Kogo reprezentuje osoba

Rogowski Adam Krzysztof

w KRS

Adam Krzysztof Rogowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Rogowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Dębica (Podkarpackie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Ewa Anna, Bukowski Andrzej Piotr, Drobot Stanisława, Grabowska Małgorzata, Kołodziej Małgorzata, Osika Teresa, Sozańska Anna Urszula

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojna Janusz Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwaśniak Andrzej Julian, Pałucha Adam Tadeusz, Pyzińska Bożena, Wielgus Sławomir Wacław, Wolińska Lucyna Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szerszeń Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im.aleksandra Fredry, Dębica − KRS 0000174445
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Leśna W Dębicy, Dębica − KRS 0000147341
 3. Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe Im. Jana Pawła Ii, Dębica − KRS 0000264643
 4. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Dębica − KRS 0000019024
 5. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram W Dębicy, Dębica − KRS 0000131039
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 W Dębicy, Dębica − KRS 0000227131

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Serwis Pzl-dębica Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000209424
 2. Straszęcińska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Straszęcinie, Straszęcin − KRS 0000174327
 3. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Pzl-dębica S.A., Dębica − KRS 0000046342

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY PILZNO
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie, Pilzno
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym z autyzmem z terenu Gminy Pilzno. Przedmiot zamówienia dotyczy zarówno osoby dorosłe jaki i dzieci.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2017
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski
  1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt, w godzinach od 7:00 do 19:00. 2)Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikający z rodzaju ich schorzenia, - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować:
  A.uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  a)kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:-samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, -dbałość o higienę i wygląd, -utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, -wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, -korzystanie z usług różnych instytucji, b)interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: -pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, -ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, -doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, -kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, -współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,c)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: -w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, -w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d)wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: -w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, -w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, -w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, -w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e)pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: -nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, -pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, -zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; B.pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a)pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b)uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c)pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d)pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e)w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f)pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, a)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; C.rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793.): a)zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b)współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; D.pomoc mieszkaniowa, w tym: a)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b)w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  c)kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
  E.zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 poz. 546 z późn. zm.)
  3)Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2017, będzie wynosić około 12 osób.
  4)Szacunkowa ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych do wykonania przez Wykonawcę w okresie trwania umowy wyniesie 4 133 godziny. 5)Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian. 6)Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej. 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia; b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług; c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową;
  d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę. 8)Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości osób posiadającej kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
  Przez odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie możliwości elastycznego dostosowywania godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 12 osób oraz czasu ich trwania stosownie do zmieniających się okoliczności, leżących tak po stronie klientów jak i ich opiekunów prawnych.9)Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizmu działania.
  10)Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane oraz zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych.
  11)Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.12)W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego. 13)W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie. 14)Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. 15)Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
  16)Wykonawca zobowiązany jest: a)wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotę odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; b)poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o: rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi; c)wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Każdorazowo wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z udziałem Zamawiającego; d)pokryć koszty dojazdu osoby świadczącej usługę do miejsca wykonywania czynności; e)informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług; f)bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy; g)prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (tj. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów. h)przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez tę samą osobę. 17)Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat. 18)Zamawiający udostępnia w załączniku nr 10 do niniejszej siwz Zarządzenie Nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

 3. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębica
  Przedmiotem zamówienia było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem z terenu miasta Dębicy.
  Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w skali całego zamówienia wyniesie: 14 256 z zastrzeżeniem wynikającym z Rozdziału XV SIWZ.
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będzie w oparciu o przepisy:
  a) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.);
  b) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.);
  c) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598), zwanym dalej Rozporządzeniem.
 4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2016 część 2.
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski
  1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt, w godzinach 7:00 - 19:00. 2)Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikający z rodzaju ich schorzenia, - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować: A.uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a)kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, b)interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d)wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e)pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; B.pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a)pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b)uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c)pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d)pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e)w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f)pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, a)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; C.rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.): a)zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b)współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; D.pomoc mieszkaniowa, w tym: a)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b)w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c)kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; E.zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). 3)Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie trwania umowy, będzie wynosić około 14 osób, w tym około 4 osoby dorosłe i około 10 dzieci. 4)Szacunkowa ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych do wykonania przez Wykonawcę w okresie trwania umowy wyniesie 2 523 godzin, w tym: 642 godziny dla dorosłych, 1881 godzin dla dzieci (do 18 roku życia). 5)Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian. 6)Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej. 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia; b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług; c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową; d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę. 8)Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry osób posiadającej kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Wymagana liczba osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi 6 osób. 9)Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizmu działania. 10)Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane oraz zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych. 11)Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 12)W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego. 13)W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie. 14)Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. 15)Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 16)Wykonawca zobowiązany jest: a)wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotę odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b)poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o: rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi; c)wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Każdorazowo wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z udziałem Zamawiającego; d)pokryć koszty dojazdu osoby świadczącej usługę do miejsca wykonywania czynności; e)informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług; f)bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy; g)prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (tj. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów. h)przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez tę samą osobę. 17)Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat.
 5. ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z AUTYZMEM Z TERENU MIASTA DĘBICY NA 2016 ROK
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębica
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będą w oparciu o przepisy:
  a) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
  b) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.)
  c) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).
 6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 01.11.2015 do 31.12.2015 roku.
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 01.11.2015 do 31.12.2015 roku, w ilości:1)80 godzin - osoby dorosłe, 2)640 godzin - dzieci do ukończenia 18 roku życia, realizowanego w ramach zamówienia uzupełniającego nr 1 do zamówienia nr FK.261.I.4.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku.Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 nr 189, poz. 1598 ze zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikający z rodzaju ich schorzenia, - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2015 część 1
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt, w godzinach 7:00 - 19:00. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikający z rodzaju ich schorzenia, - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować:
  A.uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  a)kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: -samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,- dbałość o higienę i wygląd, -utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
  i pracy oraz ze społecznością lokalną, -wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, -korzystanie z usług różnych instytucji,
  b)interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: -pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, -ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, -kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, -współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  c)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno rentowych,- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
  d)wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: -w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, -w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, -w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
  e)pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: -nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, -pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, -zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
  B.pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  a)pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  b)uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  c)pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  d)pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  e)w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc
  w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  f)pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  a)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
  C.rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):
  a)zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  b)współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
  D.pomoc mieszkaniowa, w tym:
  a)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  b)w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  c)kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
  E.zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
  Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie trwania umowy, będzie wynosić około 12 osób, w tym około 2 osoby dorosłe i około 10 dzieci.
  Szacunkowa ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych do wykonania przez Wykonawcę w okresie trwania umowy wyniesie 4 780 godzin, w tym: -880 godzin dla dorosłych, -3900 dla dzieci (do 18 roku życia).
  Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
  Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia; b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług; c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową; d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę.
  Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry osób posiadającej kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Wymagana liczba osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi 6 osób.
  Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizm działania.
  Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane oraz zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych.
  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
  W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego.
  W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie.
  Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min.
  Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
  Zamawiający udostępnia w załączniku nr 6 do niniejszej siwz Zarządzenie Nr 181/2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest: a)wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotę odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; b)poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o: rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi; c)wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Każdorazowo wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z udziałem Zamawiającego; d)pokryć koszty dojazdu osoby świadczącej usługę do miejsca wykonywania czynności;
  e)informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług; f)bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy; g)prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (tj. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów. h)przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez tę samą osobę.
  Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat.
 8. ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z AUTYZMEM Z TERENU MIASTA DĘBICY
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębica
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem z terenu miasta Dębicy.

  1)Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będą w oparciu o przepisy:
  a) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
  b) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.)
  c) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).
  2)Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do 18 roku życia.
  3) Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych max. 3 godz. dziennie na dziecko, od poniedziałku do piątku w godz. 700- 2000 na rzecz osób zamieszkałych na terenie Dębicy, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Pod warunkiem zawartym w Rozdziale XV SIWZ.
  4) Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w skali całego zamówienia wyniesie: 5 166 z zastrzeżeniem wynikającym z Rozdziału XV SIWZ.
  5)Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
  6)Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia;
  b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług;
  c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową;
  d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę;
  7) Do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca może dopuścić wyłącznie osoby spełniające warunki wskazane w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.);
  8) Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizm działania;
  9) Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie karane oraz zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych;
  10)Wykonawca zapozna każdą osobę wykonującą specjalistyczne usługi z przepisami ochrony danych osobowych oraz odbierze w tym zakresie oświadczenie złożone na piśmie. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia ww. oświadczenia do wglądu Zamawiającego na jego żądanie;
  11) Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
  12) W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego;
  13)W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie;
  14)Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min.;
  15)Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje równoważne bądź wyższe;
  16)Wykonawca zobowiązany jest:
  a) wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotę odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
  b)poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o: rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje równoważne lub wyższe, a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi;
  c)wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Na żądanie Zamawiającego wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z jego udziałem;
  d)pokryć koszty dojazdu osoby świadczącej usługę do miejsca wykonywania czynności;
  e)informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług;
  f)bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy;
  g)prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (t. j. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów.
  h)przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym z autyzmem przez tę samą osobę.
  17)Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat.
 9. ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z AUTYZMEM Z TERENU MIASTA DĘBICY
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębica
  ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z AUTYZMEM Z TERENU MIASTA DĘBICY.
  1)Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane w oparciu o przepisy:
  a) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
  b) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.)
  c) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).
  2)Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godz. 700- 2000 na rzecz osób zamieszkałych na terenie Dębicy, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
  3)Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w skali całego zamówienia wyniesie: 9 000 w skali miesiąca: 750.
  4)Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
  5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia;
  b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług;
  c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową;
  d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę;
  6)Do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca może dopuścić wyłącznie osoby spełniające warunki wskazane w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.);
  7)Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizm działania;
  8)Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane oraz zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych;
  9) Wykonawca zapozna każdą osobę wykonującą specjalistyczne usługi z przepisami ochrony danych osobowych oraz odbierze w tym zakresie oświadczenie złożone na piśmie. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia ww. oświadczenia do wglądu Zamawiającego na jego żądanie;
  10)Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
  11)W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego;
  12)W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie;
  13)Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min.;
  14) Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje równoważne bądź wyższe;
  15)Wykonawca zobowiązany jest:
  a)wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotę odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
  b)poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o: rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje równoważne lub wyższe, a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi;
  c) wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Na żądanie Zamawiającego wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z jego udziałem;
  d)pokryć koszty dojazdu osoby świadczącej usługę do miejsca wykonywania czynności;
  e)informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług;
  f)bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy;
  g)prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (tj. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów.
  h)przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym z autyzmem przez tę samą osobę.
  16)Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat.

Inne osoby dla Rogowski Adam Krzysztof (34 osoby):