Kogo reprezentuje osoba

Radawiec Monika

w KRS

Monika Radawiec

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Radawiec
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Goleniów (Zachodniopomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczuk Melania Ewa, Banasiak Małgorzata Zofia, Basińska Maria Helena, Beczek Jolanta, Bernat Halina, Biedrzycka Jadwiga Franciszka, Branicka Marzena Ewa, Brzozowski Tadeusz Edward, Czemna Beata, Czerkawska Danuta Anna, Dąbrowska Dorota, Dec Katarzyna, Drapała Anna, Gradek Elżbieta Janina, Gromadzka Kinga, Gumny Adam Roman, Hadam Tymoszczuk Ewa, Jakutowicz Grażyna Marianna, Jucha Paweł, Kinasz Bogdan, Komorowska Magdalena Maria, Konieczna Władysława Elżbieta, Koper Halina, Kurowska Wioleta, Kutynia Emilia Grażyna, Kułagowski Jerzy, Maculewicz Danuta Józefa, Marcinkiewicz Dorota Marta, Mazuro Jan, Michalak Helena Elżbieta, Miroń Stefan, Muzyczuk Nina Izabela, Nowogórska Władysława, Pełka Wiesława Maria, Poznańska Ewa Alina, Różycka Renata Anna, Siwek Czesław, Ślusarczyk Anna Elżbieta, Sobolewski Tomasz Maciej, Sowa Grażyna Zofia, Stepasik Anna, Synówka Jan, Szajnowska Lidia Bogumiła, Szałagan Agnieszka, Szałagan Jolanta Helena, Tews Beata, Wasiak Anna, Wasiak Pawlus Zofia, Wilczańska Agnieszka, Wójtowicz Alicja Janina, Woźniak Agnieszka, Zauliczna Ryszarda Kazimiera, Zinko Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawierania Wszelkich Umów Kredytowych I Pożyczkowych Oraz Umów Związanych Z Zabezpieczeniem Spłaty Wierzytelności, Gwarancji Bankowych, Poręczeń, Umów Wykupu Wierzytelności Oraz Wszelkich Innych Czynności Prawnych Związanych Z Zawieraniem W/w Umów - W Zak Zawierania Umów

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000150517
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Goleniów − KRS 0000004317
 3. Fundusz Pomerania Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000126048
 4. Krzywacz, Krzywice − KRS 0000391899
 5. Skład Materiałów Budowlanych Mas-bud Sp. J. Cz.siwek J.szwaja, Maszewo − KRS 0000074769
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Dobrzany − KRS 0000093249
 7. Spółdzielnia Rrzemieślnicza W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000229115
 8. Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza, Maszewo − KRS 0000215610
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego Do Góry Nogami, Goleniów − KRS 0000581741
 10. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Szczecin − KRS 0000047657
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemii Ińskiej, Ińsko − KRS 0000246509

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Af Sp. Z O.O., Nowogard − KRS 0000239603
 2. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 3. Karnice Karwo Agro Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Smorawina − KRS 0000402677
 4. Metalex Sp. Z O.O., Goleniów − KRS 0000640497
 5. Port Lotniczy Szczecin-goleniów Sp. Z O.O., Glewice − KRS 0000038385
 6. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 7. Stowarzyszenie Wir - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stargard Szczeciński − KRS 0000251321

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 200.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Ińsko, Ińsko
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu w kwocie 200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. Kredyt zaciągnięty będzie w 1 transzy w terminie do 30 grudnia 2014 r.
  5. Spłata nastąpi w 16 kwartalnych ratach kapitałowych:
  - I rata: 31.03.2015 r.,
  - pozostałe raty kwartalne począwszy od 30.06.2015 r. do 30.09.2018 r.,
  - ostatnia rata: w terminie do 31.12.2018 r.
  6. Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2018 r.
  7. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 30.12.2014r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.12.2014 r.
  8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
  9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 08.12.2014 r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego.
  Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.
  10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.
  11. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,8 %.
  12. Nie będą pobierane:
  - opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą pożyczki,
  - odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.
  13. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.
  14. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.
  15. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
  16. Bank udzielający kredytu dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
  17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.
  18. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.
  19. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt.
  20. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo/i Stargardu Szczecińskiego albo/i Ińska.
  21.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.
  22. Kredyt może być udzielony również z linii EBI
 2. Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 450 000 zł
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego kredytu w wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2013 r. obejmującego zadania inwestycyjne gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2.Dostępność kredytu - 450 000 zł na dzień 02.09.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra.
  3.Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 30 dnia każdego miesiąca: 1 rata w wysokości 5.369,-zł i 83 raty po 5.357 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 30 stycznia 2014 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 30 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  4.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 31 lipca 2013 r.; początek naliczania odsetek - 03 września 2013 r. oraz że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni.
  5.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu.
  6.Zamawiający zastrzega sobie: 1)Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2)zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 3)prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 4)naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 5)zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 6)Wykonawca nie będzie żądał uzależnienia udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
  7.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 8.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się niezbędne Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej, Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Sprawozdania roczne Rb-28S, Sprawozdania kwartalne Rb-NDS, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Statut Gminy Dobra oraz wykaz instytucji, w których Gmina Dobra korzysta z kredytów
 3. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
 4. Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
  Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
  Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie w maksymalnej wysokości 5.000.00 zł (słownie pięć milionów złotych) z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o WIBOR 3-M
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)