Kogo reprezentuje osoba

Rawiak Michał

w KRS

Michał Rawiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Rawiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1981 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Józefów (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziura Jarosław, Kawa Sławomir, Ostasz Małgorzata Halina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, Józefów − KRS 0000339401
 2. Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Usług Oświatowych, Józefów − KRS 0000803776

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu, Zamość
  Zakres usług będzie obejmował:
  1. Zadanie nr.1 - Obwód Drogowy w Biłgoraju ul Krzeszowska 71
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  b) praniu zasłon i firanek jeden raz na kwartał
  c) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  d) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  e) codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  f) zmywaniu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  g) myciu okien i otworów okiennych na wezwanie, ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  2) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :

  a) biura - 62,17 m²
  b)sanitariaty - 2,43 m²
  c)okna - 11,33 m²

  2. Zadanie nr.2 - Obwód Drogowy w Józefowie ul . Batalionów Chłopskich 29
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  b) praniu zasłon i firanek jeden raz na kwartał
  c) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  d) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  e)codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  f) zmywaniu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  g)myciu okien i otworów okiennych na wezwanie , ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  h) podlewaniu i pielęgnacji kwiatów – na bieżąco

  2) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :
  a) biura - 39,05 m²
  b) świetlica - 40,89 m2
  c) pomieszczenia socjalne - 13,31 m2
  d)sanitariaty - 9,78 m²
  e)korytarz - 12,76 m²
  f) okna - 17,92 m²

  3. Zadanie nr.3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu oraz Obwód Drogowy w Zamościu ul. Stefana Batorego 2
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) czyszczeniu dywanów środkami chemicznymi na mokro raz w kwartale
  b) odkurzaniu wykładzin podłogowych i usuwaniu plam za pomocą środków
  chemicznych zakupionych przez wykonawcę -codziennie
  c) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  d) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  e) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  f)codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  g) zmywaniu ścian laminowanych , myciu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  h) myciu okien i otworów okiennych na wezwanie , ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  i) podlewaniu i pielęgnacji kwiatów – na bieżąco

  I) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Rejonu Dróg Wojewódzkich wynosi :

  a) biura - 117,53 m²
  b) pomieszczenia socjalne - 12,56 m2
  c)sanitariaty - 6,22 m²
  d)korytarz - 19,98 m²
  e) okna - 34,06 m²

  II) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Obwodu Drogowego wynosi :
  a) biura - 10,4 m²
  b) szatnia - 12,2 m2
  c) pomieszczenia socjalne - 15,1 m2
  d)sanitariaty - 8,9 m²
  e)korytarz - 11,6 m²
  f) archiwum - 9,45 m2
  g) okna - 3,44 m²
  h) luxfery - 4,68 m2


  IV. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
  V. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
  1) Zdolności technicznej lub zawodowej
  2. Minimalne warunki dotyczące :
  1) Doświadczenie wykonawcy

  Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych przez okres minimum 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

  UWAGA!

  Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).
  3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.
  4.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.