Kogo reprezentuje osoba

Prymas Jacek Janusz

w KRS

Jacek Janusz Prymas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Prymas
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Apanowicz Sabina Eleonora, Borko Stefania, Gromek Lidia, Kępczyński Krzysztof Józef, Kępczyński Marcin Krzysztof, Ołubowicz Anna, Ołubowicz Edward, Radomski Tadeusz, Śladowski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prymas Krzysztof Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Bpbw Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000055104
 2. Dap-dom Aukcyjno-powierniczy Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000118682
 3. Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000523553
 4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000021832
 5. Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000037586
 6. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000036973
 7. Przedsiębiorstwo Techniczno-usługowe Techmar Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000120219
 8. Stomil Olsztyn S.A., Olsztyn − KRS 0000562813
 9. Stowarzyszenie Kapituła Nagrody Im. Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn − KRS 0000300689
 10. Techmar-audyt Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000215618

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ablo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000337480
 2. Biznes Integracja Consulting Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000123524
 3. Brandfellows Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000564361
 4. Ewama Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000166312
 5. Lubau Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000516660
 6. Net-media Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Olsztyn − KRS 0000150654
 7. Opgk-mapa Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000014553
 8. Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000059553
 9. Radio Warmia - Mazury Wa-ma S.A., Warszawa − KRS 0000095900
 10. Redcomm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000279105
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000172926
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Redykajny W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000070833
 13. Styropmin Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000092154
 14. Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., Pszczyna − KRS 0000053415

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 18 na wielofunkcyjny wraz z przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 82/U/PN/2012.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 18 na wielofunkcyjny wraz z przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami techniczno-budowlanymi, normami i w stanie kompletnym. Opracowana dokumentacja ma służyć do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i zlecenia realizacji robót. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano
  w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
  Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  - podstawowe: 74222000-1,
 2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku myjni na terenie OPP Piaseczno. WZP-3481/12/129/AG
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku z myjnią portalową wewnętrzną i myjnią bezdotykową zewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie OPP w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44.
  2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:
  a.sporządzenia kompleksowej wielobranżowej dokumentacji PBk, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonania robót budowlanych,
  b.uzyskania prawem wymaganych uzgodnień i opinii oraz współdziałania z Zamawiającym przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych,
  c. sprawowania nadzorów autorskich (do 10 pobytów na budowie).
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy z prawa opcji w zakresie zlecenia dodatkowych opracowań projektowych (jeżeli będzie to wymagane)
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, działanie nr 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, działanie nr 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 - 5 obejmuje: 2.1 Opracowanie koncepcji architektonicznej. 2.2 Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i KST. 2.3 Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 2.4 Opracowanie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Ww. dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC. 2.5 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). W/w dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC. 2.6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC (kosztorysy inwestorskie należy przekazać na osobnym nośniku). 2.7 Zamawiający wymaga w przypadku zastosowania nazw handlowych - opracowania tabeli z produktami lub parametrami równoważnymi dla wszystkich wyrobów, materiałów, konstrukcji budowlanych opisanych w opracowanej dokumentacji projektowej. Tabela musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak wyżej opisanej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej. 2.8 Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 1389). 2.9 Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 6 obejmuje opracowanie studium wykonalności na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółową formę i zakres opracowania określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, w związku z czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa budynku nr 105 na potrzeby utworzenia Centrum Medycyny Eksperymentalnej, Część nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo - Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie, Część nr 3: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum Innowacyjnych Technik Inżynierii Chemicznej Wydziału Nauki o Żywności w budynku przy ul. Oczapowskiego 7, Część nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bloku nr 19 przy Pl. Łódzkim 2 na potrzeby utworzenia Centrum Ochrony Środowiska, Część nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy Pl. Łódzki 1, Cześć nr 6: Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy. 5. Uwagi szczegółowe: 5.1 Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 5.2. Na wszystkie roboty budowlane w opracowanej dokumentacji projektowej należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. 5.3. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas niezbędny na sprawdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego wynosi 7 dni roboczych. 6. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektów celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy, z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać do Działu Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, 10 - 719 Olsztyn. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 9. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 oraz art. 30, tj. winna być sporządzona: w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny;za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wykonawca winien uwzględniać w kolejności: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia i opisując go za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jak wyżej opisanych, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym podając parametry, na podstawie których równoważność będzie oceniana. Zamawiający wymaga opracowania tabeli równoważności dla wszystkich wyrobów, materiałów konstrukcji budowlanych opisanych. Tabela równoważności musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak tabeli równoważności stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej
 4. Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku kuchni - stołówki nr 116 z przystosowaniem do wymogów HACCAP w kompleksie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie 38/U/PN/2012.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest usługa :- opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku kuchni - stołówki nr 116 z przystosowaniem do wymogów HACCAP w kompleksie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie.
  W ramach usługi należy wykonać:
  - program inwestycji,
  - dokumentację projektowo - kosztorysową w stadium budowlano- wykonawczym
 5. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z programem organizacyjno - użytkowym i innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadań: a) część I - remont budynku szkoleniowego nr 142 z dostosowaniem do potrzeb funkcji biurowo - sztabowej w PW Gdynia (12747), b) część II - remont budynku nr 134 (biurowo - szkoleniowy z halą sportową) w PW Gdynia (12748)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z programem organizacyjno - użytkowym i innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadań: a) część I - remont budynku szkoleniowego nr 142 z dostosowaniem do potrzeb funkcji biurowo - sztabowej w PW Gdynia (12747), b) część II - remont budynku nr 134 (biurowo - szkoleniowy z halą sportową) w PW Gdynia (12748)
 6. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, w Giżycku przy ul. Staszica, z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku wielorodzinnego (min. 32 M), z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w Giżycku przy ul. Staszica (działka o nr geodezyjnym 1240/1 obr.2). Struktura lokali do uzyskania: 1) 75 - 80 % mieszkań M 4, str. 3p+k o pow. mieszkalnej pum. ok .40-46 m² 2) 20 - 25 % mieszkań M 3, str. 2p+k o pow. mieszkalnej pum. ok .30-36 m² z uściśleniem na etapie projektowania
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż oraz osób niepełnosprawnych w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) wraz z nadzorem autorskim związanej z modernizacją i remontem Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 12 z przystosowaniem obiektu do: a) obowiązujących przepisów p.poż. b) zakwaterowania osób niepełnosprawnych w tym również na wózkach inwalidzkich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie w Domu Studenta nr 1, na pierwszym piętrze znajduje się przychodnia lekarska podstawowej opieki lekarskiej oraz gabinety specjalistyczne. W projekcie należy przewidzieć przebudowę tych pomieszczeń w terminie późniejszym, po opuszczeniu pomieszczeń przez przychodnię i gabinety specjalistyczne. Jednak w trakcie remontu należy przewidzieć okablowanie, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych wszystkich pomieszczeń. Instalacje alarmowe i ostrzegawcze należy przewidzieć na odrębnej pętli zasilającej aby w godzinach pracy przychodni można wyłączyć z działania a po godzinach pracy możliwe było uruchomienie wszystkich systemów. Poza przychodnią w domu studenta wynajmują pomieszczenia różne agendy. Po remoncie wszystkie pomieszczenia przeznaczone będą na pobyt studentów. 2. W I etapie należy wykonać koncepcję architektoniczną podlegającą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Opracowanie koncepcji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej i drukowanej. 3. W II etapie należy opracować wielobranżowy projekt budowlany oraz projekt wykonawczy przebudowy istniejących pokoi studenckich w następującym zakresie: - podział w oparciu o strefy p.poż. związane z klatkami schodowymi. - dobudowa nowej klatki schodowej awaryjnej - przebudowa pokoi zapewniająca potrzeby w następujący sposób: a) pokoje 2-osobowe z łazienką b) każdy pokój zaopatrzony w odrębny węzeł sanitarny wyposażony w: kabinę prysznicową, umywalkę i miskę ustępową oraz grzejnik drabinkowy c) wyposażenie pokoju składać się powinno z : 2 tapczanów jednoosobowych, 2 biurka, 2 krzesła miękkie, 2 szafy wysokie z pawlaczami bądź w zabudowie, półki z zamykaną częścią, lodówka z szafką nadlodówkową , wieszak, lustro, szafka na buty d) na każdym piętrze musi znajdować się kuchnia wyposażona w 3 kuchenki elektryczne, pralnia z dwoma pralnicami oraz suszarnią, pomieszczenie dla pań pokojowych służące jako brudownik z brodzikiem lub komorą gospodarczą służącą do zlewania nieczystości po sprzątaniu e) należy przewidzieć salę cichej nauki, salę służącą jako tzw. sportową ( piłkarzyki, bilard, urządzenia do ćwiczeń siłowych (atlas, ławeczka do wyciskania sztangi , steper itp.) f) małe magazynki na środki chemiczne , papier toaletowy, narzędzia do sprzątania itp. mogą również znajdować się na piętrach budynku g) na parterze należy przewidzieć magazyn pościeli, magazyn na sprzęt i wyposażenie domu studenta, magazyn na środki czystości, recepcję z w.c. , pomieszczenie socjalne dla pokojowych z brodzikiem, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia biurowe kierownika obiektu. 4. Należy wykonać dokumentację projektową w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej dwg zgodnie z poniższym zestawieniem: 4.1. ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej DS.-1 wraz z uzyskaniem Postanowienia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 4.2. projekt budowlany, 4.3. projekty wykonawcze w zakresie: a) projekt budowlany (architektura i konstrukcja), b) instalacje Elektryczne z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego, c) instalacja komputerowa ( w tym wydajne zarządzane przełączniki, które wprowadzą dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa sieci, w tym pozwolą na kontrole wykorzystywania pasma oraz zabezpieczą przed zbędnymi połączeniami), d) instalacja TV, e). instalacja telefoniczna, f). świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku, g). instalacje p.poż. zgodne z obowiązującymi przepisami, h) . instalacje sanitarne 4.4. przedmiary robót budowlanych wszystkich branż występujących w wykonanym projekcie, w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej ath, 4.5 kosztorysy ofertowe oraz inwestorskie, 4.6 specyfikacje wykonania i odbioru, dla wykonanych projektów budowlanych w wersji drukowanej i elektronicznej edytowalnej ath. 5. Uwagi szczegółowe: 5.1. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z zaleceniami ustawy Prawo Budowlane w 5 egzemplarzach drukowanych i 1 egz. elektroniczny. 5.2. Do powyższych dokumentacji należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 5.3. Do projektów należy wykonać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r., kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. oraz przedmiary robót z podziałem na roboty remontowe i inwestycyjne 5.4. Na roboty określone w opracowanej dokumentacji należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. 5.5. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas niezbędny na sprawdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego wynosi 14 dni roboczych. UWAGA: Projekt wykonawczy musi uwzględniać 2 etapy wykonawstwa: I etap - wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym oraz wykonanie rozwiązań zapewniających dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych, spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, II etap - pozostałe roboty. 6. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania ustawy PZP ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 oraz art. 30 ustawy PZP tj. winna być sporządzona: a) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; b) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny c) za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wykonawca winien uwzględniać w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne; - wspólne specyfikacje techniczne; - normy międzynarodowe; - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy, - polskie aprobaty techniczne; - polskie specyfikacje techniczne. Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia i opisując go za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jak wyżej opisanych, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym podając parametry, na podstawie których równoważność będzie oceniana. Zamawiający wymaga opracowania tabeli równoważności dla wszystkich wyrobów, materiałów konstrukcji budowlanych opisanych. Tabela równoważności musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak tabeli równoważności stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej
 8. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego, 32 rodzinnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w Orzyszu przy ul. Ełckiej, z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn, Olsztyn
  przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budynku wielorodzinnego (32 M), z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w Orzyszu przy ul. Ełckiej (działka o nr geodezyjnym 204/35)
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brodnicy na działkach przy ul. Świętokrzyskiej, Pienińskiej i Tatrzańskiej.
  Zamawiający: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Bydgoszcz
  Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brodnicy na działkach przy ul. Świętokrzyskiej, Pienińskiej i Tatrzańskiej.
 10. PROJEKT I ETAPU BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO Nr 3 w BARTOSZACH k/EŁKU
  Zamawiający: Miasto Ełk, Ełk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego I etapu budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku na działce Nr134 położonej w obrębie geodezyjnym Bartosze gmina Ełk. W ramach realizacji projektu w którym przewiduje się opracowanie planu realizacyjnego z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, powierzchni grzebalnych, powierzchni utwardzonych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych wewnętrznych, parkingowych oraz domu przedpogrzebowego, budynku administracyjnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia cmentarza, urządzenie terenu i małej architektury, monitoring, nagłośnienie.


  Projekt należy opracować w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 134 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ełku Nr II/ 21 /2010 z dnia 3.12.2010 r., koncepcje programowo - przestrzenną Cmentarza Komunalnego w Bartoszach k/Ełku opracowaną przez Pracownie Projektową URBI z siedzibą w Ełku przy ulicy Moniuszki 3/7 oraz koncepcje odwodnienia cmentarza, opracowaną przez Zakład Usług Projektowo-Technicznych PROJMEL Suwałki, ul. Generała Puławskiego 60/21. Zachowanie zasad pochówku osób zmarłych określone przepisami Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. Nr.23 z 2000r. . Poz. 295- jednolity tekst z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze/. Należy uwzględnić obowiązujące normy w zakresie wykonawstwa robót - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

  Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy

  1. Wykonanie mapy do celów projektowania.

  2. Wykonanie badań geologicznych i hydrogeologicznych - w wymaganych przepisami zakresie.

  3. Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień projektu i uzyskanie pozwolenie na budowę.

  4. Budynek administracyjno - socjalny ogrzewany.

  5. Budynek gospodarczy z punktem handlowo-usługowym ogrzewany.

  6. Budynek gospodarczo-garażowy z zapleczem

  7. Budynek domu przedpogrzebowego ogrzewany z aranżacją wnętrz, nagłośnieniem wewnętrznym i zewnętrznym, salą ceremonii pogrzebowych, salami wystawiania zwłok, pomieszczeniem oględzin zwłok, klimatyzacją.

  8. Aranżacja - wystrój ściany głównej sali ceremonii pogrzebowych oraz salach wystawienia zwłok w domu ceremonii pogrzebowych. (Aranżacja - wystrój wymaga konsultacji z zamawiającym na etapie projektowania).

  9. Ogrodzenie cmentarza stałe ażurowe stalowe na słupkach murowanych, od strony nasypu kolejowego ażurowe stalowe na słupkach stalowych. I etap oddzielić od pozostałego zakresu ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych.

  10. Powierzchnie grzebalne z oznakowaniem sektorów, rzędów i grobów.
  11. Kolumbaria.

  12. Ciągi piesze i pieszo-jezdne w tym dojście do grobów z kostki betonowej z utwardzeniem miejsc pod kontenery na odpady, parking.

  13. Urządzenie i ukształtowanie terenu.

  14. Zieleń i mała architektura.

  15. Uzbrojenie terenu:

  a) Sieć wodociągowa dla zapewnienia zasilania projektowanych obiektów,zasilania pod względem przeciwpożarowym oraz cmentarne punkty poboru wody. Sieć wodociągowa musi zabezpieczyć możliwość zasilania obiektów i punktów poboru wody dla etapu II i III. Wcinka na warunkach właściciela sieci. Warunki podłączenia uzyskuje wykonawca.

  b) Sieć kanalizacyjna dla projektowanych obiektów z możliwością odbioru ścieków z obiektów zlokalizowanych w etapie II i III. Warunki podłączenia uzyskuje wykonawca.

  c) Sieć kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia projektowanego parkingu,terenów utwardzonych cmentarza z możliwością odprowadzenia wód z pod kratek poboru wody. Należy przewidzieć odbiór wód opadowych z etapu II i III.

  d) Zasilanie energetyczne z rezerwą dla etapu II i III. Dwa pomiary dla cmentarza i parkingu. Oświetlenie terenu parkowe, w oparciu o uzyskane warunki we własnym zakresie przez wykonawcę.

  e) Mobilne nagłośnienie terenu cmentarza.

  f) Monitoring terenu cmentarza oraz obiektów kubaturowych z możliwością rozbudowy o etap II i III.

  g) Dokonanie niezbędnych uzgodnień projektów dla uzyskania pozwolenia na budowę uzbrojenia oraz przekazanie infrastruktury do użytkowania.

  16. Opracowanie projektu technicznego budynku administracyjno-socjalnwgo, budynku gospodarczego z punktem handlowo - usługowym, budynek domu przedpogrzebowego wymaga konsultacji na etapie projektowania.


  Powyższą dokumentacje projektowo-kosztorysowa ma być wykonana w ilościach jak niżej:

  1) Projekty wykonawcze wszystkich branż - 5 szt.

  2) Przedmiar robót wszystkie branże - 5 szt.

  3) Kosztorys inwestorski - 3 szt

  4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż - 3 szt.

  5) Preliminarz kosztów wyposażenia: wnętrza, biurowe,warsztat,pojazdy do zimowego i letniego utrzymania ciągów pieszych i pieszo - jezdnych, wózki typu Melex do transportu zwłok, wyposażenia sali ceremonii pogrzebowych,wystawiania zwłok, miejsce oględzin zwłok, chłodnie, młoty pneumatyczne, agregat prądotwórczy, samochód dostawczo - osobowy, skrzynie na piasek, pojemniki na odpady kontenery, pojazd hakowy do wywozu kontenerów oraz mała śmieciarka do wywozu odpadów wyselekcjonowanych, winda do spuszczania trumien - 2 szt.

  6) Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji inwestycji - 3 szt.

  7) Całość opracowania należy dostarczyć również w wersji elektronicznej.

  17. Wykonawca po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu wypełnioną i parafowaną Tabelę zbiorcza cen stanowiącą zał nr 1 do projektu umowy.
 11. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego - 32 rodzinnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II, z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku wielorodzinnego (32 M), z infrastrukturą zewnętrzną w Węgorzewie, przy ul. Jana Pawła II (z ewentualną rozbiórką istniejących obiektów). 2. Dokumentację dla budynków należy opracować w ścisłym nawiązaniu do ustaleń: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Południe, uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XVIII 124 2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 23.01.2004r., poz. 174, 2) warunków technicznych zasileń i przyłączeń do sieci: wod. - kan. - deszcz., elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej, TVK, itp. (do pozyskania), 3) warunków określonych niniejszą SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w stanowiących załączniki do SIWZ: 1) założeniach do projektu budowlanego, 2) wzorze umowy. 4. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia wszystkich uwarunkowań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym również lustracji terenu opracowania itp. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. 6. Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej Wykonawca opisze przedmiot przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, będzie zobowiązany do opisania przedmiotu poprzez dodanie słów: lub równoważny oraz opisania co rozumie przez takie sformułowanie. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 12. Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch domków eskadrowych dla potrzeb Go Eś w JW 1641 Inowrocław.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch domków eskadrowych dla potrzeb Go Eś w JW 1641 Inowrocław.

Inne osoby dla Prymas (32 osoby):