Kogo reprezentuje osoba

Poniatowska Barbara

w KRS

Barbara Poniatowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Poniatowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:56 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cel Janusz, Kiejda Zenon, Poniatowski Arkadiusz August, Poźniak Janusz Mieczysław, Rybski Andrzej, Wiśniewski Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hoplit Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Olsztyn − KRS 0000447959
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-budowlane Sanbud Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000070880
 3. Wytwórnia Wód Aquanova Sp. Z O.O., Ostrzeszewo − KRS 0000571218

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arpol Metale Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000568233
 2. Artel W.p. Ziółkowscy Sp. J., Olsztyn − KRS 0000100254
 3. Investeam Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000579539
 4. Jaki Sp. Z O.O., Dąbrówno − KRS 0000461486
 5. Kruszmet Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000602385
 6. Mirpol Platinum Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000480534
 7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mostów i Robót Inżynieryjnych Budromost Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Górka − KRS 0000035295
 8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000046798

Powiązane przetargi (56 szt.):
 1. Budowa kolektora deszczowego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowie kolektora deszczowego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie” w ramach zadania budżetowego: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna 2.Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) tyczenie i palikowanie trasy sieci wraz z uzbrojeniem i układem podczyszczającym 2) wykonanie robót ziemnych, 3) montaż kanałów sieci kanalizacji deszczowej, 4) montaż uzbrojenia, 5) montaż układu podczyszczającego, 6) wykonanie wylotu do istniejącego rowu wraz z jego odmuleniem i umocnieniem skarp i podstawy rowu, 7) przeprowadzenie wymaganych prób i badań UWAGA: 1) Z zakresu zamówienia zostaje wyłączona wycinka drzew, którą Zamawiający wykonał we własnym zakresie. Usuniecie karp leży po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje płatność w dwóch ratach zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym: - rata I płatna w 2017r. - do kwoty 350.000 PLN - rata II płatna w 2018r. - pozostała wartość - po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze robót. 3.Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy – opracowaną przez Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak, ul. Przemysłowa 14, 11-034 Stawiguda. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki nr 4 do SIWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzą: 1) Projekt budowlany, 2) Projekt zagospodarowania terenu, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) Przedmiary robót stanowiące element pomocniczy do wyceny robót. 5) Decyzja Nr- II – 605/2016
 2. I­ETAP PRZEBUDOWY ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B W OLSZTYNIE
  Zamawiający: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem
  zamówienia jest I­etap przebudowy alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w
  Olsztynie. Przedmiotowy teren znajduje się na działce nr 1/1 i 1/2 obr. 14 w Olsztynie. Zakres rzeczowy
  I­etapu obejmuje zasięg odcinka 0 ­ 383,02 mb. wg projektu budowlanego w zakresie: ­ rozebranie
  istniejących chodników z płytek betonowych, ­ rozebranie obrzeży chodnikowych i krawężników
  drogowych, ­ częściowe przełożenie chodnika z polbruku, ­ wykonanie frezowani i wyrównania
  nawierzchni asfaltowej na alei głównej, ­ ułożenie obrzeży betonowych i krawężników betonowych, ­
  wykonanie chodników z polbruku, ­ wykonanie nawierzchni asfaltowej, ­ demontaż istniejących słupów
  oświetlenia zewnętrznego i słupa żelbetonowego, ­ wykonanie zewnętrznego oświetlenia wzdłuż alei
  głównej. ­ przebudowa i wypoziomowanie kratek ściekowych na kanalizacji deszczowej, ­ przełożenie
  istniejącego cieku deszczowego w kwaterze grzebalnej 17B.
 3. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza – etap II i III
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem
  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: ­ rozbiórce nawierzchni z płytek chodnikowych, ­ wykonaniu koryta, ­ podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ­
  ułożeniu nowej nawierzchni ­ wykonanie terenów zieleni
 4. Budowa ulicy Lawendowej w Olsztynie – Zadanie I
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Lawendowej w Olsztynie – Zadanie I (odcinek od istniejącej ulicy na wysokości nieruchomości nr 17 do placu manewrowego między budynkami nr 33 i 37).
 5. Przebudowa drogi gminnej Krutyń-Gałkowo (na odcinku w m. Krutyń)
  Zamawiający: Gmina Piecki, Piecki
  Zadanie obejmuje a) budowę nawierzchni z kostek betonowych brukowych na długości 580 m drogi gminnej (od wjazdu na działkę nr 70, dalej przez działkę nr 69) o szerokości 5.00 m na długości większości odcinka, miejscami zwężanej do 4.50 i 3.50 m. Odcinek drogi gminnej o długości 67.50 (długość kwalifikowalna: 64.00 m) liczony od zjazdu na działkę nr 70 projektuje się jako drogę jednokierunkową; b) budowę drogi wewnętrznej o długości całkowitej 40.60 m od zjazdu z drogi powiatowej do połączenia z drogą gminną (część kwalifikowalna: 38.00 m, położona na działce 71) projektowana jest z kostki betonowej brukowej o szerokość 5.50 m; c) budowę przy drodze gminnej 13 miejsc postojowych w układzie prostopadłym; d) wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych na końcowych 246.00 m drogi gminnej, a dla pozostałej części drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej odprowadzenie wody opadowej do gruntu z wykonaniem retencji wgłębnej; e) likwidację kolizji zgodnie z warunkami technicznymi gestorów: • wg - ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie - likwidację słupa kolidującego z projektowaną jezdnią i budową nowego wirowego typu E-10.5/10 z przełożeniem istniejących przewodów napowietrznych oraz częściowo wykonaniem nowych, - wykonanie-ułożenie rur ochronnych dwudzielnych na odcinkach kabli przebiegających pod proj. jezdnią oraz rur zapasowych zgodnie z warunkami. • wg - ORANGE POLSKA SA - ułożenie rury zapasowej na całej długości położonego w jezdni kabla teletechnicznego, - w miejscach skrzyżowań i pod zjazdami ułożenie rur ochronnych dwudzielnych. Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji projektowej składającej się z : 1. Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy drogi gminnej Krutyń-Gałkowo (na odcinku w m. Krutyń) na działce nr. 63/1, 69, 70, 71, 94, 101, 112, 119 178/2 obręb Krutyń gmina Piecki opracowanego przez Apogeum Sp. z o.o. ul. Korotyńskiego 23 lok. 66 02-123 Warszawa, 2. Przedmiaru robót, 3. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji o Pozwoleniu na budowę Nr 169/2016/Pki z 10.05.2016 r. Zamawiający informuje, że: 1. Zamawiający powoła Inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym udzieli pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami oddzielnie zawartej umowy. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy udziale środków z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 3. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. 4. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 5. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 6. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. 7. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 8. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 9. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji technicznej. 10. Wykonawca wyceniając prace winien uwzględnić zapisy dołączonego do SIWZ projektu stałej organizacji ruchu. 11. Wymagania dotyczące robót: • wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; • roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, SST oraz wymogami niniejszej SIWZ; • użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 13. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 14. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 15. Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić, dojazdy i dojścia do posesji przy przebudowywanych drogach dla mieszkańców i służb ratowniczych. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie oraz w trakcie realizacji prac specyfikę m. Krutyń, a zwłaszcza konieczność takiej organizacji robót, aby w możliwie minimalnym stopniu utrudnić ruch turystyczny w okresie letnim. 16. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie dróg objazdowych i tymczasowych dojazdów dopuszczonych do ruchu na czas prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 17. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej. 18. Wykonawca (o ile zajdzie konieczność) na własny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiającym oraz zarządcami dróg wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasową organizację ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ją, przywracając tereny do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 19. Zamawiający wymaga aby nawierzchnia przewidziana do ułożenia, wykonana została z kostki bezfazowej. 20. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie dokumenty, dotyczące Zamówienia, niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy (dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, atesty itp.). W ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej. 21. Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana do akceptacji Inspektora (Inspektorów) w 1 egz. wersji papierowej. 22. Dokumentacja powykonawcza, musi zawierać co najmniej: • oświadczenie Kierownika Budowy, • kopię Dziennika Budowy, • kopię księgi obmiaru lub kart obmiaru, • kopię dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji, • kopię kart nadzoru autorskiego, gdy wystąpią zmiany, • protokoły odbioru robót i częściowego odbioru zwłaszcza dla robót podlegających zakryciu, • protokoły z badań i oznaczeń laboratoryjnych, • kopię zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu wniosków o zatwierdzenie materiałów, • karty przekazania materiałów z rozbiórki, • karty przekazania odpadów lub utylizacji, • inwentaryzację geodezyjną. 23. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora (Inspektorów), Wykonawca wykona dodatkowo: • 2 kopie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej + w inwentaryzacja geodezyjna formie cyfrowej na płytach cd lub dvd w formacie PDF, • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie i ilości określonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Mrągowie. 24. Okres Zgłaszania Wad wynosi co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru robót i równy jest okresowi rękojmi i gwarancji. 25. Zamawiający informuje, że korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatne. Konieczność naliczania oraz wysokość wyżej wymienionych opłat wynika z zapisów ustawy z dnia 05.06.2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 897). 26. Przedmiot zamówienia jest zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy: • wszystkie przejścia i przejazdy będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i nie będą stanowić barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. • dokumentacja została wykonana zgodnie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 27. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego oraz wykonujące prace fizyczne – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp, 28. Wykonawca aby udokumentować zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swojego i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 29. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 30. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny - Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 31. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • kara umowna: 500,00zł za dopuszczenie do wykonywania prac określonych w pkt.27 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, • kara umowna: 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 28. • kara umowna: 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
 6. Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  1. Zakres zamówienia obejmuje: a) Branża drogowa: przebudowa ulic Sienkiewicza i Plutonowa obejmująca roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulic z mieszanki mineralno-bitumicznej – około 3370 m2, w obramowaniu z krawężników betonowych – około 1620 m; budowa zjazdów, miejsc postojowych i chodników z kostki brukowej betonowej – około 4030 m2 w obramowaniu z obrzeży betonowych – około 1197 m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zieleńców – ok. 1070 m2 b) Kanalizacja deszczowa: demontaż kolektora śr 200-400mm – około 305 m, demontaż studni rewizyjnych – 12 szt, demontaż wpustów – 7 szt, budowa kolektora deszczowego śr. 200-400mm (około 681 m) z studniami rewizyjnymi (24 szt.) i wpustami z kręgów betonowych (30 szt.) c) Oświetlenie uliczne: demontaż linii napowietrznej – około 443 m, demontaż opraw sodowych z wysięgnikami – 13 szt, demontaż słupów oświetleniowych – 4 szt., montaż opraw z panelem LED – 9 szt, budowa linii kablowej –około 728 m, budowa latarni na słupach aluminiowych, oprawa z panelem LED – 20 szt. d) Sieć ciepłownicza: demontaż sieci (2c125, 2c250) – około 264 m, demontaż komór ciepłowniczych – 3 szt. e) Sieć gazowa: demontaż sieci (rury śr. 50-125mm) – około 630 m UWAGI: a) Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę. b) Dokumentacja projektowa przewiduje również przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej w zakresie: • Kanalizacja sanitarna: demontaż sieci śr 150-250 mm – ok. 565m, demontaż studni rewizyjnych – 20 szt, budowa kolektora sanitarnego z rur śr 150-250mm – ok. 492 m z studniami rewizyjnymi – 24 szt. • Sieć wodociągowa: demontaż sieci śr 50-150mm – ok. 695 m, budowa sieci wodociągowej (śr 40-110 mm) z armaturą – ok. 678 m Powyższy zakres realizowany będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrągowie. Wykonawca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do przedstawienia uzgodnionego ze ZWiK sp. z o.o. harmonogramu robót.
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia w zakresie przebudowy przepustu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia
  w zakresie przebudowy przepustu” na odcinku o długości ok. 0,220 km. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Światki, na działkach o nr 365 i 644 w obrębie Kalisty.

  Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:
  • rozbiórkę nawierzchni i warstw podbudowy drogi o szerokości 5-5,2 m na długości ok. 220 mb,
  • wykonanie korytowania,
  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych:
  - warstwy ścieralnej gr 4 cm z SMA
  - warstwy wiążącej gr 5 cm z betonu asfaltowego
  - warstwy podbudowy gr 7 cm z betonu asfaltowego
  - warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr 20 cm
  - warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cem. o Rm=2,5 Mpa gr 20 cm
  - warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% gr 40 cm.
  • wykonanie poboczy szerokości 1,5m,
  • przebudowę przepustu drogowego kamiennego na przepust stalowy fi 100,
  • budowę zjazdu,
  • budowę przepustu pod zjazdem,
  • montaż urządzeń BRD, tj. barier energochłonnych o łącznej długości 128mb,
  • profilowanie rowów,
  • humusowanie skarp.

  Przebudowa jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan drogi oraz zawalenie się istniejącego przepustu pod drogą. W wyniku awarii przepustu powstały zastoiska wody, które wywierają negatywny wpływ na stan infrastruktury drogowej.

  Szczegółowy zakres zawiera załączona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/Aktualne do progów UE/Roboty budowlane. Oryginały dokumentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 8.  Remont chodnika przy ul. Klonowej w Olsztynie – etap V
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  W ramach ww.
  zamówienia, planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję
  chodnika, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nawierzchni chodnika i
  wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni około 260 m2,
  ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi.
 9. Przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach
  Zamawiający: Gmina Sorkwity, Sorkwity
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach obejmująca: - przebudowę ulicy Jeziornej na odcinku 220.00 m z wykonaniem wjazdów na posesję, schodów terenowych do posesji oraz budowę zatoki parkingowej na 6 stanowisk postojowych; - przebudowę kabla energetycznego; - budowę kanalizacji deszczowej - zakres obejmuje teren działek nr ew. 355, 360/1 ob. Warpuny.
 10. Budowa drogi - ulicy Złotej na odcinku skrzyżowania od ul. Srebrnej do ul. 17D20 Osiedle Kortowo - Sady w Olsztynie – ETAP I.
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi - ulicy Złotej na odcinku skrzyżowania od ul. Srebrnej do ul. 17D20 Osiedle Kortowo - Sady w Olsztynie – ETAP I /CPV: 45230000-8/.
  2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi objętej przedmiotem zamówienia: - kategoria drogi – droga gminna, - klasa drogi – D, - szerokość pasa ruchu – 3,0 m, - szerokość jezdni – 6,0 m, - ilość pasów ruchu – 2, - obciążenie ruchem – KR2.
  3. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: a) roboty drogowe, b) roboty budowlane związane z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i cieplnej, c) roboty budowlane związane z oświetleniem ulicznym.
  4. Zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje również: a) wykonanie robót
  przygotowawczych, b) wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją
  projektową oraz innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
  c) uporządkowanie terenu budowy.
  5. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany opracowany w maju 2016r. przez Zespół Usług Projektowo - Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. pn. „Budowa drogi – ulicy Złotej na odcinku skrzyżowania od ul. Srebrnej do ul. 17D20 Osiedle Kortowo- Sady w Olsztynie – ETAP I”, zatwierdzony decyzją Prezydenta Olsztyna Nr II-313/2016 z dnia 07.07.2016 r. znak: RMB. 6740.403.2016 stanowiącą załącznik do SIWZ.
 11. Remont ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie ­ etap I i II
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont ul. Zyndarma z Maszkowic w Olsztynie­ etap I i II Zakres robót obejmuje: ­ rozbiórkę istniejącej
  nawierzchni jezdni z brukowca, ­ rozbiórkę nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej i trylinki, ­
  rozbiórkę nawierzchni parkingu z trylinki, ­ rozbiórkę nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej i
  płytek betonowych, ­ wykonanie korytowania pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, parkingu i chodników, ­
  ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, ­ ustawienie obrzeży
  betonowych 8x30 cm, ­ profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, ­ wykonanie nawierzchni jezdni z
  brukowca (z rozbiórki) ­ wykonanie nawierzchni zjazdów z płytek betonowych 20x20x8 cm ­ wykonanie
  nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej cięto­łupanej szarej gr. 16 cm ­ wykonanie nawierzchni parkingu z
  kostki kamiennej rzędowej 12/14 ­ wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych 20x20x8 cm.
 12. Przebudowa ulicy Tetmajera i ulicy Klonowej w Szczytnie - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Miejska Szczytno, Szczytno
  1) Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych etapu I w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową, na odcinkach: a) ul. Tetmajera - od. ul. Korczaka do ul. Kajki (km 0 + 192 do km 0 + 406), długość 215,0 m, b) ul. Klonowa - cała, długość 89,0 m. 2) W zakres robót wchodzi: a) branża drogowa: wykonanie jezdni , zatok postojowych, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej; b) branża sanitarna: budowa wpustów deszczowych z przykanalikami, wymiana przyłączy wodociągowych; c) branża elektryczna: usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego; d) branża gazowa: przebudowa odcinka sieci gazowej n.c. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do umowy; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 3 do umowy
 13. Remont chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie ­ ETAP III i IV.
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie ­ ETAP III i IV Zakres robót obejmuje w szczególności:
  Rozbiórka starych chodników Wykonanie nowej nawierzchni chodników Regulacja pionowa studni, włazów,
  zaworów, itp. Przebudowa zjazdów indywidualnych Wymiana krawężników betonowych na nowe Wymiana
  obrzeży betonowych na nowe.
 14. Remont chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie ­ Etap II
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie ­ Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: wymianę
  nawierzchni chodników i zjazdów wymianę krawężników betonowych uzupełnienie ubytków w jezdni przy
  projektowanych krawężnikach ułożenie przed przejściami dla pieszych płytek fakturowanych.
 15. Remont nawierzchni ulic wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową w miejscowości Łukta
  Zamawiający: Gmina Łukta, Łukta
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont nawierzchni ulic wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową w miejscowości Łukta 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań: Zadanie nr 1 - Remont sieci kanalizacji deszczowej ul. Warszawskiej, ul. Warmińskiej w Łukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 531, Zadanie nr 2 - Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. Warmińskiej - od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawska łącznie ze skrzyżowaniami) w miejscowości Łukta, Zadanie nr 3 - Remont ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Słonecznej i Zagrodowej w miejscowości Łukta. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Zadanie nr 1 Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje: - wykonanie kanałów z rur PEHD DN 300 mm (Ø 341 mm) o łącznej długości L = 233 m, - wykonanie kanałów z rur PP Ø 160 mm o łącznej długości L = 57,5 m, - betonowe studnie rewizyjne DN 1200 mm - 12 kpl, - wpusty deszczowe DN 500 mm - 19 kpl. Remontowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do wybudowanej sieci w ul. Ostródzkiej. Zadanie nr 2 Remont części ul. Warmińskiej obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - wymiana krawężników i obrzeży betonowych, - wymiana nawierzchni zjazdów wraz z podbudową, - wymiana nawierzchni chodników wraz z podbudową o zmiennej szerokości od 2,00 m do 5,60 m, - wykonanie warstwy wyrównawczej (gr. zmienna), wiążącej (gr. 7 cm) i ścieralnej (gr. 4 cm) na projektowanym odcinku o zmiennej szerokości jezdni od 6,20 m do 8,60 m, - zmiana geometrii skrzyżowania ul. Warmińskiej z ul. Mazurską (likwidacja wysepki), - montaż oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Zadanie nr 3 Remont ul. Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Słonecznej i ul. Zagrodowej obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni związaną z przebudową skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Zagrodowej, - wykonanie podbudowy chodników, zjazdów i jezdni (ul. Słoneczna i ul. Zagrodowa), - montaż krawężników i obrzeży (ul. Słoneczna i ul. Zagrodowa), - wykonanie warstwy wiążącej o gr. 5 cm i ścieralnej o gr. 3 cm (ul. Słoneczna i ul. Zagrodowa) o zmiennej szerokości jezdni od 3,50 m do 6,50 m, - wykonanie nawierzchni chodników (ul. Słoneczna i ul. Zagrodowa) o szerokości 1,90 m, - wymiana krawężników i obrzeży betonowych (ul. Warszawska), - wymiana nawierzchni zjazdów wraz z podbudową (ul. Warszawska), - wymiana nawierzchni chodników wraz z podbudową o zmiennej szerokości od 1,40 m do 2,00 m, - wykonanie warstwy wyrównawczej (gr. zmienna), wiążącej (gr. 5 cm) i ścieralnej (gr. 3 cm) na ul. Warszawskiej o szerokości jezdni od 5,00 m, - montaż oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 4. Szczegółowy opis zakres przedmiotu zamówienia określa: Zadanie nr 1: 1. projekt budowlany (ul. Warszawska), zatwierdzony Decyzją nr 51/2016 z dnia 02.03.2016 r - załącznik nr 9, 2. projekt budowlany (ul. Warmińska), zatwierdzony Decyzją nr Łuk/052/16 z dnia 22.03.2016 r - załącznik nr 10, 3. przedmiar robót - załącznik nr 11, 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 12. Zadanie nr 2: 1. projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 13, 2. projekt stałej organizacji ruchu - załącznik nr 14, 3. przedmiar robót - załącznik nr 15, 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 16. Zadanie nr 3: 1. projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 17, 2. projekt stałej organizacji ruchu - załącznik nr 18, 3. przedmiar robót - załącznik nr 19, 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 20.
 16. budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie - etap I zadanie 2
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie - etap I zadanie 2 - odcinek od ulicy Leśnej do Hm 3+55,25. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w rozdziale III SIWZ w oparciu o dokumentację projektową pn.: Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie - etap I. Odcinek od ulicy Leśnej do Hm 3 + 55,25 opracowaną przez ZUPIB Zespół Usług Projektowych Olsztyn, zatwierdzoną decyzją Nr II-91 2015 - pozwoleniem na budowę z dnia 11 marca 2015 r. wydanym przez Prezydenta Olsztyna, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 17. Remont chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie ­ etap 9 i 10
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie etap 9 i 10 Zakres robót obejmuje w
  szczególności: ­ rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35x5cm, 50x50x7cm ­
  rozbiórkę opasek z płytek betonowych 50x50x7cm ­ rozbiórkę krawężników betonowych wraz z ławą
  betonową z oporem ­ rozbiórkę obrzeży betonowych ­ wykonanie koryta pod konstrukcję chodników ­
  wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża ­ ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z
  oporem ­ ustawienie obrzeży chodnikowych ­ ułożenie warstw konstrukcyjnych chodników ­ uzupełnienie
  szczelin między nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem masą zalewową ­ odtworzenie trawników w obrębie
  remontowanego chodnika ­ regulację pionową studni i zaworów do poziomu projektowanej nawierzchni
 18. Remont chodnika przy ul. Klonowej w Olsztynie ­ etap II i III
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont nawierzchni chodnika przy ul. Klonowej w Olsztynie ­ Etap II i III Zakres robót obejmuje w
  szczególności: ­ Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów ­ Wymianę krawężników betonowych ­
  Uzupełnienie ubytków w jezdni przy projektowanych krawężnikach
 19. Przebudowa ul. Krokusowej w miejscowości Nikielkowo
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ul. Krokusowej w miejscowości Nikielkowo (dz. nr 129, obręb 19 Nikielkowo) w zakresie nawierzchni tymczasowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Usługi Projektowe Zbigniew Koper oraz zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowej w Olsztynie pismem nr BI-II.6743.4.19.2016.JJ16 z dnia 4 lutego 2016 roku. Zakres zamówienia obejmuje odcinek projektowanej drogi od początku opracowania - km 0+000,00 do km 0+298,00
 20. Remont chodnika przy ul. Wańkowicza (przy Biedronce) w Olsztynie - Etap I
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Wańkowicza (przy Biedronce)
  w Olsztynie - Etap I
 21. Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Państwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn, Olsztyn
 22. Remont chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie - Etap I i II
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 23. Remont drogi ze zjazdami na posesje - oś. Królów w Jonkowie
  Zamawiający: Gmina Jonkowo, Jonkowo
 24. Budowa ciągu spacerowo - rowerowego na osiedlu Jaroty w Olsztynie (Kanta-Mroza) - etap Ia
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 25. Remont chodnika przy ul. Kanta w Olsztynie - Etap II
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 26. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu
  Zamawiający: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Ostróda
 27. Budowa jezdni z odwodnieniem ulicy Pimpickiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 28. PRZEBUDOWA ULICY POWIATOWEJ NR 3087N ŚLĄSKIEJ W MORĄGU
  Zamawiający: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Ostróda
 29. PRZEBUDOWA ULICY JEZIOŁOWICZA
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 30. Remont schodów terenowych pomiędzy ul. Okrągłą a ul. Sielską w Olsztynie wraz z chodnikiem
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 31. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 32. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL.ŻÓŁTEJ I UL.ZIELONEJ W OLSZTYNIE - ETAP I
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 33. Remont nawierzchni chodnika ul. Ratuszowej (strona południowa) w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 34. Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodnika
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn
 35. Remont nawierzchni chodnika ul. Metalowej w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 36. Budowa drogi pożarowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Piłsudskiego 56a w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 37. Remont chodników w ciągu dróg krajowych Nr 53 i Nr 57
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 38. Remont schodów terenowych przy ulicy Jarockiej do ulicy Leyka w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
 39. WYMIANA SKORODOWANYCH RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ MIĘDZY UJĘCIEM WODY A HYDROFORNIĄ
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 40. Budowa odcinka sieci wodociągowej i makroniwelacja odcinka drogi w ul. Piwnika w Olsztynie - etap I
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 41. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Wymiana nawierzchni chodnika na terenie Parku Jar I w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie, Olsztyn
 42. Remont chodnika w m. Grom w ciągu drogi krajowej nr 53
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 43. Wymiana nawierzchni chodnika na terenie Parku Jar I w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie, Olsztyn
 44. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Pływackiej w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 45. Wykonanie drogi pożarowej oraz placu manewrowego z kostki betonowej brukowej w Wodnym Centrum Rekreacyjno - Sportowym przy Al. Piłsudskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 46. Budowa ulicy Laszki w Olsztynie.
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 47. Wykonanie odwodnienia boiska przy ZSO nr 3 w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 48. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1442 N w miejscowości Sętal wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie kapliczki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Dywitach, Dywity
 49. Remont ul. Puszkina - łącznik od ul. Rataja w Olsztynie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie, Olsztyn
 50. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. HOZJUSZA W OLSZTYNIE NA ODCINKU OD 0,9500 KM DO 1,1616 KM W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA UL. HOZJUSZA WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH ORAZ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OŚWIETLENIEM
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie, Olsztyn
 51. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Malinowej w Olsztynie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie, Olsztyn
 52. Budowa ul. Kopernika w Dobrym Mieście - droga nr 160554N
  Zamawiający: Gmina Dobre Miasto, Dobre Miasto
 53. Odnowa nawierzchni chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie, Olsztyn
 54. Przebudowa ciągu ulic: Chopina - Iwaszkiewicza w Szczytnie.
  Zamawiający: Gmina Miejska Szczytno, Szczytno
 55. Budowa ul. Czarnieckiego oraz ul. Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki wraz z oświetleniem i odwodnieniem, zlokalizowanych na osiedlu Gutkowo w Olsztynie.
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 56. Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, Nidzica