Kogo reprezentuje osoba

Potorski Jan

w KRS

Jan Potorski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Potorski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Żuromin (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamska Danuta, Cebulski Andrzej, Dobies Jerzy, Gowin Wojciech, Janusz Marek, Jędrzejewska Maria, Kamiński Marcin Andrzej, Kosiński Piotr, Kowalski Mariusz Andrzej, Kwieciński Wojciech, Lisiński Krzysztof Paweł, Majewski Grzegorz, Michalski Jerzy, Narewski Ireneusz, Rejmus Ireneusz, Truszczyński Andrzej, Welenc Paweł, Welenc Waldemar, Wojtkiewicz Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Desperat Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie, Bieżuń − KRS 0000316476
 2. Energochem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000281789
 3. Lexprim Odszkodowania i Windykacja Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000659856
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Żurominie, Żuromin − KRS 0000569865
 5. Tomic S.A., Żuromin − KRS 0000128553
 6. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. Z O.O., Żuromin − KRS 0000025809

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alfa 1 S.A., Warszawa − KRS 0000495018
 2. Brad Human Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000480331
 3. Labgsm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226077
 4. Łukowski Sp. Z O.O., Bożewo Nowe − KRS 0000521418
 5. Miejski Klub Sportowy Wkra Żuromin, Żuromin − KRS 0000025997
 6. Neogas Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000518479
 7. Orlen Koltrans Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000028251
 8. Orlen Serwis S.A., Płock − KRS 0000531983
 9. Polichema Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000497525
 10. Ren Energy Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000380274
 11. Szapiro Group Sp. Z O.O., Baboszewo − KRS 0000433974
 12. Terrabud Sp. Z O.O. ., Żuromin − KRS 0000047100

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bieżuń
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, Bieżuń
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bieżuń, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieżuń.
  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilości odpadów komunalnych zebranych w odpowiednich pojemnikach lub workach, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.3.2 Przedmiotem zamówienia jest:1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Bieżuń:
  a) z nieruchomości zamieszkałych (odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie), w tym odbiór odpadów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki:
  b) z punktów gniazdowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  Wykonawca otrzyma wykaz nieruchomości zamieszkałych (wykaz punktów odbioru) zawierający informacje dot. sposobu zbierania odpadów w dniu zawarcia umowy na świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
  3.3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:
  1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
  − odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – zmieszane,
  − odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:
  1) papier;2) metale;3) tworzywa sztuczne;4) szkło;5) opakowania wielomateriałowe;
  6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;7) popiół i żużel;8) przeterminowane leki i chemikalia;
  9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;10) odpady zielone;
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
  2. Zapewnienia worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
  3. Zapewnienia pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane. Część właścicieli nieruchomości może nie dysponować własnym pojemnikiem przeznaczonym na odpady zmieszane. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić zakup właściwego pojemnika.4. Zapewnienia pojemników przeznaczonych na odpady zielone i popiół. Część właścicieli nieruchomości może nie dysponować własnym pojemnikiem przeznaczonym do zbierania odpadów zielonych i popiołu. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić zakup właściwego pojemnika.
  5.Wyposażenie Miasta Bieżuń i pozostałych miejscowości w pojemniki w punkach gniazdowych do selektywnego zbierania odpadów umożliwiających nieodpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie.
  6. Zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości winny być przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji zastępczej.
  7. Szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie gminy Bieżuń zawiera UCHWAŁA NR X/76/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieżuń stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
  3.4. Zakres przedmiotu zamówienia:1. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w niezbędne worki do selektywnej zbiórki dla 5 podstawowych frakcji o pojemności 120l odpowiadające następującym wymaganiom: − materiał – przezroczysta folia polietylenowa gr. co najmniej 60 μm,w następującej kolorystyce:
  - papier - koloru niebieskiego;- szkło - koloru zielonego;
  - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego;
  Pozostałe odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych;
  1.1. Szacowana ilość worków do selektywnej zbiórki wynosi:
  1) do gromadzenia papieru - ok. 400 szt./m-c
  2) do gromadzenia szkła -, ok. 400 szt./m-c
  3) do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, ok. 400 szt./m-c
  4) inne odpady selektywne - ok. 400 szt./m-c.
  UWAGA: ilość worków jest szacunkowa i może ulec zmianie z uwagi na zmiany w deklaracjach dot. sposobu zbierania odpadów.
  2.Odpłatne zapewnienie worków do pozostałych frakcji odpadów zbieranych selektywnie w zależności od potrzeb, które będzie zakupywał właściciel nieruchomości od Wykonawcy.
  3.Odpłatne zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady zmieszane, odpady zielone, popiół i żużel w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie dysponuje odpowiednim pojemnikiem a będzie chciał wyposażyć nieruchomość w taki pojemnik.
  Pojemniki do zmieszanych odpadów komunalnych stanowią własność właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do odpadów zmieszanych na własny koszt. W osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną właściciel, administrator lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do składowania odpadów zmieszanych. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarny i technicznym.
  Ponadto właściciel nieruchomości, który zdeklarował, iż nie będzie segregował odpadów, a będzie chciał wydzielać ze strumienia odpadów odpady zielone oraz popiół zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do odpadów zielonych oraz popiołu na własny koszt.
  4. Zapewnienie minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – zgodnie z UCHWAŁĄ Nr X/76/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieżuń stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
  5. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości oraz odpadów zebranych selektywnie w miejscowościach gdzie będą usytuowane zestawy kontenerów.
  6. W celu umożliwienia nieodpłatnego przekazywania przez właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie miejscowości na terenie gminy w 32 sztuki zestawów kontenerów lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w skład których powinny wejść:
  1) 1 pojemnik do gromadzenia szkła - koloru zielonego,
  2) 1 pojemnik do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego,
  po jednym zestawie na każde sołectwo – 25 sztuk oraz siedem zestawów na teren Miasta Bieżunia.
  6.1. Posadowienie zestawów wymienionych w pkt. 6 należy wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Położenie poszczególnych sołectw zawiera mapa gminy – załącznik nr 4 do SIWZ
  6.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie zestawów kontenerów lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w pkt. 6 odpowiadających następującym wymaganiom:
  − oznakowanie opisowe,
  - wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany dostarczonego przez siebie kontenera lub pojemnika na odpady, który uległ uszkodzeniu, na własny koszt, w terminie 7 dni od dnia złożonego zapotrzebowania w formie pisemnej przez Zamawiającego.
  8. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien odbywać się w godzinach 7.00 – 20.00.
  9.W przypadku większej ilości odpadów zmieszanych, bądź zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, odpowiadające potrzebom gospodarstwa domowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała nr X/77/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  11.Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione bezpośrednio przed posesję lub przy pergolach śmietnikowych.
  12.Odpady komunalne wystawione w innych miejscach niż określone w pkt. 11 lub w miejscach, do których nie jest zapewniany dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.
  13.Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  14.Zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości winny być przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji zastępczej.
  15. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do ustawienia na własny koszt dwóch specjalistycznych pojemników na przeterminowane leki w dwóch aptekach na terenie miasta Bieżuń i odbioru odpadów w zależności od potrzeb (na zgłoszenie)
  3.5 Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość Zamówienia:
  1) Liczba mieszkańców gminy na dzień 22.11.2016r.(według złożonych deklaracji) wynosi:
  miasto – zgodnie ze złożonymi deklaracjami w Urzędzie 1573 osoby
  wieś – zgodnie ze złożonymi deklaracjami w Urzędzie 2751 osób
  razem: 4 324 osoby 2) Przewidywana ilość właścicieli nieruchomości zobowiązanych do wnoszenia opłat ( wg gospodarstw domowych) wynosi ok. 1308, w tym selektywną zbiórkę deklaruje – ok. 510 gospodarstw.3) Ilości odpadów, które powstały w gminie w ciągu 6 miesięcy:
  3.1) Ilości odpadów wytworzonych według sprawozdań firmy wywozowej w 2016 r. (styczeń - czerwiec) 2016r. 20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 333,6 Mg,15 01 07 Opakowania ze szkła 19,6 Mg 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 6,2 Mg 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,5 Mg 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 13,8 Mg 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,8 Mg
  4. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych należy zapewnić nieodpłatnie worki do segregacji podstawowych frakcji: - papier - koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego; po jednym worku każdego rodzaju a następne po odebraniu pełnego worka zapewni worek tego samego rodzaju – szacowana ilość wszystkich worków w ciągu 12 miesięcy ok. 12 000 sztuk o pojemności 120l. 5. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych należy zapewnić odpłatnie worki do segregacji pozostałych odpadów selektywnych - worki bezbarwne, przezroczyste w ilości ok.3 000 sztuk/rok. 6. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych należy zapewnić odpłatnie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych na potrzeby bieżące – np. zakup nowego pojemnika przez nowych właścicieli ilość ok. 25 sztuk rocznie
  7. W celu umożliwienia w ramach selektywnej zbiórki oddzielnego gromadzenia popiołu przez właścicieli nieruchomości należy odpłatnie zapewnić ok. 250 sztuk pojemników.
  8.Długość dróg gminnych – miasto Bieżuń – ok. 10,5km, pozostałe sołectwa – ok. 82, 74km – razem:ok. 93,24km.,
  Długość dróg powiatowych na terenie gminy Bieżuń - ok. 69km.,
  Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy Bieżuń – ok. 10km.
  3.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
  b) zbieranie odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów przy blokach wielorodzinnych i umieszczanie ich w pojemnikach niezwłocznie po ich opróżnieniu oraz doprowadzanie do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń, służących do gromadzenia odpadów,
  c) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy, według wyboru Zamawiającego, szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie Bieżuń (uszkodzenia chodników, punktów do składowania odpadów itp.),
  d) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia świadczenia usługi,
  e) odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych, bloków, domów wielorodzinnych oraz posesji indywidualnych będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, chyba że strony umowy postanowią inaczej,
  f) prowadzenie kampanii informacyjnych (przez wywieszanie ogłoszeń, na terenie miejscowości z których są odbierane odpady, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych,
  g) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum,
  h)ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
  3.7. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
  b) użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług: pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikacje przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
  c) odbieranie i transport odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);


 2. Zamawiający: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., Żuromin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu opałowego propan w ilości do 40.000 litrów i dzierżawa dwóch zbiorników.