Kogo reprezentuje osoba

Raszka Robert Józef

w KRS

Robert Józef Raszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Robert
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Raszka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Cieszyn (Śląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Binek Urbaś Maria Jolanta, Herboczek Glajcar Danuta Antonina, Prochaczek Kurt Fryderyk, Serafin Szczepan, Sikora Janina, Swarowska Irena Krystyna, Wałach Jan, Zielecki Tomasz Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Miastoprojekt Cieszyn Sp. Z O.O., Cieszyn − KRS 0000203733

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL. MARIACKIEJ W RADLINIE.
  Zamawiający: Urząd Miasta Radlin, Radlin
  Zakres opracowania. 1.4.1. Komplet dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi tj. a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) przedmiary robót, d) Informacja BIOZ 1.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4.3. Kosztorysy inwestorskie. 1.4.4. Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego. 1.4.5. Pozwolenia na budowę.
 2. Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynków znajdujących się na terenie Gminy Bielsko-Biała stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych
  Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynków znajdujących się na terenie Gminy Bielsko-Biała stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych jako dokumentacji do ustalenia odrębnej własności lokali. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Część nr 1: Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynku jako dokumentacji do ustalenia odrębnej własności lokali przy ul. Lubertowicza 3. Część nr 2: Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynku jako dokumentacji do ustalenia odrębnej własności lokali przy ul Towarzystwa Szkoły Ludowej 20. Część nr 3: Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynku jako dokumentacji do ustalenia odrębnej własności lokali przy ul. I. Krasickiego 16. Część nr 4: Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynku jako dokumentacji do ustalenia odrębnej własności lokali przy ul Hallera 9
 3. Wykonanie wielofunkcyjnej sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu
  Zamawiający: Wójt Gminy Chybie, Chybie
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu przy ul. Bielskiej 80, wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora pozwolenia na budowę inwestycji oraz nadzorem autorskim planowanej inwestycji.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  W zakresie opracowania ma znaleźć się:
  -sala gimnastyczna o powierzchni 900 m2,
  -siłownia,
  -szatnie,
  -węzły sanitarne,
  -schowki porządkowe,
  -magazyn,
  -komunikacja,
  -klatka schodowa,
  -boisko o wymiarach 14x26 m
  -wyposażenie i urządzenia

  Niniejszy projekt ma zostać opracowany w oparciu o następujące materiały:
  a) Projekt koncepcyjny budowy budynku wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu przy ul. Bielskiej 80 opracowany przez Studio S1 Marek Stojanowski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Staszica 11/8, stanowiący załącznik nr 1
  b) Uzgodnienia z Zamawiającym, w szczególności z dyrektorem Szkoły Podstawowej w nr 1 w Chybiu
  Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację wg następujących zasad:
  1. Dokumentacja ma być sporządzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD.
  2. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)
  3. Liczba egzemplarzy poszczególnych opracowań w formie tradycyjnej (papierowej):
  - Projekt budowlany - 5 egz., Każdy egz. projektu musi zawierać oświadczenie projektanta o jego kompletności oraz wszelkie uzgodnienia i dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi.
  - Projekt zagospodarowania terenu na aktualnej kopii mapy zasadniczej - 5 egz. w tym 2 egz. na oryginalnych aktualnych mapach do celów projektowych. Ma być wpięty do projektu budowlanego.
  - Projekty wykonawcze poszczególnych branż - 5 egz., w tym:
  a. architektoniczny
  b. konstrukcyjny
  c. instalacji:
  -c.o. wraz z rozbudową kotłowni (jeśli zachodzi taka potrzeba)
  -wodociągowej zimnej i ciepłej wody
  -kanalizacyjnej
  -wentylacyjnej
  -elektrycznej
  -odgromowej
  - Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. (wpiąć do projektu)
  - Inwentaryzacja zieleni - 5 egz.
  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz.
  - Przedmiary robót z podziałem na branże - 2 egz. dla każdej branży
  - Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże- 2 egz. dla każdej branży
  - Dokumentacja geotechniczna - 3 egz.

  Kosztorysy mają być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz dwoma Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej. Kosztorysy należy sporządzić z uwzględnieniem kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

  4. Całość dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej.
  Dokumentacja w formie elektronicznej ma być sporządzona na nośnikach CD w 2 egz.
  Zakres dokumentacji ma być identyczny ze sporządzonym w formie tradycyjnej, tzn. musi zawierać w szczególności:
  - Projekt budowlany i projekty wykonawcze (opis + rysunki)
  - Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
  - Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże
  - Dokumentację geotechniczną.
  Dokumentacja wykonana w formie elektronicznej (rysunki, opisy, uzgodnienia) musi być zapisana w plikach uniemożliwiających dokonywanie w nich zmian: w formacie PDF lub formacie DWF z nagraną na płycie przeglądarką do plików CAD. Pliki nie mogą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich łączenie lub dzielenie oraz nie mogą być zabezpieczone hasłem.
  Kosztorys inwestorski należy zapisać na oddzielnej płycie CD.
  Przedmiar robót ma być zapisany na oddzielnej płycie CD.
  5. Wymagania dodatkowe:
  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane (forma i zakres projektu budowlanego, warunki techniczne) oraz Prawo zamówień publicznych (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót);
  - Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy;
  - Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, w tym: koszty wykonania wskazanej liczby egzemplarzy projektu i pozostałych dokumentów, uzgodnień, wierceń badawczych gruntu, map i innych niezbędnych dokumentów.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa budynku hotelowego położonego w Krakowie przy ul. Kantorowickiej na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa budynku hotelowego położonego w Krakowie przy ul. Kantorowickiej na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakres zamówienia obejmuje
  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla zrealizowania inwestycji przebudowy budynku hotelowego położonego przy ul. Kantorowickiej w Krakowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz
  Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty we wzorze umowy wraz z załącznikami

Inne osoby dla Raszka (65 osób):