Kogo reprezentuje osoba

Rogowski Jerzy Zdzisław

w KRS

Jerzy Zdzisław Rogowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Zdzisław
Nazwisko:Rogowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1927 r., wiek 96 lat
Miejscowości:Jędrzejów (Świętokrzyskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Bernadeta, Barylski Władysław, Biały Alfred, Bielecki Andrzej, Biernacki Daniel, Borkowski Zdzisław, Chabuz Marian, Dąbrowski Andrzej, Gawłowska Bożena, Hatys Janusz, Jach Adam, Jach Elżbieta Jolanta, Jaworska Maria, Kasperek Mieczysław, Kowalska Leokadia, Koziński Adam, Krawczyk Agnieszka, Laskowski Witold, Lniak Edward, Maciantowicz Ireneusz, Marszycka Henryka, Michalski Stanisław, Nawrot Piotr, Piasecki Marian, Równicka Alicja, Równicki Mirosław, Sękól Przemysław, Sperczyńska Lucyna, Stępień Danuta, Świetlik Pelagia, Szymańska Beata Maria, Tkaczyk Zygmunt, Tutaj Jerzy, Wojciechowska Barbara, Zaręba Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łataś Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczekocinach, Szczekociny − KRS 0000150034
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Imielno − KRS 0000088706
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzierszynie, Dzierszyn − KRS 0000147933
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jędrzejowie, Jędrzejów − KRS 0000023044
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Laskowie, Lasków − KRS 0000028229
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Potoku Wielkim, Potok Wielki − KRS 0000010625
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Stawach, Stawy − KRS 0000027833
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica − KRS 0000064317
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zagaju, Zagaje − KRS 0000026132
 10. Okręgowy Związek Hodowców Koni W Kielcach, Kielce − KRS 0000103322
 11. Spółdzielnia Nida - Tucz, Sobowice − KRS 0000403410
 12. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej W Łysakowie, Łysaków − KRS 0000009207
 13. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej W Potoku Wielkim, Potok Wielki − KRS 0000088886
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów, Książe-skroniów − KRS 0000620679
 15. Świętokrzyski Bank Spółdzielczy W Jędrzejowie, Jędrzejów − KRS 0000145662
 16. Świętokrzyski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej W Kielcach, Kielce − KRS 0000215070

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Sędziszowie, Sędziszów − KRS 0000117021
 2. Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema S.A., Kielce − KRS 0000127140
 3. Pge Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., Skarżysko-kamienna − KRS 0000042196
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Włoszczowa − KRS 0000025470
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Jędrzejowie Sp. Z O.O., Jędrzejów − KRS 0000203216
 6. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Piast, Tychy − KRS 0000018970
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Imielnie, Imielno − KRS 0000208877
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość, Jędrzejów − KRS 0000056254
 9. Spółdzielnia Producentów Rolnych Nida W Imielnie, Imielno − KRS 0000151695
 10. Spółdzielnia Usługowo-zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych, Jędrzejów − KRS 0000128755

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Imielno, Imielno
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000 zł ( słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Okres kredytowania 6 lat i 3 m-ce poczynając od dnia zawarcia umowy . Wykonawca stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w pełnej kwocie do dnia 30.10.2011r. w wysokości 1 200 000,00 zł. 3. Spłata kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 30 marca 2012 r. do 29 grudnia 2017 r. po 50.000,- zł. 4. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych . 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową. 6. Ewentualna prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu w wysokości określonej w ofercie. 7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie kredytu. 8. Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie. 9. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy. 10. Odsetki płatne będą w ratach miesięcznych, począwszy od 30 listopada 2011r. do 29 grudnia 2017 r. 11. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 12. Koszty obsługi kredytu ( cenę ofertową ) stanowią : 1. prowizja przygotowawcza Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu prowizji przygotowawczej ( Pp ) 2. oprocentowanie kredytu złotowego będzie zmienne , obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR powiększonego o marżę (Mz) w okresie obowiązywania umowy .
 2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Jędrzejowskiego przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
  Zamawiający: Powiat Jędrzejowski, Jędrzejów
  Opis przedmiotu zamówienia 3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Jędrzejowskiego przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. polegającej w szczególności na: - otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Powiatu Jędrzejowskiego, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, - przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, - wykonywaniu dyspozycji posiadacza rachunku do wysokosci pokrycia ze środków na rachunkach lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym, - wykonywaniu realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir złożonych najpóźniej do godziny 11:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowanie w następnym dniu roboczym i w takich terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych, - realizowaniu poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), - realizacji operacji gotówkowych, - codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych, - wydawaniu blankietów czekowych, - instalacji na koszt Banku systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną, realizacji dyspozycji posiadacza rachunku (home banking) oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, - automatycznym lokowaniu środków pieniężnych na lokatach jednodniowych i wielodniowych, - udzielanie Powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej przez Radę Powiatu. 3.2. Wykonawca winien posiadać na terenie Miasta Jędrzejowa placówkę bankową/filię, a w przypadku jej braku zobowiąże się do jej utworzenia w terminie przed 1 lipca 2010 r. 3.3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Jędrzejowskiego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 - Usługi bankowe
  Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  1 - Cena - 50,
  2 - wskaźnik Y dotyczący obliczania oprocentowania zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym - 3,
  3 - kapitalizacja odsetek na rachunkach (okres) - 3,
  4 - wskaźnik X dotyczący obliczania oprocentowania środków na rachunku bankowym - 44.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 917 800zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Imielnie, Imielno
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 917 800 zł ( słownie : dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Okres kredytowania 4 lata i 10 m-cy poczynając od dnia zawarcia umowy . Wykonawca stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt do dnia 25.11.2009r. w kwocie 917 800,00 zł. 3. Spłata kredytu następować będzie do 30 dnia miesiąca w kwartalnych ratach począwszy od 30 marca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. po 50.000,- zł., oraz pozostałą kwotę 17800zł do 30 września 2014r. . 4. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych . 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową. 6. Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu w wysokości określonej w ofercie. 7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie kredytu. 8. Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie. 9. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy. 10. Odsetki płatne będą w ratach miesięcznych na 30 każdego miesiąca, począwszy od 01 stycznia 2010 do 30 września 2014r. Wyjątek stanowią pierwsze odsetki, wyliczone na dzień 30 grudnia 2009 r. 11. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 12. Koszty obsługi kredytu ( cenę ofertową ) stanowią : 1. prowizja przygotowawcza Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu prowizji przygotowawczej ( Pp ) 2. oprocentowanie kredytu złotowego będzie zmienne , obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR powiększonego o marżę (Mz) w okresie obowiązywania umowy ..