Kogo reprezentuje osoba

Rogowski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Rogowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Rogowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:96 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antonowicz Stanisław, Jabłoński Zdzisław, Kurpiewski Jan, Modzelewski Ireneusz, Olechwierowicz Wojciech Tomasz, Piaścik Adam, Stachelski Krzysztof Marian, Łempicki Edward

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łempicki Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Not W Łomży, Łomża − KRS 0000224480
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000036728
 3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Łomży, Łomża − KRS 0000234578

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bia-net Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000103259
 2. Fundacja Vita Familiae, Łomża − KRS 0000136408
 3. Polska Izba Paliw Płynnych, Warszawa − KRS 0000120987
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa, Łomża − KRS 0000133169

Powiązane przetargi (96 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej nr 104427B Potasie - Cieciory od km 0+000 do km 3+079
  Zamawiający: Gmina Turośl, Turośl
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 104427 B Potasie -Cieciory od km 0+ 000 do 3+079.
  Konstrukcja drogi:
  - szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5 m,
  - obustronne pobocza po 1,5 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i
  korona drogi 6,5 m,
  - warstwy podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN - S - 06102,
  - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na ruch KR 1 o grubości 5 cm wg PN - EN 13108-1,
  - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ruch KR 1 o grubości 3 cm wg
  PN-EN 13108 -1 wraz ze zjazdami, oznakowaniem pionowym oraz zielenią drogową zgodnie z : projektem budowlanym; szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 2. Przebudowa ulicy Żabiej w Łomży o długości ok. 656,50 m
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żabiej.
  Będzie ona polegała na budowie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, kanału teletechnicznego, przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budowie kanalizacji deszczowej w ulicy wraz odcinkiem kanalizacji zaprojektowanym do odprowadzenia wód z początkowego odcinka ulicy (ozn. przyjęte w dokumentacji) do istniejącego kanału magistralnego. Ponadto w zakres zamówienia wchodzi wykonanie ogrodzenia działki MPK Z.B. w Łomży od strony ul. Żabiej.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Śniadowo od km 2+800 do 5+627,50 o długości 2827,50 mb
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano-drogowych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Śniadowo.
  Zakres przebudowy drogi obejmuje roboty drogowe od km wg. dokumentacji 2+800 do 5+627,50 o długości 2827,50 mb i będzie polegać na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości około 5,0 m do szerokości 5,50 m, recyklingu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym i ułożeniu nowej nawierzchni do wymagań ruchu KR-2. Ponadto projekt przewiduje remont istniejących przepustów, renowację istniejących rowów, budowę zjazdów gospodarczych i wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu.

  W wartość ofertową kosztorysu należy również uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (stanowiące załączniki do SIWZ), które dostępne są również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym z wyjątkiem mas mineralno-bitumicznych, które należy wykonać zgodnie z zał. SST.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
  3. Wymagania jakościowe i materiałowe:
  1). Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach.
  2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
  3). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.
  4). Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno -użytkowym tych materiałów i urządzeń.
  4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV):
  45.23.31.40-2 Roboty drogowe
  45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 4. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2012 roku
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2012 roku
  45.23.31.42-6
 5. Wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z wyłączeniem odcinka nawierzchni torowej obejmujący remont nawierzchni jezdni i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wykonanie poza pasem kolejowym odcinka chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 12 m,
  - dostawa elementów nawierzchni drogowej z płyt przejazdowych małogabarytowych typu Mirosław przeznaczonych do zabudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ulicy Poznańskiej.
 6. Remont poboczy na terenie RD Ostrołęka Obwodu Drogowego Myszyniec w ciągu dróg wojewódzkich nr 647 Dęby - gr. woj. od km 4+700 do km 9+200 str. lewa i prawa miejsca wybrane z wyłączeniem zjazdów oraz nr 645 Myszyniec - Łomża od km 8+000 do km 11+200 str. lewa i prawa miejsca wybrane z wyłączeniem zjazdów- nr postępowania 138/11
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Remont poboczy na terenie RD Ostrołęka Obwodu Drogowego Myszyniec w ciągu dróg wojewódzkich nr 647 Dęby - gr. woj. od km 4+700 do km 9+200 str. lewa i prawa miejsca wybrane z wyłączeniem zjazdów oraz nr 645 Myszyniec - Łomża od km 8+000 do km 11+200 str. lewa i prawa miejsca wybrane z wyłączeniem zjazdów
 7. Wykonanie robót ziemnych i sanitarnych na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w ramach projektu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów:
  1)kwatera składowania odpadów zawierających azbestu:
  humusowanie i obsianie skarp kwatery azbestu,
  rozebranie i ponowne ułożenie zjazdu z płyt drogowych,
  2)kwatera składowania odpadów innych niebezpieczne i obojętnych nr 1:
  hałdowanie mas ziemnych,
  wykonanie rurociągu odcieku między studnią pośrednią a przepompownią,
  rozebranie i ponowne wykonanie wjazdu oraz drogi dojazdowej z płyt żelbetowych

  2. Szczegółowy zakres i opis robót jest określony w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ należy traktować łącznie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarami robót.

  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji na okres min. 36 miesięcy.

  Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45222110-3: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

  4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (pkt. 9) zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne.
  Zamawiający: Gmina Miastkowo, Miastkowo
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne Zakres robót obejmuje: Przebudowę drogi gminnej Nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne, polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej (warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza) na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Długość odcinka wynosi 551,00 m. W ramach zadania przewiduje się:wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie nawierzchni żwirowej na istniejących zjazdach, obniżenie istniejącego przepustu. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: przedmiar robót, projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne materiałów zostały podane jako przykładowe, dopuszcza się użycie każdych innych o podobnych parametrach.
 9. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary-Rykacze w lokalizacji roboczej 0+000 - 0+493 (teren wsi Stary Laskowiec i Nowy Laskowiec)
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, Zambrów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary-Rykacze w lokalizacji roboczej 0+000 - 0+493 (teren wsi Stary Laskowiec i Nowy Laskowiec).
  Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z:
  1) budową jednostronnego chodnika
  2) przebudową indywidualnych zjazdów
  3) przebudową jezdni o nawierzchni bitumicznej
  Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
 10. Naprawa nasypu i odbudowa nawierzchni drogi krajowej nr 63
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doraźnej naprawy nasypu i odbudowa nawierzchni drogi krajowej nr 63 na odcinku km 145+657 - 145+747,85.
  Szczegółowy zakres robót określa:
  a) Projekt wykonawczy,
  b) Przedmiary robót.
  Warunki wykonania i odbioru robót określa Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wymagania związane z realizacją zamówienia:
  1. Kostkę brukową betonową (polbruk) zapewnia Zamawiający (poz. 25 Przedmiaru robót).
  2. Obowiązki Wykonawcy:
  a) opracowanie planu BIOZ,
  b) opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzonego przez Zarządcę Drogi,
  c) wykonać i utrzymać oznakowanie podczas prowadzenia robót oraz dokonać rozbiórki po ich zakończeniu,
  d) organizacja placu budowy, w tym dokonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń prowadzonych robót, przejść komunikacyjnych i innych wymaganych przepisami bhp i ppoż. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, użytkowników drogi oraz przygodnych przechodniów.
  e) sterowanie ruchem wahadłowym za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji na okres min. 18 miesięcy.
  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe wskazujące na pochodzenie danego produktu lub materiału, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów lub materiałów równoważnych do podanych w opisie pod warunkiem, że produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca, który zastosuje produkty lub materiały równoważne, ma obowiązek wskazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub wyższe jak materiały określone w przedmiarze i dokumentacji technicznej.
  Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45233139-3: Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
  45233251-3: Wymiana nawierzchni

  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (pkt. 9) zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
 11. Przebudowę drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie-Sosnowiec w lokalizacji 0+000 - 1+470 na odc. o dł. 1,47 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
  1.Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano-drogowych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie - Sosnowiec.
  Zakres przebudowy drogi obejmuje roboty drogowe w lokalizacji 0+000-1+470 na odc. o dł 1,470km:
  - roboty przygotowawcze (tj; roboty pomiarowe, ścinanie drzew, karczowanie pni, wywożenie dłużyc)
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty ziemne,
  - odwodnienie,
  - podbudowa pod nawierzchnię tj; podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm - 7 691,06 m2,
  - nawierzchnie tj; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 7544,06 m2,
  - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm- 7397,06 m2,
  - wykonanie poboczy,
  - zjazdy gospodarcze,

  W wartość ofertową kosztorysu należy również uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (stanowiące załączniki do SIWZ), które dostępne są również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
  3. Wymagania jakościowe i materiałowe:
  1). Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach.
  2. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
  3). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.
  4). Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno -użytkowym tych materiałów i urządzeń.
  4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV):
  45.23.31.40-2 Roboty drogowe
  45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 12. Przebudowa drogi gminnej nr 104443B Leman-Pudełko- Łączki w km 0+000 - 1+470
  Zamawiający: Urząd Gminy Turośl, Turośl
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej nr 104443 B Leman - Pudełko Łączki od km 0+000 do km 1+470 Konstrukcja drogi: - szerokość korony 5, 00 m i 6,5 m, - szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5 m, - obustronne pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie po 1,50 i korona drogi 6,50 m w km 0+000 - 1+290 oraz w km 1+290 - 1+470 obustronne pobocza szerokości po 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i korona drogi 5,00 m, - warstwy podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN - S - 06102, - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na ruch KR 1 o grubości 5 cm wg PN -EN 13108 - 1 , - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ruch KR1 grubości 3 cm wg PN - EN 13108- 1 wraz ze zjazdami oraz oznakowaniem pionowym zgodnie z : projektem budowlanym; szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
  2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o : projekt budowlany; szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
 13. Remont drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża -Gać - Mężenin w km 1+942 - 4+600
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Remont drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża -Gać - Mężenin w km 1+942 - 4+600
 14. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku w km 1+737,44 - 3+209,01 ramach której należy wykonać:

  Nawierzchnia jezdni:
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm
  - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm
  - wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod jezdnią
  - wykonanie obustronnych poboczy - 2 x 0,75 m
  - na skrzyżowaniach z drogami gruntowymi i na zjazdach na pola w granicach pasa drogowego należy wykonać nawierzchnię żwirową grubości 15 cm.
  - przełożenie kabla telekomunikacyjnego
  - wykonanie rowów odwadniających
 15. Wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku 788,33 m od granicy pasa kolejowego w kierunku ul. Poligonowej z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżyczce
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku 788,33 m od granicy pasa kolejowego do ul. Poligonowej, a dokładnie do połączenia z odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka 9,9 m obejmującego most na rzece Łomżyczce wraz wykonaniem remontu skrzyżowania z ul. Akademicką.
  Remont ulicy Poznańskiej będzie polegał na:
  - wykonaniu nowej jezdni o szer. 10,00 m z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonaniu nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką o pełnej nowej konstrukcji, z tym że na dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) będzie remont częściowy,
  - wykonaniu zatok autobusowych,
  - wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na posesje,
  - budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,
  - budowie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz przebudowie odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,
  - przebudowie elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu.
 16. Przebudowa i rozbudowa ul. Krótkiej oraz przebudowa ul. Polnej w miejscowości Piątnica Poduchowna
  Zamawiający: Gmina Piątnica, Piątnica Poduchowna
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109670B /ul. Krótka/ wraz z częścią publicznej drogi gminnej Nr 105680B /ul. Cmentarna/ i dwoma sięgaczami oraz przebudowa części publicznej drogi gminnej Nr 105669B /ul. Polna/ w miejscowości Piątnica Poduchowna.

  1. Zakres przebudowy i rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109670B /ul. Krótka/ wraz z częścią publicznej drogi gminnej Nr 105680B /ul. Cmentarna/ i dwoma sięgaczami obejmuje roboty drogowe na odcinku o łącznej długości 397,72 m, w następującym zakresie:

  1) przebudowa istniejącej sieci gazowej,
  2) przebudowa istniejącego kabla elektroenergetycznego,
  3) przebudowa istniejącego kabla telefonicznego,
  4) wykonanie koryta na całej szerokości jezdni,
  5) odprowadzenie wód opadowych z jedni i poboczy,
  6) wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego,
  7) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
  8) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
  9) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  10) wykonanie zjazdów gospodarczych,
  oraz innych prac towarzyszących wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

  2. Zakres przebudowy części publicznej drogi gminnej Nr 105669B /ul. Polna/ obejmuje roboty drogowe na odcinku o łącznej długości 109,12 m w następującym zakresie:

  1) wykonanie koryta na całej szerokości jezdni,
  2) wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego,
  3) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
  4) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
  5) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  6) wykonanie zjazdów gospodarczych,
  oraz innych prac towarzyszących wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia
 17. Przebudowa drogi gminnej relacji Szablaki- Popiołki II etap w km 0+500 - 2+ 700.
  Zamawiający: Urząd Gminy Turośl, Turośl
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej relacji Szablaki - Popiołki II etap od km 0+500 do km 2 + 700.
  Konstrukcja drogi:
  - szerokość korony 6,5 m,
  - szerokość jezdni bitumicznej 3,5 m,
  -szerokość poboczy po 1,50 m
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
  grubości 20 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na ruch KR 1
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm na ruch KR 1
  wraz ze zjazdami oraz oznakowaniem pionowym zgodnie z : projektem budowlanym ; szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
 18. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1889 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1889 B Turośl - Cieciory - Poredy - Dobrylas - Dębniki na odcinku w km 5+850 - 7+850 w ramach której należy wykonać:

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną 0-10 cm
  - wykonanie obustronnych poboczy
 19. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1876 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1876 B Kumelsk - Kowalewo w km 0+000 - 550,25 w ramach której należy wykonać:
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm
  - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm
  - wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami
  - przebudowa istniejącego przepustu o średnicy 60 cm pod jezdnią
  - wykonanie obustronnych poboczy
 20. Zakup materiałów drogowych tj; grysów bazaltowych 2/5 mm oraz żwiru frakcjonowanego (2-8mm) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy z podziałem na części.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
  1.Opis przedmiotu zamówienia:
  Część I - Grysy
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysów bazaltowych 2/5 mm z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dostawą na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy.
  2.Zamawiający złoży ofertę na:
  Grys łamany, płukany ze skały litej - bazalt, o następujących frakcjach i ilościach:
  - 2/5 mm - 540 Mg

  3.Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
  4.Wszystkie frakcje w/w kruszywa muszą być pozbawione zapylenia - płukane.
  Część II- Żwir frakcjonowany
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup żwiru frakcjonowanego (2-8 mm) 400,00 Mg z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy.
  2.Zamawiany żwir powinien spełniać wymogi normy PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
  3.Domieszki pylasto - ilaste nie powinny przekraczać 1%.
  W cenę oferty należy wkalkulować urzędową zmianę stawki podatku VAT

  Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).
  2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo
  14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany.
  14.21.21.20-7 Żwir
  3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
  4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 21. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2011 roku.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 22. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sierzputy Zagajne, Sierzputy Marki, Jemielite Wypychy, Stare Jemielite.
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
 23. Roboty dodatkowe obejmujące przebudowę mostu na przepust przez ciek bez nazwy w miejscowości Osowiec w ciągu drogi gminnej Laski-Osowiec.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna, Zbójna
 24. Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki o łącznej długości 17,295 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914B Górki - Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe - Korytki - Kaimy w km 4+700-5+104 (bez robót nawierzchniowych).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odcinku Serwatki-Kupnina w lokalizacji projektowej od km 0+000-do km 3+260
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B na odc. Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 0+440,00 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 28. Przebudowa drogi gminnej Laski-Osowiec w km 0+000-2+995,25.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna, Zbójna
 29. Remont drogi powiatowej nr 1953B na odc. Miastkowo-Tarnowo o dł. 3,000km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 30. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1869 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 31. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1877 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 32. Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B na odc. Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 0+440,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 33. Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 34. Przebudowa drogi powiatowej nr 1854B Kubra Stara-Kubra Nowa na odc. o dł. 1262,75 mb.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914B Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy w km 1+800,0-2+800,00.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 36. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. przez wieś Leopoldowo o dł. 500,0 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 37. Przebudowa ciągu drogowego złożonego z drogi powiatowej nr 1948B oraz drogi gminnej nr 105811B we wsi Łochtynowo na odc. o dł. 855,40m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. Łuby Kiertany - Łuby Kurki o dł. 817,41 m.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odcinku Łuby Kurki - Łuby Kiertany o dł. 817,41 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 40. Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo-Grądy-Sławiec na odc. o dł. 4,440 km.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 41. Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski km 18+665 - 20+430 (dł. 1765,0 m).
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 42. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2552W, nr 2582W, nr 2551W Teodorowo - Susk Stary - Rzekuń polegających na : Likwidacji miejsc przełomowych od km 0+300 do km 8+437
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 43. Przebudowa ciągu drogowego złożonego z drogi powiatowej nr 1948B oraz drogi gminnej nr 105811B we wsi Łochtynowo na odc. o dł. 855,40m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 44. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1870 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 45. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odc. Serwatki - Kupnina w km 0+000-3+260
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 46. Przebudowa drogi gminnej relacji Popiołki - Szablaki ( I etap).
  Zamawiający: Urząd Gminy Turośl, Turośl
 47. Przebudowa drogi gminnej Nowe Rakowo-Stare Rakowo i przez wieś Chludnie
  Zamawiający: Urząd Gminy w Małym Płocku, Mały Płock
 48. REMONT NAWIERZCHNI NA MOŚCIE PRZEZ RZEKĘ NAREW W ŁOMŻY W CIĄGU ULICY SIKORSKIEGO.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Łomża
 49. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1889B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 50. Przebudowa drogi gminnej relacji Łacha-Łacha w km 0+000 do km 0+750.
  Zamawiający: Urząd Gminy Turośl, Turośl
 51. Przebudowa drogi gminnej relacji Zimna - Zdunowo w km 0+000 do km 0+750.
  Zamawiający: Urząd Gminy Turośl, Turośl
 52. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900 B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 53. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1889B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 54. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kownaty
  Zamawiający: Gmina Piątnica, Piątnica Poduchowna
 55. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. przez wieś Leopoldowo o dł. 500,0 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 56. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2010 roku.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 57. Przebudowa ulicy Łąkowej w Łomży
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
 58. Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki o łącznej długości 17,295 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 59. Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 60. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914B Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy w km 1+800,0-2+800,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 61. Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo-Radgoszcz- Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy w Troszynie, Troszyn
 62. Przebudowa drogi gminnej nr 104657B Konopki Chude - Witynie o długości 1+150,40km
  Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem, Jedwabne
 63. Przebudowa drogi powiatowej nr 1854B Kubra Stara-Kubra Nowa na odc. o dł. 1262,75 mb.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 64. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 435 - od drogi wojewódzkiej nr 679 do drogi gminnej nr 105716 B - WE WSI GAĆ
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 65. Przebudowa drogi gminnej nr 105 763 B - ulica Kręta we wsi Stare Kupiski
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 66. przebudowa drogi gminnej nr 105 797 B - ulica Szkolna we wsi Podgóze
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 67. Przebudowa drogi gminnej nr 105 802 B - ulica Szkolna we wsi Pniewo
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 68. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105768 B - ULICA MIODOWA WE WSI STARE KUPISKI
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 69. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105772 B - ULICA SADOWA WE WSI STARE KUPISKI
  Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, Łomża
 70. Przebudowa ciągu drogowego złożonego z drogi powiatowej nr 1948B oraz drogi gminnej nr 105811B we wsi Łochtynowo na odc. o dł. 855,40m.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 71. Przebudowa ciagu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2552W, 2582W, 2551W Teodorowo Susk Stary - Rzekuń
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 72. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. Łuby Kiertany - Łuby Kurki o dł. 817,41 m.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 73. Budowa ulicy Konrada Wallenroda i ulicy Pana Tadeusza w Łomży
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
 74. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2641B ( ul. Kościelna ) ORAZ NR 2646B ( Plac Wyszyńskiego ) W KOLNIE.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 75. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna, Zbójna
 76. Wykonanie remontu ulicy Kazańskiej w Łomży
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
 77. Remont nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych województwa podlaskiego przy użyciu betonu asfaltowego oraz remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej na rondach i zatokach - Rejon w Łomży
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 78. Dostawa 36 Mg grysów (2/5 mm) na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 79. Dostawa używanej równiarki drogowej
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
 80. FREZOWANIE STAREJ I WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Łomża
 81. BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Kolno, Kolno
 82. Przebudowa drogi gminnej Nr 105661B, na odcinku do wsi Stary Drożęcin
  Zamawiający: Gmina Piątnica, Piątnica Poduchowna
 83. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1883B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 84. Przebudowa drogi gminnej Nr 105641B, na odcinku przez wieś Dobrzyjałowo
  Zamawiający: Gmina Piątnica, Piątnica Poduchowna
 85. Przebudowa ulicy Armii Krajowej - Kolno, Powiat kolneński
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Kolno, Kolno
 86. Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne
  Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem, Jedwabne
 87. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Glinki, Borkowo-Wścieklice, Stary Gromadzyn, Niksowizna, Kozioł, Obiedzino i Czerwone
  Zamawiający: Urząd Gminy Kolno, Kolno
 88. REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1883B, ORAZ 1889B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 89. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 90. Dostawa materiałów drogowych tj; grysów (2/5 mm) oraz żwiru frakcjonowanego (2-8 mm) na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 91. Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo -Grądy-Sławiec o dł. 4,440 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
 92. Przebudowa drogi gminnej Nr 104496B Chludnie-Waśki-Śmiarowo i przez wieś Kąty Nr 104389B.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Małym Płocku, Mały Płock
 93. Przebudowa drogi powiatowej nr 1856B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 94. Przebudowa drogi powiatowej nr 1861B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Kolno
 95. Przebudowa drogi gminnej nr 104440B Turośl - Nowa Ruda - Leman na odcinku w lokalizacji projektowej od km 0+000 do km 3+838 .
  Zamawiający: Gmina Turośl, Turośl
 96. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 64 Piątnica Poduchowna - Jeżewo z drogami powiatowymi Nr 1975B Zawady - Sikory i Nr 1969B Zawady - Targonie k/m Zawady na odcinku od km 40+750 do km 41+425 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok