Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Marian

w KRS

Marian Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Adamów (Lubelskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bosek Edyta, Burdach Witold, Cąkała Jolanta Lidia, Cąkała Kazimierz, Jacórzyńska Anna, Jóźwik Jerzy, Kopyść Jerzy, Latoch Antoni, Nowicka Anna, Stępniak Mieczysław, Szymbor Stanisław, Zdunek Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kryjak Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bosek Edyta, Burdach Witold, Cąkała Jolanta Lidia, Cąkała Kazimierz, Jacórzyńska Anna, Jóźwik Jerzy, Kopyść Jerzy, Latoch Antoni, Nowicka Anna, Stępniak Mieczysław, Szymbor Stanisław, Zdunek Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kryjak Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Adamowie, Adamów − KRS 0000154572

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zakłady Mięsne Łuków S.A., Łuków − KRS 0000052346

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na prowadzenia obsługi kasowej dla 6 urzędów skarbowych województwa lubelskiego.
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi kasowej dla 6 urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek Zamawiającego przez Wykonawcę będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
 2. Zaciągnięcie kredytu bankowego o wartości 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie gminy deficytu i na budowę infrastruktury gminnej.
  Zamawiający: Gmina Wojcieszków, Wojcieszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wojcieszków kredytu bankowego w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie gminy deficytu i na budowę infrastruktury gminnej. 2. Okres kredytowania od dnia przyznania kredytu do 31 grudnia 2026 r. z karencją spłaty kredytu od dnia przyznania kredytu do 31 grudnia 2018 r. 3. Spłata kredytu w ratach miesięcznych do końca kalendarzowego dnia miesiąca. Rozpoczęcie spłaty pierwszej raty od 01 stycznia 2019 r. w kwocie - kwota raty + odsetki. Zakończenie spłaty końcowej raty kredytu do 31 grudnia 2026 r. 4. Oprocentowanie kredytu zmienne (zmienna stopa procentowa kredytowania) oparta o zmienną stawkę 3 M WIBOR dla trzech miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczoną na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego miesięczną spłatę kredytu plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 5. Zamawiający może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  powiadamiając pisemnie bank w terminie siedmiu dni przed jej dokonaniem.
  6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 7. Od przyznanego kredytu bank nie pobierze innych prowizji i opłat niż jednorazowa prowizja przygotowawcza.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Stężyca, Stężyca
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 r., 2.Waluta: PLN, 3.Oprocentowanie kredytu oparte na stopie zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych w złotych z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty powiększone o stałą marżę banku. Do celów porównawczych ofert należy przyjąć WIBOR 3 M z dnia 20 listopada 2015 r. o wartości 1,73 % zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, 4.Koszty obsługi kredytu obejmują tylko oprocentowanie bez pobierania prowizji przygotowawczej i prowizji za obsługę kredytu, 5.Data postawienia kredytu do dyspozycji do dnia 22 grudnia 2015 r. w kwocie 500.000,00 zł, poprzez przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący budżetu gminy. Za datę uruchomienia kredytu uznaje się datę wpływu środków na rachunek budżetu gminy, 6.Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.03.2017 r. 7. Spłata odsetek w ratach kwartalnych począwszy od dnia 31 marca 2016 r. 8.Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału począwszy od 31 marca 2017 r. (kapitał będzie spłacany w 56 równych ratach kwartalnych, odsetki w ratach malejących). 9.Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie w sobotę lub niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, 10.Dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, 11.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni, 12.Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek, 13.Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco z deklaracją wekslową.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kock i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku, Kock
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wysokość kredytu wyniesie 1.738.297 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, a źródłem spłaty kredytu - dochody własne gminy. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.12.2015 r. Kredyt będzie postawiony do dyspozycji w dniu podpisania umowy i będzie uruchamiany w transzach. Ilość transz - maksymalnie 4. Zamawiający określi każdorazowo wysokość transzy kredytu, zaś jej uruchomienie nastąpi w terminie od 1 do 5 roboczych (zgodnie z wyborem Wykonawcy w złożonej ofercie) po złożeniu pisemnej dyspozycji wypłaty. Planowane uruchomienie kredytu - listopad 2015 r. Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy Kock
 5. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 052 411,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej określonego w budżecie powiatu na rok 2011 pn.: Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych
  Zamawiający: Powiat Łukowski, Łuków
  Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1 052 411,70 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście złotych 70/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej określonego w budżecie powiatu na rok 2011 pn.: Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych. Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększone o oferowaną marżę banku. Dodatkowe wymagania: - bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji od kredytu (poza odsetkami); warunek ten dotyczy prowizji od przyznania kredytu, prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez bank prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco. Okres kredytowania od 1 grudnia 2011 roku do 30 marca 2012 roku. Kredyt będzie pobrany jednorazowo w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2011 roku na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy o uruchomienie środków. Realizacja kredytu w formie przelewu środków finansowych na konto Zamawiającego. Spłata kapitału oraz odsetek nastąpi jednorazowo do dnia 30.03.2012 r.
 6. Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu z przeznaczeniem na budowę infrastruktury gminnej.
  Zamawiający: Gmina Wojcieszków, Wojcieszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wojcieszków kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu z przeznaczeniem na budowę infrastruktury gminnej. 2. Okres kredytowania od dnia przyznania kredytu do 31 grudnia 2018 r. 3. Spłata kredytu w ratach miesięcznych do końca kalendarzowego dnia miesiąca. Rozpoczęcie spłaty pierwszej raty do 31 stycznia 2012 r. w kwocie - kwota raty + odsetki. Zakończenie spłaty końcowej raty kredytu do 31 grudnia 2018 r. 4. Oprocentowanie kredytu zmienne (zmienna stopa procentowa kredytowania) oparte o zmienną stawkę 3 M WIBOR dla trzech miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczoną na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego miesięczną spłatę kredytu plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 5. Zamawiajacy może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, powiadamiając pisemnie bank w terminie siedmiu dni przed jej dokonaniem. 6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 7. Od przyznanego kredytu bank nie pobierze innych prowizji i opłat niż jednorazowa prowizja przygotowawcza.
 7. Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokosci 700 000 PLN na sfinasowanie planowanego w budżecie gminy deficytu z przeznaczeniem na budowę infrstruktury gminnej.
  Zamawiający: Gmina Wojcieszków, Wojcieszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wojcieszków kredytu bankowego w wysokości 700 000 PLN słownie: siedemset tysiecy na sfnasowanie planowanego w budżecie gminy deficytu z przeznaczeniem na budowę infrstruktury gminnej.
  2. Okres kredytowania od 01 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. 3. Spłata kredytu od 31 marca 2010 r. do 31 stycznia 2012 r. 4. Oprocentowanie kredytu zmienne oparete o zmienną stawkę 3 M WIBOR dla trzech miesiecznych złotowych depozytów międzybankowych liczona na koniec kwartału kalendarzowego spłate kredytu plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 5. Zamawiajacy moze dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, powiadamiając pisemnie bank w terminie siedmiu dni przed jej dokonaniem.5. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslowa. 6. Od przyznanego kredytu bank nie pobierze innych prowizji i oplat, niz jednorazowa prowizja przgotowawcza.
 8. Sprawowanie obsługi bankowej budżetu Gminy Adamów
  Zamawiający: Gmina Adamów, Adamów
  Sprawowanie obsługi bankowej budżetu Gminy Adamów wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy.

Inne osoby dla Poźniak (135 osób):