Kogo reprezentuje osoba

Radomska Beata Joanna

w KRS

Beata Joanna Radomska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Radomska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Szczytno (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Amrozy Marcin, Balcerzak Dariusz, Bałdyga Mieczysław, Bebak Bożenna Sabina, Bębenkowska Elżbieta, Bednarczyk Agnieszka Małgorzata, Bednarczyk Elżbieta Teresa, Białobrzewski Wojciech, Bieńkowska Joanna, Bogucka Danuta, Budna Alina, Budna Ewa Waltraud, Buńko Agnieszka, Błaszczak Tomasz, Ceberek Stanisław, Choroszewski Jerzy, Cicha Dorota Bożena, Ciebień Agnieszka, Ciszewski Arkadiusz, Czaplicki Rafał, Deptuła Anna, Domian Wieszczyńska Mariola Jolanta, Drężek Bożena Wiesława, Dziekońska Jadwiga, Gejda Milena, Gocejn Irena, Górczyński Andrzej Tadeusz, Grodź Wojciech Jerzy, Hodkowska Anna Celina, Jarentowska Joanna, Jaworski Arkadiusz Tomasz, Jendraszek Urszula, Kabała Andrzej Adam, Kaczanowski Mateusz, Kalinowska Halina, Kalita Marta, Kamińska Urszula, Karwowski Krzysztof Sławomir, Kiwicki Paweł Adam, Konwerska Anna, Kowalewska Alicja, Kozon Marcin, Krasowska Agnieszka Beata, Król Bożena, Kulas Władysław, Kulis Alina, Lamperska Krystyna, Larenta Bożena, Leliński Michał Andrzej, Lesiński Damian, Mahler Elżbieta, Majchrzak Karolina, Malik Kazimierz, Matysiak Monika Magdalena, Matłoch Justyna Malwina, Małyska Bożena Wiesława, Michalecki Grzegorz, Mierzejewska Katarzyna, Milewska Iwona, Mroczek Małgorzata Janina, Napiórkowski Karol, Okoń Bogusława, Oleszkiewicz Małgorzata Sylwia, Olkowska Agnieszka, Pawłowski Jerzy Wojciech, Perzanowski Tadeusz, Raślewicz Beata, Rolka Małgorzata Marzena, Roman Irena, Rosińska Danuta, Rosiński Kamil, Róziecka Anna, Runo Aldona, Rychlik Lidia, Rykowska Małgorzata, Rząp Napiórkowska Iwona, Samojluk Agnieszka Barbara, Sikora Krystyna, Śniechowska Teresa Ewa, Sobczak Paweł, Stodulska Marianna, Struniawska Joanna Beata, Szymkiewicz Tomasz Józef, Trusewicz Klaudia, Tubis Halina, Urbański Marcin Tomasz, Wawrzyniak Ada, Wójcik Chłopek Anna, Zakrzewska Ewelina Katarzyna, Zaremba Norbert, Zimny Barbara, Żokowska Natalia, Żyłajtys Monika Natalia, Łazicka Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzuk Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000147464
 2. Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376071
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawrzyjałkach, Gawrzyjałki − KRS 0000077374
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszynach, Olszyny − KRS 0000070620
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Pasymiu, Pasym − KRS 0000106318
 6. Stowarzyszenie Rafał i Przyjaciele, Bagienice Małe − KRS 0000352141
 7. Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji Karburator, Orzechowo − KRS 0000557993
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Wielbarku Sp. Z O.O., Wielbark − KRS 0000447664

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astra-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000172404
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000133336
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Świętajnie, Świętajno − KRS 0000176523
 6. Miejski Klub Sportowy Szczytno, Szczytno − KRS 0000215464
 7. Podlasie Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159332
 8. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa, Olsztyn − KRS 0000168348
 9. Warmińsko-mazurski Bank Regionalny S.A., Olsztyn − KRS 0000084038

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.567.774,00 zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Jedwabno, Jedwabno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa udzielenia długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.567.774,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 3. Wysokość udzielonego kredytu: 1.567.774,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2017 roku. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 30 listopada 2026 roku. 4. Wysokość udzielonego kredytu uruchamianego w transzach do dnia 29.12.2016 r. na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, będzie przekazywana na konto bankowe kredytobiorcy – zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno nr 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002. 5. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do dnia 29 grudnia 2016 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego. 7. Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji uruchomienia transzy kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt – na dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji, bez prowizji i opłat. Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w imieniu Kredytobiorcy, będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Transze kredytu uruchamiane będą przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 8. W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki, Wykonawca przeleje transzę kredytu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie doręczone w pierwszej kolejności faksem (nr faksu podany będzie przez Wykonawcę w umowie o kredyt), a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 9. Pod pojęciem „dnia roboczego” rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 3M – wyliczone jako średnia wszystkich notowań, miesiąca poprzedzającego spłatę – powiększone o marżę banku. O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania, udzielający kredytu powiadamia kredytobiorcę pisemnie. Poza kwotami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 05.10.2016 roku przy założeniu uruchomienia kredytu w kwocie 1.567.774,00 zł dnia 08.12.2016 r. 11. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia z banku. 12. Możliwość rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 14. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane. 15. Możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej. 17. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego we wniosku złożonym z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 18. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 29 grudnia 2016 roku – forma wypłaty kredytu – na rachunek bieżący Zamawiającego. 19. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. 20. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu. 21. Postanowienia w umowie nie mogą zmieniać lub zaostrzać warunków określonych w niniejszej SIWZ. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchamiania kredytu w transzach, o czym poinformuje Bank z dwudniowym wyprzedzeniem. 24. Zamawiający zastrzega, na swój wniosek, możliwość przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do 29.12.2016 roku. W przypadku przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji Zamawiającego środków, odsetki liczone będą od dnia faktycznego uruchomienia kredytu lub jego poszczególnych transz. 25. Na cenę brutto oferty składają się wszelkie opłaty, odsetki i inne podobne świadczenia związane z udzieleniem Zamawiającemu, kredytu bankowego. 26. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji, opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji. 27. Warunki spłaty kredytu: Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokości: do 31.03.2017 r. – 20.000,00 zł, 30.03.2018 r. – 20.000,00 zł 28.09.2018 r. – 20.000,00 zł 29.03.2019 r. – 20.000,00 zł 30.09.2019 r. – 20.000,00 zł 31.03.2020 r. – 20.000,00 zł 31.03.2021 r. – 30.000,00 zł 31.03.2022 r. – 30.000,00 zł 31.03.2023 r. – 50.000,00 zł 31.05.2023 r. – 50.000,00 zł 30.09.2023 r. – 50.000,00 zł 31.03.2024 r. – 95.000,00 zł 31.05.2024 r. – 95.000,00 zł 30.09.2024 r. – 95.000,00 zł 30.11.2024 r. – 95.000,00 zł 31.03.2025 r. – 85.000,00 zł 31.05.2025 r. – 85.000,00 zł 31.03.2026 r. – 177.774,00 zł 31.05.2026 r. – 170.000,00 zł 30.09.2026 r. – 170.000,00 zł 30.11.2026 r. – 170.000,00 zł Zabezpieczeniem kredytu jest weksel In blanco. Weksel In blanco zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Jedwabno tj. Wójta Gminy Jedwabno, Skarbnik Gminy Jedwabno dokona natomiast kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej PLN. Kalendarz odsetkowy 365/365 dni. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany kalendarza odsetkowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.jedwabno.pl Przed złożeniem oferty, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy (udzielającemu kredyt) przysługuje złożenie pisemnego zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy. Do celów wyliczenia oferty przyjąć uruchomienie kredytu 08.12.2016 r. Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek
  organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres
  trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i
  szkolenie pracowników.
  Budżet Gminy w latach 2014-2016
  1. W roku 2014 dochody 23 666 355,00 PLN - wykonane wydatki 22 042 046,00 PLN
  2. W roku 2015 dochody 24 162 213,00 PLN - wykonane wydatki 23 729 077,00 PLN
  3. W roku 2016 planowane dochody 27 547 856,89 PLN - planowane wydatki 29 646 723,56 PLN