drogi Zgliczyn-Glinki -300 000,00 zł -przebudowa dróg gminnych - 82 835,00 zł, -budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku - 100 000,00 zł 2. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 517
  165,00 zł Łączne nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 1 067 000,00 zł w tym środki własne 584 165,00zł oraz środki z kredytu 482 835,00 zł. Udział środków zewnętrznych,
  tj. kredytowych stanowi 45,3 % ogólnej kwoty kosztów inwestycyjnych. Okres kredytowania ustala się na lata 2017-2027. 3. Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych płatnych do
  ostatniego dnia m-ca , począwszy od dnia 31.01.2018r. w następujących kwotach: 2018 rok – 100 000,00 zł; 2019 rok – 100 000,00 zł; 2020 rok – 100 000,00 zł; 2021 rok – 100 000,00 zł; 2022 rok
  – 100 000,00 zł; 2023 rok – 100 000,00 zł; 2024 rok – 100 000,00 zł; 2025 rok – 100 000,00zł; 2026 rok – 100 000,00zł; 2027 rok – 100 000,00zł. 4. Spłata odsetek w latach 2017-2027 od
  wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych. 5. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc, następować będzie w okresach miesięcznych do 27-ego dnia każdego miesiąca , na
  podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12-tym dniu każdego następującego miesiąca – bez obciążeń Zamawiającego kosztami.
  6. W przypadku gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną
  łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem spłat rat kapitałowych”. 7. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M plus stałą marżę
  banku. 8. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/366. 9. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o
  stawkę WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o niezmienną marżę banku. 10. Za pierwszy okres odsetkowy, tj. od dnia wykorzystania kredytu
  przyjmuje się oprocentowanie równe sumie stawki WIBOR 3M ustalonej na dwa dni przed wykorzystaniem kredytu bądź jego transzy i marży banku ustalonej w przedłożonej ofercie. 11. Bank postawi
  kredyt do dyspozycji zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do
  31.12.2017r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia
  dodatkowych prowizji i opłat. 13. Zamówienie nie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych(GPA). 14. W uzasadnionych sytuacją Zamawiającego przypadkach, strony
  przewidują możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu maksymalnie o kolejne 36 miesięcy. W tym przypadku strony bez kosztów obciążających zamawiającego dokonują zmian „harmonogramu
  spłat rat kapitałowych” oraz ponownego przeliczenia równych, kolejnych rat liczonych od kwoty kredytu pozostałego do spłaty. 15. Zatrudnienie osób na umowę o pracę; 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a
  ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, będzie realizowane
  przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.)tj. na stanowisku pracy ds. obsługikredytu oraz kontaktów z zamawiającym zgodnie z oświadczeniem złożonym do oferty. 2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez
  Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a) żądać od Wykonawca przedłożenia w wyznaczonym terminie
  Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób/osoby wykonujących czynności, b) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach
  dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c) przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń odnośnie
  faktu i podstaw ich zatrudnienia, d) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób
  zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), e) wezwać
  Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające go opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, f) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie Zamawiającemu
  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
  zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 3) Sankcje z tytułu
  niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) W przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił
  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 PLN. W przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wymaga się aby warunek
  ten został spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Siemiątkowo na rok 2014 Nr XXVII.46.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013 r.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1300000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Siemiątkowo Nr XXVII.46.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013 r.
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 602.229 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
  Zamawiający: Gmina Radzanów, Radzanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 602.229zł (słownie: sześćset dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych), CPV 66113000 - 5, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu.
  1.Okres kredytowania ustala się na lata 2012-2013.
  2.Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od dnia 31.03.2013r w następujących transzach i kwotach:
  31.03.2013 rok - 150.000 zł,
  30.06.2013 rok - 150.000 zł,
  30.09.2013 rok - 150.000 zł,
  31.12.2013 rok - 152.229 zł.
  3.Spłata odsetek w latach 2012-2013 od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach kwartalnych . Przyjmuje się następujące terminy kwartałów:
  - I kw. 31.III
  - II kw. 30.VI
  - III kw. 30.IX
  - IV kw. 31.XII
  4.Spłata odsetek w roku 2012 od wykorzystanego kredytu (tj. od dnia wykorzystania kredytu do końca IV kwartału) nastąpi w dniu 31.XII.
  5.Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę bazową WIBOR 3M plus stałą marżę banku,
  6.Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/366.
  7.Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o niezmienną marżę banku.
  8.Za pierwszy okres odsetkowy, tj. od dnia wykorzystania kredytu do końca IV kwartału przyjmuje się oprocentowanie równe sumie stawki WIBOR 3M ustalonej na dwa dni przed wykorzystaniem kredytu bądź jego transzy i marży banku ustalonej w przedłożonej ofercie.
  9.Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na umowie kredytowej oraz na deklaracji wekslowej ze wskazaniem iż złożony podpis skarbnika Gminy Radzanów stanowi wyłącznie kontrasygnatę dokonaną w trybie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 262 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  10.Zamawiający nie podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Formę zabezpieczenia, określiła Rada Gminy Radzanów i jest nią weksel in blanco.
  11.Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31 grudnia 2012r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
  12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 890 000,00 zł. na sfinansowanee planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyne: 1.Przebudowa ulicy 600-lecia Szreńska w miejscowości Szreńsk na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 1906 - 230 000,00 zł. 2. Budowa chodników w miejscowości Rochnia -100 000,00 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 Odcinek 0+000,00 do km 0+715,00 -120 000,00 zł. 4. Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze.
  Zamawiający: Gmina Szreńsk, Szreńsk
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 890 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa ulicy 600-lecia Szreńska w miejscowości Szreńsk na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 1906 - 230 000,00 zł. 2. Budowa chodników w miejscowości Rochnia - 100000000 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce Nr 107 Odcinek 0+000,00 do km 0+715,00 -120000000 zł. 4. Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze...
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 977000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Siemiątkowo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 977000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Siemiątkowo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z uchwałą Nr V/10/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokosci 458 764,00zł. z przeznaczeniem na;Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
  Zamawiający: Gmina Szreńsk, Szreńsk
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 458 764,00zł z przeznaczeniem na;
  Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn:
  1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki-Ługi-100 000,00zł.
  2. Budowa chodników w Szreńsku-103 315,00zł. 3.Rozbudowa budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Proszkowie- dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej 113 680,00zł. 4. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach-141 769.00zł.