Kogo reprezentuje osoba

Rogowski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Rogowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Rogowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biedziński Wojciech Maria, Burdyński Andrzej Jerzy, Kopaczewski Piotr Tadeusz, Kowalski Wojciech Marek, Kwidziński Bogusław, Laskowski Krzysztof Józef, Latoch Michał Stefan, Noga Jerzy, Piasecki Gerard Wiesław, Śmigielski Michał Andrzej, Śmigielski Zygmunt Romuald, Stikel Zbigniew Mieczysław, Łęgowski Janusz Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwiatkowski Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Federacja Amatorskich Drużyn Hokeja, Gdańsk − KRS 0000460000
 2. Mag Offshore Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000016806
 3. Morska Agencja Gdynia Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000035292
 4. Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A., Gdańsk − KRS 0000633614
 5. Przedsiębiorstwo Produkcji Okrętowej Holm Construction Ltd Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000094886
 6. Sopocki Klub Hokejowy, Sopot − KRS 0000310500
 7. Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014, Gdańsk − KRS 0000517397
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz, Wdzydze − KRS 0000053486
 9. Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000101694
 10. Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk − KRS 0000448644

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. C. Hartwig Gdynia S.A., Gdynia − KRS 0000024354
 2. Eurocargo Gdynia Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000378520
 3. Golfowy Klub Sportowy Tokary Golf Club, Tokary − KRS 0000032594
 4. Lge Pv Władysławowo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000342824
 5. Norda Łebcz Sp. Z O.O., Luzino − KRS 0000341235
 6. Norda Wind Park Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000342883
 7. Polcargo International Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000018304
 8. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Sopot − KRS 0000024812
 9. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia S.A., Sopot − KRS 0000024807
 10. Zim Poland Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000207708

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia
  Zamawiający: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia
  : 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34512000-9 - statki i podobne jednostki pływające. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie/najem będących własnością Wykonawcy (pozostających w jego dyspozycji) pontonów pływających (bez własnego napędu) przeznaczonych do pracy na wodzie na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. 4. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia stalowe pontony robocze o następujących parametrach (zgodnych z zasadami stosowanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne): 1) I część zamówienia: ponton nr 1 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, dopuszczalna ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 2) II część zamówienia: ponton nr 2 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 3) III część zamówienia: ponton nr 3 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 4) IV część zamówienia: ponton nr 4 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 5) V część zamówienia: ponton nr 5 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 6) VI część zamówienia: ponton nr 6 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 7) VII część zamówienia: ponton nr 7 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 8) VIII część zamówienia: ponton nr 8 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 9) IX część zamówienia: ponton nr 9 o wymiarach: długość 14,00-16,00 m, szerokość 8,00-10,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,3 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw. 5. Wykonawcy zobowiązany będzie dostarczyć pontony bez wszelkich zbędnych elementów wyposażenia niesłużących cumowaniu, kotwiczeniu oraz montażu elementów sygnalizacji wynikających z obowiązujących przepisów. 6. Wykonawca dostarczy pontony sprawne technicznie, dopuszczone do użytkowania i eksploatacji, posiadające wszelkie aktualne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz posiadające wymagane prawem ubezpieczenia jednostek pływających. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pontonów w wymagany sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie pontonów do użytkowania i eksploatacji. 8. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia/transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), pontonów. Dostarczenie/transport na teren przeznaczenia t.j. na teren Dalmoru S.A. Molo Rybackie Gdynia może odbyć się drogą morską lub lądową. Dokładne miejsca realizacji zamówienia zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 9. Termin wynajmu pontonów: od dnia 11 lipca 2014 roku godz. 8:00 do 30 lipca 2014 roku godz. 18:00. 10. Terminy i godziny, o których mowa w ust.9 oraz miejsca zamówienia, o którym mowa w ust. 8 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Z tytułu zmiany terminów jak i lokalizacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, iż ilości pontonów wskazane w ust. 4 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia lub rezygnacji z wykonania danej części zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 12. W przypadku wystąpienia awarii pontonu Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 dnia od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić ponton zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. 13. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, na więcej niż jedną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne