Kogo reprezentuje osoba

Roszak Ryszard Bronisław

w KRS

Ryszard Bronisław Roszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Bronisław
Nazwisko:Roszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1938 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzykcy Piotr Łukasz, Dittberner Aleksander, Roszak Izabela Maria, Roszak Robert

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzykcy Piotr Łukasz, Dittberner Aleksander, Roszak Izabela Maria, Roszak Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inwestprojekt Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000160541

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI DOTYCZĄCYMI PROJEKTU PN. „REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4”
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej, - archeologicznej, - konserwatorskiej i restauratorskiej. nad robotami budowlanymi na działkach nr 3/4, 3/3, 48/1, 3/2, 33, 34, 4 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej i ul. Jagiellońskiej, obr. 129. Pełnienie nadzoru w wymienionych powyżej specjalnościach polegać będzie na nadzorowaniu prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3. do SIWZ.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki
  Zamawiający: Gmina Czersk, Czersk
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki. 1.Do zadań Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w szczególności będzie należało: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, b) zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, c) przyjęcie, weryfikacja i zgłaszanie ewentualnych uwag rzeczowych do opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, d) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do których zobowiązany jest Zamawiający jako Inwestor robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę, m.in. uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót odpowiednim organom i instytucjom, przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, e) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, f) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót, g) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót, i) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, j) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, k) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad, l) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, m) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu, n) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania inwestycji, o) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót. p) sprawdzanie faktur Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych, rozliczenia robót (inwestycji) i odbiór tych robót, q) kompleksowa koordynacja robót, r) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, s) zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót, t) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych. u) przedkładanie Inwestorowi informacji pisemnych i ustnych o zaawansowaniu prac w zakresie rzeczowym i finansowym, v) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, w) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, x) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zleceniodawcę o usunięciu wad i usterek, y) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, z) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, aa) dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego przy udziale Zamawiającego, W ramach tych czynności Inspektor zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonania odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego od wykonawcy, jak również przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, bb) dostarczanie Inwestorowi niezbędnych danych dla celów planowania inwestycyjnego oraz akumulacji środków finansowych, cc) sporządzanie rozliczenia inwestycji w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi. dd) dyspozycyjność tj. dostępność inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego oraz jego stawiennictwo na budowie po telefonicznym zawiadomieniu, które może nastąpić w dni powszednie oraz w soboty i w niedziele. 2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: a) ustawą Prawo budowlane, b) ustawą o wyrobach budowlanych , c) ustawą o dozorze technicznym, d) ustawą o ochronie przeciwpożarowej, e) ustawą Prawo ochrony środowiska, f) ustawą o odpadach i właściwymi aktami wykonawczymi, w tym m.in.: - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii w zakresie planowanym do wykonania w 2014 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w branży instalacyjnej.
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1.Przedmiotem zamówienia jest
  pełnienie przez Wykonawcę funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na
  termomodernizacji następujących obiektów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w
  Bydgoszczy, nazywanego dalej Inwestorem: Budynku Diagnostyczno - Zabiegowego, Budynku Kuchni i
  Magazynu Bielizny, Budynku Patomorfologii, Budynku Warsztatu, Agregatów i Mikrobiologii, w branży
  sanitarnej i elektrycznej. 2.Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiOR robót budowlanych
  nad którymi ma być sprawowany nadzór zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ. 3.Przy wykonaniuprzedmiotu zamówienia należy uwzględnić utrudnienia związane z koniecznością wykonywania prac w
  obiektach użytkowanych oraz prawdopodobieństwo pracy w godzinach popołudniowych i w dni wolne od
  pracy.
 4. Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy pracach nad projektem pt. Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza do wymagań ochrony przeciwpożarowej etap I
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  2.1Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy pracach: - wydzielenia pożarowego obiektów szpitala w branży budowlanej, - wykonania instalacji DSO, - wykonania instalacji sygnalizacji pożaru, w ramach projektu pt. Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza do wymagań ochrony przeciwpożarowej etap I. 2.2Zakres usług: a)Opis projektu pt. Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza do wymagań ochrony przeciwpożarowej etap I, nad którym będzie sprawował nadzór inwestorski wyłoniony Wykonawca: Celem projektu jest wydzielenie pożarowe obiektów szpitala w branży budowlanej, wykonanie instalacji DSO oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, polegające na: 1)Wydzielenie pożarowe klatek schodowych; - wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi p.poż. klasy EI30 lub EI60 z samozamykaczami, 2)Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego; - wymiana elementów palnych wystroju wnętrz na elementy co najmniej trudno palne, - wymiana obudowy dróg ewakuacyjnych na obudowy o odporności ogniowej, - podział komunikacji drzwiami dymoszczelnymi. 3)Wydzielenie stref pożarowych; - wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi p.poż. klasy EI30 lub EI60 z samozamykaczami; - zapewnienie wydzielenie w przegrodach zewnętrznych, - wykonanie zgodnych z przepisami przejść instalacji przez przegrody budowlane. 4)Wykonanie aktywnego zabezpieczenia pożarowego; - budowa instalacji sygnalizacji pożaru i DSO, - wykonanie systemu elektronicznego zarządzania obiektami tzw. SMS, - objęcie wind, drzwi automatycznych i wentylacji oddymiającej sterowaniem poprzez instalację sygnalizacji pożaru. b)Zakres obowiązków (zadania) w ramach usługi nadzoru inwestorskiego: 1)kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie (w imieniu, na rzecz i w interesie Zamawiającego) zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 2)- kontrola robót w fazie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład Zadania, a w szczególności: - przekazywanie terenu budowy lub pomieszczeń przeznaczonych pod zaplecze budowy dla zadania zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane; - egzekwowanie od Wykonawcy w ramach zadania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym, a również egzekwowanie od Wykonawcy robót - w ramach zadania - zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, egzekwowanie od Wykonawcy w ramach Zadania bieżącego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz porządków w pomieszczeniach szpitalnych; - przekazanie do realizacji zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz rysunków warsztatowych; - bieżąca kontrola zgodności wykonywania robót realizowanych w ramach zadania, jak również w ramach zadania jako całości z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, zgodnie z decyzjami, przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; - wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy zadania dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek, - wstrzymanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, - prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - dokumentowanie realizowanych w ramach zadania robót niezależnie od wpisów dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenie dodatkowej identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową) - bieżące dokumentowanie czynności budowlanej przed jej zakryciem, w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót; - monitorowanie listy dostaw inwestorskich i dopilnowanie złożenia w odpowiednim czasie zamówień realizowanych w ramach zadania; - ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych realizowanych w ramach zadania, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem , w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego; - przeprowadzenie realizowanych w ramach zadania odbiorów robót i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania i całego zadania; - uczestnictwo w regularnych spotkaniach z wykonawcą, podwykonawcami i innymi uczestnikami poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania w celu omówienia i ustalenie procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawcy i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami i normami, wpływu czynników zewnętrznych na realizację poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania, jak i zadania; - opracowanie i nadzorowanie procedury odbioru robót wykonywanych realizowanych w ramach Zadania z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, zobowiązanie generalnego wykonawcy do dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych; - występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego o wprowadzenie do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą realizowanego w ramach Zadania, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo stwierdzenia konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, w tym w celu zapewnienia ciągłości prac budowlanych lub obniżenia kosztów; - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót realizowanych w ramach Zadania; w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii autora projektu lub - w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji co do zakresu i ceny - rzeczoznawców; - zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonywanie z nimi niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień; - kontrola harmonogramu robót realizowanych w ramach Zadania pod kątem zgodności terminów z harmonogramem rzeczowo-finansowym tego przedsięwzięcia, oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót realizowanych w ramach Zadania; - informowanie o postępie realizacji zadania, potencjalnych zagrożeniach terminu i jakości prac oraz wszelkich istotnych informacjach związanych z realizacją zadania; - organizowanie i dokonywanie odbioru końcowego robót wykonanych w ramach Zadania przy udziale Zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia; - przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego w ramach Zadania: * potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego * zobowiązanie generalnego wykonawcy do skompletowanie instrukcji ppoż., instalacji alarmowych i monitorujących; * zobowiązanie generalnego wykonawcy do skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń realizowanych w ramach Zadania (karty gwarancyjne, instrukcje itp.); * wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego realizowanych w ramach Zadania, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu; -uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania w poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach Zadania; - nadzór nad usuwaniem wad i usterek prac i przedmiotów wykonanych w ramach Zadania oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot; - przekazanie zrealizowanego Zadania Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz zobowiązać generalnego wykonawcy do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 3) dokonywanie, w trybie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, oceny zasadności zapłaty należności określonych w dokumentach księgowych wystawionych przez wykonawcę ramach Zadania. 2.3W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. 2.4.Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych, określone w załączniku do załącznika nr 7 do SIWZ (główne postanowienia umowy), obowiązujące na terenie Zamawiającego.
 5. Pełnienie funkcji wielobranżowego Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Piła
  Pełnienie funkcji wielobranżowego Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile.
 6. Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno - Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz termomodernizacja i remont pierwszego piętra i łazienek budynku administracyjnego
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu ( nazwa zastępcza - Nadzór Inwestorski ) polegających na kompleksowej obsłudze inwestycji tj. koordynowania, nadzorowania i rozliczania oraz raportowania i sprawozdawczości z przebiegu realizacji inwestycji pn. : Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno - Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Inżynier Kontraktu ( zwany dalej Inżynierem ) będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wykaz głównych zadań Inżyniera przedstawiony w SIWZ nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Inżynier wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Zakres rzeczowy usług do wykonania dla Inżyniera Kontraktu opisany został w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ. Dodatkowym zadaniem Inzyniera będzie wykonanie rozliczenia już wykonanych robót budowlanych polegających na utwardzeniu placu wystawowego z kostki tzw. parkingu.
 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji stacji uzdatniania wody na dz. nr 347/5 ul. Jastrzębia 32 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny, Osielsko
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji stacji uzdatniania wody na dz. nr 347/5 ul. Jastrzębia 32 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego Wymagania organizacyjne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem, jak określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwa. Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy : a) Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy b) W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, c) Na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu Inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej 1 raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, d) Inspektor Nadzoru nadzoruje koordynację prac wszystkich Wykonawców uczestniczących w realizacji inwestycji, e) Inspektor Nadzoru potwierdza zaawansowanie robót w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, f) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji, g) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy. W przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół, h) Inspektor Nadzoru dokonuje odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót, i) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, j) Inspektor Nadzoru dokonuje czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawcę , sprawdza faktury Wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót i przedkłada je do realizacji Zamawiającemu, k) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru, l) Inspektor Nadzoru bierze udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót, ł) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ostatecznego po upływie gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.
 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo
  Zamawiający: Gmina Czernikowo, Czernikowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez wykonawcę robót budowlanych zadania pn.: Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo, przez zespół inspektorów posiadających wymagane uprawnienia budowlane w następujących branżach: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 3. Zadanie nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje rozbudowę i adaptację pomieszczeń budynku świetlicy socjoterapeutycznej, na Centrum Integracji Kulturalnej, w miejscowości Czernikowo poprzez nadbudowę i dobudowę segmentu o następujących parametrach: a) powierzchnia zabudowy - nadbudowa - 79,4 m2 - dobudowa - 66,8 m2 b) powierzchnia użytkowa - nadbudowa - 124,19 m2 - dobudowa - 104,83m2 c) kubatura - ok. 1 122,0 m3 d) wysokość - 7,8 m 4. Projektowana nadbudowa i dobudowa budynku wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Przed wykonaniem projektowanej inwestycji na części obiektu gdzie jest przewidziana nadbudowa, wykonana zostanie całkowita rozbiórka dachu, z pozostawieniem ścian konstrukcyjnych. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejącej kotłowni wraz z dobudową nowego trzonu komina stalowego. Ściany zewnętrzne nadbudowy i dobudowy ocieplone zostaną styropianem. W istniejącym obiekcie przeprowadzone zostaną zabiegi osuszające zawilgocenia ścian murowanych. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczno - oświetleniową i siłową, centralnego ogrzewania, odgromową i wentylację. 5. Szczegółowy opis zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski zawiera dokumentacja projektowa obejmująca następujący zakres robót: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, podkłady pod posadzki, roboty murowe, elementy żelbetowe (stropy, nadproża, wieńce, schody zewnętrzne), stropodach, stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny, malowanie, posadzki, elewację, roboty zewnętrzne (schody, opaska), b) instalacje elektryczne - tablica TG, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja p.poż., c) instalacje sanitarne - instalacja c.o., instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, przyłącza kanalizacji deszczowej. 6. Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację projektową (techniczną) oraz przedmiar robót na stronie internetowej Zamawiającego, www.bip.czernikowo.pl - zakładka Zamówienia publiczne oraz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu. 7. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego. 8. Do zadań Inspektora Nadzoru (Zespołu Inspektorów) należy działanie w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane, w szczególności: 1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy, 2) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę oraz terenem - przed wejściem wykonawców robót budowlanych na plac budowy, 3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 4) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 5) zaakceptowanie harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych, 6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 8) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji - według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a także na każde wezwanie Zamawiającego, 9) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 10) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót budowlanych oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót budowlanych, 11) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 12) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 13) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, 14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 15) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 17) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót budowlanych, 18) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 19) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 20) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, 22) sporządzanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi taka potrzeba, 23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do odbioru, 24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytów osób sprawujących nadzór autorski, związanych z realizacją inwestycji, 25) współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski, 26) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, 27) kontrolowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż, sprawujących nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu procesu budowlanego, 28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż., 29) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 30) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę robót budowlanych, 32) określanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót budowlanych na placu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 33) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 34) przekazywanie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 35) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 36) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, 37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 39) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej sporządzenia /uzyskania. 40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Gmina Czernikowo, Czernikowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez wykonawcę robót budowlanych zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem, przez zespół inspektorów posiadających wymagane uprawnienia budowlane w następujących branżach: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 3. Zadanie nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje rozbudowę Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem poprzez dobudowę segmentu lekcyjnego o następujących parametrach: - powierzchnia zabudowy - 532,50 m2 - powierzchnia użytkowa - 933,77 m2 - kubatura - ok. 6 360,00 m3 - wysokość - 12,95 m 4. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego. 5. Do zadań Inspektora Nadzoru (Zespołu Inspektorów) należy działanie w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane, w szczególności: 1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy, 2) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę oraz terenem - przed wejściem wykonawców robót budowlanych na plac budowy, 3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 4) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 5) zaakceptowanie harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych, 6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 8) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji - według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a także na każde wezwanie Zamawiającego, 9) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 10) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót budowlanych oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót budowlanych, 11) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 12) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 13) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, 14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 15) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 17) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót budowlanych, 18) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 19) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 20) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, 22) sporządzanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi taka potrzeba, 23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do odbioru, 24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytów osób sprawujących nadzór autorski, związanych z realizacją inwestycji, 25) współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski, 26) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, 27) kontrolowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż, sprawujących nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu procesu budowlanego, 28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż., 29) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 30) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę robót budowlanych, 32) określanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót budowlanych na placu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 33) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 34) przekazywanie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 35) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 36) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, 37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 39) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej sporządzenia /uzyskania. 40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji
 10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w roku 2012
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny, Osielsko
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w roku 2012.
  Planowane zadania inwestycyjne na 2012r. zostały przedstawione w załączniku do budżetu Gminy Osielsko na rok 2012 (zał. I do SIWZ).
 11. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa Nowego Centrum Rypina
  Zamawiający: Gmina Miasta Rypina, Rypin
  1) Do ogólnych obowiązków Inspektorów nadzoru zwanych w dalszej części Wykonawcą należy: a) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane; b) Wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; c) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami zamawiającego. 2) Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie pełnienia nadzoru: a) Zapoznanie się z dokumentacją projektowo - kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót, Umową z Wykonawcą robót, Umową WPW.I.3043-7-38-552/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Miasta Rypina; 3) Wymagania zamawiającego wobec Zespołu Inspektorów na etapie prowadzenia robót budowlanych: a) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór: - Czas pracy dostosować do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiającego, - W razie pilnej konieczności wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, - Podczas każdorazowego pobytu na budowie wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego jednocześnie pobyt na budowie, - Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, b) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; c) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; d) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót; e) W wypadku odkrycia obiektów zabytkowych kontrola ich zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia właściwego konserwatora zabytków; f) Inspektor nadzoru w porozumieniu z zamawiającym ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; g) Reprezentowanie na wniosek zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji; h) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania, żądanie, kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ich ocena równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej i SST; i) Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz polis, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót oraz sprawdzanie i opiniowanie czy są one odpowiednie; j) Odpowiednio wyprzedzające informowanie zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; k) Uczestniczenie w naradach technicznych; l) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, m) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń do zastosowania; n) Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót; o) Nakazywanie wykonawcy robót wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji zamawiającego; p) Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie; q) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie; r) Sprawdzanie comiesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez wykonawcę robót. Zestawienia te będą podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z wdrażania projektu w całym okresie realizacji projektu; s) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; t) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót u) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności; v) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; w) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót, x) Poświadczenia terminu zakończenia robót; y) Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót; ab) Doradzania zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także jeśli to możliwe zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom; ac) Powiadomienie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; ad) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót; ae) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia ale też w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót; af) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z wykonawcą robót; ag) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym; ah) ścisłej współpracy z projektantami pełniącymi nadzór autorski (w przypadku wykonania takiego nadzoru), ai) Wydawanie polecenia przyśpieszenia lub opóźnienia tempa robót - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego; aj) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w uzgodnieniu z zamawiającym; al) Regularne przekazywanie zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych. 4) Wykonawca będzie wnioskować do zamawiającego o: a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; b) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie; c) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; d) Zmianę w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót oraz terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót; e) Konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych. 5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: a) Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia zamawiającego o wystąpieniu konieczności robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych; b) Przygotowania dla zamawiającego protokołu przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego (jeżeli występuje) zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót lub zamówień dodatkowych; c) Przedstawienie zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót lub zamówień dodatkowych; d) Wydanie polecenia wykonania robót lub zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego; e) Pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi nieprzekraczającymi 10% wartości robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. f) Zamówienie dodatkowe przekraczające zakres objęty niniejszym zamówieniem udzielane będzie przez zamawiającego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 6) Na etapie po zakończeniu robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do: a) Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; b) Przygotowanie rozliczenia rzeczowego i finansowego z realizacji umowy na roboty budowlane; c) Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji; d) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji; e) Wspieranie zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 7) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlanych, dla zamawiającego dokumentacji zawierającej: a) komplet sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i w zakresie jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych., b) komplet sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego zawierającej takie dokumenty jak: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy, polecenia zmian, wnioski wykonawcy, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu itp. 8) Wykonawca przekaże w/w dokumentację w 1 egz. formy pisemnej
 12. nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa obiektu użyteczności publicznej - siedziby urzędu skarbowego w Inowrocławiu
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad następującymi robotami budowlanymi: 1) przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci: przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodna, przyłącze gazowe, przyłącze energetyczne, 2) budowa budynku biurowego: roboty budowlane, montaż dźwigu osobowego, 3 ) budowa sieci: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji deszczowej, 4) budowa placów i parkingów: drogi, parkingi, chodniki, zjazd, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, 5) instalacje w budynku biurowym: instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja techniczna kotłowni, instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, instalacja gazu, 6) instalacje niskoprądowe: instalacja RTV i telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, instalacja sygnalizacji pożarowej i oddymiania, instalacja strukturalna i telefoniczna, 7) kotłownia, 8) zagospodarowanie terenu: zagospodarowanie zieleni, ukształtowanie terenu, ogrodzenie.
 13. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy
 14. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących Budowy i przebudowy Oddziału Celnego wraz z zagospodarowaniem terenu i jego uzbrojeniem dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu objętych ogłoszeniem pod numerem 2010/S 128-195437 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
  Zakres inwestycji objętej nadzorem inwestorskim określa załącznik Nr 4 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).
  Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności poniższe specjalności:
  -branża konstrukcyjno-budowlana,
  -branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  -branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  -branża drogowa.
 15. Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności możliwością uzyskania finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze środków budżetu Woj. Kuj.- Pom. w związku z ujęciem zadania w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 2015 - usługi uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
  Wykonywanie usług z zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi w zakresie:
  1.Roboty ziemne łącznie z transportem urobku.
  2.Podkłady betonowe.
  3.Wypełnianie wykopu i zagęszczenie gruntu cementem.
  4.Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami.
  5.Wypompowywanie wody z wykopów igłofiltrami.
  6.Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami.
 16. Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności z możliwością uzyskania finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze środków budżetu Woj. Kuj.- Pom. w związku z ujęciem zadania w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2015.
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
  1.Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, drogowych i telekomunikacyjnych, w ramach zadania pn: Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności z możliwością uzyskania finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze środków budżetu Woj. Kuj.- Pom. w związku z ujęciem zadania w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2015.
  Zakres robót budowlanych obejmuje budowę hali widowiskowo - sportowej będącej, częścią kompleksu sportowo - rekreacyjnego (w skład którego wpisuje się budynek hali widowiskowo - sportowej, budynek kręgielni oraz budynek hotelu) w rejonie ulic Niezłomnych i Grobla w Mogilnie. Projektowany obiekt jest II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim o kącie nachylenia połaci dachowej 3° i 5°. Zaprojektowano obsługę komunikacyjną działki, wjazdu od ul. Grobla i ul. Niezłomnych oraz miejsca parkingowe.
  Sala sportowa z płytą boiska o wymiarach 25,00 m x 47,00 m, wysokości 12,5 m, umiejscowiona zostanie w centralnej części budynku. Ponadto w budynku zaprojektowano na parterze 4 zespoły szatniowo- sanitarne, pokój lekarski, pokój pierwszej pomocy, salę treningową, magazyny, pomieszczenia techniczne, komunikację, sanitariaty dla publiczności, szatnie dla publiczności. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia techniczne, trybuny dla publiczności, kawiarnię z zapleczem.
  Budynek hali będzie obiektem przeznaczonym do zajęć sportowych i organizowania imprez rekreacyjnych masowych. Funkcjonalnie całość podzielona będzie na główną salę z trybunami stałymi na 880 miejsc (podzieloną na 14 sektorów), do których dostęp zapewniony zostanie z poziomu piętra oraz poprzez odrębny węzeł szatniowo - sanitarny dla publiczności. Połączenie funkcjonalne pomiędzy parterem, a piętrem zapewniać będą klatki schodowe. Obiekt w pełni spełniać będzie wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in.: sanitariaty, platformę dla niepełnosprawnych, szatnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  Dach hali zaprojektowano na konstrukcji drewnianej o rozpiętości 41,5 m w osi, rozstaw dźwigarów co 6,00 m, długość hali 60,0 w osi hali, kąt spadku 5°. Przykrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubości 10 cm (łączna grubość płyty z warstwami okładziny 14 cm). Rozstaw płatwi przyjęto co 2,56 m.
  Strop nad piętrem zaprojektowano jako gęstożebrowy typu Teriva II, natomiast nad parterem typu Teriva III. Wieńce na ścianach nośnych i samonośnych z betonu B20, nadproża nadokienne i drzwiowe typowe z belek typu L-19.
  Ściany zewnętrzne nośne i samonośne podziemia z bloczków betonowych, nadziemne murowane z pustaków ceramicznych, ocieplane od zewnątrz styropianem. Ściany działowe projektowane są z pustaków ceramicznych, tynkowane tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie, malowane farbą emulsyjną. W sanitariatach okładziny z glazury do wysokości 2,00 m. W pomieszczeniu hali sportowej do wysokości 3,64 m licząc od poziomu piętra ściany wyłożone płytami akustycznymi.
  Zaprojektowano sufity tynkowane tynkiem gipsowym na mokro malowane dwukrotnie farbą emulsyjną natryskową, nakładaną mechanicznie. Sufit hali sportowej wykonany zostanie z płyt akustycznych.
  Na posadzkach zaprojektowano płytki ceramiczne, wykładziny homogeniczne, wykładziny heterogeniczne, podłogi sportowe i system posadzkowy na bazie żywic.
  W budynku przewiduje się montaż okien i drzwi zewnętrznych aluminiowych z szybami bezpiecznymi, stolarki drzwiowej wewnętrznej typowej.
  Przewiduje się wykonanie elewacji w technologiach takich jak: tynk cienkowarstwowy (polimerowo - mineralny), malowany farbami silikonowymi okładziny elewacyjne drewnopodobne, grubości 4mm, ognioodporne (materiał niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia) cegiełkę elewacyjną łamaną, betonową z betonu z wykorzystaniem kruszyw mineralnych.
  Zamówienie przewiduje wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnch, centralnego ogrzewania i kanalizacji deszczowej oraz instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje zasilania nagrzewnic, instalacje wentylacyjną, odwodnienie dachu.
  Ponad to zakres prac przewiduje wykonanie instalacji nagłośnieniowej, telewizyjno-komputerowej, elektroenergetycznej, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji i włamania i napadu, system dozoru telewizji użytkowej.
  Powierzchnia użytkowa budynku hali wynosi 6 676,92 m², powierzchnia zabudowy - 5 117,57 m², kubatura - 43 668,03 m³.
  Drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wykonane zostaną z kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm w zależności od przeznaczenia. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje szereg nasadzeń drzew i krzewów.

  2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, objętych usługą nadzoru inwestorskiego określają Przedmiar robót oraz Projekt budowlany i wykonawczy (dostępny w siedzibie Zamawiającego pokój nr 210 oraz na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane przedmiotowego zadania tj. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności z możliwością uzyskania finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze środków budżetu Woj. Kuj.- Pom. w związku z ujęciem zadania w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2015).
 17. Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej zadania inwestycyjnego pn Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 15 lat
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Solec Kujawski
  nadzór inwestorski obejmuje budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spełacanej przez Gminę przez okres 15 lat. kompleks o powierzchni netto 7.694,13m2, kubaturze 60.200,00m3 w układzie dlok sportowy, blok żywieniowy, gimnazjum,szkoła podstawowa, blok kulturalno naukowy, blok opieki zdrowotnej, blok administracyjny, pomieszczenia ogólnrgo przeznaczenia i uzupełniające. W zakres zadania wchodzą instalacje wewnętrzne, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne,gazowe, centralnego ogrzewania, układ solarny, kotłownia gazowa oraz sieci i przyłącza zewnętrzne wod-kan, kanalizacja deszczowa,gazowa,energetyczna, elementy zagospodarowania terenu drogi dojazdowe, dojścia,poarkingi, bieznia.
 18. KOMPLEKSOWE PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA KCYNIA - ETAP III, IV, IVa, VII i VIII
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kcyni, Kcynia
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia - etap III, IV, IVa, VII i VIII
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Do obowiązków Wykonawcy, zwanym dalej Inspektorem Nadzoru należy:
  a) koordynacja i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązkami określonymi w art. ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr ), z obowiązującymi przepisami prawnymi, zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy
  b) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z Zamawiającym
  c) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego
  d) na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
  - protokólarnego przekazania Wykonawcy robót terenu budowy
  - nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru
  -Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wstawienia się na budowie najpóźniej w ciągu 18 godzin od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji
  - podczas każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownego zapisu, potwierdzającego jednocześnie jego pobyt na budowie
  - kontrolowania, przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy
  - wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy z Wykonawcą robót, z wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
  - prowadzenie regularnych inspekcji/ kontroli/ na budowie i sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz posiadaną wiedzą techniczną
  - zatwierdzania stosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontroli dokumentów jakości deklaracji zgodności , aprobat, atestów, instrukcji obsługi celem wyeliminowania zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
  - nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzenia opracowanych przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych
  - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentowania tych czynności
  - przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót
  -poświadczenia terminu zakończenia robót
  - sprawdzenia i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu
  - sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót
  - prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy i załączanie jej po zakończeniu poszczególnych etapów
  3. Przedmiot nadzoru inwestorskiego będzie obejmował następujący zakres robót:
  3.1. ETAP III - obejmujący zlewnie ulic: Poznańska i Cmentarna z przepompownią PS-3
  a/ rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø 200 mm - długości 897,5 mb
  b/ rurociąg tłoczny z rur PE Ø 160 mm - długości 382,50 mb
  3.2. ETAP IV - obejmujący wykonanie zlewnie ulic: Witosa, Poznańska, Szewska /kanalizacja piętrowa/ z przepompownią PS - 4
  a/ rurociąg grawitacyjny Ø 200 mm - długości 1526,00 mb
  b/ kanalizacja piętrowa - długości 358,00 mb
  c/ rurociąg tłoczny z rur PE Ø 160 mm - długości 664,50 mb
  3.3. ETAP IVa - obejmujący zlewnie ulicy Witosa z przepompownią PS-4a
  a/ rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø 200 - długości 754,5 mb
  b/ rurociąg tłoczny z rur PE Ø 160 mm - długości 824,00 mb
  3.4. ETAP VII - obejmujący zlewnie w ulicach: Nakielska / była Świerczewskiego/, 22 Stycznia, Dworcowa, Nowa z przepompownią PS-7
  a/ rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø 200 - długości 2 324,50 mb
  b/ rurociąg tłoczny z rur PE Ø 160 mm - długości 807,50 mb
  3.5. ETAP VIII - obejmujący zlewnię ulicy Szubińskiej z przepompownią PS-8
  a/rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø 200 - długości 1 057,00 mb
  b/ rurociąg tłoczny z rur PE Ø 160 mm - długości 944,50 mm/
  3.6. Wszystkie etapy obejmują:
  - roboty przygotowawcze
  - roboty ziemne
  - roboty zabezpieczające
  - organizację ruchu
  - odtworzenie nawierzchni po robotach
  - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
  - wykonanie przepompowni wraz z robotami elektrycznymi
 19. Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie oraz usług w zakresie rozliczenia środków finansowych inwestycji.
  Zamawiający: Burmistrz Mogilna, Mogilno
  1.Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz drogowej na zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie o następującym zakresie:
  Część I - zadanie 1: Remont i przebudowa istniejącego kanału sanitarnego od
  ul. Kasprowicza do ul. 22-stycznia z rur PVC Ø 315o długości 172 m,
  studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 10,
  zadanie 2: Konserwacja rowu melioracyjnego R-18 pomiędzy projektowanym
  wylotem w ul. Mrugowskiego, a przepustem drogowym ul. Ogrodowej
  o długości 324 m,
  zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mrugowskiego,
  Olszaka, Niewiadomskiego, Łuczaka, Ogrodowej, Bukietowej,
  Kwiatowej, Wiosennej i Słonecznej, w tym:
  ETAP I
  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brodowskiego,
  Mrugowskiego, Łuczaka, Niewiadomskiego, Olszaka, Kwiatowej,
  Wiosennej i Słonecznej w tym :
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 m 20,0;
  Ø 250 m 2,0;
  Ø 200 m 1 386,0;
  Sieć kanaliz. ciśnieniowej z rur PE PN10 Ø 160 m 465,0;
  Przykanaliki Ø 160 m 102,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 56;
  Przepompownie ścieków z kręgów betonowych Ø 1500 szt 1;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 m 656,0;
  Ø 400 m 525,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 33;
  ETAP II
  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bukietowej
  i Ogrodowej ( zlewnia przepompowni P-1, separator II ), w tym:
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 m 575,0;
  Przykanaliki Ø 160 m 49,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 19;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 m 150,0;
  Ø 400 m 265,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 11;
  Separator zintegrowany z osadnikiem szt 1;

  ETAP III
  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej (zlewnia
  przepompowni P-2, separator I) w tym:
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 m 392,0;
  Sieć kanaliz. ciśnieniowej z rur PE PN10 Ø 110 m 275,0;
  Przykanaliki Ø 160 m 53,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 23;
  Przepompownie ścieków z polimerobetonu Ø 1200 szt 1;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 m 356,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 11;
  Separator zintegrowany z osadnikiem szt 1;


  Część II - zadanie 4 Przebudowa sieci wodociągowej w Mogilnie - ul. Niezłomnych,
  w tym:
  Sieć wodociągowa z rur cieśn. PE Ø 400 m 48,0;
  Przewiert kontrolowany przewodu PE Ø 400 m 619,0;
  zadanie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Prusa,
  Niezłomnych, Miłosza, Polnej, Sienkiewicza, Grobla oraz sieci
  wodociągowej w ul. Miłosza, w tym:
  ETAP I
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Polnej, Grobla,
  Sienkiewicza:
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PPSN10 Ø 160 m 399,0;
  Ø 200 m 1387,0;
  Ø 250 m 34,0;
  Sieć kanaliz. ciśnieniowej z rur PE 100 Ø 110 m 341,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 14;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 szt 49;
  Studnie rewizyjne PP Ø 400/315 szt 55;
  Przepompownie ścieków z polimerobetonu Ø 1500 szt 1;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PPSN10 Ø 160 m 148,0;
  Ø 315 m 643,0;
  Ø 400 m 367,0;
  Ø 500 m 136,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 11;
  Ø 1000 szt 32;
  Ø 500 szt 54;
  Separator zintegrowany z osadnikiem szt 1;
  ETAP II
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
  w ul. Prusa i Miłosza:
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PPSN10 Ø 160 m 772,0;
  Ø 200 m 1702,0;
  Sieć kanaliz. ciśnieniowej z rur PE 100 Ø 90 m 247,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 9;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 szt 69;
  Studnie rewizyjne PP Ø 400/315 szt 113;
  Przepompownie ścieków z polimerobetonu Ø 1500 szt 1;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PPSN10 Ø 160 m 155,0;
  Ø 315 m 792,0;
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 szt 3;
  Ø 1000 szt 23;
  Ø 500 szt 30;
  Sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 Ø 110 m 1183,0;
  ETAP III
  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Niezłomnych:
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PPSN10 Ø 160 m 94,0;
  Ø 200 m 504,0;
  Studnie kanalizacyjne PP Ø 1000 szt 25;
  Studnie rewizyjne PP Ø 400/315 szt 21;
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PPSN10 Ø 315 m 133,0;
  Studnie kanalizacyjne PP Ø 1000 szt 4;
  oraz wykonywanie usług w zakresie rozliczenia środków finansowych wydatkowanych na realizację inwestycji objętej nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia publicznego z Instytucją Zarządzającą Projektem w ramach którego realizowana jest niniejsza inwestycja.
  Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki nr 7 i załącznik 7a do SIWZ.
 20. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W BRANŻY SANITARNEJ
  Zamawiający: Urząd Miejski w Szubinie, Szubin
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej w zakresie zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest Gmina Szubin.
  Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 24 i 25 ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
  1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wybudowanych obiektów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
  i przekazywanie ich do użytkowania;
  4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 21. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
  Zamawiający: Powiat Wąbrzeski, Wąbrzeźno

Inne osoby dla Roszak (235 osób):