Kogo reprezentuje osoba

Rogowski Jan

w KRS

Jan Rogowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Rogowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Żołynia (Podkarpackie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bandrowska Jolanta, Baran Monika Teresa, Bejster Jerzy Maciej, Brudniak Aleksandra, Brudniak Barbara, Burda Joanna Iwona, Buszta Renata Magdalena, Chudzik Wioletta, Cisek Janusz, Cisek Żaneta, Czerniakowska Agata Lucyna, Dziurzyński Tomasz, Filip Jadwiga, Frączek Grzegorz, Golba Bogumiła Ewa, Górak Elżbieta Anna, Górecka Mach Aleksandra Anna, Górecki Kazimierz Ryszard, Gwóźdź Monika Agnieszka, Hader Grzegorz, Jucha Maria, Kościółek Zofia, Kosior Joanna Irena, Król Monika, Krzyżak Iwona Magdalena, Leja Elżbieta Katarzyna, Mach Honorata Zofia, Niemiec Elżbieta Krystyna, Niemiec Katarzyna, Pacion Edyta, Panek Stanisław, Pelc Barbara Maria, Rogowski Józef, Rupar Łukasz Krzysztof, Ślanda Beata, Sowa Barbara, Stopyra Patrycja, Suszek Paweł, Tabin Magdalena, Tabin Michalina, Tokarz Katarzyna, Zakielarz Krzysztof, Zygmunt Janina, Łanucha Maria, Łanucha Leja Agnieszka Jolanta, Łukasz Edyta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tołpa Bolesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Miś Małgorzata, Rogowski Jacek Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Żołyni, Żołynia − KRS 0000076928
 2. Fundacja Pomóż Potrzebującym, Łańcut − KRS 0000172988
 3. Fundacja Spiritway, Rzeszów − KRS 0000574025
 4. Ludowy Klub Sportowy Dombud - Błękit W Żołyni, Żołynia − KRS 0000007977
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rakszawie, Rakszawa − KRS 0000122788
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Żołyni, Żołynia − KRS 0000003757
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Żołynia Kopanie, Kopanie Żołyńskie − KRS 0000273772
 8. P.p.h.u. Roja Sp. Z O.O., Żołynia − KRS 0000758071
 9. Phu Dom-bud Barbara-bolesław Tołpa Sp. J., Żołynia − KRS 0000158937
 10. Res Atria Sp. Z O.O., Żołynia − KRS 0000703819
 11. Zakład Komunalny Sp. Z O.O. W Żołyni, Żołynia − KRS 0000127202

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Medyczne W Łańcucie Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000328106
 2. Ciech Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna − KRS 0000103271
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Żołynia − KRS 0000158449
 4. Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. Z O.O., Sarzyna − KRS 0000061140
 5. Polski Związek Wędkarski Okręg W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000071222
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Żołyni, Żołynia − KRS 0000158758
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. Z O.O., Nowa Sarzyna − KRS 0000310509

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 261 335,00 zł
  Zamawiający: Gmina Czarna, Czarna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wyso-kości 1 261 335,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzie-ści pięć PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnię-tych pożyczek i kredytów. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na rachunek podstawowy gminy. 3. Udzielenie kredytu nastąpi do 15.12.2016 r. 4. Przewidywany harmonogram spłat kredytu: Lp. Data spłaty Rata kapitałowa PLN: 1. 2018-03-31 - 31 533,00 2. 2018-06-30 - 31 533,00 3. 2018-09-30 - 31 533,00 4. 2018-12-31 - 31 533,00 5. 2019-03-31 - 31 533,00 6. 2019-06-30 - 31 533,00 7. 2019-09-30 - 31 533,00 8. 2019-12-31 - 31 533,00 9. 2020-03-31 - 31 533,00 10. 2020-06-30 - 31 533,00 11. 2020-09-30 - 31 533,00 12. 2020-12-31 - 31 533,00 13. 2021-03-31 - 31 533,00 14. 2021-06-30 - 31 533,00 15. 2021-09-30 - 31 533,00 16. 2021-12-31 - 31 533,00 17. 2022-03-31 - 31 533,00 18. 2022-06-30 - 31 533,00 19. 2022-09-30 - 31 533,00 20. 2022-12-31 - 31 533,00 21. 2023-03-31 - 31 533,00 22. 2023-06-30 - 31 533,00 23. 2023-09-30 - 31 533,00 24. 2023-12-31 - 31 533,00 25. 2024-03-31 - 31 533,00 26. 2024-06-30 - 31 533,00 27. 2024-09-30 - 31 533,00 28. 2024-12-31 - 31 533,00 29. 2025-03-31 - 31 533,00 30. 2025-06-30 - 31 533,00 31. 2025-09-30 - 31 533,00 32. 2025-12-31 - 31 533,00 33. 2026-03-31 - 31 533,00 34. 2026-06-30 - 31 533,00 35. 2026-09-30 - 31 533,00 36. 2026-12-31 - 31 533,00 37. 2027-03-31 - 31 533,00 38. 2027-06-30 - 31 533,00 39. 2027-09-30 - 31 533,00 40. 2027-12-31 - 31 548,00 5. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego skrócenie . Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku. 6. Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu, w wysokości określonej w ofercie, 7. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę ban-ku. Stawka ustalana na okres jednego kwartału jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) poprzedzającego okres naliczania odsetek, mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia kwartału następującego po miesiącu z którego ustalana jest stawka. 9. Rok odsetkowy: równy 365 dni. 10.Odsetki naliczane na koniec każdego kwartału, płatne po otrzymaniu noty odsetkowej z banku do 15-ego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. 11.Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni. 12.Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodat-kowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie. 13.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 14.Wyklucza się – jako warunek Wykonawcy- założenie rachunku bieżącego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia, jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019
  Zamawiający: Gmina Żołynia, Żołynia
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019, która obejmuje w szczególności: 4.1 Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych,w tym: a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Żołynia ; b) rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Żołynia, w tym: - 9 jednostek budżetowych: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni 2) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni 5) Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej 6) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach 7) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce 8) Przedszkole w Żołyni 9) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni - 2 samorządowych instytucji kultury; 1) Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. c) dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na wniosek Zamawiającego; d) rachunków bankowych dla jednostek nowopowstałych. Kosztami obsługi bankowej obciążany będzie rachunek podstawowy budzetu gminy i rachunki podstawowe jednostek organizacyjnych gminy. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych będzie równe sumie zmiennej stawki WIBID 1M i stałej w całym okresie obowiązywania umowy marży, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną ofertą - załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana oprocentowania środków następować będzie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca . Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie, a odsetki dopisywane będą do rachunków na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków - na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się otworzyć i uruchomić rachunki bankowe Zamawiającego z dniem 01.01.2016r. W ramach otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków bankowych wykonawca będzie świadczył usługi, jak niżej: 4.1.1 Usługa bankowości elektronicznej, w ramach której wykonawca, bez pobierania opłat i prowizji: 4.1.1.1 udostępni i wdroży system bankowości elektronicznej umożliwiający: a) uprawnionym osobom Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o operacjach dokonanych na rachunkach bankowych oraz o saldach tych rachunków, b) składanie poleceń przelewów w granicach posiadanych środków, c) składanie przelewów z datą przyszłą, ich przeglądania, modyfikowania, usuwania przed wysłaniem od wykonawcy, d) możliwość importu przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowego, e) dowolne przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów, w tym co najmniej według: rodzaju operacji, daty, okresu, przy czym wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość (w tym także po zakończeniu trwania umowy nie dłużej jednak niż przez 3 lata) przeszukiwania zbioru danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat), na potrzeby czego będzie prowadził archiwum, f) sporządzanie wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków bankowych za okres jednego dnia, g) sporządzanie wykazu numerów rachunków wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego, w ramach usługi systemu płatności masowych, h) otrzymywanie automatycznych informacji o funkcjonowaniu systemu, m.in. o przelewach odrzuconych, zmianach w systemie, awariach i przewidywanym terminie ich usunięcia. 4.1.1.2 zapewni dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych: a) odpowiednią ilość instrumentów bankowości elektronicznej (token, karta, czytnik itp.), zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych (zwłaszcza dla podpisujących przelewy), a także konserwacji, naprawy i wymiany tych instrumentów w sposób niepowodujący przerw w pracy użytkowników, a w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych instrumentów, ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży - wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz; b) utrzymanie systemu bankowości elektronicznej w nienagannym stanie technicznym i bezpieczeństwie oraz w standardach powszechnie obowiązujących na rynku; c) aktualizację systemu bankowości elektronicznej, w tym modyfikowanie go i udoskonalanie itp. w miarę pojawiania się nowych rozwiązań, poprawiających jakość obsługi Zamawiającego ; d) telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, co najmniej w godzinach 730-1530, a w przypadku, gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystraczająca, upoważniony pracownik wykonawcy będzie zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej w siedzibie Zamawiającego; e) alternatywną formę realizowania przelewów w formie elektronicznej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej bezwzględnie musi działać u Zamawiającego od dnia 01.01.2016r., a osoby korzystające z niej muszą do tego czasu zostać bezpłatnie przeszkolone w zakresie jej obsługi. 4.1.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w ramach której wykonawca zapewni; a) przyjmowanie wpłat i realizację wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego, b) nie obciązanie płatników prowizjami i innymi kosztami od dokonanych wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat loklanych i innych nalezności na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych. 4.1.3 Realizacja przelewów (elektronicznych i papierowych), w ramach której wykonawca zapewni: a) realizację przelewów bez względu na formę, rodzaj i siedzibę banku odbiorcy (elektronicznych i papierowych, wewnętrznych i zewnętrznych); b) dokonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji; c) elektroniczne przekazywanie poleceń przelewu, wygenerowanych z programu finansowo-księgowego; d) realizację poleceń przelewu po zatwierdzeniu dwoma podpisami uprawnionych osób (w przypadku przelewów elektronicznych podpisami elektronicznymi przez osby upowaznione do dysponowania rachunkiem bankowym, e) realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu ELIXIR i SORBNET. 4.1.4 Obsługa świadczeniobiorców jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni W ramach której wykonawca zobowiązany będzie: a) wypłacać osobom uprawnionym, tj. świadczeniobiorcom zasiłków rodzinnych, świadczeń z funsuszu alimentacyjnego, zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, b) podstawą wypłat będzie przekazny przez jednostkę (GOPS) wykaz/lista osób uprawnionych, kwoty wypłat oraz środki finansowe, c) wypłaty dokonywane będą w formie gotówkowej i formie przelewowej na podstawie otrzymanego wykazu/listy, d) wykonawca wskaże rachunek bankowy na który jednostka (GOPS) przekaże środki finansowe na wypałtę świadczeń, e) wykonawca zobowiązuje się do terminowej wypłaty świadczeń i przyjmuje odpowiedzialność wobec jednostki (GOPS) za przyjete środki finansowe pzreznaczone na wypałtę świadzeń do pełnej kwoty, f) wykonwaca zobowiazuje się zwrócić kopię listy/wykazu potwierdzoną przez świadczeniobiorcę odbiór świadczenia oraz dokonanie zwrotu nie podjętych świadczeń w terminie 30 dni na rachunek podstawowy jednostki (GOPS). 4.1.5 Wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji, w ramach której wykonawca, bez pobierania opłat i prowizji wyda na wniosek Zamawiającego karty płatnicze i przedpłacone dla pracowników Zamawiającego, a z tytułu czynności związanych z obsługą transakcji dokonywanych kartami oraz zastrzeganiem w przypadku utraty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 4.1.6 Usługa Systemu Masowych Płatności Przychodzących (MPP), w ramach której wykonawca bez pobierania opłat i prowizji zobowiązany będzie: a) generować numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności - numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla przez Zamawiającego jako odbiorcy płatności; b) przeprowadzać rozliczenia przy użyciu rachunków wirtualnych w ramach rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego (Rachunku) wskazanego przez Zamawiającego, polegających na przyjmowaniu wpłat oraz przelewów na rachunek, realizowanych przy użyciu numeru rachunku wirtualnego; Wpłata lub przelew środków na Rachunek, w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych, dokonywana będzie poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty lub przelewu numeru rachunku wirtualnego, jako numeru rachunku bankowego Zamawiającego, na który dokonywana jest wpłata lub przelew. c) informować Zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na Rachunek Zamawiającego, w formie wykazu udostępnionego elektronicznie, w ramach usługi bankowości elektronicznej; d) w przypadku wprowadzenia systemu masowych płatności z wykorzystaniem kodów kreskowych, na własny koszt wyposażyć punkty obsługi kasowej w czytniki kodów kreskowych, umożliwiające wczytywanie kodów umieszczonych przez Zamawiającego na generowanych drukach do systemu bankowego. Na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający prowadzi System Masowych Płatności Przychodzących w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ok. 1.800 kont w ramach MPP). 4.1.7 Pobieranie prowizji i opłat za gotówkowe usługi bankowe, Wykonawca nie obiąża płatników prowizjami i innymi kosztami od dokonanych wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych. 4.1.8 Sporządzanie wyciągów bankowych, w ramach której wykonawca, bez pobierania opłat i prowizji, zobowiązany będzie do codziennego sporządzania wyciągów papierowych wraz z dokumentami źródłowymi i potwierdzeń przez system bankowości internetowej, z wyszczególnieniem danych, których przelewy dotyczą. Dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg. 4.2 Udzielanie kredytów obrotowych krótkoterminowych w rachunku bieżącym budżetu Gminy Żołynia. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zaciągania kredytów obrotowych krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 4.2.1 Wykonawca będzie stawiał do dyspozycji Zamawiającego, na jego wniosek, poszczególne kredyty obrotowe w rachunku bieżącym do wysokości określonej we wniosku, nie większej niż 1.500 000,00 zł każdy, które będą uruchomiane w ramach limitu najpóźniej do drugiego dnia roboczego po wpływie wniosku. Łączna suma udzielonych kredytów obrotowych w danym momencie nie może przekroczyć 4 000 000,00 zł, a także wysokości upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Żołynia w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 4.2.2 Kredyt obrotowy ewidencjonowany będzie na rachunku bieżącym budżetu Gminy Żołynia. 4.2.3 Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy, a udzielenie kredytu przez wykonawcę będzie uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego wymogów związanych z przepisami wewnętrznymi wykonawcy dotyczącymi zaciągania zobowiązań kredytowych przez JST (m.in. wymóg posiadania bieżącej zdolności kredytowej). 4.2.4 Spłata całości lub części kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym przed terminem wskazanym we wniosku i okresem postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego, będzie upoważniała Zamawiającego do złożenia wiążącego wykonawcę oświadczenia o zamknięciu całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów. 4.2.5 Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zaciągania kredytów obrotowych w rachunku bieżącym w ciągu roku budżetowego z tym, że jednorazowo nie więcej niż 1.500 000,00 zł i do wysokości maksymalnego zadłużenia, nie więcej niż 4 000 000,00 zł. 4.2.6 Jedynym kosztem dla Zamawiającego, związanym z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, będzie oprocentowanie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę wykonawcy podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną ofertą . Do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.10.2015r. Zmiana stawki oprocentowania kredytów obrotowych będzie następowała w pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Odsetki od wykorzystanych kredytów będą naliczane przez wykonawcę za każdy dzień, a płatne w ratach miesięcznych do ostatniego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za dany okres, a w przypadku całkowitej spłaty kredytów - w dniu ich spłaty. 4.2.7 Wykorzystanie przyznanych kredytów będzie następować na podstawie dyspozycji płatniczych wystawianych w ciężar rachunku bieżącego, pomniejszając lub zwiększajac saldo na tym rachunku do wysokości określonej w punkcie 4.2.1). 4.2.8 Wpływy na rachunek bieżący każdorazowo będą zmniejszać wysokość kredytów (salda debetowego). Zamawiający będzie miał prawo ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu w terminie i kwotach określonych w punkcie 4.2.1). 4.2.9 Zamawiający zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytów wraz z odsetkami najpóźniej do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 4.3 Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach typu overnight. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych pozostajacych na rachunku postawowym gminy oraz rachuunkach podstawowych jednostek organizacyjnych gminy, na lokatach typu overnight poprzez prozes konsolidacji środków w ramach prowadzenia bankowego rachunku skonsolidowanego Gminy Żołynia przy uwzględnieniu nastepujacych zasad: a) w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknęcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wirtualna wskazanych środków finnasowych znajdujących się na rachunkach podstawowych gminy i jej jednostek organizacyjnych, b) naliczone odsetki z powstałej konsolidacji środków przekazywane są raz w miesiącu (ostatniego dnia miesiąca) na rachunek podstawowy Gminy Żołynia, c) oprocentowanie na lokacie typu overnight obliczane według zmiennej stawki WIBID 1M z danego dnia i stałej w całym okresie obowiązywania umowy marży, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.10.2015r. d) minimalna wysokosć środków niezbędna do ich skonsolidowania na lokacie overnight, łącznie na wszystkich rachunach podlegajacych konsolidacji musi wynosić przynajmniej 10.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych negocjowalnych w innych bankach. 4.4 Zapewnienie przez wykonawcę obsługi kasowej w co najmniej jednym oddziale lub placówce bankowej na terenie Gminy Żołynia. 4.5 Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego. Wykonawca na rzecz Zamawiającego będzie bezpłatnie świadczył doradztwo w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśniania wszelkich niezgodności itp., w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca wyznaczy, spośród swoich pracowników osoby, które będą doradcami dla Zamawiającego w w/w zakresie, a wykaz tych osób, wraz z ich danymi kontaktowymi, przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie personalnej wśród doradców i sposobie kontaktowania się z nimi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań, bez podania uzasadnienia. 4.6 Wydawanie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. Na wniosek Zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wystawiać zaświadczenia, opinie lub inne dokumenty (zestawienia i raporty) dotyczące prowadzonej obsługi bankowej. Zakres przedmiotowy przekazywanych dokumentów będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w złożonym piśmie (wniosku). Wydanie przez wykonawcę dokumentu nastąpi nie poźniej niż w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma Zamawiającego
 3. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.570.600,00 zł
  Zamawiający: Gmina Żołynia, Żołynia
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie w kwocie 1.570.600,00,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.197.14 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i Nr XXIX.201.14 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.  Okres kredytowania: 2014 r. - 2022 r.

  Data udzielenia kredytu - 16.06.2014r.
  Karencja w spłacie kredytu od daty udzielenia kredytu, tj. od dnia 16.06.2014r. do dnia 31.03.2016r.
  Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu, tj. 16.06.2014r. do dnia 31.03.2015r.

  Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 - 2022, w okresach kwartalnych tj. każdego roboczego ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał przy zachowaniu okresu karencji ( pierwsza rata spłaty dnia 31.03.2016r.).

  Spłata odsetek nastąpi w latach 2015-2022 okresach kwartalnych, tj. każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z zachowaniem okresu karencji (pierwsza rata spłaty odsetek nastąpi dnia 31.03.2015r.)

  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy kwartał. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez bank kredytobiorcy.

  Oprocentowanie będzie stałe w wyżej wskazanych okresach (trzy-miesięcznych kwartałach) odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej.

  Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Żołynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żołynia
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego - 5 letniego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w oświacie w 2013 r.
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
  Udzielenie kredytu długoterminowego - 5 letniego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w oświacie w 2013 r.
  Szczegółowy opis warunków udzielenia kredytu:
  1. Kredyt udzielony na okres 5 lat.
  2. Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2013 r.
  3. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
  4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR 1M plus marża banku.
  5. Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej.
  6. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  7. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego stanu zadłużenia na koniec miesiąca za który odsetki zostały naliczone.
  8. Spłata rat kredytu w latach 2014 - 2018 następować będzie w miesięcznych ratach malejących począwszy od 31 stycznia 2014 r. przez okres 60 miesięcy tj. do 31.grudnia 2018 r. Spłata miesięczna - równe raty kapitałowe; 59 rat po 16 666 zł, ostatnia rata w wysokości 16 706 zł, płatne do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z odsetkami, za wyjątkiem ostatniej raty danego roku płatnej do dnia 30 grudnia..
  9. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  10. Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu.
  11. Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.
  12 Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu
  13. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone do dnia spłaty kredytu.
  14. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą ilość dni występujących w danym roku (365/366).

Inne osoby dla Rogowski (411 osób):