Kogo reprezentuje osoba

Rozpędzka Drozd Katarzyna Anna

w KRS

Katarzyna Anna Rozpędzka Drozd

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Rozpędzka Drozd
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Poręby (Łódzkie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krakowska Sadowska Renata, Krakowski Andrzej Józef, Ośródek Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dromak Sp. Z O.O., Poręby − KRS 0000224439
 2. Fundacja Nasz Szpital-nasze Zdrowie, Zduńska Wola − KRS 0000212799
 3. Hydromak Sp. Z O.O., Poręby − KRS 0000445710

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Firma Drogowa Dromak Krakowski, Ośródek, Rosiński Sp. J., Poręby − KRS 0000013398

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
  1. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: I etap - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień oraz prawomocnego pozwolenia na budowę; II etap - przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji budowlanej i wykonawczej i uzyskanego pozwolenia na realizację robót. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyska na rzecz Zamawiającego wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia decyzje administracyjne. Zakres robót budowlanych obejmuje: Opracowanie projektu uproszczonego i wykonanie na jego podstawie ciągów pieszych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm . Zrealizowany zostanie odcinek ciągu pieszego na ulicy Azaliowej od posesji Azaliowa 7 do posesji Azaliowa 19 strona północna, przed posesją przy ulicy Różanej 13 strona północna oraz zatoka parkingowa przy posesji Azaliowa 7a. Na ciągach pieszych na których będzie wykonywana nawierzchnia będą występować urządzenia związane z infrastrukturą podziemną (studnie kanalizacyjne). Uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy. Roboty należy wykonać wg Specyfikacji Technicznych. W załączeniu STWiOB na roboty budowlane dla zadania pn. Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej w Zduńskiej Woli Materiał z rozbiórki do przekazania do depozytu Zamawiającego to płyty chodnikowe 50x50x7 w dobrym stanie technicznym. 2. Wykonawca zobowiązany jest do (w cenie oferty): a) opracowania projektu uproszczonego na mapie do celów projektowych na Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej w Zduńskiej Woli b) wytyczenia geodezyjnego w terenie. c) wykonania inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze inwentaryzacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu) na Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej w Zduńskiej Woli. d) wykonania wszelkich prób i sprawdzeń w zakresie przedmiotu zamówienia. e) przygotowania i urządzenia placu budowy. f) opracowania projektów organizacji ruchu na czas robót z obowiązującymi uzgodnieniami. g) zagospodarowania we własnym zakresie ziemi z wykopów oraz materiałów z rozbiórki nie przyjętych do depozytu Urzędu Miasta. 3. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 3 lat
 2. Przebudowa ulicy Agrestowej w Zduńskiej Woli
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
  1. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: 1) I etap - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 2) II etap - przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz ostatecznego zezwolenia na realizację robót. 2. Wykonawca jest zobowiązany: 1) uzyskać mapę do celów projektowych, 2) opracować mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, 3) opracować dokumentację projektową, 4) uzyskać warunki techniczne i uzgodnienia na ewentualne kolizje z projektowaną inwestycją (PGE Energetyka, Orange, MPWiK Zduńska Wola), 5) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 6) zrealizować roboty w oparciu o projekt budowlany i decyzje administracyjne związane z uregulowaniem pasa drogowego i uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 7) do obsługi geodezyjnej inwestycji, 8) opracowania dokumentacji powykonawczej inwestycji, 9) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyskać na rzecz Zamawiającego wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne. 10) na etapie projektu w pierwszej kolejności opracować koncepcję zagospodarowania terenu pasa drogowego z uwzględnieniem sposobu odwodnienia oraz oświetlenia ulicy oraz podziałem działek pod regulację pasa drogowego. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 1) wytyczenie w terenie. 2) roboty związane z rozbiórkami wszelkich elementów betonowych w pasie drogowym, wykopami pod budowę kanalizacji deszczowej i związane z tym odmulenie rowu wzdłuż ul. Opiesińskiej, oświetlenia ulicznego, korytowaniem pod utwardzenia. 3) budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi, oczyszczeniem lub wymianą odcinka kanalizacji deszczowej w celu włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla, zgodnie z wariantem szczegółowo opisanym w warunkach technicznych znak: IT.DTK.7021.2.57.2015.KS z 5 maja 2015 roku. 4) budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.DTK.7021.2.57.2015.KS z dnia 6 maja 2015 r. 5) usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi. 6) budowę chodnika, wjazdów na posesje wraz z obrzeżami betonowymi, wykonanie trawników darniowaniem pełnym z nawożeniem. 7) jezdnia asfaltowa wraz z włączeniem w skrzyżowanie z ulicą Opiesińską (droga Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli asfalt), zakończona łopatką do zawracania przy posesji Agrestowa 17a i 32. 8) docelowe oznakowanie pasa drogowego. 9) wywóz materiałów z rozbiórki i ziemi z wykopów, uporządkowanie terenu i miejsca składowania materiałów budowlanych. 4. Organizacja prac budowlanych, dostawa materiałów, zabezpieczenie budowy, urządzenie placu i zaplecza budowy leżą po stronie Wykonawcy. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych robót budowlanych będących przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł, za szkody wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego przez niego pracownika. 5. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat
 3. Remont dróg osiedlowych w Zduńskiej Woli
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla każdego z dwóch remontów tj.: Część I: Remont drogi osiedlowej wzdłuż ul. Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do ul. Getta Żydowskiego) w Zduńskiej Woli Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Remont drogi osiedlowej wzdłuż ul. Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do ul. Getta Żydowskiego) w Zduńskiej Woli, w zakresie: rozbiórki zatoki postojowej z płyt betonowych wraz z budową zatoki postojowej z kostki betonowej przed blokiem przy ul. Łódzkiej 12, frezowania wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, na jezdni, zjazdach, zatokach postojowych, (warstwa ścieralna KR-1), wymiany krawężników i obrzeży, rozbiórki chodnika z płyt betonowych wraz z budową nowego chodnika z kostki betonowej, regulacji wysokościowej i wymiany uszkodzonych włazów i kratek wod-kan., wymiany 3 słupów oświetleniowych wraz z linią od strony ul. Getta Żydowskiego (1 słup w pasie zieleni, 2 słupy zlokalizowane w budowanej zatoce postojowej), zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez IT.DTK Urzędu Miasta Zduńska Wola z dnia 14.03.2016 r, oznakowania docelowego: wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego, montażu 3 progów podrzutowych, oznakowania na czas prowadzenia robót, zagospodarowania zieleni, obsiania trawą. 2. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, 4. wykonanie na podstawie w/w dokumentów robót budowlanych, celem zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi osiedlowej wzdłuż ul. Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do ul. Getta Żydowskiego) w Zduńskiej Woli, działki nr 546/22, 546/33, 546/50 - obręb 6. Wykonawca zobowiązany jest: 1. opracować dokumentację projektową, 2. opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. wykonać roboty budowlane zmierzające do: rozbiórki zatoki postojowej z płyt betonowych wraz z budową zatoki postojowej z kostki betonowej, przed blokiem przy ul. Łódzkiej 12, frezowania wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej na jezdni, zatokach postojowych i zjazdach asfaltowych (warstwa ścieralna KR-1), wymiany krawężników i obrzeży, rozbiórki chodnika z płyt betonowych wraz z budową chodnika z kostki betonowej, regulacji wysokościowej i wymiany uszkodzonych włazów i kratek wod-kan., wymiany 3 słupów oświetleniowych od strony ul. Getta Żydowskiego (1 słup w pasie zieleni, 2 słupy zlokalizowane w budowanej zatoce postojowej), oznakowania docelowego: wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego, montażu 3 progów podrzutowych, oznakowania na czas prowadzenia robót, zagospodarowania zieleni, obsiania trawą, działki nr: 546/22, 546/33, 546/50 - obręb 6, o zakresie szczegółowym jn., w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 4. do obsługi geodezyjnej inwestycji, 5. do opracowania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 1. dozór budowy i ochronę mienia, 2. zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, wycinkę drzew i krzewów, 3. utrudnienia związane z realizacją zadania. 4. Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne. Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Część II: Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Spacerowej do parku (między blokami przy ul. Spacerowej 86/88, 70 i 72 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Spacerowej do parku (między blokami przy ul. Spacerowej 86/88, 70 i 72) w Zduńskiej Woli, w zakresie: budowy zatoki postojowej z kostki betonowej w szczycie bloku przy ul. Spacerowej 86/88, frezowania wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa ścieralna KR-1 na jezdni, zjazdach asfaltowych, wymiany krawężników i obrzeży, przełożenia lub wykonania nowego chodnika z płyt betonowych lub kostki, regulacji wysokościowej i wymiany uszkodzonych włazów i kratek wod-kan., wycinka drzew zlokalizowanych w budowanej zatoce postojowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez IT.DTK Urzędu Miasta Zduńska Wola z dnia 21.03.2016 r, oznakowania docelowego: wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego, oznakowania na czas prowadzenia robót, zagospodarowania zieleni, obsianie trawą. 2. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, 4. wykonanie na podstawie w/w dokumentów robót budowlanych, celem zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Spacerowej do parku (między blokami przy ul. Spacerowej 86/88, 70 i 72) w Zduńskiej Woli, działki nr - 65/120, 65/44 obręb 8. Wykonawca zobowiązany jest: 1. opracować dokumentację projektową wraz z decyzją na wycinkę drzew, 2. opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. wykonać roboty budowlane zmierzające do: budowy zatoki postojowej z kostki betonowej w szczycie bloku przy ul. Spacerowej 86/88, frezowania wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, warstwa ścieralna KR-1 na jezdni i zjazdach asfaltowych, wymiany krawężników i obrzeży, przełożenia lub wykonania nowego chodnika z płyt betonowych lub kostki, regulacji wysokościowej i wymiany uszkodzonych włazów i kratek wod-kan., wycinki drzew zlokalizowanych w budowanej zatoce postojowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez IT.DTK Urzędu Miasta Zduńska Wola z dnia 21.03.2016 r, oznakowania docelowego: wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie zieleni z obsianiem trawą, oznakowania na czas prowadzenia robót, działki nr: 65/120, 65/44 - obręb 8, o zakresie szczegółowym jn., w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 4. do obsługi geodezyjnej inwestycji, 5. do opracowania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 1. dozór budowy i ochronę mienia, 2. zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, wycinkę drzew i krzewów, 3. utrudnienia związane z realizacją zadania. 4. Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne. Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający informuje, że w każdej części należy zastosować słupy stalowe ocynkowane cylindryczne. Do montażu opraw oświetleniowych stosować wysięgniki ze źródłem światła typu LED o mocy zapewniającej wymaganą jakość oświetlenia, mając jednocześnie na względzie oszczędność energii elektrycznej przy doborze mocy i opraw oświetleniowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń fotometrycznych metodą komputerową, które należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wraz z opracowaną koncepcją zagospodarowania pasa drogowego. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały w każdej części wynosi minimum 3 lat
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Gzików
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.200mm - 575,50 mb z rur śr. 160mm - 5,60 mb;kanał tłoczny z rur PEHD śr. 100mm - 9,00 mb; przepompownia ścieków - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, BIOZ, przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi także Zał. Nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.
 5. Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie dróg osiedlowych w miejscowości Widawa
  Zamawiający: Gmina Widawa, Widawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg osiedlowych w miejscowości Widawa na działkach o nr 539, 549, 1370,1393, 1394 obręb Widawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych