Kogo reprezentuje osoba

Poliński Zenon Józef

w KRS

Zenon Józef Poliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zenon
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Poliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Łojewo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poliński Kacper, Strzelecka Liliana Monika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dombek Jan Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poliński Kacper, Strzelecka Liliana Monika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dombek Jan Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polińska Mariola Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrokag Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000403953
 2. Darrol Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000516351
 3. Frigo Star Transport Spedition Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000509737
 4. Gospodarstwo Rolne Jadowniki Sp. Z O.O., Jadowniki Rycerskie − KRS 0000099913
 5. Gospodarstwo Rolne Magnum Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000512780
 6. Gospodarstwo Rolne Sielec Sp. Z O.O., Wiśniewko − KRS 0000581591
 7. Ima Polska S.A., Murowana Goślina − KRS 0000566925
 8. Interdan Sp. Z O.O., Wierzbiczany − KRS 0000605372
 9. Interdan Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Dąbrowa Biskupia − KRS 0000676334
 10. Magnum - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - W. Czajka i D. Kaźmierczak Sp. J., Żnin − KRS 0000353427
 11. Mech-masz Szczeciński Sp. Z O.O., Jaroszewo − KRS 0000109651
 12. Transpol Lider Sp. Z O.O., Łojewo − KRS 0000593078
 13. Transpol Lider Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łojewo − KRS 0000597633
 14. Transpol Property Sp. Z O.O., Łojewo − KRS 0000652839
 15. Transpol Property Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łojewo − KRS 0000671381
 16. Transpol-m Sp. Z O.O., Łojewo − KRS 0000298671

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agro - Gr Sp. Z O.O., Grabowiec − KRS 0000452201
 2. Ima Polska Sp. Z O.O., Murowana Goślina − KRS 0000364227
 3. Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne Bio - Win S.A., Warszawa − KRS 0000019412

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski, realizacja od km 0+740 do km 1+080
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski, realizacja od km 0+740 do km 1+080 obejmującego następujący zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, zagęszczenie impulsowe korpusu wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału metodą wgłębnego mieszania gruntu na długości 340 m, wykonanie pasa technologicznego na koronie wału, wykonanie słupków kilometrażowych w postaci wkopanych płyt betonowych z podanym kilometrem (co 0,5 km), Zastosowane materiały winny posiadać wymagane parametry techniczne przewidziane dla technologii wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej wału metodą wgłębnego mieszania gruntu. Minimalne parametry wytrzymałościowe i filtracyjne wykonanej przesłony są następujące: - współczynnik filtracji k ≤ 1 · 10ˉ7 m/s, - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Rp ≥ 0,5 MPa, - efektywna grubość przesłony powinna wynosić min. 50 cm. Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca uzgodni z Zarządcą/Zarządcami dróg warunki dopuszczenia pojazdów transportujących masy ziemne do ruchu po drogach. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami służącymi wykonawcy przy realizacji Zadania na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy będą usuwane na bieżąco i na koszt wykonawcy. Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ) gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. Koszt wszystkich czynności związanych z kontrolą jakości robót wykonawca uwzględni w cenie oferty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. Bydgoski, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie realizowanego odcinka, Przedmiar robót (od km 0+740 do km 1+080), które stanowią załącznik nr 1 do zaproszenia. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. 3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 , z późn. zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 , z późn. zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 , z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości iż, prowadzenie robót odbywać się będzie w okresie późnojesiennym w warunkach trudnych spowodowanych niskimi temperaturami otoczenia, występowanie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu), a także możliwością wystąpienia warunków zimowych znacznie utrudniających prowadzenie prac na budowie. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 , z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 , z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). W przypadku wystąpienia zjawiska powodzi na rzece Wiśle w trakcie trwania realizacji inwestycji, wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu robót i wału przeciwpowodziowego objętego przebudową, celem zabezpieczenia obszaru chronionego przed powodzią. Zamawiający posiada środki finansowe na realizację inwestycji i zapłatę za wykonane roboty tylko w 2016r. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ) tj. : 1) wykonywania robót ziemnych metodą mechaniczną, (Operator, kierowca sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia); 2) wykonywania robót ziemnych metodą ręczną, (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych). Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez niego lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz okresu zatrudnienia wynikającego z tych umów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania kopii umów o pracę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia. Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie naliczeniem kar umownych szczegółowo określonych we wzorze umowy. Udział podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych
 2. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część pierwsza realizacja od km 0+000 do km 0+740.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część pierwsza realizacja od km 0+000 do km 0+740, którego celem jest zabezpieczenia korpusu wału przed filtracją na długości 740 m od km 0+000 do km 0+740, obejmującego następujący zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, zagęszczenie impulsowe korpusu wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału metodą wgłębnego mieszania gruntu na długości 650 m oraz ze stalowej ścianki szczelnej na długości 90m, wykonanie pasa technologicznego na koronie wału, remont przejazdu wałowego, wykonanie słupków kilometrażowych w postaci wkopanych płyt betonowych z podanym kilometrem (co 0,5 km), montaż szlabanu na koronie wału w km 0+000, zabezpieczającego przed samowolnym przejazdem przez wał oraz dwóch pachołków uchylnych, wykonanie reperu ziemnego. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane parametry techniczne przewidziane dla technologii wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej wału metodą wgłębnego mieszania gruntu. Minimalne parametry wytrzymałościowe i filtracyjne wykonanej przesłony są następujące: - współczynnik filtracji k ≤ 1 · 10ˉ7 m/s, - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Rp ≥ 0,5 MPa, - efektywna grubość przesłony powinna wynosić min. 50 cm. Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca uzgodni z Zarządcą/Zarządcami dróg warunki dopuszczenia pojazdów transportujących masy ziemne do ruchu po drogach. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami służącymi wykonawcy przy realizacji Zadania na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy będą usuwane na bieżąco i na koszt wykonawcy. Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ) gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. Koszt wszystkich czynności związanych z kontrolą jakości robót wykonawca uwzględni w cenie oferty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa pn.: .: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 0+740 gmina Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. Bydgoski, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót (0+000 – 0+740), które stanowią załączniki nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. 3. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości iż, prowadzenie robót odbywać się będzie w okresie późnojesiennym w warunkach trudnych spowodowanych niskimi temperaturami otoczenia, występowanie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu), a także możliwością wystąpienia warunków zimowych znacznie utrudniających prowadzenie prac na budowie. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). W przypadku wystąpienia zjawiska powodzi na rzece Wiśle w trakcie trwania realizacji inwestycji, wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu robót i wału przeciwpowodziowego objętego przebudową, celem zabezpieczenia obszaru chronionego przed powodzią. Zamawiający posiada środki finansowe na realizację inwestycji i zapłatę za wykonane roboty tylko w 2016r. Zamawiający jest w trakcie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem lub równoważny pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ) tj. : 1) wykonywania robót ziemnych metodą mechaniczną (Operator, kierowca sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia) 2) wykonywania robót ziemnych metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych) Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez niego lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz okresu zatrudnienia wynikającego z tych umów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania kopii umów o pracę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia. Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie naliczeniem kar umownych szczegółowo określonych we wzorze umowy.

Inne osoby dla Poliński (32 osoby):