Kogo reprezentuje osoba

Pyrzanowski Krzysztof Dariusz

w KRS

Krzysztof Dariusz Pyrzanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Pyrzanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:38 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chybińska Halina, Drogosz Robert Jan, Duszczyk Jan Jarosław, Duziak Ewa, Działak Izabela, Fałek Grażyna, Fischer Anna Katarzyna, Gierczyk Jolanta, Krzysztofek Iwona, Libionka Marta Maria, Matiasz Elżbieta, Mikusz Oslislo Danuta Ewa, Oleszak Bogna, Olszewski Marek, Rosińska Katarzyna, Stelmaszczuk Stanisław, Windys Urszula, Żuchowicz Jerzy Lucjan, Żyto Daria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zaremba Słomka Krystyna Stanisława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polskie Towarzystwo Psychoedukacji, Gdynia − KRS 0000051393
 2. Przychodnia We Fromborku - Lekarze J.sadocha, H.chybińska Spółka Partnerska, Frombork − KRS 0000462378
 3. Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Vicoria, Lubliniec − KRS 0000009755
 4. Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych W Częstochowie, Częstochowa − KRS 0000103942
 5. Stowarzyszenie Dzieciakom Z Ukrainy, Celestynów − KRS 0000250369
 6. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt Arka, Warszawa − KRS 0000254223
 7. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce, Warszawa − KRS 0000154454
 8. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce - Oddział W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000344726
 9. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce Oddział W Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski − KRS 0000578387

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Kręgi Sztuki, Warszawa − KRS 0000345861
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, Elbląg − KRS 0000032443
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Student, Piła − KRS 0000107996
 4. Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, Zabrze − KRS 0000272696
 5. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Katowice − KRS 0000126495

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. „Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – Azyl” – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice.
  Zamawiający: Miasto Mysłowice, Mysłowice
  1. Przedmiot zamówienia pn. „Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – Azyl” – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice”, w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
  2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: całodobowe przyjmowanie, stałą pieczę
  i opiekę w schronisku dla zwierząt psów i kotów dostarczonych wyłącznie z terenu miasta Mysłowice, w ramach jednostkowego rozliczenia kosztów utrzymania, w szczególności:
  2.1) pełną, kompleksową i całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przez lekarza weterynarii, na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt (przez co najmniej dwóch lekarzy weterynarii z prawem do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz z wpisem
  do Rejestru członków okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej, na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – tekst jednolity
  Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 z późn. zm.);
  2.2) dożywotni pobyt w schronisku dostarczonych psów i kotów w przypadku braku odpowiedniej osoby chętnej do adopcji psa lub kota;
  2.3) przeprowadzanie:
  – eutanazji oraz utylizacji zwłok psów i kotów w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie
  z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856,
  z późn. zm.),
  – usypiania ślepych miotów psów i kotów w uzasadnionych przypadkach;
  2.4) zapewnienie odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych przystosowanych
  do potrzeb biologicznych psów i kotów;
  2.5) prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania dostarczonych (np.: przez przedsiębiorcę zajmującego się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mysłowice lub Straż Miejską) psów i kotów;
  2.6) dokonywanie czipowania przyjętych do schroniska psów i kotów;
  2.7) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odebrania dostarczonego psa lub kota przez właściciela;
  2.8) szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym;
  2.9) wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych psów i kotów;
  2.10) zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla bezdomnych psów i kotów, które wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny;
  2.11) przekazywanie psów i kotów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem
  i zdolnym zapewnić im należyte warunki oraz sprawdzanie wiarygodności tych osób; umieszczanie na swojej stronie internetowej zdjęć psów i kotów przyjętych do schroniska wraz z informacją,że są to psy wyłapane z terenu miasta Mysłowice;
  2.12) prowadzenie działań związanych z edukacją mieszkańców z zakresu opieki nad zwierzętami poprzez zorganizowanie trzech akcji w czasie trwania umowy oraz poinformowanie Zamawiającego
  o terminie i zakresie przeprowadzonej akcji;
  2.13) zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku psom i kotom, które zostały odebrane właścicielom w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) do momentu, w którym Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o możliwości oddania zwierzęcia właścicielowi lub innej osobie chętnej do jego adopcji;
  2.14) odebranie i zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla psów i kotów, których właścicielem jest Miasto Mysłowice, a nad którymi pieczę sprawuje obecnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach w ilości 10 szt.; Zamawiający zastrzega, że ilość psów do przejęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego. Koszty transportu zwierząt do siedziby wykonawcy ponosi wykonawca;
  2.15) posiadanie czynnego wolontariatu w ilości co najmniej 5 osób (umożliwienie wolontariuszom świadczenia pracy wolontariackiej co najmniej trzy razy w tygodniu, w tym jeden dzień weekendu).
  3. W odniesieniu do wymogu zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – 2 osoby wykonujące czynności w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku (karmienie, pielęgnacja zwierząt, prace gospodarcze na terenie schroniska, obsługa przyjęć zwierząt do schroniska oraz wydawania ich do adopcji). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w § 13 ust. 1 projektu umowy – Załącznik Nr 10 do SIWZ.
  4. Wielkość zamówienia: zapewnienie zwierzętom opieki w schronisku – łącznie 73 szt. zwierząt – psy, koty lub ślepe mioty, bez względu na ilość zwierząt w miocie (przebywające w schronisku ponad 24 godz.).
 2. Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice oraz wyłapywanie, transport oraz umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt z terenu miasta Świętochłowice w ośrodku rehabilitacji zwierząt
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  I. Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice oraz wyłapywanie, transport oraz umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt z terenu miasta Świętochłowice w ośrodku rehabilitacji zwierząt.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
  - część I – wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice
  - część II – wyłapywanie, transport oraz umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt z terenu miasta Świętochłowice w ośrodku rehabilitacji zwierząt.
  Przedmiot zamówienia w części I obejmuje:
  1.Wyłapywanie oraz utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
  2.Transport wyłapanych zwierząt do schroniska,
  3.Transport do schroniska zwierząt okrutnie traktowanych odebranych właścicielom decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice,
  4.Utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony,
  5.Zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych poprzez:
  -stały dostęp do wody pitnej,
  -zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia,
  -trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się zwierząt,
  -wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,
  -opiekę lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie,
  6.Wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt w okresie od stycznia do grudnia w ilości 80 kg miesięcznie (w formie suchej i mokrej)
  7.Elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
  8.Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku do zwierząt
  Wykonawca winien dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min. 320 zwierząt rocznie oraz używać sprzętu i środków transportu przystosowanych do przewozu zwierząt, pozytywnie zaopiniowanych przez właściwy powiatowy inspektorat weterynarii.
  Wykonawca powinien kierować się zasadami humanitaryzmu, wyłapywanie powinno odbywać się w sposób łagodny, w przypadkach koniecznych używać sprzętu specjalistycznego.
  Przedmiot zamówienia w części II obejmuje:
  1.wyłapanie chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt z terenu miasta Świętochłowice na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
  2.transport wyłapanych zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt,
  3.umieszczenie wyłapanych zwierząt w ośrodku rehabilitacji zwierząt z którym Wykonawca ma podpisaną umowę umożliwiającą umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt w ośrodku rehabilitacji zwierząt.
  4.Ośrodek rehabilitacji zwierząt powinien posiadać zezwolenie na jego prowadzenie wydane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),
  5.Koszty umieszczenia a następnie opieki nad dzikimi zwierzętami w ośrodku rehabilitacji zwierząt ponosi Wykonawca.
  6.Wykonawca w dniu podpisania umowy powinien przedstawić podpisaną umowę z ośrodkiem rehabilitacji zwierząt posiadającym stosowne zezwolenie.
  7.Wykonawca winien dysponować możliwościami technicznymi do wyłapania i transportu chorych lub wymagających pomocy dzikich zwierząt ( ptaków i ssaków) dla min. 20 zwierząt rocznie. Wykonawca powinien używać sprzętu i środków transportu przystosowanych do przewozu zwierząt, pozytywnie zaopiniowanych przez właściwy powiatowy inspektorat weterynarii. Również ośrodek rehabilitacji dla zwierząt z którym wykonawca ma podpisaną umowę na ich umieszczenie winien dysponować możliwościami zapewnienia opieki dla min. 20 zwierząt rocznie.
  8.Wykonawca powinien kierować się zasadami humanitaryzmu, wyłapywanie powinno odbywać się w sposób łagodny, w przypadkach koniecznych używać sprzętu specjalistycznego.
  Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
  1.ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).
  2.ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),
  3.ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.),
  4.rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. nr 158, poz. 1657),
  5.rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz. 753),
  6.ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
  II. Klauzule społeczne
  1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na:
  1)w zakresie części I zamówienia:
  a)wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,
  b)prowadzeniu samochodu przystosowanego do transportu zwierząt,
  c)opiece nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  2)w zakresie części II zamówienia:
  a)wyłapywaniu dzikich zwierząt,
  b)prowadzeniu samochodu przystosowanego do transportu zwierząt,
  2.Obowiązek wskazany w pkt 1 nie dotyczy tych osób wykonujących te roboty w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
  3.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie w celu weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych czynności.
  4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych.
  5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
  6.Opóźnienie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, przekraczające 14 dni traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
  7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 3. Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów do schroniska z terenu miasta Piekary Śląskie.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  1.Przyjmowanie, przechowywanie i opieka nad bezdomnymi psami i kotami pochodzącymi z terenu Miasta Piekary Śląskie w ramach działalności prowadzonego przez siebie schroniska. 2.Opieka w szczególności w zakresie zapewnienia: opieki weterynaryjnej, ewentualnego leczenia oraz wykonania kastracji / sterylizacji, pomieszczenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia. 3.Wykonywanie zdjęć przyjmowanych do schroniska psów i kotów z terenu Miasta, umieszczania tych zdjęć na stronie internetowej schroniska, w opisie psa / kota zamieszczając informację „pies / kot zabrany z terenu Miasta Piekary Śląskie”. Wykonawca przekaże fotografie psów i kotów zabranych w ciągu miesiąca (okresu rozliczeniowego) pocztą elektroniczną na adres Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ekokomunalna@piekary.pl, oraz dołączy do comiesięcznego protokołu odbioru. 4. Przewidywana ilość zwierząt, które trafią do schroniska 2017 r. a) ok. 7 kotów, b) ok. 98 psów. 5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 98390000-3 Inne usługi 6. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) czynności polegające na przyjmowaniu zwierząt do schroniska, 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 6.1 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 10 projektu umowy.
 4. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu miasta Siemianowice Śląskie przez wskazanego przez Zamawiającego Wykonawcę odpowiedzialnego za wyłapywanie i przewożenie zwierząt, Straż Miejską oraz inną osobę wskazana przez Zamawiającego: a) ilość przyjętych zwierząt ustala się w wysokości 11 sztuk miesięcznie w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, b) w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie wykorzystany w pełni limit 11 sztuk zwierząt przyjętych do schroniska, niewykorzystana pula zwierząt przechodzi na następny miesiąc (maksymalnie dwa miesiące). W takim przypadku w kolejnym miesiącu, w pierwszej kolejności, będą wykorzystane miejsca w ramach puli na dany miesiąc, a następnie miejsca z niewykorzystanej puli z miesiąca poprzedniego. Miejsca dla zwierząt z niewykorzystanej puli danego miesiąca mogą zostać wykorzystane wyłącznie w kolejnych dwóch następujących po sobie miesiącach. Miejsca dla zwierząt doliczone z niewykorzystanej puli z poprzedniego okresu rozliczone będą po tym okresie, w ramach ustalonego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nie może odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowego zwierzęcia, które: - pogryzło człowieka i wymagane jest zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków w schronisku do przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny, - jest ranne w wypadku drogowym lub w innych okolicznościach, - stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, oraz - zostało odebrane właścicielowi na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 856 ze zm.). 2. Objęcie przyjętych zwierząt opieką polegająca na zapewnieniu właściwych warunków bytowych i sanitarnych, w szczególności zapewnianie im pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz umożliwiających swobodne poruszanie się, a także zapewnianie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia. 3. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 4. Szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym wszystkich psów i kotów przyjętych do schroniska. 5. Wykonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. 6. Udzielanie pomocy dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych okolicznościach. 7. Prowadzenie obserwacji weterynaryjnej bezdomnych zwierząt w przypadkach pogryzienia człowieka pod kątem objawów wścieklizny, w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 8. Leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie. 9. Przeprowadzenie eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.). 10. Zapewnienie oznakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska w sposób umożliwiający ich identyfikację. 11. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im opiekę i należyte warunki bytowania. 12. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji zwierzęcia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu przyjętych do schroniska zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów eutanazji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oznakowanych (zaczipowanych) bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-godnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oddanych do adopcji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 18. Ilość przyjętych z terenu miasta Siemianowice Śląskie do schroniska bezdomnych zwierząt w latach 2013 - 2015 przedstawia się następująco: Rok: 2015, Psy:66, Koty:33, Razem:99; Rok: 2014, Psy:103, Koty:17, Razem:120; Rok: 2013, Psy:86, Koty:21, Razem:107
 5. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna..
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna..
 6. Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice.
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt w terenu miasta Świętochłowice.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.wyłapywanie oraz utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
  2.dowiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska,
  3.dowiezienie do schroniska zwierząt okrutnie traktowanych odebranych właścicielom decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice,
  4.utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony,
  5.zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych poprzez:
  1)stały dostęp do wody pitnej,
  2)zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia,
  3)trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się zwierząt,
  4)wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,
  5)opiekę lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie,
  6.wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt w okresie od stycznia do grudnia w ilości 75 kg miesięcznie (w formie suchej i mokrej)
  7.elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
  8.sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku do zwierząt

  Wykonawca winien dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min. 320 zwierząt rocznie oraz używać sprzętu i środków transportu przystosowanych do przewozu zwierząt, pozytywnie zaopiniowanych przez właściwy powiatowy inspektorat weterynarii.
  Wykonawca powinien kierować się zasadami humanitaryzmu, wyłapywanie powinno odbywać się w sposób łagodny, w przypadkach koniecznych używać sprzętu specjalistycznego.

  Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856),
  ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm),
  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r., nr 158, poz. 1657),
  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 r. w sprawie zasad
  i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz. 753),
  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn. zm.).
 7. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa niepriorytetowa wskazana w załączniku nr 2 do
  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze
  priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. nr 12 poz. 68) kategoria 25 usługi społeczne i zdrowotne nr CPV od
  85000000-9 do 85323000-9. W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy nie stosuje się jej
  przepisów w zakresie m.in. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. I. W
  zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla
  bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w ilości maksymalnie 20
  sztuk miesięcznie w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. a) W przypadku, gdy w danym
  miesiącu nie zostanie wykorzystany w pełni limit 20 szt. zwierząt przyjętych do schroniska, niewykorzystana pula zwierząt przechodzi na następny miesiąc. W takim przypadku w kolejnym miesiącu w pierwszej kolejności będą
  wykorzystane sztuki w ramach puli na dany miesiąc, a następnie sztuki z niewykorzystanej puli z miesiąca
  poprzedniego. Zwierzęta z niewykorzystanej puli mogą zostać wykorzystane wyłącznie w kolejnym
  następującym miesiącu. Sztuki zwierząt doliczone z niewykorzystanej puli z miesiąca poprzedniego rozliczone
  będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za dany miesiąc. 2. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie
  w schronisku dla bezdomnych zwierząt dodatkowych psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa
  Górnicza w przypadku przekroczenia ryczałtowej ilości 20 sztuk zwierząt miesięcznie na następujących
  warunkach: 2.1.W przypadku przepełnienia schroniska oraz w momencie gdy miesięczny zryczałtowany limit
  przyjmowanych psów i kotów jest wykorzystany, Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu przyjęcia
  dodatkowych psów i kotów. 2.2. Przez przepełnienie schroniska Zamawiający będzie rozumiał sytuację, w której
  Wykonawca prześle pisemne oświadczenie, iż nie ma możliwości przyjmowania dodatkowych sztuk psów i
  kotów w danym okresie rozliczeniowym. 2.3. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu przyjęcia
  dodatkowego psa lub kota który: 2.3.1. pogryzł człowieka i wymagane jest zapewnienie miejsca oraz
  odpowiednich warunków w schronisku do przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia
  wścieklizny, 2.3.2. jest ranny w wypadku drogowym lub w innych okolicznościach, 2.3.3. stwarza bezpośrednie
  zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, 2.3.4. został odebrany właścicielowi na podstawie art. 7 ust. 1 i 3
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 3. Zapewnienie kompleksowej opieki
  weterynaryjnej nad psami i kotami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w
  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 4. Zapewnienie dożywotniego
  pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji psa lub kota. 5.
  Przeprowadzanie eutanazji psów lub kotów w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21
  sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) i prowadzenie ewidencji wykonania tego typu
  czynności oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w
  miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 6. Zapewnienie
  odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych przystosowanych do potrzeb biologicznych psów i kotów.
  7. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania dostarczonych psów i kotów. 8. Dokonywanie czipowania
  przyjętych do schroniska psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z
  częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 9.
  Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odebrania dostarczonego psa lub kota przez właściciela
  poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego
  miesiąca za miesiąc poprzedni. 10.Szczepienie psów i kotów przebywających w schronisku przeciwko
  wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. 11.Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych psów i
  kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w
  miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 12.Udzielanie pomocy
  dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych
  okolicznościach. 13.Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla bezdomnych psów lub
  kotów, które pogryzły człowieka i wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia
  wścieklizny. 14.Przekazywanie psów i kotów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z
  częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  15.Całodobowe przyjmowanie oraz w uzasadnionych przypadkach humanitarne usypianie ślepych miotów psów
  i kotów zgodnie z procedurą postępowania przyjętą w schronisku a także unieszkodliwianie ich zwłok oraz
  prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności i informowanie o tym Zamawiającego poprzez
  sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za
  miesiąc poprzedni. 16.Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla psów lub kotów, które
  zostały odebrane właścicielom w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
  U. 2013.856 j.t.) do momentu, w którym to Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości oddania
  zwierzęcia właścicielowi bądź innej osobie chętnej do jego adopcji oraz sporządzanie wykazu przyjmowanych i
  przechowywanych zwierząt z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego
  miesiąca za miesiąc poprzedni. II. Wymagania dotyczące standardów realizacji usługi: 1. Usługa winna być
  realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem w zakresie prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
  czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. z późn. zm.). 2. Wykonawca winien zapewnić
  przechowywanie zwierząt w warunkach zgodnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
  schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004.158.1657). III. Zestawienie ilości zwierząt przyjętych do schroniska poza
  ryczałtem (wynoszącym 20 sztuk) w okresie od 26.12.2014r. do 31.10.2015r. Przedstawione dane mają
  charakter historyczny i zostały podane jedynie celem umożliwienia Wykonawcom jak najpełniejszej orientacji w
  przedmiocie zamówienia i prawidłowej kalkulacji oferty. Analogiczne dane w trakcie realizacji przedmiotu
  niniejszego zamówienia mogą się różnić. L.p. Wyszczególnienie Ilość 1. Ilość psów i kotów przyjętych do
  schroniska poza ryczałtem -58; 2. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających od 1 do 4 sztuk zwierząt - 0;
  3. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających powyżej 4 sztuk zwierząt - 1. IV. W okresie od 26.12.2014r.
  do 31.10.2015r. nie wystąpił przypadek wydania decyzji w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t. z późn. zm.) o odebraniu psa lub kota właścicielowi.
  Uszczegółowienie sekcji IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
  Uszczegółowienie sekcji IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O
  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ : A. Cena wybranej oferty: 1. Wynagrodzenie zryczałtowane za
  przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego -
  12.000,00 zł netto, 14.760,00 zł brutto. 2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki
  psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego
  miesiąca kalendarzowego -600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. 3. Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska
  każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt - 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. 4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego
  powyżej 4 sztuk zwierząt - 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. B. Oferta z najniższą ceną : 1. Wynagrodzenie zryczałtowane za
  przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego -
  12.000,00 zł netto, 14.760,00 zł brutto. 2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki
  psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego
  miesiąca kalendarzowego -600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. 3. Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska
  każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt - 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. 4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego
  powyżej 4 sztuk zwierząt - 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto. C. Oferta z najwyższą ceną:
  1. Wynagrodzenie zryczałtowane za
  przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego -
  24.390,24 zł netto, 30.000,00 zł brutto. 2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki
  psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego
  miesiąca kalendarzowego -1056,91 zł netto, 1300,00 zł brutto. 3. Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska
  każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt - 81,30 zł netto, 100,00 zł brutto. 4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego
  powyżej 4 sztuk zwierząt - 81,30 zł netto, 100,00 zł brutto.
 8. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR.
  II. Przedmiotem zamówienia jest usługa niepriorytetowa wskazana w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. nr 12 poz. 68) kategoria 25 usługi społeczne i zdrowotne nr CPV od 85000000-9 do 85323000-9. W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy nie stosuje się jej przepisów w zakresie m.in. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.
  III. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w ilości maksymalnie 20 sztuk miesięcznie w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. 2. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt dodatkowych psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w przypadku przekroczenia ryczałtowej ilości 20 sztuk zwierząt miesięcznie na następujących warunkach: 2.1.W przypadku przepełnienia schroniska oraz w momencie gdy miesięczny zryczałtowany limit przyjmowanych psów i kotów jest wykorzystany, Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowych psów i kotów. 2.2. Przez przepełnienie schroniska Zamawiający będzie rozumiał sytuację, w której Wykonawca prześle pisemne oświadczenie, iż nie ma możliwości przyjmowania dodatkowych sztuk psów i kotów w danym okresie rozliczeniowym. 2.3. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowego psa lub kota który: 2.3.1. pogryzł człowieka i wymagane jest zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków w schronisku do przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny, 2.3.2. jest ranny w wypadku drogowym lub w innych okolicznościach, 2.3.3. stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, 2.3.4. został odebrany właścicielowi na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 3. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad psami i kotami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 4. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji psa lub kota. 5. Przeprowadzanie eutanazji psów lub kotów w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) i prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 6. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych przystosowanych do potrzeb biologicznych psów i kotów. 7. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania dostarczonych psów i kotów. 8. Dokonywanie czipowania przyjętych do schroniska psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 9. Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odebrania dostarczonego psa lub kota przez właściciela poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 10.Szczepienie psów i kotów przebywających w schronisku przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. 11.Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 12.Udzielanie pomocy dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych okolicznościach. 13.Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla bezdomnych psów lub kotów, które pogryzły człowieka i wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny. 14.Przekazywanie psów i kotów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 15.Całodobowe przyjmowanie oraz w uzasadnionych przypadkach humanitarne usypianie ślepych miotów psów i kotów zgodnie z procedurą postępowania przyjętą w schronisku a także unieszkodliwianie ich zwłok oraz prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności i informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzanie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 16.Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla psów lub kotów, które zostały odebrane właścicielom w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) do momentu, w którym to Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości oddania zwierzęcia właścicielowi bądź innej osobie chętnej do jego adopcji oraz sporządzanie wykazu przyjmowanych i przechowywanych zwierząt z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesyłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  IV. Wymagania dotyczące standardów realizacji usługi: 1. Usługa winna być realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.). 2. Wykonawca winien zapewnić przechowywanie zwierząt w warunkach zgodnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004.158,1657). V. Zestawienie ilości zwierząt przyjętych do schroniska poza ryczałtem (wynoszącym 20 sztuk) w okresie od 25.12.2013r. do 31.10.2014r. Przedstawione dane maja charakter historyczny i zostały podane jedynie celem umożliwienia Wykonawcom jak najpełniejszej orientacji w przedmiocie zamówienia i prawidłowej kalkulacji oferty. Analogiczne dane w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia mogą się różnić. 1. Ilość psów i kotów przyjętych do schroniska poza ryczałtem - 47; 2. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających od 1 do 4 sztuk zwierząt - 0; 3. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających powyżej 4 sztuk zwierząt - 1. VI. W okresie od 25.12.2013r. do 31.10.2014r. nie wystąpił przypadek wydania decyzji w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) o odebraniu psa lub kota właścicielowi.
  VII.Uszczegółowienie sekcji IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ :
  A. Cena wybranej oferty:
  1. Wynagrodzenie zryczałtowane za przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego - 32.520,33 zł netto, 40.000,00 zł brutto.
  2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego -1.626,02 zł netto, 2.000,00 zł brutto.
  3. Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt -813,01 zł netto, 1.000,00 zł brutto.
  4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego powyżej 4 sztuk zwierząt - 1.626,02 zł, 2.000,00 zł brutto.
  B. Oferta z najniższą ceną :
  1.Wynagrodzenie zryczałtowane za przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego - 29.260,00 zł netto, 35.989,80 zł brutto.
  2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego -1.300,00 zł netto, 1.599,00 zł brutto.
  3.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt -100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
  4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego powyżej 4 sztuk zwierząt - 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.
  C. Oferta z najwyższą ceną:
  1.Wynagrodzenie zryczałtowane za przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego - 40.651,00 zł netto, 50.000,00 zł brutto.
  2.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego -2.032,52 zł netto, 2.500,00 zł brutto.
  3. Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt -813,01 zł netto, 1.000,00 zł brutto.
  4.Wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego powyżej 4 sztuk zwierząt - 1.626,01 zł netto, 2.000,00 zł brutto,
  Waluta: PLN
 9. Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
  Zakres przedmiotowy zadania obejmuje:
  1) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom opieki i ochrony, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  2) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom wyżywienia;
  3) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom opieki weterynaryjnej;
  4) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania opiekunów dla zwierząt przebywających w schronisku;
  5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt, w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom;
  6) prowadzenie działań na rzecz właściwego, zgodnego z przepisami o ochronie zwierząt - obchodzenia się z bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania;
  7) pełnienie nadzoru nad przebywającymi w Schronisku bezdomnymi zwierzętami;
  8) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska;
  9) przyjmowanie do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwierząt domowych odebranych właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza (w przypadku znęcania się nad nimi przez właściciela lub opiekuna).
 10. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa schroniska dla bezdomnych zwierząt w pomieszczeniach przy ul. Opolskiej 36 w Chorzowie oraz przeprowadzenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania schroniska prac remontowych. Szczegółowy zakres zadania w zakresie usług opisany jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej robót budowlanych (remontowych) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamówienie w zakresie prac remontowych należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem stanowiącymi załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane. Udział usług wynosi 96%, a udział robot budowlanych 4% wartości zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 21 ustawy pzp do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. Wszystkie materiały i urządzenia użyte przy robotach powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności)..
 11. Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, a doprowadzonych do schroniska przez Policję, Straż Miejską lub wynajęte przez zamawiającego firmy,
  2.zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych poprzez:
  a)stały dostęp do wody pitnej,
  b)zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia,
  c)trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się zwierząt,
  d)wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,
  e)opiekę lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie,
  f)wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt w okresie od października do marca,
  g)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów,
  h)elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
  Wykonawca winien dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min. 320 zwierząt rocznie.
  Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
  -ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856),
  -ustawą z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
  -rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. nr 158 poz. 1657),
  -ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
 12. Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji chirurgicznej bezdomnych kotów
  Zamawiający: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Zwierząt we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji chirurgicznej bezdomnych kotów, wykonywanych w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie Wrocławia, położonego w granicach jednego z okręgów wskazanych w pkt 4. Zabieg sterylizacji chirurgicznej może być wykonany wyłącznie u bezdomnych kotów, których opiekunowie przedstawią skierowanie wystawione przez Zamawiającego. 2. Usługa weterynaryjna (dalej: zabieg) może się odbywać wyłącznie: 1) w zakładzie, klinice, lecznicy lub gabinecie weterynaryjnym (dalej: lecznica), posiadającym pomieszczenia przystosowane do wykonywania usługi, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 11, poz. 95), 2) czynnym codziennie w dni powszednie, 3) zlokalizowanym w granicach jednego z okręgów wymienionych w pkt 4, 4) wpisanym do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu. 3. Usługa powinna być wykonana w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od dnia pozytywnego zakwalifikowania kota do zabiegu. Szczegółowy zakres zabiegu obejmuje: a) badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania właściwego zabiegu, b) przeprowadzenie sterylizacji chirurgicznej kotki poprzez usunięcie jajników, a w przypadku wskazań medycznych także macicy (np.: ciąża, zmiany patologiczne w obrębie narządów rodnych) lub sterylizacji chirurgicznej kocura poprzez usunięcie jąder, c) znakowanie kota po zabiegu poprzez obcięcie koniuszka lewego ucha na głębokość ok.2 mm oraz zaopatrzenie antyseptyczne, d) udzielenie opiekunowi kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu, e) zapewnienie opieki weterynaryjnej pooperacyjnej, do czasu powrotu wszystkich czynności fizjologicznych kota do normy, przez okres 14 dni od dnia przeprowadzenia zabiegu, f) przewidywana ilość zabiegów do przeprowadzenia dla każdego z siedmiu okręgów wynosi 250 zabiegów u bezdomnych kotów. 4. Wykonawca może złożyć ofertę tylko dla okręgu w granicach którego, ze względu na siedzibę jego lecznicy, będzie wykonywany zabieg. Granice okręgów: OKRĘG 1 : Leśnica, Pracze Odrzańskie, Maślice, Pilczyce-Kozanów-Popowice pn, Jerzmanowo - Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Żerniki. OKRĘG 2 : Karłowice Różanka, Świniary, Lipa Piotrowa, Widawa, Osobowice-Rędzin, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice. OKRĘG 3 : Gądów - Popowice, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały, Szczepin. OKRĘG 4 : Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Biskupin-Sępolno-Dąbie, Bartoszowice, Księże, Swojczyce-Strachocin-Wojnów. OKRĘG 5: Ołbin, Kleczków, Nadodrze, Stare Miasto, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Kowale, Psie Pole, Zawidawie, Pawłowice. OKRĘG 6: Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Powstańców Śląskich, Huby, Gaj, Wojszyce-Ołtaszyn, Tarnogaj, Brochów, Jagodno, Bieńkowice. OKRĘG 7: Grabiszn-Grabiszynek, Borek, Krzyki-Partynice, Klecina, Oporów, Muchobór Wielki. 5. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - na świadczenie usług weterynaryjnych, stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ..
 13. Opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami umieszczonymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie.
  Zamawiający: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Jarocin, Jarocin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz zamawiającego usług związanych z opieką lekarsko-weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami umieszczonymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. Średnia zwierząt przebywających w Schronisku wynosi ok. 180 szt. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: szczepienia przeciw wściekliźnie, szczepienia ochronne; odpchlenia zwierząt; odrobaczenia; sterylizacje suk, kastracje psów; sterylizacje kotek; kastracje kocurów; czipowanie psów; wystawienie paszportu wraz z badaniem klinicznym; usypianie ślepych miotów; udzielanie pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; badania USG, RTG, badania krwi, badania moczu, kału, skóry oraz zabiegi chirurgii twardej tj. gwoździowanie kończyn, amputacje i zakładanie opatrunków gipsowych. Szczegółowy wykaz usług wymieniony został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: - codziennego pobytu min 4 godz. oraz na każde wezwanie Zamawiającego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie w godzinach pomiędzy 10:00 a 14:00, - zapewnienia całodobowej opieki stacjonarnej na terenie zakładu leczniczego zwierzętom ciężko chorym oraz całodobowej opieki pooperacyjnej, - zapewnienia domu tymczasowego dla zwierząt, - wykonywania zdjęć RTG, badań USG oraz badań krwi na terenie własnego zakładu.
 14. Ochrona przed bezdomnością zwierząt. Wykonywanie usług związanych z zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Olkusz
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Zamawiający szacuje - na potrzeby złożenia oferty - ilość zwierząt w następujący sposób: łącznie 100 szt. zwierząt, w tym 90 szt. psów i 10 szt. kotów. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 1. Zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym do schroniska; 2. W przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt usypianie ślepych miotów; 3. Prowadzenia działań mających na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowym opiekunom; 4. Elektronicznego znakowania przyjętych zwierząt w systemie Safe Animals; 5. Prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonywanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji); 6. Przedkładania co miesiąc informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny; 7. Zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przyjętym do schroniska, w zakres której wchodzi: a) 14 - dniowa kwarantanna b) odrobaczanie c) szczepienie d) w razie potrzeby leczenie e) dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji f) w drastycznych przypadkach - uśpienie zwierzęcia
 15. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
  Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
  a) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom opieki i ochrony, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  b) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom wyżywienia,
  c) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom opieki weterynaryjnej,
  d) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania opiekunów dla zwierząt przebywających w schronisku,
  e) prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt, w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom,
  f) prowadzenie działań na rzecz właściwego, zgodnego z przepisami o ochronie zwierząt - obchodzenia się z bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania,
  g) pełnienie nadzoru nad przebywającymi w Schronisku bezdomnymi zwierzętami,
  h) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska,
  i) przyjmowanie do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwierząt domowych odebranych właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza (w przypadku znęcania się nad nimi przez właściciela lub opiekuna).
 16. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w ilości maksymalnie 20 sztuk miesięcznie w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. 2. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt dodatkowych psów i kotów dostarczonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza w przypadku przekroczenia ryczałtowej ilości 20 sztuk zwierząt miesięcznie na następujących warunkach: 2.1.W przypadku przepełnienia schroniska oraz w momencie gdy miesięczny zryczałtowany limit przyjmowanych psów i kotów jest wykorzystany, Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowych psów i kotów. 2.2. Przez przepełnienie schroniska Zamawiający będzie rozumiał sytuację, w której Wykonawca prześle pisemne oświadczenie, iż nie ma możliwości przyjmowania dodatkowych sztuk psów i kotów w danym okresie rozliczeniowym. 2.3. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowego psa lub kota który: 2.3.1. pogryzł człowieka i wymagane jest zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków w schronisku do przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny, 2.3.2. jest ranny w wypadku drogowym lub w innych okolicznościach, 2.3.3. stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. 3. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad psami i kotami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 4. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji psa lub kota. 5. Przeprowadzanie eutanazji psów lub kotów w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) i prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 6. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych przystosowanych do potrzeb biologicznych psów i kotów. 7. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania dostarczonych psów i kotów. 8. Dokonywanie czipowania przyjętych do schroniska psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 9. Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odebrania dostarczonego psa lub kota przez właściciela poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 10. Szczepienie psów i kotów przebywających w schronisku przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. 11. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych psów i kotów oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca. 12. Udzielanie pomocy dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych okolicznościach. 13. Zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków w schronisku dla bezdomnych psów lub kotów, które pogryzły człowieka i wymagają przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny. 14. Przekazywanie psów i kotów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki oraz informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 15. Całodobowe przyjmowanie oraz w uzasadnionych przypadkach humanitarne usypianie ślepych miotów psów i kotów zgodnie z procedurą postępowania przyjętą w schronisku a także unieszkodliwianie ich zwłok oraz prowadzenie ewidencji wykonania tego typu czynności i informowanie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie wykazu z częstotliwością 1 raz w miesiącu i przesłanie go do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. II. Wymagania dotyczące standardów realizacji usługi: 1. Usługa winna być realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.. z późn. zm). 2. Wykonawca winien zapewnić przechowywanie zwierząt w warunkach zgodnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004.158,1657). III. Zestawienie ilości zwierząt przyjętych do schroniska poza ryczałtem (wynoszącym 20 sztuk) w okresie od 24.12.2012r. do 31.10.2013r. i od 23.12.2011r. do 23.12 .2012r. 1. Wyszczególnienie za okres od 24.12.2012r. do 31.10 .2013r.: 1.1. Ilość psów i kotów przyjętych do schroniska poza ryczałtem - 31 1.2. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających od 1 do 4 sztuk zwierząt - 0 1.3. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających powyżej 4 sztuk zwierząt - 0 2. Wyszczególnienie za okres od 23.12.2011r. do 23.12 .2012r.: 2.1. Ilość psów i kotów przyjętych do schroniska poza ryczałtem - 12 2.2. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających od 1 do 4 sztuk zwierząt - 1 2.3. Ilość ślepych miotów psów i kotów zawierających powyżej 4 sztuk zwierząt - 3 3. Przedstawione dane maja charakter historyczny i zostały podane jedynie celem umożliwienia Wykonawcom jak najpełniejszej orientacji w przedmiocie zamówienia i prawidłowej kalkulacji oferty. Analogiczne dane w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia mogą się różnić. Dot. uszczegółowienia sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia - wynagrodzenie zryczałtowane za przyjęcie do schroniska maksymalnie 20 szt. zwierząt tj. psów i kotów w okresie 1 miesiąca kalendarzowego będzie wynosiło: 36 000,00 zł., wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdej dodatkowej 1 sztuki psa lub kota przekraczającej liczbę zwierząt określoną w zryczałtowanym wynagrodzeniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego będzie wynosiło: 1800,00 zł., wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego od 1 do 4 sztuk zwierząt będzie wynosiło: 800,00 zł., wynagrodzenie za przyjęcie do schroniska każdego ślepego miotu psów lub kotów zawierającego powyżej 4 sztuk zwierząt będzie wynosiło: 1 800,00 zł.
 17. Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Pyskowice
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Pyskowice. Przedmiot
  zamówienia obejmuje następujące zadania: przyjmowanie i utrzymanie zagubionych, zbłąkanych i porzuconych
  zwierząt domowych (tj. psów i kotów) z terenów Gminy Pyskowice doprowadzonych do schroniska przez firmę
  wskazaną przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od ich złapania, niezwłocznego zwrotu zwierząt umieszczonych
  w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich
  do zwierzęcia lub po uzyskaniu zgody Gminy Pyskowice, zapewnienie zwierzętom należytych warunków
  bytowych i sanitarnych poprzez: zapewnienie im pomieszczeń lub boksów chroniących przed zimnem, upałami i
  opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiając zwierzętom swobodne poruszanie
  się, zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia oraz stały dostęp do wody pitnej, zapewnienie oddzielnych
  pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych, zapewnienie zwierzętom usług weterynaryjnych: szczepienia,
  odrobaczanie, odkleszczanie, uśpienie ślepego miotu, wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji,
  wyłącznie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia ich w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na
  wyzdrowienie, oznaczenia mikroczipem bezboleśnie aplikowanym podskórnie oraz wprowadzanie danych do
  ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej czipowanych zwierząt, po upływie 14 dni od dnia umieszczenia ich w
  schronisku, poszukiwanie opiekunów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich
  posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, prowadzenie dokumentacji osób adoptujących
  zwierzęta lub odbierających zaginione ze schroniska. UWAGA 1.Wykonawca winien dysponować schroniskiem z
  odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym. 2.Lokalizacja schroniska - schronisko winno mieć siedzibę w
  odległości nie więcej niż 50 km od granic miasta Pyskowice. 3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia
  uzupełniającego określonego w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli zaistnieje
  konieczność wykonania prac, tego samego rodzaju jak usługi objęte zamówieniem podstawowym w wysokości
  do 50%. 4.Wynagrodzenie będzie wypłacane za faktyczne wykonanie poszczególnych usług wchodzących w
  zakres przedmiotu umowy, wyliczone na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy oraz
  faktycznie wykonanych prac. 5.Zamawiający oświadcza, że ze względu na bieżące potrzeby zamówienia
  wielkości podane w formularzu cenowym są wielkościami przybliżonymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo
  zmiany ilości wykonywanych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, o których mowa w formularzu
  cenowym bez zmiany cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i bez możliwości przekroczenia
  kwoty przeznaczonej na realizację umowy
 18. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku bezdomnych zwierząt, tj. psów i kotów z terenu Miasta Siemianowice Śląskie dostarczonych przez Straż Miejską, Policję, wskazanego przez Zamawiającego przedsiębiorcę odpowiedzialnego za wyłapywanie i przewożenie zwierząt oraz inną osobę wskazaną przez Zamawiającego; 2. Objęcie przyjętych zwierząt opieką polegającą na: zapewnieniu właściwych warunków bytowych i sanitarnych, w szczególności zapewnienie im pomieszczeń lub boksów umożliwiających swobodne poruszanie się oraz zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 3. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych; 4. Szczepienie psów i kotów przyjętych do schroniska przeciwko wściekliźnie; 5. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii; 6. Przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, rannych w wypadkach drogowych oraz innych okolicznościach. Za transport poszkodowanych zwierząt i udzielenie im pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia schronisko nie ponosi odpowiedzialności; 7. Prowadzenie obserwacji weterynaryjnej bezdomnych zwierząt w przypadkach pogryzienia człowieka pod kątem objawów wścieklizny w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii; 8. Leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie; 9. Przeprowadzanie eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku, Nr 106 poz. 1002 wraz z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do posiadania pieca do spalania zwłok zwierząt lub chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 10. Zapewnienie oznakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska w sposób umożliwiających ich identyfikację; 11. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im opiekę i należyte warunki bytowania; 12. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku przyjętych zwierząt, w przypadku braku osoby chętnej do adopcji; 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu przyjętych do schroniska zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; 14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy; 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów eutanazji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy; 16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oznakowanych (zaczipowanych) bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy; 17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oddanych do adopcji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Uwaga!! Ilość bezdomnych zwierząt, które trafiły do schroniska z terenu Miasta Siemianowice Śląskie w ostatnich 12 miesiącach - 124 sztuki. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął roczny prognozowany wzrost ilości bezdomnych zwierząt dostarczonych do schroniska o 8% w odniesieniu do danych uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach
 19. Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice.
  Przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1.utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, a doprowadzonych do schroniska przez Policję, Straż Miejską lub wynajęte przez zamawiającego firmy,
  2.zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych poprzez:
  a)stały dostęp do wody pitnej,
  b)zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia,
  c)trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się zwierząt,
  d)wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,
  e)opiekę lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie,
  f)wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt,
  g)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów,
  h)elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
  Wykonawca winien dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min. 209 zwierząt rocznie.
  Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
  -ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. z 2003 Dz. U. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.),
  -ustawą z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. z 2008 Dz. U. nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
  -rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. nr 158 poz. 1657),
  -ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
 20. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jaworzna w 2013r.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jaworzna, wyłapanych przez Straż Miejską, wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowych i sanitarnych, regularnego karmienia oraz właściwej opieki weterynaryjnej.
 21. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
 22. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
 23. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski
 24. PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W CHORZOWIE.
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 25. Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w schronisku, kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów w ramach przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Koszalin
  Zamawiający: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Koszalin, Koszalin
 26. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 27. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jaworzna wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowych
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 28. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
  Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski
 29. Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
 30. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 31. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski
 32. Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
 33. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jaworzna wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowych
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 34. Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
 35. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 36. Przyjmowanie i przechowywanie oraz profilaktyka ( kastracja/sterylizacja) i ewentualne leczenie bezdomnych kotów z terenu miasta Piekary Śląskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2010 r
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
 37. Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
 38. Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza