Kogo reprezentuje osoba

Proch Krystyna Ewa

w KRS

Krystyna Ewa Proch

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Proch
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Kamień Pomorski (Zachodniopomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krasowski Marek, Leszczyński Henryk Kazimierz, Leszczyński Jan Roman, Leszczyński Karol Mariusz, Schilf Michał Stefan, Stasiek Grażyna, Łazowska Elżbieta Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stypuła Wiktor Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O. Kamień Pomorski, Kamień Pomorski − KRS 0000262895
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Szczecinie Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000005317
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Pks Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000194517
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada, Goleniów − KRS 0000061759

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Kamień Pomorski − KRS 0000047432
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Koszalin Sp. Z O.O., Krupy − KRS 0000053219
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O. Świdwin, Świdwin − KRS 0000294123
 4. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Kamieniu Pomorskim - W Prywatyzacji, Kamień Pomorski − KRS 0000157977
 5. Przedsiębiorstwo Pks Gryfice Sp. Z O.O., Słudwia − KRS 0000122639
 6. Regionalna Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Inwest-dom W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000192947

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica
  Zamawiający: Gmina Stepnica, Stepnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługowego przewozu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, do Szkoły Podstawowej w Racimierzu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stepnicy (wraz z klasami gimnazjalnymi) w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 łącznie z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu w dni zajęć szkolnych. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do szkół oraz liczbę uczniów przedstawia harmonogram przewozów szkolnych na terenie Gminy Stepnica od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji. Wykonawca świadczyć będzie usługi własnymi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci. Dowóz realizowany musi być co najmniej 2 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych. Wykonawca zapewni min. 2 kierowców posiadających stosowne uprawnienia. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. Z uwagi na zaistniałą reformę oświaty liczba dzieci w poszczególnych kierunkach odwozu i dowozu może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad dziećmi w postaci osób odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi. Kierowca autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Wykonawca zapewni minimum 2 osoby odpowiedzialne za kompleksową opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz odwozu (po min. 1 osobie w każdym autobusie). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytej opieki podczas wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów). Przewóz dzieci na poszczególnych trasach odbywał się będzie na podstawie indywidualnych biletów miesięcznych. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: Harmonogram przewozów szkolnych na terenie Gminy Stepnica od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. stanowiący – załącznik nr 1a do SIWZ Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) na stanowiska: kierowca autobusu 2 osoby.
 2. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I KLASY "0" Z TERENU GMINY KAMIEŃ POMORSKI W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018, W RAMACH REGULARNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI PODCZAS PRZEJAZDU
  Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski, Kamień Pomorski
  1. Zamówienie polegać będzie na bezpiecznym oraz punktualnym dowozie i dowozie uczniów, wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu do poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy Kamień Pomorski tj. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej w Jarszewie, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
  3. Realizacja przewozów odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej zgodnie z
  harmonogramem dowozu i odwozu uczniów do szkół. Natomiast w dniach innych niż dni nauki szkolnej - rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego - według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym oraz Dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych.
  4. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie muszą mieć zagwarantowane

  bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  5. Usługa winna być wykonana pojazdami spełniającymi warunki do przewozu dzieci.
  Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego.
  6. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością pojazdów do przewiezienia ilości dzieci wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ - min. 12 autobusów z minimum 39 miejscami siedzącymi.
  7. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz uczniów, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt.
  8. Wykonawca przedstawi ceny biletów miesięcznych z poszczególnych miejscowości do placówek oświatowych.
  9. Orientacyjna liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 431 osób (ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom).
  10. Orientacyjna dzienna liczba kilometrów na wszystkich trasach - 657 km.

  Na mocy art 29.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób:
   minimum 12 kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia autobusów.

  Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

  Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu o pracę.

  Podmiot realizujący zamówienie zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi.

  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem świadczącym usługę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługę na podstawie umowy o pracę.
 3. Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na podstawie biletów miesięcznych ulgowych, umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi o nazwie „Świadczenie usług
  przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy
  Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w
  okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na podstawie miesięcznych ulgowych biletów
  umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego”. 1)
  Pierwszeństwo przejazdu mają uczniowie z biletem miesięcznym zakupionym przez Zamawiającego u
  Wykonawcy w czasie przejazdu do szkół od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: dni wolnych od
  pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r.
  poz. 90 ) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem MENiS z dnia 18
  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy
  opis przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy 3) Przedmiot zamówienia został
  podzielony na trzy części: I Część : Przywóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w
  Wolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Punktu Przedszkolnego przy PSP w
  Dargobądzu, Publicznego Gimnazjum w Wolinie oraz Przedszkola Miejskiego w Wolinie II Część:
  Przywóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie, Punktu Przedszkolnego przy
  PSP w Kołczewie, Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu III Część: Przywóz i odwóz uczniów do
  Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie 4) Każdy
  wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda Część przedmiotu zamówienia stanowi
  osobne zamówienie, na które będzie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na
  jedną lub więcej Części przedmiotu zamówienia. 5) Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach,
  natomiast z przystanków (punktów zbiorczych) na trasie Wykonawca będzie korzystał według
  zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na linii
  komunikacyjnej przewoźnika drogowego na terenie Gminy Wolin . 6) Łączna ilość dzieci dowożonych
  (liczba szacunkowa, może ulec zmianom +/_ 5%).
  2. WYMÓG ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ : Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, wymaga skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, osób zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.
  1502 z późn. zm.), stanowiących obsługę pojazdów do przewozów uczniów i dzieci . 1) Zamawiający
  wymaga skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na okres obowiązywania umowy o
  realizację zamówienia, osób zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku: kierowca autobusu,
  busa :  dla Części I zamówienia - nie mniej niż 4 osoby  dla Części II zamówienia - nie mniej niż 4
  osoby  dla Części III zamówienia - nie mniej niż 2 osoby 2) Wykonawca zobowiązany jest przekazać
  Zamawiającemu, w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r. wykazu pracowników zatrudnionych na
  podstawie umowy o pracę oraz uwierzytelnionych przez Wykonawcę kopii umów o pracę z wyżej wym.
  osobami. Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż
  kwota minimalnego wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu z pracę. 3)
  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania liczby pracowników, o których mowa w pkt 1 przez
  cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy związane z
  zatrudnieniem na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w
  tym również sankcje za niedopełnienie tych obowiązków, zawarte są we wzorze umowy o realizację
  zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia: 1) Do Wykonawcy należy zapewnienie sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi podczas świadczenia usług przewozowych tj. w czasie wsiadania, przewozu i wysiadania, przez opiekuna zatrudnionego do tego celu przez Wykonawcę. 2) W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. W przypadku nie podstawienia pojazdu zastępczego i konieczności
  wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu.
  W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe. 3) Wykonawca
  jest zobowiązany do zapewnienia transportu uczniów do szkół i ze szkół autobusami, którymi będzie
  dysponował na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Autobusy, którymi będzie dokonywany transport
  uczniów i dzieci muszą być sprawne i wyposażone w miejsca siedzące dla uczniów i opiekunów. 5)
  Szczegółowe miejsca, terminy i godziny przewozu do szkół i ze szkół ustalone zostaną z dyrektorami
  szkół i wykonawcą po wyborze oferty. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany czasu
  dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. 7) Wykonawca jest zobowiązany do
  wykonania minimalnej liczby kursów na danej trasie w ciągu jednego dnia szkolnego. 8) Celowym jest,
  aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej trasy na której będzie się odbywał przewóz uczniów
  celem sprawdzenia właściwej ilości kilometrów. 9) Zamawiający w trakcie trwania umowy w roku
  szkolnym będzie przekazywał wykonawcy aktualną liczbę uczniów korzystających z przewozów
  szkolnych. 10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Dyrektorami szkół i
  placówek oświatowych rozkładów jazdy / harmonogramów przewozu i przekazać je Dyrektorom szkol i
  placówek oświatowych, w terminie na 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 11)
  Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie
  działającego w zakresie przedmiotu zamówienia z up. Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty
  rozpoczęcia przewozu objętego umową w danym miesiącu, kopię Harmonogramu przewozu uczniów
  dzieci, uwzględniającego wszelkie ewentualne zmiany. - wykaz opiekunów, - oświadczenie opiekuna o
  niekaralności, - kserokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP. 12) Pojazdy muszą być sprawne
  technicznie, Niedopuszczalne jest np.: przedostawanie się do wnętrza pojazdu spalin i innych
  nieprzyjemnych zapachów pochodzących od pracującego silnika lub innych podzespołów pojazdu,
  wyciekanie oleju lub paliwa. 13) Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone ustawą z
  dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz
  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.). 14)
  Wielkość pojazdu dowożącego uczniów musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów,
  zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z
  późn. zm.). 15) Pojazdy o masie własnej do 6 ton muszą jeździć na oponach zimowych od dnia 1
  listopada do dnia 31 marca. 16) Zamawiający ma prawo wprowadzenia zmian w trasach przewozów
  uczniów do szkół, a Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji pod warunkiem, że zmiany nie
  wykraczają poza przedmiot zamówienia. Zmiany mogą być wprowadzone, jeżeli wystąpią niżej
  wymienione okoliczności: a) w sytuacji zmiany rozkładu zajęć w szkołach lub liczby dowożonych
  uczniów, b) w sytuacji odpracowania zajęć, rekolekcje, imprezy szkolne, c) w sytuacji wprowadzenia
  reformy oświatowej i wynikających z tego tytułu zmian obwodów szkolnych. 17) Wykonawca ustali
  optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży, z
  uwzględnieniem tego, że młodzież ma być dowieziona do szkoły w takim czasie, aby możliwe było
  terminowe rozpoczęcie przez nią zajęć lekcyjnych i aby max czas oczekiwania dzieci na odwóz nie
  wynosił więcej niż 1 godz. 18) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
  spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne,
  zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 19) Przez okres realizacji zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 1 000
  000,00 zł. 20) Pojazdy, którymi przewoźnik wykonuje przewozy, muszą być czyste wewnątrz i na
  zewnątrz, a ich wystrój zewnętrzny i wewnętrzny musi być estetyczny. Za pojazd czysty uważa się
  pojazd, w którym w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej wewnątrz pojazdu na siedzeniach i
  podłogach nie ma widocznych zanieczyszczeń np. błota, kurzu, a na szybach i ramach okiennych, po
  przesunięciu po nich tkaniny, nie pozostają ślady. Zewnętrzna część pojazdu nie mogą być pokryte
  kurzem i błotem. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0oC, pojazdy muszą być ogrzewane tak, że
  temperatura wewnątrz pojazdu będzie wynosiła co najmniej plus 10oC. 21) Zamawiający nie ponosi
  odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 22)
  Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej tras na których
  dokonywane będą przezowy objęte niniejszym zamówieniem . 23) Zamawiający zastrzega prawo
  dyrektora szkoły do dokonywania doraźnych kontroli sposobu wykonywania usługi dowozu uczniów, a
  w szczególności sprawdzania obecności opiekunów odpowiedzialnych za opiekę nad uczniami w czasie przewozu.
 4. Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na podstawie biletów miesięcznych ulgowych, umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego”(II POSTĘPOWANIE)
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  1) Pierwszeństwo przejazdu mają uczniowie z biletem miesięcznym zakupionym przez Zamawiającego u Wykonawcy w czasie przejazdu do szkół od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90 ) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części : I Część : Przywóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Punktu Przedszkolnego przy PSP w Dargobądzu, Publicznego Gimnazjum w Wolinie oraz Przedszkola Miejskiego w Wolinie i II Część: Przywóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie 3) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda Część przedmiotu zamówienia stanowi osobne zamówienie, na które będzie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej Części przedmiotu zamówienia. 4) Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast z przystanków (punktów zbiorczych) na trasie Wykonawca będzie korzystał według zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na linii komunikacyjnej przewoźnika drogowego na terenie Gminy Wolin . 5) Łączna ilość dzieci dowożonych (liczba szacunkowa, może ulec zmianom +/_ 5%). 2. WYMÓG ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ : Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 a Pzp , wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, stanowiących obsługę pojazdów do przewozu uczniów i dzieci, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1666). 1) Zamawiający wymaga aby każda z osób, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały czynności na stanowisku kierowcy autobusu, były zatrudnione na umowę o pracę: dla Części I zamówienia - nie mniej niż 4 osoby dla Części II zamówienia - nie mniej niż 2 osoby 2) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są linie komunikacyjne na terenie Gminy Wolin . 6. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 - usługi w zakresie transportu drogowego 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Każda część przedmiotu zamówienia stanowi osobne zamówienie, na które będzie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na powtórzeniu podobnych usług przewozu, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia opisanego w pkt III SIWZ do 30 % wartości zamówienia podstawowego każdej części.
 5. Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych
  Zamawiający: Gmina Golczewo, Golczewo
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Golczewo, w dni pracy szkoły i przedszkola oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Liczbę przewożonych osób oraz przebieg tras przewozu przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie 2 i 3. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych szkół : a) Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, tj. Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum , b) Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. 2. Zamówienie może być realizowane przez wykonawcę w ramach regularnej komunikacji publicznej jak i poza nią. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym w oparciu o cenę biletu miesięcznego podając wartość całego zamówienia. 3. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszą być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a/ zmiany liczby dowożonych dzieci /np. z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania/, b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., c/ późniejszego podania rzeczywistej liczby uczniów na rok szkolny 2016/2017 do 31 lipca 2016 r. /najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2016 r./. 5. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Przewoźnikiem. Zeszłoroczny rozkład jazdy podany jest jako przykład /załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ/. 6. Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będącym podmiotem niniejszego przetargu. 7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego /ponad limit miejsc siedzących/ zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, tj.: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP, c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu, jako wykorzystywany do transportu dzieci szkolnych. 9. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Golczewo będą realizowane w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432, z późn. zm./. 10. Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - dowozu uczniów w innych dniach niż podane w pkt 9 w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu
 6. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I KLASY 0 Z TERENU GMINY KAMIEŃ POMORSKI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017, W RAMACH REGULARNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI PODCZAS PRZEJAZDU
  Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski, Kamień Pomorski
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kamień Pomorski, w dni pracy szkoły i przedszkola oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Orientacyjną liczbę przewożonych osób oraz przebieg tras przewozu przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ. Faktyczna liczba zamówionych biletów miesięcznych przez poszczególne placówki oświatowe będzie podana do 06 września 2016 roku. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieniu Pomorskim - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim - Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim - Szkoła Podstawowa w Jarszewie - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Przedszkole publiczne Nr 2 w Kamieniu Pomorskim 2. Zamówienie może być realizowane przez wykonawcę w ramach regularnej komunikacji publicznej jak i poza nią. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym w oparciu o cenę biletu miesięcznego podając wartość całego zamówienia. 3. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszę być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a. zmiany liczby dowożonych dzieci, (z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania), b. zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017. 5. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Przewoźnikiem. 6. Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego przetargu (min. 12). 7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a. utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, b. przestrzegać przepisy p.poż. i BHP , c. ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia , d. oznaczyć pojazd, na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 9. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Kamień Pomorski będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, póz. 432, z późn. zm.), tj. w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 10. Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - dowozu uczniów w innych dniach niż podane w pkt 9 w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu. 11. Ilość zamawianych biletów miesięcznych w okresie trwania umowy może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia się ilości przewożonych dzieci i uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu; 12. Cenę biletów miesięcznych należy skalkulować w sposób uwzględniający przerwę w nauce szkolnej (ferie zimowe).
 7. Przewozy dzieci szkolnych 2016/2017
  Zamawiający: Zespół Obsługi Oświaty i Kultury, Dziwnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu na trasie: Łukęcin-Dziwnówek-Radawka-Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2016/2017.