Kogo reprezentuje osoba

Rajkiewicz Angelika

w KRS

Angelika Rajkiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Angelika
Nazwisko:Rajkiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Lipno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Branecki Andrzej, Cackowski Edward, Chojnacka Izabela Alicja, Chyliński Stanisław, Grudowska Krystyna, Kamińska Beata, Kałmin Mirosława, Kiełkowska Monika, Kowalska Małgorzata, Kozłowska Anna, Kuich Marlena, Lewandowska Wioletta, Lewandowski Jacek, Macieja Józef Mirosław, Macieja Stanisław, Papierska Anna Gabriela, Prażniewska Halina, Roman Maria Genowefa, Romanowska Janina Małgorzata, Śniegocki Jan, Tężycka Renata, Wiśniewska Agnieszka, Wojciechowska Iwona, Wojciechowska Zofia Barbara, Ziółkowski Edmund, Znaniecka Katarzyna, Zwolińska Barbara, Zwolińska Danuta, Łukowska Marzena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skonieczny Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipnie, Lipno − KRS 0000111858
 2. Ecovast Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Toruń − KRS 0000163775
 3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, Wola − KRS 0000301552
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jankowie, Jankowo − KRS 0000341334
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Maliszewie, Maliszewo − KRS 0000065793
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Mysłakówku, Mysłakówko − KRS 0000239614
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Złotopolu, Złotopole − KRS 0000063786
 8. Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa, Jastrzębie − KRS 0000133699
 9. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego, Lipno − KRS 0000056441
 10. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Lipnie, Lipno − KRS 0000567781

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Lipno − KRS 0000149058
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Chrostkowie, Chrostkowo − KRS 0000181509
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa 16, Lipno − KRS 0000107595

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Zamawiający: Gmina Tłuchowo, Tłuchowo
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 Gminie Tłuchowo.

  1)Kwota kredytu: 773 597,00 zł.

  2)Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych w wysokości 773 597,00 zł: 27.12.2012r.

  3)Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej
  o stałą marżę wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny miesiąc obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. Stawka WIBOR 1M będzie stała dla danego miesiąca.
  Na potrzeby przygotowania oferty obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M z dnia 30.11.2012r.

  4)Okres karencji w spłacie kredytu: 30.03.2013r.

  5)Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

  31.03.2013r. - 37 150,00 zł
  31.05.2013r. - 37 150,00 zł
  30.09.2013r. - 37 150,00 zł
  30.11.2013r. - 37 147,00 zł
  31.03.2014r. - 31 250,00 zł
  31.05.2014r. - 31 250,00 zł
  30.09.2014r. - 31 250,00 zł
  30.11.2014r. - 31 250,00 zł
  31.03.2015r. - 31 250,00 zł
  31.05.2015r. - 31 250,00 zł
  30.09.2015r. - 31 250,00 zł
  30.11.2015r. - 31 250,00 zł
  31.03.2016r. - 31 250,00 zł
  31.05.2016r. - 31 250,00 zł
  30.09.2016r. - 31 250,00 zł
  30.11.2016r. - 31 250,00 zł
  31.03.2017r. - 31 250,00 zł
  31.05.2017r. - 31 250,00 zł
  30.09.2017r. - 31 250,00 zł
  30.11.2017r. - 31 250,00 zł
  31.03.2018r. - 31 250,00 zł
  31.05.2018r. - 31 250,00 zł
  30.09.2018r. - 31 250,00 zł
  30.11.2018r. - 31 250,00 zł

  1)Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych,
  na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank poprzez fax najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową.
  W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.

  2)Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie - weksel własny in blanko wraz
  z deklaracją wekslową.

  3)Kredyt zostanie udzielony bez wniosku kredytowego, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 Gminie Tłuchowo.

  4)Wykonawca nie będzie naliczał prowizji oraz żadnych opłat związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i obsługą kredytu lub jego rat w przyszłości, jak również ewentualnych opłat związanych z zabezpieczeniem kredytu lub ewentualnie wcześniejszą spłatą kredytu.

  5)Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  10.1.) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat,
  w drodze zawarcia pisemnego aneksu do umowy,
  10.2.) zmiany okresu spłat rat kapitałowych w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez Zamawiającego.

  6)W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
  o zamówieniach publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego
  i czekowego.

  7)Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


  Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prawem bankowym.

  W/w zapisy (ust. 1 pkt. 1-12) muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej.

  1.Rada Gminy Tłuchowo UCHWAŁĄ Nr X/56/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012 z późn. zmianami upoważniła Wójta Gminy
  do zaciągnięcia kredytu. W chwili obecnej Zamawiający dysponuje pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.


  UWAGA!
  Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo u Pani Marty Chyczewskiej
  - Skarbnika Gminy (pokój nr 101)
 2. Kredyt dwuletni w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lipno
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu dwuletniego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN
  - Okres kredytowania ustala się na 2 lata
  - Karencja w spłacie kapitału - nie wymaga się karencji
  Spłata kapitału na dzień 31.12.2013r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania w okresie umowy kredytowej warunków spłaty kredytu.
  - Oprocentowanie oparte o WIBOR 1M plus marża stała banku z dnia 10.11.2011 r. od wykorzystanej kwoty kredytu
  - Prowizja banku - płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  - Zabezpieczenie kredytu - hipoteka nieruchomości, weksel własny in blanco
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Zamawiający: Gmina Tłuchowo, Tłuchowo
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 807 925,00 zł
  (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 00/100)
  z przeznaczeniem na:
  1.1. kredyt nr 1:
  pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tłuchowo na rok 2011 w wysokości 624 616,00 zł,
  1.2. Kredyt nr 2:
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 183 309,00 zł;
  2. okres kredytowania do 30.11.2018 r.;
  3. spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank poprzez fax najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową.
  W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.
  4. oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy).
  Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.
  Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni
  w przypadku lat przestępnych.
  Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień
  27 lipca 2011r.

  5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:

  5.1. kredyt nr 1: w dniu zawarcia umowy - 624 616,00 zł,
  (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

  5.2. kredyt nr 2: w dniu zawarcia umowy - 183 309,00 zł
  (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

  6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

  6.1. Kredyt nr 1:
  31.03.2012r. - 19 325,00 zł
  31.05.2012r. - 19 325,00 zł
  30.09.2012r. - 19 325,00 zł
  30.11.2012r. - 19 312,00 zł
  31.03.2013r. - 23 190,00 zł
  31.05.2013r. - 23 190,00 zł
  30.09.2013r. - 23 190,00 zł
  30.11.2013r. - 21 631,00 zł
  31.03.2014r. - 23 190,00 zł
  31.05.2014r. - 23 190,00 zł
  30.09.2014r. - 23 190,00 zł
  30.11.2014r. - 21 670,00 zł
  31.03.2015r. - 23 190,00 zł
  31.05.2015r. - 23 190,00 zł
  30.09.2015r. - 23 190,00 zł
  30.11.2015r. - 21 644,00 zł
  31.03.2016r. - 23 190,00 zł
  31.05.2016r. - 23 190,00 zł
  30.09.2016r. - 23 190,00 zł
  30.11.2016r. - 21 644,00 zł
  31.03.2017r. - 23 190,00 zł
  31.05.2017r. - 23 190,00 zł
  30.09.2017r. - 23 190,00 zł
  30.11.2017r. - 21 644,00 zł
  31.03.2018r. - 23 190,00 zł
  31.05.2018r. - 23 190,00 zł
  30.09.2018r. - 23 190,00 zł
  30.11.2018r. - 21 676,00 zł

  6.2. Kredyt nr 2:
  31.03.2012r. - 5 675,00 zł
  31.05.2012r. - 5 675,00 zł
  30.09.2012r. - 5 675,00 zł
  30.11.2012r. - 5 675,00 zł
  31.03.2013r. - 6 810,00 zł
  31.05.2013r. - 6 810,00 zł
  30.09.2013r. - 6 810,00 zł
  30.11.2013r. - 6 356,00 zł
  31.03.2014r. - 6 810,00 zł
  31.05.2014r. - 6 810,00 zł
  30.09.2014r. - 6 810,00 zł
  30.11.2014r. - 6 356,00 zł
  31.03.2015r. - 6 810,00 zł
  31.05.2015r. - 6 810,00 zł
  30.09.2015r. - 6 810,00 zł
  30.11.2015r. - 6 356,00 zł
  31.03.2016r. - 6 810,00 zł
  31.05.2016r. - 6 810,00 zł
  30.09.2016r. - 6 810,00 zł
  30.11.2016r. - 6 356,00 zł
  31.03.2017r. - 6 810,00 zł
  31.05.2017r. - 6 810,00 zł
  30.09.2017r. - 6 810,00 zł
  30.11.2017r. - 6 356,00 zł
  31.03.2018r. - 6 810,00 zł
  31.05.2018r. - 6 810,00 zł
  30.09.2018r. - 6 810,00 zł
  30.11.2018r. - 6 249,00 zł

  7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

  UWAGA!
  Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo u Pani Marty Chyczewskiej - Skarbnika Gminy (pokój nr 101)