Kogo reprezentuje osoba

Putkowska Kaczmarczyk Dorota

w KRS

Dorota Putkowska Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Nazwisko:Putkowska Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:34 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Popiński Krzysztof

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Popiński Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Autorska Pracownia Architektury - Cad Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000117350

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: 1) Część 1 - budowa ul. Sosnowej i Świerkowej w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie nawierzchni, zjazdów do posesji, wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki), wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do granic następujących działek 50/37, 50/38, 50/46, 50/62, 50/64, 50/73, 50/74, 50/75, 50/76, 50/77, 50/78, 50/79, 50/80, 50/81 oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ. 2) Część 2 - budowa ul. Łąkowej w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie nawierzchni, zjazdów do posesji, wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki), oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ 3) Część 3 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do stawu między ul. Gdańską i Nowomiejską - zakres Wykonawcy obejmuje: dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ 4) Część 4 - Wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 oraz wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji dachu poddasza nieużytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie „buduj” na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych, 4. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną jego część lub na całość zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów, 71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych, 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71248000-8- Nadzór nad projektem i dokumentacją 7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielna funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane” Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 2. Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach zadania pn. „Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez rozbudowę Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowę hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Elbląg
  Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy Stanicy Wodnej
  w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych
  i Technicznych w Pasłęku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy Stanicy Wodnej
  w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych
  i Technicznych w Pasłęku w ramach zadania pn. „Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez rozbudowę Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowę hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę
 3. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji terenu działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku”.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  Zakres usługi obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z protokołem danych wyjściowych, wytycznymi do opracowania dokumentacji technicznej oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z.
  W cenę za wykonanie zamówienia należy wkalkulować wszelkie składniki niezbędne do prawidłowej jego realizacji, w szczególności koszty: dojazdów, uzgodnień (jeżeli wymagają tego odrębne przepisy), materiałów, licencji, programów komputerowych.

  Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy oraz wytyczne do wykonania dokumentacji technicznej, będący integralną częścią s.i.w.z.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace związane z realizacją zadania „Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego” w Warszawie (sprawa nr 70/ZP/16)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie 3 koncepcji i realizacja na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację fontann w Parku E. Szymańskiego w Warszawie wraz z uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych opracowań projektowych. 2) Modernizację fontann należy zaprojektować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, uwagami jednostek wdrożeniowych, wytycznymi odpowiednich organów oraz posiadaną wiedza techniczną po ustaleniu zakresu z Zamawiającym. Dokumentację należy opracować w zakresie modernizacji fontann z oświetleniem: a) budowy komory i urządzenia fontann, b) budowy sieci tłocznej wody w obiegu zamkniętym, c) budowy sieci ssawnej wody w obiegu zamkniętym, d) budowy pompowni, e) budowy ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowania terenu w sąsiedztwie fontann, f) opracowania programu multimedialnego, g) instalacji monitoringu wyspowego, h) budowy ścieżki dla rolkarzy. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi określa: a) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, b) opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią wzoru umowy. 4)Wymagany termin realizacji zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2018 r., jednak nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że: - koncepcje projektowe należy wykonać i dostarczyć w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy; - dokumentację projektową należy wykonać i dostarczyć w terminie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy
 5. Aktualizacja dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  przeprojektowanie pierwotnej dokumentacji i aktualizacja kosztorysów
 6. Aktualizacja dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w celu zrealizowania II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem, wraz z uzyskaniem prawomocnego zamiennego pozwolenia na budowę.
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Aktualizacja dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej
  w Gdyni w celu zrealizowania II etapu obejmującego budowę krytego basenu
  z zapleczem, wraz z uzyskaniem prawomocnego zamiennego pozwolenia na budowę.
 7. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława. Postępowanie znak ZP.271.10.2016.
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia lub dokumentacją projektową. 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z 2 części: 1) Część 1 - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Lokalizacja szkoły ul. Gen. Andersa 7, 14-200 Iława. 2) Część 2 - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 4 - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Lokalizacja szkoły: ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 4. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną jego część lub na całość zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3, 71327000-6, 71323100-9 71242000-6, 71241000-9, 71221000-3, 71248000-8. 7. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

  II.1.5)
 8. wykonanie projektu budowlanego Różanego skweru pysznych pączków przy budynkach Górczewska 15, 17, 17a w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Zakres usługi obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z protokołem danych wyjściowych oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z.

  Przy sporządzaniu wyceny Wykonawcy winni uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława.Postępowanie znak ZP.271.4.2016.
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława. 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z 6 części: 1) Część 1 - budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę drogi, zjazdów, ciągów pieszych wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 2) Część 2 - rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę układu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem zieleni oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 3) Część 3 - budowa ulicy Morelowej - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę drogi, zjazdów do posesji wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 4) Część 4 - budowa ulicy Kraszewskiego - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę drogi, zjazdów do posesji, miejsc parkingowych wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, 5) Część 5 - budowa łącznika pomiędzy ul. Boczno-Górną a ul. Skłodowskiej - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę łącznika wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie łącznika, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, 6) Część 6 - budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Grudziądzką - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę łącznika wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie łącznika, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych, 4. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną jego część lub na całość zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3, 71327000-6, 71242000-6, 71241000-9. 7. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
 10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.29.2015.
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z 3 części: 1) Część I: opracowanie studium możliwości wykonania ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem cypla na strefę Małego Iławianina, w tym badania geologiczne (teren według załącznika graficznego nr 5 do SIWZ) na gruntach Gminy Miejskiej Iława oraz na działkach nr 223 i dz. Nr 233/3 obręb geodezyjny nr 3 (działki nie będące własnością Gminy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części I. 2) Część II: opracowanie studium możliwości/koncepcji wytyczenia i urządzenia szlaku konnego wzdłuż rzeki Tynwałd, rzeki Iławki w kierunku jeziora Iławskiego i miejscowości Dół (według załącznika graficznego nr 5 do SIWZ) wraz z wykazem niezbędnych instytucji i właścicieli gruntów do uzgodnień oraz wstępnym oszacowaniem kosztów wraz z propozycją sposobu funkcjonowania tego szlaku. Szlak powinien uwzględniać przepisy i rygory narzucone przez Polski Związek Jeździecki oraz PTTK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części II 3) Część III: dokumentacja dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu brzegów rzeki Iławki w płn-wsch części miasta Iławy (załącznik graficzny nr 5 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części III 3. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną jego część lub na całość zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3, 71327000-6, 71242000-6, 71241000-9. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 4 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
 11. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Ekspertyza techniczna możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części starej budynku zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Ekspertyza techniczna możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części starej budynku zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu

  2. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia:
  - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części Torunia w dzielnicy Skarpa przy ul. Ligii Polskiej 8, działka nr 39/4 obręb 59.
  - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest obiektem złożonym z dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem z windą oraz budynku ogrodu zimowego od strony północnej. Część zachodnia, którą planuje się rozbudować jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Poprzednio mieścił się w nim żłobek. Wykonany jest w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej w systemie TBT. Drugi z budynków wykonany jest w technologii tradycyjnej.
  - Przedmiotem ekspertyzy jest ustalenie możliwości nadbudowy i rozbudowy budynku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy (stanowiącą załącznik do SIWZ) oraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji.
  - Przewiduje się nadbudowę o jedno piętro i dobudowę od strony zachodniej i południowej.
  - Drugim elementem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn powstania zarysować i pęknięć na styku dwóch budynków.
  - Do zakresu zadania należy także wskazanie sposobu (technologii) wykonania robót budowlanych przy rozbudowie oraz metody naprawy powstałych uszkodzeń w obiekcie.
  - W posiadaniu Użytkownika jest archiwalna dokumentacja projektowa istniejących budynków.

  3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
  1) ekspertyza techniczna,
  2) szacunkowy kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),
  3) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,
  4) inne opracowania niezbędne do uzupełnienia ekspertyzy,
  5) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg.

  4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
  1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500,
  2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,
  3) wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej w zakresie wymaganym do wykonania ekspertyzy technicznej,
  4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,
  5) w razie konieczności wykonanie niezbędnych odkrywek.

  Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
 12. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu wg. koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu wg. koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami osiedla obejmujące: część rekreacyjno-sportową z boiskiem, placem zabaw i siłownią, małą architekturę, uporządkowanie i urządzenie terenu, ewentualnie remont istniejących ciągów pieszych z zastrzeżeniem p.pkt 2.1. tiret pierwsze. 2.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest raport z konsultacji społecznych pn. Zaplanuj z nami swoje miejsce na osiedlu (stanowiący załącznik do SIWZ) z wyłączeniem wykonania: parkingu z drogami dojazdowymi i dojściami oraz remontu ciągu pieszego przebiegającego wzdłuż północnej krawędzi planowanego parkingu. - Lokalizacja terenu w zachodniej części Torunia na osiedlu Bydgoskie pomiędzy ul. Fałata, Reja i Łukasiewicza. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o dobrym standardzie. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego projektu oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami osiedla. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 8) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i/lub krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 § 1 wzoru umowy
 13. Centrum wsi Milejowice - Prace projektowe
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynku Centrum Wsi Milejowice wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki 401/2 przy ul. Pogodnej 1 w Milejowicach. W skład opracowania wchodzi projekt budynku o funkcji usługowej, rekreacyjnej wraz z placem zabaw, placem festynowym oraz parkingami na powierzchni 8653 m2 . Projekt wielobranżowy obejmować powinien: - badania geologiczne podłoża gruntowego, - mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej, - projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej, - projekt budowlany i wykonawczy branży instalacji wod-kan, - projekt budowlany i wykonawczy branży instalacji C.O. wraz z kotłownią gazową -projekt budowlany i wykonawczy branży instalacji elektrycznej, w tym instalacje niskoprądowe (alarmowa TV), - projekt budowlany i wykonawczy kompleksu boisk, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż, - zbiorcze zestawienie kosztów, - przedmiary dla każdej z branż, - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, - projekty budowlane i wykonawcze przyłączy lub rozbudowy sieci dla wszystkich, - projekt budowlany drogowy i odwodnienia terenu, - uzyskanie niezbędnych prawem opinii i uzgodnień, -uzyskanie pozwolenia na budowę.
 14. Wykonanie zmian w istniejącym wielobranżowym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla zadania budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Wykonanie zmian w istniejącym wielobranżowym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla zadania budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Obszar opracowania obejmuje lewy brzeg rzeki Narew, położony na terenie Ostrołęki, między dwoma mostami, oraz teren portu rzecznego położonego po południowej stronie nowego mostu. Jest to wklęsły brzeg zakola rzecznego, narażony na wymywanie przez nurt
 16. WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZO-PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ NIECKI BASENOWEJ I PODBASENIA KRYTEJ PŁYWALNI W BUDYNKU NR 6 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
  Zamawiający: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
  1. [Opis przedmiotu zamówienia] Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczo-projektowej na przebudowę niecki basenowej i podbasenia krytej pływalni w budynku nr 6 na terenie Akademii Obrony Narodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja powinna obejmować: a) Wykonanie przebudowy niecki basenowej i podbasenia w oparciu o zalecenia ekspertyzy technicznej oraz orzeczeń technicznych; b) Wykonanie niezbędnych prac naprawczych hali basenu po przeprowadzonych pracach remontowych; c) Przebudowa przewodów wentylacyjnych w obrębie niecki basenowej; d) Wykonanie niezbędnych odkrywek niecki basenowej , podbasenia oraz plaży z doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Założenia ogólne: 1. Opracowania muszą spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z ¬dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137) i obejmują:, 1) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zawierający dane określone w § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137) - w liczbie 4 egzemplarzy, 2) projekty wykonawcze w zakresie i formie, o której mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z ¬dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 4 egzemplarzy każdego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia - w liczbie 4 egzemplarzy każdej ze specyfikacji (branżowych) składających się na całość opracowania w tym zakresie, 4) przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 ww. rozporządzenia - w liczbie 4 egzemplarzy każdego z przedmiarów składających się na całość opracowania w tym zakresie, 5) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - w 1 egzemplarzu, 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - w liczbie 4 egzemplarzy. 7) harmonogram realizacji robót opracowany w aspekcie technologii wykonywania robót w liczbie 4 egz. 8) Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania Inwestycyjnego (ZKZ) musi być opracowane zgodnie z DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych - wg wzoru zestawienia kosztów zadania określonego w załącznik Nr 29 do decyzji, wraz z analizą porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych, sporządzoną według zasad określonych w załączniku Nr 30 do decyzji. (Dz. Urz. MON z dnia 11 lutego 2008 r.) Dz.Urz.MON.08.1.6;.
 17. Opracowanie koncepcji budowy schodów na ul.Boryszewskiej w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
  wycena oceny stanu technicznego schodów, wykonanie badań geologicznych oraz geotechnicznych, analiza wyników badań, oszacowanie kosztów rozbiórki i budowy nowych schodów
 18. wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy krytej pływalni oraz przebudowy Sali gimnastycznej na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy krytej pływalni oraz przebudowy Sali gimnastycznej na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 19. Zamówienie uzupełniające na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7
 20. Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku pływalni rekreacyjno-sportowej z wielofunkcyjną salą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie
  Zamawiający: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Warszawa
  Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku pływalni rekreacyjno-sportowej z wielofunkcyjną salą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie
 21. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pływalni powiatowej w Rykach
  Zamawiający: Powiat Rycki, Ryki
 22. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn.: Ryńskie Centrum Żeglarstwa
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Ryn, Ryn
 23. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację ulicy Barlickiego w Iławie. Postępowanie znak OO-341/19/2010
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
 24. Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Upamiętnienie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Warszawa
 25. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo architektonicznej i kosztorysowej kosztorys inwestorski na budowę trzykondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na magazyny zbiorów i pracownie muzealne, podpiwniczenie dziedzińca z przeznaczeniem na cele wystawiennicze, zadaszenie dziedzińca przeszkoloną konstrukcją z przeznaczeniem na cele wystawiennicze i edukacyjne, podpiwniczenia zabytkowej kamienicy z jednoczesnym wzmocnieniem fundamentów z przeznaczeniem na szatnie, sanitariaty, sklepik muzealny, sale odczytową, salę wystawienniczą, pomieszczenia gospodarcze i socjalne.
  Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok
 26. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie. Postępowanie znak OO-341/14/2010
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
 27. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na działce nr 53 obrębu Mikosze gm. Orzysz przy jeziorze Tyrkło, oraz pełnienie nadzoru autorskiego ,nr sprawy: RGI.IV.341-4/10.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
 28. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 w zakresie wewnętrznych instalacji technicznych obiektu wraz z odwodnieniem.
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 29. Wykonanie dokumentacji projektowej na Modernizację zajezdni autobusowej.
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o., Puławy
 30. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę istniejących dróg wewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań dla dróg pożarowych do budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia
 31. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego, wielobranżowego robót remontowych dla budynku pływalni-Polonez i garażu w OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie..
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Warszawa
 32. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji o nazwie Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS - 2 ZADANIA
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 33. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru rynków w Chęcinach w ramach realizacji zadania: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta
  Zamawiający: Gmina Chęciny, Chęciny
 34. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pl. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki