Kogo reprezentuje osoba

Przybyłek Aleksandra Grażyna

w KRS

Aleksandra Grażyna Przybyłek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksandra
Drugie imię:Grażyna
Nazwisko:Przybyłek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Rybnik (Śląskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Przybyłek Barbara Karolina, Przybyłek Mariusz Leon
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Przybyłek Barbara Karolina, Przybyłek Mariusz Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bam Sp. J. Barbara Przybyłek, Aleksandra Przybyłek, Mariusz Przybyłek, Rybnik − KRS 0000074385
 2. Bam Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000681545
 3. Bma Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000265645

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu - Nasze Przedszkolaki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu - Nasze Przedszkolaki
 2. dostawa foteli i krzeseł
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
  dostawa foteli i krzeseł
 3. Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową szkolnego placu zabaw, na działce nr 2790/69 będącej w trwałym zarządzie od dnia 1 czerwca 2004 przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności 1. Rozbiórkę nawierzchni istniejącego zagospodarowania terenu. 2. Budowę placu zabaw o nawierzchni igłowanej lub poliuretanowej, na podbudowie kruszynowej, przepuszczalnej, gwarantującej możliwość bezurazowego upadku z wysokości (HIC) min. 1,9 m, zgodnie z programem Radosna Szkoła 3. Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z programem Radosna szkoła. 4. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw. 5. Dostawę i montaż pozostałego wyposażenia oraz elementów małej architektury jak ławeczki, kosze na śmieci oraz ogrodzenie z furtką. 6. Roboty wykończeniowe terenu - humusowanie i obsiewanie trawników
 4. Dostawa (zakup) pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Koleżanko i Kolego nauczymy Was wszystkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, Knurów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Koleżanko i Kolego nauczymy Was wszystkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Przedmiot zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze - zajęcia logopedyczne - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne i muzyczne - zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne - zajęcia rozwijające zainteresowania językowe (j. angielski) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt.: Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, Suszec
  Zgodnie z punktem 3 SIWZ:
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt.: Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na stanowisku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej zamówieniem.

  3.2 Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 5 zadań, tj:
  Zadanie 1: Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem zadania stanowi zał. A do SIWZ.
  Zadanie 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
  Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem zadania stanowi zał. B do SIWZ.
  Zadanie 3: Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem zadania stanowi zał. C do SIWZ.
  Zadanie 4: Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją.
  Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem zadania stanowi zał. D do SIWZ.
  Zadanie 5: Dostawa pozostałego sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć objętych projektem.
  Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem zadania stanowi zał. E do SIWZ.

  3.3 Stanowiące przedmiot zamówienia dostawy muszą:
  a) posiadać właściwe atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, w tym przewidziane ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, wraz z aktami wykonawczymi,
  b) być produktami bezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wraz z aktami wykonawczymi,
  c) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia placówki oświatowej, muszą spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych,
  d) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia,
  e) być zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu,
  f) być zgodne z wymaganiami określonymi w zał. A-E do niniejszej SIWZ.

  3.4 Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
  a) Przez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny należy rozumieć:
  - dostarczenie zamówienia do wskazanych miejsc dostawy, dostarczenie zamówienia do wskazanych miejsc dostawy - miejscem dostawy będą szkoły podstawowe z terenu gminy Suszec (odpowiednio dla danej części i zakresu zamówienia) wymienione poniżej:
  * SP w Suszcu ul. Szkolna 130; 43-267 Suszec;
  * ZSP w Rudziczce ul. Woszczycka 20; 43-267 Rudziczka;
  * SP w Radostowicach ul. Dworcowa 56; 43-262 Radostowice;
  * SP w Kobielicach ul. Topolowa 61; 43-262 Kobielice;
  * ZSP w Kryrach ul. Nierad 86, 43-265 Kryry;
  * ZSP w Mizerowie ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Mizerów;
  - montaż, instalację i uruchomienie dostarczonych materiałów i pomocy oraz instalację i uruchomienie programów komputerowych na wskazanych przez zamawiającego komputerach,
  - instruktaż personelu w zakresie obsługi pomocy, sprzętu i programów komputerowych oraz multimedialnych,
  - dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim.
  b) Po każdej dostawie sporządzony zostanie protokół częściowy, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz protokół końcowy, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego po zakończeniu wszystkich dostaw. Komplet protokołów odbioru będzie podstawą do przyjęcia i zapłaty faktury.
  c) Wykonawca może rozpocząć dostawy przedmiotu zamówienia najwcześniej od 02.09.2012r., a zakończyć je najpóźniej 14.09.2012 r., z zastrzeżeniem postanowień określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ,
  d) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ,
  e) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
  Zamawiający dopuszcza możliwości odchyleń +/- 2% w parametrach (głównie w wymiarach w stosunku do opisanych) poszczególnych pomocy dydaktycznych i sprzętu, o charakterze pozwalającym na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. W przypadku części zamówienia dotyczącej sprzętu komputerowego i multimedialnego oferta Wykonawcy winna uwzględniać wszystkie akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia funkcjonowania zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców innych publikacji i wydawnictw niż wskazano to w SIWZ, przy czym zastrzega się, że ich treść merytoryczna winna odpowiadać treści wskazanych wydawnictw i publikacji.
  Oferując produkty równoważne, (co należy wyraźnie wskazać w formularzu cenowym), Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest spełnia parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty np. specyfikacje lub karty techniczne lub karty katalogowe, potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów dla produktów oferowanych jako równoważne, zgodnie ze wskazówkami określonymi w zał. A-E do SIWZ.
  f) Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie produkty są równoważne w stosunku do przedstawionych w tabelarycznym zestawieniu pomocy dydaktycznych, stanowiących zał. A-E do SIWZ.
  g) Oceny równoważności ofert Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w oparciu o opinie pracowników merytorycznych.

  h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

  i) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania niniejszego zamówienia i zapoznania się z jego warunkami i zakresem, aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.


  3.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  Kod CPV Nazwa
  Zadanie nr 1
  39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne
  37.52.41.00-8 Gry edukacyjne
  39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny
  48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
  Zadanie nr 2
  37.40.00.00-2 Artykuły i sprzęt sportowy
  39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne
  39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny
  37.52.41.00-8 Gry edukacyjne
  Zadanie nr 3
  39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne
  37.52.41.00-8 Gry edukacyjne
  39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny
  48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
  22.11.00.00-4 Drukowane książki
  Zadanie nr 4
  39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne
  37.52.41.00-8 Gry edukacyjne
  48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
  Zadanie nr 5
  32.32.20.00-6 Urządzenia multimedialne
  30.21.31.00-6 Komputery przenośne
  92.22.50.00-4 Telewizja interaktywna
 6. /ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BRZESZCZE W RAMACH INDYWIDUALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH/ w ramach projektu PO KL: /ASY Z NASZEJ KLASY/
  Zamawiający: Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach, Brzeszcze
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego elektronicznego i multimedialnego oraz wyposażenia do szkół podstawowych Gminy Brzeszcze, w ramach indywidualizacji procesu dydaktycznego dla uczniów klas I - III szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeszcze w ramach projektu PO KL: ASY Z NASZEJ KLASY, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kody CPV: 1. 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne, 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy, 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny, 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy, 37310000-4 - Instrumenty muzyczne, 37524100-8 - Gry edukacyjne, 39160000-1 - Meble szkolne 30240000-3 - Oprogramowanie, 32322000-6 - Urządzenia multimedialne 2.Podane ceny w ofercie za zakupione i dostarczone materiały dydaktyczne i wyposażenie, sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu powinny zawierać wszystkie koszty, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia transportu do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, instalacji oprogramowania, rozruchu, szkolenia użytkowników. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę: 3.1 materiałów dydaktycznych do:a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Szkolna 6 - załącznik nr 5 do SIWZ, b) Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 3 - załącznik nr 6 do SIWZ, c) Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Jawiszowice - załącznik nr 7 do SIWZ. d) Szkoły Podstawowej w Skidziniu, 32-625 Przecieszyn, Skidziń ul. Oświęcimska 39 - załącznik nr 8 do SIWZ, e) Szkoły Podstawowej w Przecieszynie, 32-625 Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 54a - załącznik nr 9 do SIWZ. 3.2 Sprzętu komputerowego, elektronicznego i multimedialnego do: a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Szkolna 6 - załącznik nr 10 do SIWZ. b) Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 3 - załącznik nr 11 do SIWZ. c) Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach, 32-626 Jawiszowice, ul. Kusocińskiego 1 - załącznik nr 12 do SIWZ. d) Szkoły Podstawowej w Przecieszynie, 32-625 Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 54a - załącznik nr 13 do SIWZ. e) Szkoły Podstawowej w Zasolu, 32-626 Jawiszowice, Zasole ul. Kostka Jagiełły - załącznik nr 14 do SIWZ. 3.3 Wyposażenia do a) Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Jawiszowice - załącznik nr 15 do SIWZ. b) Szkoły Podstawowej w Skidziniu, 32-625 Przecieszyn, Skidziń ul. Oświęcimska 39 - załącznik nr 16 do SIWZ. c) Szkoły Podstawowej w Zasolu, 32-626 Jawiszowice, Zasole ul. Kostka Jagiełły 6 - załącznik nr 17 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części zamówienia, podzielonych na następujące zadania: POMOCE DYDAKTYCZNE - zadania od 1 do 5: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach. Zadanie nr 3: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach. Zadanie nr 4: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skidziniu. Zadanie nr 5: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Przecieszynie. SPRZĘT KOMPUTEROWY, ELEKTRONICZNY ORAZ MULTIMEDIALNY - zadania od 6 do 10 Zadanie nr 6: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach Zadanie nr 7: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach Zadanie nr 8: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach Zadanie nr 9: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Przecieszynie Zadanie nr 10: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Zasolu WYPOSAŻENIE - zadania od 11 do 13 Zadanie nr 11: Zakup i dostawa wyposażania do Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach Zadanie nr 12: Zakup i dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skidziniu Zadanie nr 13: Zakup i dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zasolu.
 7. dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Gmina Gogolin, Gogolin
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół gminy Gogolin objętych programami współfinansowanymi ze środków unii europejskiej:

  a) część I
  A: (załącznik nr 1a do SWIZ) - na potrzeby projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie:
  programy komputerowe,
  plansze dydaktyczne,
  różne zestawy dydaktyczne,
  karty,
  układanki,
  ćwiczenia,
  modele,
  tablice,
  piłki,
  książki,
  testy.

  B: (załącznik nr 1a do SWIZ) - na potrzeby projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie:
  pakiety oprogramowania,
  książki do diagnozy,
  różne zestawy dydaktyczne,
  zestawy plastyczne,
  pomoce dydaktyczne.

  C: (załącznik nr 1a do SWIZ) - na potrzeby projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni:
  pakiety oprogramowania,
  sprzęt sportowy,
  pomoce dydaktyczne,
  klocki,
  historyjki obrazkowe,
  loteryjki,
  puzzle,
  książki,
  łamigłówki,
  materiały plastyczne.

  D: (załącznik nr 1a do SWIZ) - na potrzeby projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim:
  plansze,
  gry,
  testy,
  układanki,
  plansze,
  podręczniki,
  sprzęt sportowy,
  piłki,
  komplety,
  zestawy papierów,
  papier rysunkowy,
  zegary,
  zestawy PUS,
  pomoce dydaktyczne.
  b) część II (załącznik nr 1b do SWIZ) - na potrzeby projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; realizowanego w 4 szkołach podstawowych Gminy Gogolin:
  tablice interaktywne,
  laptop,
  projektor multimedialny do tablicy interaktywnej,
  notebook,
  elektroniczny i komputerowy
 8. Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Raciborzu w ramach realizacji projektu pn.: Stacja EDUKACJA
  Zamawiający: Miasto Racibórz, Racibórz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30, dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Raciborzu przy ul. Sudeckiej 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14 w ramach realizacji projektu pn.: Stacja EDUKACJA. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji szkolnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 1).Część I Dostawa pomocy dydaktycznych, 2).Część II Dostawa materiałów biurowych, 3).Część III Dostawa sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego
 9. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Mój Europass kluczem do sukcesu
  Zamawiający: Gmina Godów, Godów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Mój Europass kluczem do sukcesu podzielonego na 22 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do siwz od nr 1 do 22.
 10. zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do placówek oświatowych (szkół podstawowych) z terenu Gminy Oświęcim w ramach projektu p. n Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1..
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu, Oświęcim-Rajsko
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do placówek oświatowych (szkół podstawowych) z terenu Gminy Oświęcim w ramach projektu p. n Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  a) Dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie, winny być nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.
  b) Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji min. 12 miesięcy od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie.
  c) Miejscem dostawy jest:
  - Szkoła Podstawowa w Babicach; 32-600 Oświęcim, ul. Różana 23, w zakresie części 5 i części 6,
  - Szkoła Podstawowa w Brzezince, 32-600 Oświęcim ul. Szkolna 19, w zakresie części 3 i części 4,
  - Szkoła Podstawowa w Grojcu, 32-615 Grojec Al. Ogrodowa 2, w zakresie części 1 i części 2,
  - Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, 32-600 Oświęcim Al. Parkowa 1, w zakresie części 9,
  - Szkoła Podstawowa w Rajsku 32-600 Oświęcim ul. Edukacyjna 11, w zakresie części 7 i części 8
  - Szkoła Podstawowa we Włosienicy, 32-642 Włosienica ul. J. Suskiego, w zakresie części 10 i części 11,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach, 32-600 Oświęcim ul. Borowskiego 30 w zakresie części 12,
  d) Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne i wyposażenie na własny koszt.
  e) Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, wskazano że do realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.
  f) Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w wykazie.
  g) Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie wystawioną na rzecz jednostek oświatowych, w których to oprogramowanie będzie użytkowane.
  3.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w ofercie zakres zadań (części), które zostaną powierzone Podwykonawcom.
  4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ:
  Część 1 - pomoce dydaktyczne- Szkoła Podstawowa w Grojcu;
  Cześć 2. - sprzęt komputerowy, biurowy- Szkoła Podstawowa w Grojcu,
  Część 3 - pomoce dydaktyczne- Szkoła Podstawowa w Brzezince,
  Cześć 4 - sprzęt komputerowy i multimedialny- Szkoła Podstawowa w Brzezince;
  Część 5 - pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Babicach;
  Część 6 - sprzęt multimedialny - Szkoła Podstawowa w Babicach;
  Część 7 - pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Rajsku,
  Część 8 - sprzęt komputerowy i multimedialny - Szkoła Podstawowa w Rajsku;
  Cześć 9 - pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej;
  Część 10 - pomoc dydaktyczne- Szkoła Podstawowa we Włosienicy;
  Część 11 - sprzęt komputerowy - Szkoła Podstawowa we Włosienicy;
  Część 12 - pomoce dydaktyczne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach;
 11. Zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu Mogę być lepszy
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów pomocowych i dydaktycznych, komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i radiomagnetofonu w ramach realizacji zajęć dodatkowych w 6 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dla projektu Mogę być lepszy. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III w Gminie Wręczyca Wielka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych 7 zadań zamówienia zawierają załączniki od numeru 1 do numeru 7 do SIWZ
 12. Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć artystycznych, materiałów do zajęć plastycznych dla dziesięciu szkół podstawowych na terenie Miasta Racibórz w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkół Podstawowych
  Zamawiający: Miasto Racibórz, Racibórz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć artystycznych, materiałów do zajęć plastycznych dla dziesięciu szkół podstawowych na terenie Miasta Racibórz w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkół Podstawowych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć artystycznych, materiałów do zajęć plastycznych dla: a).Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Cecylii 30, b).Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Sudeckiej 2, c).Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Myśliwca 16, d).Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8, e).Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Makuszyńskiego 1, f).Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Tuwima 1, g).Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Staszica 12, h).Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Jordana 6, i).Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego 48, j).Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Ocickiej 52 w Raciborzu w ramach realizacji projektu pn.:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkół Podstawowych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 wyodrębnione części
 13. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (język angielski) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (język angielski) dla Gimnazjum w Dankowicach
 14. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (taneczne) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (taneczne) dla Gimnazjum w Dankowicach
 15. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (plastyczno - fotograficzne) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (plastyczno - fotograficzne) dla Gimnazjum w Dankowicach
 16. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć ( muzyczno - wokalne) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć ( muzyczno - wokalne) dla Gimnazjum w Dankowicach
 17. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu - Przedszkolaki z Wilamowic
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu - Przedszkolaki z Wilamowic współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 18. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (poetycko - literackich) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (poetycko - literackich) dla Gimnazjum w Dankowicach
 19. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (teatralne) dla Gimnazjum w Dankowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (teatralne) dla Gimnazjum w Dankowicach
 20. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (nowoczesne formy gimnastyki ) - CD z muzyką poważną dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (nowoczesne formy gimnastyki ) - CD z muzyką poważną dla SP Pisarzowice
 21. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (historyczne) dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 22. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (plastyczne) dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 23. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (teatralne) dla SP Hecznarowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 24. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (sportowe) dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 25. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (konwersacje w języku angielskim) dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 26. Zakup materiałów / pomocy dydaktycznych do zajęć (przyrodniczo - ekologiczne) dla SP Pisarzowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
 27. Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych z terenu Gminy Gaszowice.
  Zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach, Gaszowice
 28. Zakup wyposażenia dla potrzeb Biblioteki publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Czerwionka-Leszczyny

Inne osoby dla Przybyłek (122 osoby):