Kogo reprezentuje osoba

Radzikowski Andrzej Marek

w KRS

Andrzej Marek Radzikowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Radzikowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:395 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieśluk Mirosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Makowski Zbigniew, Radzikowski Zbigniew Bronisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.t. Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272181
 2. Alfhaim S.A., Lublin − KRS 0000733718
 3. Inventive Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000340656
 4. Jmj Woronko Sp. J., Warszawa − KRS 0000757515
 5. Nortel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000527617
 6. Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu Medriv Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000216740
 7. Regada Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026625
 8. Tamaz S.A., Warszawa − KRS 0000046206
 9. Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe Wph Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000241434

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Assets Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000109064
 2. Bk Housing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000314051
 3. Ceroz Polska Sp. Z O.O., Zakroczym − KRS 0000192666
 4. Ilk-tan Sp. Z O.O., Raszyn − KRS 0000216872
 5. Interior Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042062
 6. Intima Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000119816
 7. Kg Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000054285
 8. Księgarnia Bankowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000204932
 9. Marad Sp. Z O.O., Laski − KRS 0000128248
 10. Nestor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000027412
 11. Przedsiębiorstwo Handlowe Maszyny Budowlane i Sprzęt S.A., Piaseczno − KRS 0000134163
 12. Pusar Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000501808
 13. Stowarzyszenie Praktyków Prawa Upadłościowego i Likwidatorów, Warszawa − KRS 0000069954
 14. Sydiamed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000207627

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych i wykonanie przeglądu rocznego aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych i wykonanie przeglądu rocznego aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej
 2. "Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 do SIWZ - uwzględnia podział na 17 Części i stanowi zbiór arkuszy wyceny do oferty od arkusza nr 1 do 17, oraz dzierżawa analizatorów i czytnika dot. części
  nr 6.15,16 zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ,
  2)Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie liczbę części. Wymagane jest jednak zaoferowanie wszystkich pozycji asortymentowych w danej części. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
  3)Wykonawca w częściach 6, 15, 16 zamówienia zobowiązuje się przekazać w 12 miesięczną dzierżawę analizatory, zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi wraz z jego zainstalowaniem, oddaniem do użytku (uruchomieniem), przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i wykorzystania urządzenia oraz dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. Wymagany termin zainstalowania analizatora wraz
  z przeszkoleniem personelu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.
  4Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia: był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,

  5)Ponadto do obowiązków Wykonawcy w zakresie dzierżawy aparatów należeć będzie w szczególności:
  - dostarczenie instrukcji obsługi aparatów i aplikacje w języku polskim: w formie wydrukowanej (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy);
  - zapewnienie obsługi serwisowej analizatora będącego przedmiotem dzierżawy przez Wykonawcę, w tym przeglądy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego;
  - Zamawiający ma możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku;
  - usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
  6)Wykonawca na dostarczony aparat–stanowiący przedmiot dzierżawy, udzieli gwarancji na cały okres obowiązywania umowy, liczonych od daty protokolarnego odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
  7)Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres, na jaki została zawarta.
  8Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach pakietu, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów oraz
  wartości całego pakietu.
  9)Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
  10)W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany towaru na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od momentu powiadomienia Wykonawcy o wadzie lub braku.
  11)Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty danej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest wykonawca przez wskazany na produkcie okresu ważności.
  12)W pakietach 13,14 Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż
  5 miesięcy licząc od daty danej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest wykonawca przez wskazany na produkcie okresu ważności.
  13)Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm), Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyroby tj.: deklaracje zgodności, certyfikaty CE, zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będą przedłożone na każde żądanie zamawiającego na każdym etapie postępowania w tym również w trakcie realizacji zamówienia.
  14)Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego
  produktu z katalogu wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu
  zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego
  producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  15)Termin płatności ustala się na minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Oferty z krótszym terminem płatności będą odrzucane jako nieodpowiadające SWIZ.
 3. zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów zgrupowanych w 20 pakietach określonych w Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
 4. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników analitycznych, z podziałem na
  PAKIETY. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz asortymentowo – ilościowy, stanowi
  załącznik nr 2 do specyfikacji – formularz cenowy. W pakietach od 6 do 10 poza dostawą
  odczynników zamawiający wymaga dzierżawy aparatu/ów do przeprowadzanie badań. Parametry
  techniczne urządzeń oraz wymagania Zamawiającego określone zostały w załączniku nr 2 do
  SIWZ. PAKIET 1 - Drobny sprzęt medyczny PAKIET 2 - RKZ - gazometr Rapidlab 248 PAKIET 3
  - Elektrolity Na/ K/ Cl - analizator STARLYTE V PAKIET 4 - Analizator Easylyte Lithium Na/K/Li
  PAKIET 5 - Szybkie testy diagnostyczne PAKIET 6 - Koagulologia wraz z dzierżawą aparatu
  PAKIET 7 - Immunochemia wraz z dzierżawą aparatów PAKIET 8 - Paski do moczu wraz z
  dzierżawą aparatu PAKIET 9 - Hematologia wraz z dzierżawą aparatów PAKIET 10 - Biochemia
  wraz z dzierżawą analizatorów – podstawowego i backupowego
 5. DOSTAWA SPRZĘTU I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego oraz odczynników laboratoryjnych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (Pakietów).
  5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Pakiety.
  6. Ofertę można złożyć do wszystkich części (Pakietów).
 6. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na czas trwania umowy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i SOR - 4 pakiety
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zawiercie
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na czas trwania umowy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i SOR - 4 pakiety, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 7. Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsk Podlaski
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatorów
 8. Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
  Przedmiotem postępowania są dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy loco Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w siedzibie Zamawiającego, z podziałem na 43 pakiety (części).
 9. zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii, w podziale na: Pakiet nr 1 – odczynniki laboratoryjne do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus oraz autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, Pakiet nr 2 – Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, Pakiet nr 3 – Odczynniki do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, Pakiet nr 4 – Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody HLP 30s oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, Pakiet nr 5 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248, Pakiet nr 6 – Odczynniki do analizatora Sysmex K4500, Pakiet nr 7 – Krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500, Pakiet nr 8 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora AVL 9140, Pakiet nr 9 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Easy Elektrolytes, Pakiet nr 10 – Odczynniki do analizatora Epoll 20, Pakiet nr 11 – Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne, Pakiet nr 12 – Szczepy wzorcowe, Pakiet nr 13 – Podłoża mikrobiologiczne, Pakiet nr 14 – Testy biochemiczne; Pakiet nr 15 – Testy manualne, Pakiet nr 16 – Testy kasetkowe, Pakiet nr 17 – Odczynniki do badań serologii grup krwi, Pakiet nr 18 – Testy kasetkowe i lateksowe, Pakiet nr 19 – Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chem. moczu, Pakiet nr 20 – Barwniki, odczynniki laboratoryjne, Pakiet nr 21 – Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - 52 poz., Pakiet nr 22 – Końcówki do pipet automatycznych BIOHIT, Pakiet nr 23 – Test ureazowy, Pakiet nr 24 – Odczynniki koagulologiczne do analizatora Chrom 3003, Pakiet nr 25 – Panele do ozn. MIC, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa. Dodatkowe informacje Dot. Pakietu nr 1 1. Zamawiane odczynniki są predefiniowane do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus i nie mogą podlegać modyfikacjom, winny być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat – dot. pozycji 1-11 Załącznika nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga wszystkich odczynników predefiniowanych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus gwarantujących walidację całego procesu badania. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia zamawianych odczynników w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta gwarantujących zachowanie ich parametrów jakościowych od czasu produkcji do dostawy do Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą prawidłowość warunków transportu. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju. 5. Zamawiający wymaga odczynników predefiniowanych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus na które Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność i kompatybilność. 6. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej. Dot. Pakietu nr 2-4 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju. 2. Zamawiający wymaga odczynników predefiniowanych do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i oraz analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 na które Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność i kompatybilność. 3. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis analizatora oraz stacji uzdatniania wody – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej. dot. Pakietu nr 5-25 Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt odpowiadający oryginałowi, o takich samych parametrach, spełniający wymagania producenta analizatora, który gwarantuje prawidłowe jego funkcjonowanie. Wymagany termin ważności towaru: 1. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie – dot. Pakietu nr 1. 2. Wykonawca gwarantuje dostarczenie towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy, jakościowo odpowiadających wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie. – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3-13, 16-25 3. Wykonawca gwarantuje dostawę preparatów krwiopochodnych z minimalnym terminem ważności 2 miesiące – dot. Pakietu nr 2 poz. 8, 9, 10. 4. Wykonawca gwarantuje dostawę testów z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy – dot. Pakietu nr 14, 15. 5. Wykonawca gwarantuje dostawę preparatów krwiopochodnych z minimalnym terminem ważności jeden miesiąc – dot. Pakietu nr 1. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, dostawy zgodne z harmonogramem dostaw stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ przedstawionym przez Wykonawcę, i uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, na podstawie zamówień składanych przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 1. 1.1. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie podanym w harmonogramie dostaw – dot. Pakietu nr 1. 2. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, sukcesywne: A. dostawy średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3, 5, 6, 8-10, 11, 13-16, 18-25 B. dostawy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty – dot. Pakietu nr 2 poz. 8, 9, 10, Pakietu nr 7, Pakietu nr 17, C. dostawy cztery razy w roku w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego – dot. Pakietu nr 4, D. dostawa raz w roku w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego – dot. Pakietu nr 12, przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu. 3. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 14 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3-6, 8-16, 18-25. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 5.1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym (koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do laboratorium Zamawiającego oraz koszty autoryzowanego serwisu: - analizatora serologicznego, wirówki i pipetora – dot. Pakietu nr 1, - analizatora hematologicznego (5diff) – dot. Pakietu nr 2, - analizatora hematologicznego (3diff) – dot. Pakietu nr 3, - stacji uzdatniania wody HLP 30s – dot. Pakietu nr 4, wraz z przeglądami, naprawami i wymianą części). 5.2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do laboratorium Zamawiającego – dot. Pakietu nr 5-25. 6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 8. UWAGA: a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku, b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku. WYMAGANIA DODATKOWE: Dot. Pakietu nr 2 1. Przetarg na dostawę odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego. 2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8, 9, 10. 4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C. Dot. Pakietu nr 3 1. Przetarg na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 będącego własnością Zamawiającego. 2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Dot. Pakietu nr 5 1. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 17, 18, 19. 2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Dot. Pakietu nr 6 1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Dot. Pakietu nr 7 1. Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze Sysmex K4500. 2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium. 3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C. Dot. Pakietu nr 8 1. Zamawiający nie wymaga aby asortyment pochodził od jednego producenta. Dot. Pakietu nr 9 1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Dot. Pakietu nr 10 1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do fotometru Epoll 20. 2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 3. Obliczenia ceny ml zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku. Dot. Pakietu nr 11 1. Średnica pojedynczego krążka antybiotykowego ma wynosić 6 mm. 2. Pojedynczy krążek ma posiadać dwustronne trwałe i stałe (nie zmieniające się w trakcie umowy) wydrukowane fabrycznie oznaczenie antybiotyku (międzynarodowe, zgodne z EUCAST) oraz stężenie antybiotyku (ug). 3. Antybiotyki pakowane indywidualnie (po 50 szt.) w zamkniętych hermetycznie opakowaniach typu blister z pochłaniaczem wilgoci, z możliwością obustronnego wyciągania krążków. 4. Etykieta na krążkach winna zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro. 5. Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy. 6. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. 7. Certyfikaty kontroli jakości powinny być dostarczane z każdą dostawą. 8. Certyfikaty jakości krążków antybiogramowych (3 przykładowe) - dołączyć do oferty w wersji papierowej. 9. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie dotycząca przedmiotu zamówienia – dołączyć do oferty w wersji papierowej. 10. Certyfikaty jakości producenta - dołączyć do oferty w wersji papierowej. 11. Krążki amoksycylina - kw. klawulanowy do oznaczania mechanizmów oporności typu BLNAR dot. Poz 2 Dot. Pakietu nr 12 1. Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC. 2. Szczepy wzorcowe z pasażu nie dalszego niż 4. 3. Dostawa 1 raz w roku wykonawca pokrywa koszty transportu. 4. Metodyka do szczepów wzorcowych dostarczona w języku polskim – dołączyć do oferty w wersji papierowej. Dot. Pakietu nr 13 1. Każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem (część, na której znajduje się podłoże), zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania. 2. Płytki muszą być opakowane szczelnie folią oznakowaną nazwą podłoża i datą ważności, umieszczone w tekturowych pudełkach opisanych fabrycznym nadrukiem. 3. Średnica podłoża na płytkach 90 mm - dot. poz. 1-8, 10-12, 14, 16-19, 21, 23, 24, 26. 4. Podłoża płynne powinny być dostarczone w postaci probówek o pojemności nie większej niż 3 ml. 5. Podłoże Enterococcus Agar powinno hamować wzrost bakterii innych niż enterokoki. 6. Certyfikaty kontroli jakości, w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach, podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki do każdej partii płytek (dostarczyć wraz z dostawą podłóż). 7. Wykaz terminów ważności pożywek - dołączyć do oferty w wersji papierowej. 8. Certyfikaty kontroli jakości podłoża do wstępnej identyfikacji drożdży, Gram-ujemnych pałeczek, paciorkowców grupy B, agaru czekoladowego i dowolnego ze szczepów wzorcowych (ogółem 5) - dołączyć do oferty w wersji papierowej. Dot. Pakietu nr 14 1. Wykonawca zobowiązany jest (na czas realizacji umowy) zapewnić oprogramowanie w ramach zawartej umowy, umożliwiające klasyfikacje szczepów bakteryjnych/grzybów - dotyczy zamawianych testów identyfikacyjnych dla bakterii/grzybów (poz.1,2,3), oraz jeżeli konieczne są dodatkowe akcesoria do odczytów testów identyfikacyjnych (dot. poz. 1,2,3), Wykonawca zapewni w ramach umowy te akcesoria. 2. Testy identyfikacyjne (poz. 1,2,3) do pojedynczego wykorzystania. 3. Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących oraz ziarniaków Gram-dodatnich cechujące się łatwością przygotowania, pozwalające na inokulację bez konieczności pipetowania do studzienek reakcyjnych, dostarczony z instrukcją w języku polskim oraz graficzną oceną uzyskanych wyników, termin wazności minimum 6 miesięcy. Dot. Pakietu nr 15 1. Test do wykrywania indolu w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie indolu. Wynik maksymalnie do 5 minut. Test kasetkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy. 2. Kwas fenyloboronowy i EDTA w postaci probówek, spełnia wymogi EUCAST do diagnostyki KPC i MBL, instrukcja wykonania badania w języku polskim. 3. Test na oksydazę i cefinazę w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie oksydazy maksymalnie w ciągu 1 minuty. Test bibułkowy, krążkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy – dot. poz. 2, 10. Dot. Pakietu nr 16 1. Ze względu na istotność kliniczną badania kliniczne przeprowadzono na liczbie pacjentów nie mniejszej niż 100. 2. Dopuszczalne jest zaoferowanie testu umożliwiającego oznaczenie jednocześnie GDH i toksyn A i B. Dot. Pakietu nr 18 1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. poz. 1, 3, 4, 5. Dot. Pakietu nr 19 1. Udział w producenckim programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu 4 razy do roku. 2. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta. 3. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku. Dot. Pakietu nr 21 1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku. 2. Wymazówki transportowe powinny spełniać wymogi dot. standardu CLSI M 40-AZ - dot. poz. 28. Dot. Pakietu nr 24 1. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora Chrom 3003. 2. Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste. 3. Współczynnik czułości tromboplastyny do PT - ISI nie większe niż 1,1. 4. Materiały kontrolne na 2 poziomach z wartościami nominalnymi dla parametrów PT i APTT. Dot. Pakietu nr 25 1. Wykonawca zagwarantuje materiały eksploatacyjne tj. indykator, folie do zabezpieczenia testu podczas inkubacji, wanienki i probówki. 2. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni na komputerze zamawiającego system informatyczny MICSys i MIDITech. 3. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni skaner do odczytu testów. 4. Wykonawca zagwarantuje bezpłatmy serwis wszystkich dostarczonych urządzeń (tj.dozowniki, podstawka, skaner, system ekspercki). Miejsce realizacji dostaw Laboratorium Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27, budynek główny półpiętro (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 19:00) - jedno miejsce dostaw.
 10. Dostawa odczynników, testów i innych artykułów wraz z dzierżawą analizatorów w rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ.
 11. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora koagulologicznego oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Skąpe
  Zadanie 1: Lp Nazwa odczynnika Wymagane metody oznaczeń Ilość oznaczeń na 2 lata 1 Glukoza 16 000 2 Mocznik 5 800 3 Bilirubina całk. 6 000 4 Kreatynina umożliwiająca wykorzystanie wyników do wyliczenia GFR wg MDRD 8 000 5 Cholesterol 3 600 6 Żelazo 1 600 7 ALT kinetyczna IFCC 8 000 8 AST kinetyczna IFCC 8 000 9 Białko 400 10 Wapń 400 11 Cholesterol HDL 2 800 12 Trójglicerydy 3 500 13 CPK (Kinaza kreatynowa) kinetyczna IFCC 2 500 14 amylaza 1 000 15 GGTP 4 800 16 Fosfataza zasadowa 400 17 Mikroproteiny (Białko w moczu i CSF) 400 18 Kwas moczowy 1 600 19 Białko CRP 1 200 20 Magnez 400 21 Karbamazepina 900 22 Kwas walproinowy 1000 23 Albumina 400 24 Hemoglobina glokozylowana 400 25 Serostrandardy N Ilość odczynnika na 2 lata 360 ml 26 Serostandardy P Ilość odczynnika na 2 lata 360 ml 27 Kalibrator uniwersalny Ilość odczynnika na 2 lata 60 ml 28 Kontrola do białka w moczu i CSF LOW Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 29 Kontrola do białka w moczu i CSF HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 30 Kontrola do białka CRP LOW Ilość odczynnika na 2 lata 6 ml 31 Kontrola do białka CRP HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 6 ml 32 Kontrole do leków LOW Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 33 Kontrole do leków HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 1 Dzierżawa aparatu (miesięcznie) 24 2 Instalacja interfejsu do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy analizatorem a systemem laboratoryjnym firmy ASSECO w wersji 4.38.0.300 3 Akcesoria do aparatu do badań biochemicznych zapewniające bezawaryjne działanie aparatu przez okres trwania umowy i zapewniające
  wykonanie badań w ilościach zawartych w tabeli z odczynnikami (proszę o wymienienie wszystkich akcesoriów wraz z ilościami i cenami w wierszach poniżej): Zadanie 2: Lp Oznaczenie Ilość oznaczeń na rok 1 PT z fibrynogenem 3200 2 APTT 900 3 Antytrombina III 1000 4 D-dimery 800 Lp Nazwa Wielkość opakowania Ilość opakowań na rok* 1 Kalibrator 2 Osocze kontrolne normalne 3 Osocze kontrolne patologiczne niskie 4 Osocze kontrolne patologiczne wysokie 5 D-dimery Kontrol I (niska) 6 D-dimery Kontrol II (wysoka) 7 Kuwety lp. Nazwa Ilość na miesięcy 1 Dzierżawa aparatu (miesięcznie) 12 2 Akcesoria do aparatu do badań koagulologicznych zapewniające bezawaryjne działanie aparatu przez okres trwania umowy i zapewniające wykonanie badań w ilościach zawartych w tabeli z odczynnikami (proszę o wymienienie wszystkich akcesoriów wraz z ilościami i cenami w wierszach poniżej): Zadanie nr 3: Lp Nazwa odczynnika Wielkość opakowania Ilość opakowań na rok 1 Diluent 10 L 17 2 Lyse (960 ml) 960 mL 6 3 Cleaner (960 ml) 960 mL 17 4 Enzymatic Cleaner 2 x 50 ml 2 Lp Nazwa Wielkość opakowania Ilość opakowań na rok 1 CELL-DYN 18+ Calibrator 2 x 2,5 ml 1 2 CELL-DYN 18+ Controls Half Pack 6 x 2,5 ml 4 3 Pakiet materiałów wymienialnych szt. 1 Zadanie nr 4: Lp Nazwa odczynnika Wielkość opakowania Ilość opakowań na rok 1. Cal Pack 9810 w składzie: Standard A Standard B Standard C ISE 620 ml 29 2 Płyn czyszczący A 100 ml 2 3 Kondycjoner 100 ml 2 4 Kontrole (Na,K,Li) 3poziomy w ampułkach 30 x 2ml 10 5 Elektrody: - referencyjna 1 - sodowa 1 - potasowa 1 - litowa 2 - obudowa elektrody referencyjnej 1 - wężyki, pompy 2 Zadanie nr 5: Lp Nazwa opis testu Ilość opakowań / sztuk 1 Test kasetkowy Giardia lamblia w kale 50 szt. 2 ASO latex z kontrolami op. 100 oznaczeń 1 op. 3 Syphilis Test kasetkowy 100 szt. 4 Test ciążowy hCG kasetkowy 100 szt. 5 FOB Test na krew utajoną w kale kasetkowy z kontrolą dodatnią w postaci płynnej czułość 10 ng/ml 100 szt. 6 Test kasetkowy narkotyki w moczu panelowy (6 parametrów: AMP, COC, MET, OPI, THC, BZD) 300 szt.
 12. Dostawa odczynników, testów i sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
  Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: pakiet nr 1 – Dostawa wybranych odczynników wraz z dzierżawą koagulometru o wydajności minimum 300 ozn./godz. oraz koagulometru zastępczego o wydajności minimum 40-50 ozn./godz. - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ, pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ, pakiet nr 3 – Dostawę samoprzylepnych kodów kreskowych do znakowania materiału laboratoryjnego 2 do 10 zestawów dla jednego pacjenta – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ, pakiet nr 4 – Dostawa odczynników do analizatora jonoselektywnego ISE STARLYTE V (9180) będącego własnością Zamawiającego - wg załącznika nr 2/4 do SIWZ, pakiet nr 5 – Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ, pakiet nr 6 – Dostawa szybkich testów do badań – wg załącznika nr 2/6 do SIWZ, pakiet nr 7 – Dostawa probówek do pobierania krwi włośniczkowej - wg załącznika nr 2/7 do SIWZ, pakiet nr 8 – Dostawa testów immunoenzymatycznych i immunochromatograficznych - wg załącznika nr 2/8 do SIWZ, pakiet nr 9 – Dostawa płytek z podłożem do hodowli i lekooporności drobnoustrojów – wg załącznika nr 2/9 do SIWZ, pakiet nr 10 – Dostawa krążków z antybiotykami – wg załącznika nr 2/10 do SIWZ, pakiet nr 11 – Dostawa antygenu USR oraz odczynników do typowania Salmonella i E. coli – wg załącznika nr 2/11 do SIWZ, pakiet nr 12 – Dostawa krążków z czynnikami wzrostowymi i różnicujących – wg załącznika nr 2/12 do SIWZ
 13. Dostawa odczynników do oznaczania NA + , K + , CL- wraz z dzierżawą aparatu na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Dostawa odczynników do oznaczania NA + , K + , CL- wraz z dzierżawą aparatu na okres 12 miesięcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ
 14. Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonanie przeglądu rocznego aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonanie przeglądu rocznego aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248
 15. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/7/2016/PN.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach, przez okres trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 16. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą analizatorów immunodiagnostycznego, hematologicznego i immunoserologicznego. dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
  Zamawiający: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, Wilkowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, drobnego sprzętu a także dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego z pełnym wyposażeniem, dzierżawa analizatora hematologicznego, dzierżawa analizatora immunoserologicznego do laboratorium dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz oraz opis parametrów technicznych aparatu hematologicznego (załącznik nr 3) do siwz.
 17. Dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej oraz histopatologii i cytologii wraz z dzierżawą sprzętu i / lub aparatury
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Zad. 1 - zestawy odczynnikowe i materiały do badań morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - 10 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 - materiały i wieloparametrowe testy paskowe do analizy moczu na aparacie LabUReader Plus (firmy 77 ELEKTRONIKA), materiałów zużywalnych i części zamiennych oraz serwisowanie aparatu LabUreader Plus ( firmy 77 ELEKTRONIKA ) -11 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 3- szybkie testy diagnostyczne oraz odczynniki i materiały do badań laboratoryjnych - 32 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 4- odczynniki do badań z analityki ogólnej i hematologii - 12 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 5 - materiały do badań laboratoryjnych 10 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 6 -zestawy odczynnikowe i materiały do analizatorów Vidas z dzierżawą kompatybilnego analizatora - 37 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 7 - lateksowe testy diagnostyczne - 8 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 8 - testy do wykrywania antygenu grupy prątków gruźlicy Mycobacterium tuberculosis complex z hodowli w podłożu płynnym 1 pozycja asort. w ilości 50 szt; Zad. 9 - materiały kontrolne do RKZ i papierki wskaźnikowe - 6 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 10 -podłoża do diagnostyki gruźlicy - 8 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 11-testy do oznaczania kalprotektyny w kale oraz testów do wykrywania Clostridium difficile - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 12 - odczynniki i materiały do automatycznego analizatora parametrów krytycznych ( równowaga kwasowo - zasadowa, hemoglobina, hematokryt, oksymetria, elektrolity, glukoza, mleczany ) wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych; - 18 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 13 - testy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 14 - odczynniki do histopatologii i cytologii - 15 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.15 - materiały, odczynniki, krwinki do badań z zakresu serologii transfuzjogicznej mikrometodą żelową do posiadanego sprzętu DIAMED-ID SYSTEM - 16 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 16 - zestawy krwinek wzorcowych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 17 - spulowane krwinki czerwone grupy 0 uczulone ( opłaszczone ) przeciwciałami klasy IgG do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych - 1 poz. asort. w ilości 24 ml.; Zad. 18 -odczynniki do badań z zakresu serologii grup krwi - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 19- materiały i odczynniki do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej - 11 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 20 -odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenu D układu Rh - 3 poz. asort. w różnych ilościach;
 18. Zakup odczynników do Laboratorium
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nidzica
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników do laboratorium ZOZ w Nidzicy
  zgodnie z wymaganiami określonymi w Pakietach załączonych do SIWZ od Nr 1 do 5
  Pakiet Nr 1. - odczynniki różne,
  Pakiet Nr 2. - paski do oznaczania parametrów w moczu, wraz z dzierżawą analizatora,
  Pakiet Nr 3. - odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo - zasadowej
  wraz z dzierżawą analizatora,
  Pakiet Nr 4. - odczynniki do oznaczania elektrolitów - sód, potas chlorki wraz z
  dzierżawą analizatora,
  Pakiet Nr 5. - odczynniki do aparatu typu SYSMEX XS800i
  2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w formularzach
  cenowych - (Pakiety) od nr 1, do nr 5
  3. Zaoferowana ilość odczynników powinna wystarczyć na wykonanie ilości badań
  określonych w każdym z załączników. W przypadku gdy zaoferowana przez Firmę ilości
  opakowań odczynników dla danego parametru nie przekroczy ilości badań
  określonych przez Zamawiającego, Oferent zobowiązuje się dostarczyć różnicę
  potrzebną na wykonanie badań określonych w specyfikacji nieodpłatnie. Dopuszczalna
  jest różnica ilości dostarczonych odczynników w stosunku do ilości wykonanych badań
  na poziomie 0,5% na plus. Rozliczenie ilości dostarczonych odczynników w skali
  rocznej. (dotyczy Pakietów Nr 1 - 5)
  4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia
  dostawy.
  5. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania
  umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
  6. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej
  Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane
  w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.
  7. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie wymogi określone dla wyrobów
  medycznych a wynikające z przepisów prawa:
  a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107,
  poz. 679),
  b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
  kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)
 19. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
  Przedmiotem
  zamówienia jest dostawa odczynników analitycznych, z podziałem na PAKIETY. Szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia - wykaz asortymentowo - ilościowy, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
  specyfikacji - formularz cenowy. W pakietach od 6 do 10 poza dostawą odczynników zamawiający
  wymaga dzierżawy aparatu do przeprowadzanie badań. Parametry techniczne urządzeń oraz
  wymagania Zamawiającego określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. PAKIET 1 - Drobny
  sprzęt medyczny PAKIET 2 - RKZ - gazometr Rapidlab 248 PAKIET 3 - Elektrolity Na/ K/ Cl -
  analizator STARLYTE V PAKIET 4 - Analizator Easylyte Lithium Na/K/Li PAKIET 5 - Szybkie
  testy diagnostyczne PAKIET 6 - Koagulologia wraz z dzierżawą aparatu PAKIET 7 -
  Immunochemia wraz z dzierżawą aparatu PAKIET 8 - Paski do moczu wraz z dzierżawą aparatu
  PAKIET 9 - Hematologia wraz z dzierżawą aparatu PAKIET 10 - Biochemia wraz z dzierżawą
  analizatora
 20. Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odczynników i testów laboratoryjnych (17 pakietów) szczegółowo opisanych w załącznikach Nr 2 do SIWZ, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 21. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 22. Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium
  Zamawiający: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dęblin
 23. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych wraz z drobnymi materiałami laboratoryjnymi do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 24. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 25. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
 26. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ANALIZATORA WRAZ Z JEGO DZIERŻAWĄ DLA SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsk Podlaski
 27. Dostawy odczynników do RKZ, serologicznych i szybkich testów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 28. Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do analiz jonów Na, K, Ca zjonizowanego dla SPZOZ w Wolsztynie zakończonego aukcją elektroniczną
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
 29. Materiały kontrolne do sprawdzianów wiarygodności wyników badań laboratoryjnych Programu powszechnego dla Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź
 30. Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników do biochemii oraz dostawa odczynników do elektrolitów
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Chmielnik
 31. Dostawa odczynników do laboratorium
  Zamawiający: Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o., Pyskowice
 32. Dostawa Odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii: Pakiet Nr I Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Elecsys 2010 i analizatora Cobas e411; Pakiet Nr II Testy lateksowe (Kontrolne +/-); Pakiet Nr III Zestaw odczynników do badań gazometrycznych - do aparatu Corning 248; Pakiet Nr IV Wyroby z tworzyw sztucznych i szklanych; Pakiet Nr V Odczynniki - histopatologia
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 33. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Analitycznego, Laboratorium Bakteriologiczno-Serologicznego oraz Zakładu Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 34. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatora koagulologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Skąpe
 35. Dostawa odczynników dla laboratorium analitycznego, numer postępowania 29/DZP/2016
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 36. Dostawa odczynników, testów i innych artykułów wraz z dzierżawą analizatorów w rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 37. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.
  Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Katowice
 38. SPZZOZ.XII.381.28/2015. Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej .
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 39. Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 40. Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium oraz dzierżawa analizatorów (do mikrobiologii, serologii grup krwi, badania ogólnego moczu, elektroforezy i immunofiksacji)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 41. zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 59 /2015)
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 42. Dostawę odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 43. Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatów do pakietów nr 1, 6 i 21 dla potrzeb Laboratorium Centralnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsko-Biała
 44. Dostawa wyrobów medycznych, odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z najmem analizatora
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 45. Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
 46. ZOZ.III-270-08/KG/15
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
 47. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 48. Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium.
  Zamawiający: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dęblin
 49. Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Szpitala w Pyskowice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o., Pyskowice
 50. Materiały kontrolne do sprawdzianów wiarygodności wyników badań laboratoryjnych Programu Powszechnego 2015r. dla Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź
 51. Dostawa odczynników do badań z zakresu laboratorium bakteriologicznego i ogólnego w podziale na 9 pakietów.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o., Pruszków
 52. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Górno
 53. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 54. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 55. PODŁOŻA, ODCZYNNIKI, SPRZĘT JEDNORAZOWY ORAZ DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO (Nr rej. L/01/15)
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 56. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do analiz jonów Na/K/Ca zjonizowanego dla SP ZOZ w Wolsztynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
 57. dzierżawa analizatora do oznaczania jonów wraz z dostawa odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Kamienna Góra
 58. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Skąpe
 59. Dostawę odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Morąg
 60. Dostawa odczynników laboratoryjnych i sprzętu 1-razowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, Szczebrzeszyn
 61. Dostawa odczynników dla laboratorium analitycznego, numer postępowania 35/DZP/2014
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 62. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.
  Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Katowice
 63. Dostawa akcesoriów i materiałów medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 64. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, Białystok
 65. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Oleśnica
 66. zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 66 /2014)
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 67. przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę aparatury do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 68. Dostawa Odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 69. Dostawa wyrobów medycznych, odczynników do analizatorów wraz z najmem analizatorów oraz odczynników do mikrometody wraz z najmem wirówki, inkubatora, dyspensera.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 70. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ KAPILAR I MIKROSAMPLERÓW
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 71. SZP 3820 - 51/14 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ AKCESORIÓW DO ANALIZATORÓW
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza, Choroszcz
 72. Zakup i dostawa odczynników chemicznych różnych, testów, krążków, podłoży, żeli, akcesoriów
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 73. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, Pisz
 74. 10/PN/DEG/AM/2014 - Dostawa odczynników i podręcznego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Toszek
 75. Zakup i dostawa odczynników do RKZ
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Chmielnik
 76. Dostawa odczynników chemicznych, testów, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 42 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 77. zakup i dostawa odczynników, testów, podłoży bakteriologicznych, surowic Salmonella, odczynników do oznaczania Bilurubiny, Prokalcytoniny oraz odczynniki do analizatora Rapid-lab 348
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 78. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Słupsk
 79. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 80. Dostawa wyrobów medycznych, odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z najmem analizatora oraz odczynników do mikrometody wraz z najmem wirówki, inkubatora, dyspensera.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 81. Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Chmielnik
 82. Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki z zakresu mikrobiologii, serologii grup krwi, badania ogólnego moczu, elektroforezy i immunofiksacji oraz na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego. NZP-23/05/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 83. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 84. Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatów do Pakietów nr 1, 7 i 22 dla potrzeb Laboratorium Centralnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsko-Biała
 85. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego i hematologicznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej.
  Zamawiający: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, Wilkowice
 86. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Oleśnica
 87. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Mońki
 88. Dostawa odczynników, testów i podłóż do medycznej diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
 89. dostawa odczynników laboratoryjnych i analizatora
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsk Podlaski
 90. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 9/D/2014/PN
  Zamawiający: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Bielsko - Biała
 91. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
 92. Numer sprawy: 4/dostawa odczynników z dzierżawą aparatu/14, Nazwa zadania: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań immunochemicznych
  Zamawiający: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu, Torzym
 93. Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz wydzierżawienie analizatorów laboratoryjnych..
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 94. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 95. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
 96. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 97. Dostawa odczynników do analizatora jonowego AVL 9180
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Białogard
 98. Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium.
  Zamawiający: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dęblin
 99. PODŁOŻA, ODCZYNNIKI, SPRZĘT JEDNORAZOWY ORAZ DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO (L/01/14)
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 100. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 101. MATERIAŁY KONTROLNE DO SPRAWDZIANÓW WIARYGODNOŚCI WYNIKÓW BADAN LABORATORYJNYCH PROGRAMU POWSZECHNEGO DLA CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź