Kogo reprezentuje osoba

Rogowicz Sylwia Magdalena

w KRS

Sylwia Magdalena Rogowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sylwia
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Rogowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Kołobrzeg (Zachodniopomorskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Liberski Tomasz Piotr, Rogowicz Paweł Damian

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Liberski Tomasz Piotr, Rogowicz Paweł Damian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aściukiewicz Przemysław Michał, Aściukiewicz Tomasz Władysław, Rogowicz Paweł Damian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mrugalski Krzysztof Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Atp Invest Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000808124
 2. Awis Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000549430
 3. Bfast Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000604068
 4. Erp-a Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000713268
 5. Espeo Software Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000307845
 6. Event Catering Sp. Z O.O., Luboń − KRS 0000734025
 7. Green Port Development Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000808559
 8. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Pływania, Kołobrzeg − KRS 0000454621
 9. Mrucon Events Sp. Z O.O., Luboń − KRS 0000658127
 10. Mrucon Group Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Luboń − KRS 0000527349
 11. Mrucon Logistic Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000727512
 12. Mrucon Travel Sp. Z O.O., Luboń − KRS 0000725994
 13. Osiedle Feniks - Administracja Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000550262
 14. Osiedle Feniks Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000351339
 15. Osiedle Feniks Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kołobrzeg − KRS 0000510968
 16. Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg, Kołobrzeg − KRS 0000604766
 17. Taxcoach Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000653979
 18. Tb Accounts Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000854990
 19. Tc Global Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000386602
 20. United Paintball Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000863417

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Studio M Sp. Z O.O., Luboń − KRS 0000717270

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Dostawa oprogramowania do gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa MODUŁU informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin - Miasto Koszalin na prawach powiatu, zwanego dalej MODUŁEM, będącego rozbudową posiadanego oprogramowania zakupionego przez Zamawiającego w ramach zamówienia - Dostawa systemu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami. Posiadane oprogramowanie SGN obsługuje między innymi nieruchomości stanowiące zasób w określonym zakresie. Z tego względu niezbędne jest współdziałanie aktualnie posiadanego oprogramowania z nowotworzoną aplikacją, którą będzie MODUŁ. MODUŁ zasobu nieruchomości ma na celu stworzenie bazy danych, zawierającej pełną informację o poszczególnych nieruchomościach wraz z zapewnieniem możliwości realizacji zadań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości stanowiących zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gminny zasób nieruchomości oraz zobowiązań. Ponadto MODUŁ winien wykonywać analizy i raporty z danych wprowadzonych do bazy dotyczących nieruchomości będących w trwałym zarządzie, zarządzaniu oraz nierozdysponowanych do żadnych jednostek organizacyjnych. Ewidencjonować nieruchomości i nadzorować zmiany podmiotowe i przedmiotowe. Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika programu i wygenerowane przez program winny zostać w nim zapisane. Ponadto wprowadzenie lub wygenerowanie w MODULE zobowiązania powinno umożliwić stworzenie przypisu/płatności wraz z przesłaniem do FK. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1) dostarczenie MODUŁU wraz z dokumentacją: techniczną (zawierającą pełne opisy tablic wraz z graficznym przedstawieniem relacji między nimi, opisem tablic pośrednich, widoków wirtualnych, pól i ról), administratora (zawierającą szczegółowe zasady instalacji, obsługi oraz konserwacji wszystkich składników MODUŁU, opisujące również procedury naprawcze na wypadek wystąpienia awarii poszczególnych elementów celem przywrócenia stanu normalnej pracy, w tym sposobu przywrócenia kopii awaryjnej) i użytkownika (zawierającą pełny opis funkcji wdrażanego MODUŁU), 2) utworzenie bazy danych, zainstalowanie MODUŁU na serwerze oraz utworzenie mechanizmu kopii zapasowej bazy na serwerze w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, 3) udzielenie Zamawiającemu pisemnej licencji na czas nieokreślony na dostarczony MODUŁ wraz z dokumentacją, 4) dostawę niezbędnych licencji na wykorzystane komercyjne oprogramowania firm trzecich, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MODUŁU, bez ograniczeń czasowych (z wyłączeniem systemu bazy danych oraz systemu operacyjnego serwera, które Zamawiający już posiada), 5) wdrożenie MODUŁU (instalacja na stanowiskach roboczych, pomoc użytkownikom w pierwszym okresie rozpoczęcia pracy), 6) uzupełnienie przez Wykonawcę, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, słowników systemowych oraz sparametryzowanie MODUŁU, 7) przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie eksploatacji MODUŁU z uwzględnieniem zagadnień określonych w szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia SIWZ dla użytkowników oraz administratorów
 2. Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektowo-programistycznych na rzecz Zamawiającego polegających na projektowaniu i programowaniu w metodyce SCRUM w technologii JAVA pakietów oprogramowania wg wymagań definiowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - tworzenia oprogramowania w technologii JEE w zakresie modelu, aplikacji, usług i prezentacji WEB (JEE, JSF, RichFaces);
  - oprogramowanie będzie tworzone z wykorzystaniem narzędzi JAVA IDE Eclipse, Maven, Jenkins, SVN;
  - oprogramowanie będzie tworzone z wykorzystaniem języka zapytań SQL (MySQL) i transformat XML/XSD/XSLT;
  - oprogramowanie tworzone będzie na platformę JBoss w obszarach: ESB, Seam, BPM.
  3.Świadczenie usług programistycznych będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego urzędowania tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 3. Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex
  Zamawiający: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektowo-programistycznych na rzecz Zamawiającego polegających na projektowaniu i programowaniu w metodyce SCRUM w technologii JAVA pakietów oprogramowania wg wymagań definiowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - tworzenia oprogramowania w technologii JEE w zakresie modelu, aplikacji, usług i prezentacji WEB (JEE, JSF, RichFaces);
  - oprogramowanie będzie tworzone z wykorzystaniem narzędzi JAVA IDE Eclipse, Maven, Jenkins, SVN;
  - oprogramowanie będzie tworzone z wykorzystaniem języka zapytań SQL (MySQL) i transformat XML/XSD/XSLT;
  - oprogramowanie tworzone będzie na platformę JBoss w obszarach: ESB, Seam, BPM.
  3. Świadczenie usług programistycznych będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego urzędowania tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.
  4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby każdy oddelegowany do realizacji zamówienia przedstawiciel Wykonawcy uczestniczył codziennie osobiście w spotkaniach projektowych, odbywających się w siedzibie Zamawiającego pomiędzy godzinami od 9:00 do 11:00, a ponadto uczestniczył we wszystkich formalnych spotkaniach właściwych dla metodyki SCRUM , tj. sprint planning meeting, sprint review, sprint retrospective, sprint demo wg terminów wynikających z kalendarza produkcyjnego, który zostanie ustalony z chwilą rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia.
  5. Uszczegółowienie zadań realizowanych w zakresie świadczenia usług programistycznych nastąpi w drodze odrębnych zamówień, składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 4. Realizacja platformy informatycznej pod nazwą:Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością
  Zamawiający: Fabryka Sztuki w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej obejmującej sprzęt (3 serwery fizyczne) i oprogramowanie opisanej poniżej jako Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością oraz przeszkolenie administratorów, użytkowników i wytworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowników. Zamówienie zakłada utworzenie systemu Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością (nazywanego dalej MPZK, Platformą lub Systemem). Niniejsze zamówienie związane jest z realizacją projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównymi zadaniami w ramach projektu są: - Zadanie 1: Realizacja projektu - prace budowlano - instalacyjne: zagospodarowanie terenu; roboty budowlane; prace instalacyjne, - Zadanie 2: Zakup wyposażenia. Przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji części Zadania 2 w ramach projektu Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator. Platforma będzie grupą portali do zarządzania wiedzą i procesami gromadzenia wiedzy i usług - zintegrowanym system usług wsparcia dla przedsiębiorców, organizacji skupionych w Art_Inkubatorze (nazwanego dalej AI). Platforma stanowić będzie wirtualną przestrzeń, gdzie zostanie zgromadzona wiedza i doświadczenie dotyczące całokształtu zagadnień biznesowych, prawnych i merytorycznych, z których będą mogli korzystać przyszli użytkownicy Inkubatora. Platforma ma być narzędziem budującym zespół usług niezbędnych dla właściwego rozwoju przedsiębiorczości sektora kultury. Dzięki stworzeniu MPZK zaistnieje możliwość wypracowania odpowiednich kompetencji i procedur, które zapewnią rozwój prowadzonej przez przedsiębiorców działalności, przyczyniając się do zmian, aktywizacji sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Architektura Platformy zakłada wykorzystanie środowiska portalowego wraz z funkcjami agregacji treści, personalizacji, wieloorganizacyjności oraz funkcji o charakterze społecznościowym, takich jak dyskusje, Wiki, blogi, znaczniki (tagi) etc. Platforma w wymiarze technologicznym będzie systemem integrującym dane i poszczególne moduły, zaoferuje bogate możliwości integracji danych i aplikacji, udostępniania danych, modułów czy też zestawów modułów dla potrzeb zewnętrznych aplikacji. Infrastruktura programowa Platformy zostanie zbudowana w sposób otwarty, elastyczny i pozwalający łatwo wprowadzać zmiany dzięki efektywnym i kontrolowanym procesom zarządzania treścią. Zostanie wyposażona w funkcje komunikacji, pracy grupowej, wsparcia dla prac zespołów i grup projektowych, zarządzania wiedzą, czego efektem będzie powstanie sieci powiązań, wymiany doświadczeń oraz wsparcia klientów Inkubatora. Zapewni obieg dokumentów dla podmiotów związanych z AI. Wykorzystane w Platformie elementy pozwolą osobom nietechnicznym obsługiwać poszczególne witryny (portale) agregujące treść oraz funkcje aplikacji, utworzone w ramach Platformy. Rozwiązanie portalowe umożliwi klientom na bardziej efektywną współpracę poprzez łatwiejsze udostępnienie dla nich istniejących systemów. Platforma zapewni infrastrukturę, która ułatwi budowę aplikacji internetowych i zarządzanie nimi. Obsługa wieloorganizacyjności umożliwi zarządzanie własną witryną www przez poszczególne podmioty związane z AI. Pierwszym dostrzegalnym przez użytkowników elementem Platformy ma być środowisko portalowe agregujące funkcjonalność aplikacji i usług dostępnych dla użytkowników. Będzie to również warstwa realizująca mechanizmy bezpieczeństwa w dostępie do poszczególnych usług i aplikacji. Poszczególne moduły, reprezentujące wdrożone systemy i aplikacje, będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Przykładami takich mechanizmów będą kalendarze grupowe, kalendarze sal (udostępnianych pomieszczeń) wraz z mechanizmami rozliczania tych elementów. Jednocześnie środowisko portalowe dostarczy funkcji związanych z personalizacją tak, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie środowiska pracy do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Platforma dopasuje się do kontekstu działania użytkownika - jeśli użytkownik będzie miał podjąć decyzję w ramach danego procesu, to prezentowane treści i usługi będą związane z tym działaniem, pomogą użytkownikowi w decyzji. Treści i usługi niezwiązane z kontekstem pracy użytkownika nie zostaną mu udostępniane. Uwzględnione w architekturze logicznej gotowe elementy będą miały swoje odzwierciedlenie w środowisku portalowym w szczególności repozytorium dokumentów. Platforma zostanie utworzona w minimum 2 wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Rozwiązanie powinno dostarczać narzędzia do tworzenia wersji językowych webserwisów, oraz reprezentacji językowej modułów. Oprogramowanie, za pomocą którego będzie realizowana funkcjonalność portali, musi spełniać wymagania zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 1.0 na poziomie minimum AA; Architektura systemu musi zapewnić możliwość skalowania pionowego i poziomego; Oferowane rozwiązanie musi posiadać budowę modułową, gdzie wybrane moduły uruchamiane są za pomocą klucza licencyjnego, bez konieczności przeładowywania aplikacji lub środowiska - w tym punkcie wystarczy potwierdzenie oferenta, że zaoferowane rozwiązanie będzie spełniać powyższy wymóg.
 5. Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego - eKontakt. ZP/483/025/U/11
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu, zintegrowanego systemu informatycznego - eKontakt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Dostawę Systemu w formie wykonywalnej wraz z: - załączonymi kodami źródłowymi - pełną dokumentacją Systemu - środowiskiem do prowadzenia testów - środowiskiem umożliwiającym dalszy rozwój oprogramowania przez Zamawiającego, b)Wdrożenie dostarczonego systemu eKontakt u Zamawiającego oznaczające wszystkie czynności związane z uruchomieniem na wskazanych przez Zamawiającego serwerach. c)Przeniesienie dotychczasowych zasobów informacyjnych Zamawiającego do Systemu eKontakt (Migracja stron). d)Przeprowadzenie szkoleń użytkowników zgodnych z zakresem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. e)Udzielenie licencji spełniającej warunki określone w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przekazanej Zamawiającemu przed rozpoczęciem pierwszego Etapu części wdrożeniowej, potwierdzone dokumentem licencyjnym wystawionym przez Wykonawcę, f)Świadczenie usług serwisowych po wdrożeniu w zakresie wprowadzania modyfikacji systemu na życzenie Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz z § 12 wzoru umowy w liczbie nieprzekraczającej 100 roboczogodzin oraz obsługi użytkowników systemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie o 300 (trzysta) roboczogodzin zamówienia podstawowego obejmującego świadczenie usług modyfikacji systemu. Zamówienia roboczogodzin z uwzględnieniem prawa opcji będą realizowane w okresie trwania gwarancji na podstawie zamówień jednostkowych. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego..
 6. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych polegających na projektowaniu, programowaniu i wykonywaniu testów przez osoby zakwalifikowane przez Zamawiającego do wykonywania zadań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Budowa oprogramowania we wszystkich fazach cyklu, b. Projektowanie, produkcja i rozwój nowych wersji aplikacji, c. Rozwiązywanie problemów technicznych, d. Utrzymanie i wspieranie gotowych aplikacji. 3. Uszczegółowienie zadań realizowanych w zakresie świadczenia usług programistycznych nastąpi w drodze odrębnych zamówień, składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 4. Do świadczenia usług programistycznych Zamawiający zaangażuje szacunkowo 10 osób miesięcznie przez czas obowiązywania umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych przy realizacji zamówień częściowych po podpisaniu umowy ramowej. 7. Jeżeli w czasie trwania umowy zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie świadczenia usług programistycznych zwiększy się, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia w czasie trwania umowy w zakresie liczby osób świadczących obsługę informatyczną oraz okresu ich zaangażowania. 8. Kod CPV: 72210000-0 (Usługi programowania pakietów oprogramowania). 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 10. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ wraz z załącznikami. 11. Termin wykonania zamówienia - umowa ramowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy ramowej
 7. Świadczenie usług programistycznych
  Zamawiający: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych polegających na projektowaniu, programowaniu i wykonywaniu testów przez osoby zakwalifikowane przez Zamawiającego do wykonywania zadań