Kogo reprezentuje osoba

Prymas Krzysztof Andrzej

w KRS

Krzysztof Andrzej Prymas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Prymas
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Apanowicz Sabina Eleonora, Borko Stefania, Kępczyński Krzysztof Józef, Ołubowicz Edward, Radomski Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Śladowski Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Bpbw Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000055104
 2. Dap-dom Aukcyjno-powierniczy Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000118682
 3. Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000523553
 4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000021832
 5. Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000037586
 6. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000036973
 7. Przedsiębiorstwo Techniczno-usługowe Techmar Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000120219
 8. Stomil Olsztyn S.A., Olsztyn − KRS 0000562813
 9. Stowarzyszenie Kapituła Nagrody Im. Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn − KRS 0000300689
 10. Techmar-audyt Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000215618

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ablo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000337480
 2. Biznes Integracja Consulting Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000123524
 3. Brandfellows Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000564361
 4. Ewama Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000166312
 5. Lubau Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000516660
 6. Net-media Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Olsztyn − KRS 0000150654
 7. Opgk-mapa Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000014553
 8. Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000059553
 9. Radio Warmia - Mazury Wa-ma S.A., Warszawa − KRS 0000095900
 10. Redcomm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000279105
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000172926
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Redykajny W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000070833
 13. Styropmin Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000092154
 14. Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., Pszczyna − KRS 0000053415

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. 17 Sierpnia 60 w Pułtusku.
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przeb1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. 17 Sierpnia 60 w Pułtusku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.2. Działając w imieniu Inwestora - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o ile przyjęte rozwiązania projektowe będą powodowały taką konieczność. 2.3. Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w ilości 5 kompletów zawierających następujące branże: - architektura, - konstrukcja, - wewnętrzna instalacja elektryczna, - wewnętrzna instalacja wod - kan., - przyłącze do sieci elektroenergetycznej, - wewnętrzna instalacja c.o. - teletechnicznym wew. inst. domofonowa, - telewizyjna, - wentylacyjna z uwzględnieniem potrzeb i funkcji pomieszczeń, - wewnętrzna sieć informatyczna, - oraz ewentualnie inne opracowania, których konieczność będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych opinii i uzgodnień. Wersja elektroniczna na płycie CD dokumentacji projektowej (wszystkie branże). 2.4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże), opracowanych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)- 5 kompletów wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (modyfikowalną - norma rozszerzenie ATH, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF lub Adobe Reader). 2.5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) po 5 kompletów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm) obejmujących tylko rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie z rozszerzeniem pdf. 2.6. Opracowanie przedmiaru robót (wszystkie branże) na bazie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (modyfikowalną - norma rozszerzenie ATH, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF lub Adobe Reader). 2.7. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich branż niezbędnych do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. 2.8. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją projektu we wszystkich branżach zgodnie z brzmieniem art. 20 Prawa budowlanego. Nadzór autorski stanowić ma co najmniej 10 % wartości dokumentacji projektowej. 2.9. Wykonawca obowiązany jest do wykonania wizji przebudowywanego budynku. 2.10. Obowiązki Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej: - pisemne uzgadnianie z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych, - zorganizowanie minimum 3 spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony, - uzyskanie własnym staraniem i na swój koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, - zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz ewentualnie w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o kompletności, - w opracowaniu dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych, - opracowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby Zamawiający mógł realizować budowę obiektu etapami. - zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, - zaopatrzenie dokumentacji projektowej stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 1. Dane dotyczące budynku przy ul. 17 sierpnia 60: - kubatura - 8154 m3, - powierzchnia użytkowa - 1077,53m2, - ilość lokali - 27, - rok budowy - 1942 r.
 2. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego, 32 rodzinnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, w Węgorzewie ul. Jana Pawła II, z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn, Olsztyn
  1) Przedmiot zamówienia dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku wielorodzinnego ( 32 M ), z infrastrukturą zewnętrzną w Węgorzewie, przy ul. Jana Pawła II ( z ewent. rozbiórką istniejących obiektów ). 2) Dokumentację dla budynków należy opracować w ścisłym nawiązaniu do ustaleń: - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Południe w uchwalonego przez Radę Miejska w Węgorzewie uchwałą Nr XVIII/124/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 23.01.2004r., poz.174. - warunków technicznych zasileń i przyłączeń do sieci: wod. - kan - deszcz., elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej, TVK, itp. ( do pozyskania/ korekty). - warunków określonych SIWZ. 3) Szczegółowy zakres opracowania oraz warunki współpracy zostały przedstawione w załącznikach do SIWZ: - załącznik nr 8 - założenia do projektu budowlanego; - załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy, szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia. Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia wszystkich uwarunkowań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym również lustracji terenu opracowania. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. 5) Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej Wykonawca opisze przedmiot przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, będzie zobowiązany do opisania przedmiotu poprzez dodanie lub równoważny oraz opisania co rozumie przez takie sformułowanie. 6) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Wykonanie projektu modernizacji i termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przygotowanie kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia modernizacji i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Opaczy, przy uwzględnieniu rozwiązań projektowych wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy szkoły opracowanego przez DOM-BUD w 2007 r.
 4. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic: Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny w Biskupcu
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic: Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny w Biskupcu oraz wykonananie projektu wykonawczego i budowlanego parkingu miejskiego
  Zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy dróg w ciągu ulic: Warmińskiej, Syreny, szpitalnej w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, - 5 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. zawierającego w szczególności:
  uzgodniony projekt zagospodarowania terenu
  profile podłużne
  przekroje poprzeczne i normalne
  projekt przebudowy oświetlenia dróg
  projekt przebudowy sieci i przyłączy wod. -kan. w zakresie wskazanym przez PWiK
  inne niezbędne szczegóły techniczne i opisy
  wszystkie niezbędne do realizacji projektu uzgodnienia i projekty branżowe np. zakresie kolizji z sieciami gazowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi itp.
  Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072) - w formie pisemnej - 2egz. oraz w formie elektronicznej 1 egz.
  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego z przedmiarem robót -
  w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz.
  Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego.
  Wykonanie dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i władze.
  Uzyskanie wymaganych uzgodnień.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP w Olsztynie.
  Wykonawca dostarczy zamawiającemu 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, złożenia dokumentacji z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ulicę Gospodarczą z ulicą Spokojną w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ulicę Gospodarczą z ulicą Spokojną w Nowym Dworze Mazowieckim.
  CPV - 71320000 - 7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulic w Przasnyszu:(ulice: Strażacka; S. Kisielewskiego; K.K. Baczyńskiego; J. Brzechwy; Tęczowa)
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 5 ulic na osiedlach mieszkaniowych w Przasnyszu.: (1)ulica Stażacka - długość 110m (projekt drogowy i oświetlenie uliczne) (2)ulica S. Kisielewskiego - długość 258 m (3)ulica K.K. Baczyńskiego - długość 188 m (4)ulica J. Brzechwy - długość 75 m (5)ulica Tęczowa - długość 462 m wraz z łącznikiem dojazdowym dł. 70m (projekt drogowy , kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi: -ulica Strażacka 10-12m -ulica S. Kisielewskiego 8m -ulica K.K. Baczyńskiego 8m -ulica J. Brzechwy 10m -ulica Tęczowa - ciąg główny 18m, łącznik dojazdowy nie ma ustalonej szerokości i będzie wymagać zajęcia terenu na podstawie projektu technicznego. W pasach drogowych występują sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, linia energetyczna, siec cieplna) Zakres prac i zawartość opracowania składających się na przedmiot zamówienia (1) Mapa do celów projektowych (2) Badania geotechniczne (3) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia i pozostałymi załącznikami. (4) operat wodno-prawny (jeśli będzie wymagany) (5) Projekt budowlany i wykonawczy - oddzielny dla każdej ulicy - w 5 egz. + zapis elektroniczny zawierający : a. plan zagospodarowania terenu , b. profil podłużny c. przekroje normalne d. przekroje poprzeczne e. wykazy i obliczenia w zakresie umożliwiającym sporządzenie przedmiaru robót f. opis techniczny. g. przedmiar robót (oddzielnie dla każdej ulicy) h. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w 1 egz., dodatkowo zapis elektroniczny (6) Projekty branżowe związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi robotami drogowymi ( jeżeli wystąpią). (7) Projekty branżowe - kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne (8) Projekt stałej organizacji ruchu (9) Kosztorys inwestorski w 1 egz., (oddzielnie dla każdej ulicy) (10) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (11) Wykaz reperów i współrzędnych punktów umożliwiających wytyczenie w terenie trasy drogowej i skrzyżowań oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dla celów obsługi geodezyjnej budowy Podział działek zajętych pod w/w ulice nie wchodzi w zakres zamówienia.
 7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej o salę sportową wraz z łącznikiem i niezbędnym zapleczem sanitarnym położonej we wsi Spęcowo oraz oparcowanie projektu budowlanego przebudowy i tewrmomodernizacji dworu w Słupach, gmina Dywity.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Dywitach, Dywity
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie rozbudowy istniejacej szkoły podstawowej o salę sportową wraz z łącznikiem i niezbnym zapleczem sanitarnym we wsi Spęcowo oraz opracownie projektu budowlanego przebudowy i termomodernizacji dworu w Słupach, gmina Dywity.
 8. Opracowanie dokumentacji przebudowy i termomodernizacji ( projekt budowlany wykonawczy ) wraz z decyzją nr 1 oraz pozwoleniem na budowę, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3A z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
  Opracowanie dokumentacji przebudowy i termomodernizacji ( projekt budowlany wykonawczy ) wraz z decyzją nr 1 oraz pozwoleniem na budowę, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3A z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
  Elementy projektu :

  -Inwentaryzacja budynku i orzeczenie stanu technicznego obiektu.
  -Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
  -Projekt budowlano wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, monitoring, komputerowych i alarmowych.
  - Świadectwo charakterystyki energetycznej.
  -Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż
  -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  -Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  -Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.
  -Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.
  -Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

  Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych.
 9. Wykonanie dokumentacji projektowych z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Bartoszycach na działce nr 12/47 w msc. Sędławki gm. Bartoszyce zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (wraz z decyzją na realizację inwestycji). Część nr 2 - Modernizacja pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na bazie Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 - opracowanie projektu technicznego (wraz z decyzją na realizację inwestycji)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Wykonanie dokumentacji projektowych z podziałem na 2 części:
  Część nr 1 - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Bartoszycach na działce nr 12/47 w msc. Sędławki gm. Bartoszyce zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (wraz z decyzją na realizację inwestycji).
  Część nr 2 - Modernizacja pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na bazie Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 - opracowanie projektu technicznego (wraz z decyzją na realizację inwestycji)

Inne osoby dla Prymas (33 osoby):