Kogo reprezentuje osoba

Sacharczuk Bazyli

w KRS

Bazyli Sacharczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bazyli
Nazwisko:Sacharczuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:277 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosiuk Roman, Kuczyński Mirosław Marian, Maksymiuk Piotr, Miniuk Jan, Sawicki Tadeusz, Wawrzyniak Stefania

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maksymiuk Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Maksbud Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000187227

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi we wsi Zaleszany w granicach istniejącego pasa drogowego
  Zamawiający: Gmina Kleszczele, Kleszczele
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi we wsi Zaleszany . Zakres zamówienia obejmuje: 1. przebudowę nawierzchni jezdni; 2. remont przepustów 3. remont istniejących zjazdów; 4. wykonanie oznakowania; 5. wytyczenie obiektu na gruncie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 2. Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach
  Zamawiający: Gmina Kleszczele, Kleszczele
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1. przebudowę nawierzchni jezdni; 2. przebudowę chodników; 3. remont istniejących zjazdów; 4. wykonanie oznakowania; 5. wykonanie odwodnienia jezdni; 6. wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 3. Przebudowa dróg gminnych: ul. Wąskiej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Krótkiej w Orli.
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Orla: ul. Wąskiej o długości 130 mb, ul. Żwirki i Wigury o długości 129 mb wraz z przełożeniem kabla telekomunikacyjnego kolidującego z zakresem robót drogowych, ul. Krótkiej o długości 120 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) przebudowę drogi gminnej - ul. Wąskiej w Orli: a) roboty przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej; d) profilowanie i zagęszczenie koryta jezdni; e) wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa naturalnego; f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wiążącej i ścieralnej; g) profilowanie i zagęszczenie koryta poboczy; h) utwardzenie poboczy pospółką; i) ustawienie oznakowania pionowego; 2) przebudowę drogi gminnej - ul. Żwirki i Wigury w Orli: a) roboty przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z rozbudową drogi wraz załatwieniem wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego i poniesieniem kosztów wymaganych przez gestora sieci, takich jak: zgłoszenia o rozpoczęciu przebudowy tych urządzeń, zapewnienia nadzoru, wykonanie dokumentacji powykonawczej; d) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej; e) profilowanie i zagęszczenie koryta jezdni; f) wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa naturalnego; g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wiążącej i ścieralnej; h) profilowanie i zagęszczenie koryta poboczy; i) utwardzenie poboczy pospółką; j) ustawienie oznakowania pionowego; 3) przebudowę drogi gminnej - ul. Krótkiej w Orli: a) roboty przygotowawcze; b) roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej; c) roboty ziemne; d) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej oraz kratki ściekowej; e) profilowanie i zagęszczenie koryta jezdni; f) wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa naturalnego; g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wiążącej i ścieralnej; h) profilowanie i zagęszczenie koryta poboczy; i) utwardzenie poboczy pospółką; j) ustawienie oznakowania pionowego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego przedmiotu zamówienia - ulic Wąskiej, Żwirki i Wigury oraz Krótkiej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlanym (zał. Nr 2), przedmiarach robót wraz z projektem wykonawczym (zał. Nr 3), specyfikacjach technicznych (zał. Nr 4) oraz stałej organizacji ruchu (zał. Nr 5). Jakość dostarczonych i zastosowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami, certyfikatami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami dokumentacji technicznej
 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych o Nr 107463B i Nr 107465B na odcinku: Szastały - Pietrzykowo Gołąbki o łącznej długości 2271,23 m i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 107488 B Szastały - Szkółka Grabowiec o długości 1890,85 m oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej o Nr 1689B droga krajowa 66 - Bolesty o długości 110 m. Przebudowa dróg gminnych o Nr 107463B i Nr 107465B na odcinku: Szastały - Pietrzykowo Gołąbki. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m oraz wykonaniu obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 1,0 m, poprawie odwodnienia poprzez odmulenie istniejących rowów oraz remoncie istniejących przepustów, przebudowie istniejących zjazdów gospodarczych i na drogi boczne. Parametry techniczne dróg gminnych Nr 107463B i 107465B: drogi klasy - D przekrój - szlakowy kategoria ruchu - KR-1 szerokość jezdni - 5,0 m spadek poprzeczny jezdni - 2 % szerokość poboczy - 1,0 m spadek poprzeczny poboczy - 6 % Konstrukcja i technologia nawierzchni. Droga gminna Nr 107463B od km 0+000 do km 1+255,67: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 o zmiennej grubości, Droga gminna Nr 107463B: od km 1+255,67 do km 1+406,91: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 5 cm, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym, mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 mm o zmiennej grubości, obustronne poszerzenie po 60 cm istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 mm grubości 30 cm, Droga gminna Nr 107465B: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 5 cm, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym, mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 mm o zmiennej grubości, obustronne poszerzenie po 60 cm istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 mm grubości 30 cm, Drogi boczne: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 30 cm, Zjazdy gospodarcze nawierzchnia bitumiczna (szerokości 1,0 ÷ 1,5 m): warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1 grubości 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm, Nawierzchnia żwirowa: nawierzchnia z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 20 cm Pobocza: nawierzchnia żwirowa grubości 9 cm Odwodnienie. Odwodnienie jezdni jest rozwiązane metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów i przepustów. Istniejące rowy wymagają oczyszczenia i nadania im odpowiednich spadków podłużnych celem prawidłowego odbioru wód. Niektóre istniejące przepusty (pod koroną drogi i zjazdami gospodarczymi) wymagają remontu. Ściek korytkowy. W miejscowości Szastały od km 0+440,55 do km 652,00 strona lewa oraz od km 0+593,00 do km 855,00 strona prawa dodatkowo zaprojektowano ściek korytkowy półokrągły wg KPED 01.03. Ściek należy wykonać na ławie betonowej z betonu C 8/10 o wymiarach przedstawionych na Rys. Nr 4.1. Na szerokości zjazdów ściek należy wykonać z brukowej kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z betonu C 8/10 zgodnie z Rys. Nr 6.2. Ujścia ścieków zaprojektowano poprzez osadnik piasku (KPED 01.14) do osadnika betonowego wykonanego z kręgów Ø 1000 mm i h=1,5 m. Ujścia do istniejących rowów zaprojektowano poprzez przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm. Ujścia przykanalików należy zabezpieczyć brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przepusty pod koroną drogi. W miejsce istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 0,40 m i długości L=14,0 m w km 0+006,00 na drodze gminnej Nr 107465B wykonać przepust rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej Ø 0,40 m i długości L=14,0 m. Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) dno i skarpy zostaną umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. W miejsce istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 0,40 m i długości L=8,0 m w km 0+781,80 na drodze gminnej Nr 107465B należy wykonać przepust rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej Ø 0,40 m i długości L=8,0 m. Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) dno i skarpy zostaną umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Oba przepusty należy ułożyć ze spadkiem 0,5%, Do wykonania podsypki przyjęto piasek o średnicy do 20 mm, natomiast do zasypki mieszankę żwirowo - piaskową o średnicy ziaren 0 - 31,5 mm. Zasypkę należy wykonać warstwowo z odpowiednim jej zagęszczaniem co 20- 30 cm. Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi. Pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne zaprojektowano remont niezbędnych przepustów, aby udrożnić spływ wód. Istniejące rury betonowe Ø 0,30 m i Ø 0,40 m zastąpione zostaną rurami HDPE odpowiednio Ø 0,30 m i Ø 0,40 m. Dno i skarpy po obu stronach przepustu należy zabezpieczyć brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Rowy przydrożne. Na całym odcinku drogi po obu stronach korony drogi należy oczyścić istniejące rowy nadając im odpowiednie spadki podłużne. Rowy powinny posiadać dno o szerokości 0,4 m, natomiast skarpy powinny mieć pochylenie w stosunku 1:1,5, a przeciwskarpy 1:1. Uzbrojenia projektowane. Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Istniejące zawory wodociągowe będą wymagały regulacji pod względem wysokościowym. Regulację tę należy przeprowadzić pod nadzorem pracowników odpowiednich gestorów sieci. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew. Inwestycja nie wymaga wyburzeń ani wycinki istniejącego drzewostanu powyżej 10 lat. Projektowana droga mieści się w istniejących pasach drogowych. Przebudowa części odcinka drogi powiatowej nr 1689 B droga krajowa 66 - Bolesty. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części odcinka drogi powiatowej nr 1689 B o łącznej długości 110,00 m. Parametry techniczne drogi powiatowej o Nr 1689 B: droga klasy - L przekrój - szlakowy kategoria ruchu - KR 1 szerokość jezdni - 5,50 m spadek poprzeczny jezdni - 2% szerokość poboczy - 1,0 m spadek poprzeczny poboczy - 6% Opis wykonywanych prac. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu poszerzenia podbudowy o szerokości do 50 cm i głębokości do 30 cm na całym przebudowywanym odcinku, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm oraz wykonaniu oczyszczenia istniejącej nawierzchni bitumicznej i rozłożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego. Następnym etapem robót będzie odmulenie istniejących rowów i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107488B Szastały - Szkółka Grabowiec. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę nawierzchni zjazdów na przyległe działki i na drogi boczne, wykonanie poboczy żwirowych, zapewnienie właściwego odwodnienia korpusu drogi poprzez odmulenie istniejących przepustów oraz oczyszczenie rowów przydrożnych z zarośli i namułów, zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego biegnącego pod koroną drogi za pomocą rury dwudzielnej. Parametry techniczne drogi. droga klasy -D przekrój poprzeczny - trasowy szerokość jezdni - 5,0m szerokość poboczy- 1,0m kategoria ruchu - KR-1 grupa nośności podłoża - G1 (grunt niewysadzinowy). Konstrukcja nawierzchni na istniejącej nawierzchni żwirowej. W oparciu o warunki techniczne przyjęto konstrukcję nawierzchni: warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm, zasadnicza podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm, warstwa wyrównawcza na istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości, nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm. Roboty ziemne. Roboty ziemne wynikają głównie z wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonania poboczy, zjazdów na działki przyległe i drogi boczne oraz skarp. Wjazdy bramowe, zjazdy na działki (grunty rolne), drogi boczne. Na projektowanej trasie znajduje się 27 zjazdów na działki użytkowane rolniczo, które należy przebudować przyjmując następujące parametry: szerokość zjazdu - 5,0m, pobocza 0,5m. Na szerokości pobocza drogi gminnej zjazdy wykonać ze skosami 1:1 o nawierzchni bitumicznej jak jezdnia drogi. Pozostałe odcinki do granicy pasa drogowego wykonać o nawierzchni żwirowej o grubości 12cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm ułożonej na nasypie zjazdu z gruntu przepuszczalnego (pospółka lub piasek). Pod zjazdami należy przebudować uszkodzone przepusty i dostosować ich rzędne do rzędnych projektowanych rowów, stosując rury PCV Ø 40. Istniejące zjazdy od km 1+441 z prawej strony i od km 1+600 z lewej strony, prowadzące na tereny nadleśnictwa, należy zachować w dotychczasowym stanie. Dla zjazdów na drogi boczne, występujące na projektowanej przebudowie w km 1+373,60 i w km 1+594,90 przyjęto następujące parametry: szerokość zjazdu 5,0m, pobocza 0,5m. Na połączeniu z drogą gminną zastosowano łuki kołowe o promieniach 5,0m. Na szerokości pobocza drogi głównej zjazdy wykonać o nawierzchni bitumicznej jak nawierzchnię jezdni drogi. Pozostałe odcinki do granicy pasa drogowego wykonać o nawierzchni żwirowej o gr. 12cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm ułożonej na nasypie zjazdu z gruntu przepuszczalnego (pospółka lub piasek). Odwodnienie. Odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych i przepustów. W ciągu drogi występują trzy przepusty, które wymagają przeprowadzenia następujących robót naprawczo-konserwacyjnych: przepust rurowy Ø 50 L=10m w km 0+137,50 - stan dobry, należy oczyścić z namułu i pogłębić istniejące rowy do rzędnych wlotu i wylotu. Umocnić skarpy kamieniem polnym murowanym na zaprawie cementowej ułożonej na podsypce piaskowej gr. 10 cm. przepust rurowy Ø 80 L=10 m w km 0+684,00 - stan dobry. Wykonać roboty naprawcze j.w. przepust rurowy Ø 80 L=12 m w km 1+271,00 - stan dobry. Wykonać roboty naprawcze j.w. Istniejące rowy należy odmulić i oczyścić z zarośli, krzaków i drzew. Uzbrojenie terenu. W km 1+845,70 istniejący kabel energetyczny należy zabezpieczyć przepustem typu ARROTA Ø 110mm L=6,0m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót. Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony, pozycji w kosztorysie ofertowym, których dotyczy oraz złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia jako równorzędne w szczególności opis parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz urządzeń (np. atesty, karty techniczne). Powyższe dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoznaczności zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
 5. Budowa ulicy Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej skrzyżowanie z ul. Myśliwską)
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na Budowie ulicy Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej skrzyżowanie z ul. Myśliwską), w zakresie wykonania:
  1)nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 748,00 m2
  2)nawierzchni chodników dla pieszych z kostki brukowej betonowej - 508,00 m2,
  3)nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej - 129,00 m2,
  4)kanalizacji deszczowej - 85,00 m,
  5)kanalizacji sanitarnej - 72,00 m,
  6)sieci wodociągowej - 87,00 m,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz.
  2.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
  3.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak : certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107130B w miejscowości Janowo
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ok. 531 mb drogi gminnej w zakresie: 1) Wykonaniu konstrukcji jezdni oraz poboczy. 2) Przebudowie istniejących zjazdów gospodarczych i na drogi boczne 3) Poprawie odwodnienia poprzez: odmulenie istniejących rowów oraz remoncie istniejących przepustów pod zjazdami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów i Usług Budowalnych 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy
 7. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 0+100 - 2+500 na odcinku Kleszczele - Klebanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 0+100 - 2+500 na odcinku Kleszczele - Klebanka.
 8. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie ulicy Hołowieskiej na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej (ok. 390 mb) wraz z przyległymi sięgaczami, w zakresie wykonania: 1) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 387,00 m szer. 6,00 m, 2) nawierzchni pasów pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej - 492,00 m2,3) nawierzchni chodników dla pieszych z kostki brukowej betonowej - 725,00 m2, 4) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej -244,00 m2, 5) zieleńców - 740,00 m2, 6) kanalizacji deszczowej (w tym: osadniki (2 szt.) i separatory (2 szt.) oraz studnia chłonna (1 szt.) - 320,00 m, 7) odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej - 23,00 m, 8) kanalizacji teletechnicznej - 55,50 m, 9) usunięcia kolizji słupa linii elektrycznej - 1 kpl. 10) przepustu drogowego z żelbetowymi ściankami czołowymi - 9,65 m, 11) oznakowania pionowego i poziomego (stała organizacja ruchu) - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak : certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy.

  Realizacja zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych wraz
  z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.
 10. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 8+590 do km 11+750 Hołowczyce - Horoszki Duże na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie - nr postępowania 005/16.
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 8+590 do km 11+750 Hołowczyce - Horoszki Duże na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanabród
  Zamawiający: Gmina Repki, Repki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanabród o długości ok 0,883 km która polega na wykonaniu: a) Robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego dla celów realizacji przebudowy drogi oraz kosztami sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej - 0,883 km b) Profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca - 4 415,00 m2 c) Wyrównania istniejącej nawierzchni pospółką grubości. średnio 8 cm - 233,11 m3 d) Dolnej warstwa podbudowy jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm - 2 929,38 m2 d) Warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC16W 50/70 KR 1-2 o grubości 5 cm - 529,80 Mg f) Profilowania poboczy pospółka grubości 30 cm- 529,80 m3 g)Usunięcia starych znaków wraz ze słupkami - 2 szt. h) Pionowego oznakowaniu drogi - 7 szt. Miejsce realizacji robót a) Kanabród , gmina Repki - Działka nr 224; 165; 166; 164.
 12. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulic: Jastrzębiej, Niedźwiedziej,
  Sarniej, Sokolej, Grabowej i Wiejskiej w Hajnówce.
  Zadanie Nr 1: Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej
  asfaltowej i odwodnienia jezdni w ul. Jastrzębia w Hajnówce.
  1. ul. Jastrzębia,
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 637,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 637,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) kanalizacja deszczowa:
  - kanały z rur PCV kl. S SN 8 łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm (przykanaliki) - 6,8 m,
  - ścieki z elementów prefabrykowanych, ścianki czołowe z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 50 m
  - studzienka systemowa 2-częściowa z osadnikiem i z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 1 kp.l
  - studnia rewizyjna systemowa PP DN 1000 mm z osadnikiem i pokrywą żeliwną klasy
  C 250 - 1 kpl.
  - studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 z pierścieniem odciążającym i włazem D 400 z
  dwoma ryglami - 1 kpl
  - wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 z klapą przecifcofkową - 1 kpl.
  2. ul. Sokola
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 848,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 848,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) przepust z rur betonowych Ø 800 - 12 m,
  3. ul. Niedźwiedzia
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 1235,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 1235,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  Zadanie Nr 2: Budowa kanałów technologicznych:
  a) ul. Sarnia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 - 9 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 356 m,
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 9 szt.
  b) ul. Niedźwiedzia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 - 10 szt.
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 10 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 462 m,
  c) ul. Grabowa
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 5 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 106 m,
  d) ul. Wiejska
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 16 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 350 m,
  Zadanie Nr 3: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej w Hajnówce.
  - kanały z rur PCV o średnicy Ø 200 mm - 45,10 m,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z rusztem żeliwnym kl. D 400 ( studnie
  wpustowe) - 2 kpl.
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z kinetą przepływową i pokrywą żeliwną kl. D
  400 ( studnie włączeniowe ) - 2 kpl.
  - przykanaliki z rur kl. S SN 8 o średnicy Ø 200 mm - 7,81 m
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 13. Przebudowa dróg gminnych w Narewce - ulic: Ogrodowej, Majowej, Nadrzecznej i Wąskiej
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie dróg gminnych w Narewce - ulic: Ogrodowej, Majowej, Nadrzecznej i Wąskiej na odcinku ok. 650 mb łącznie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektów, stanowiąca załącznik do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne..
 14. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 310,50 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew o średnicy 10-35 cm Rozebranie nawierzchni z brukowca i nawierzchni żwirowej Roboty ziemne Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych Sączki podłużne z tworzyw sztucznych w otulinie z geowłókniny Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.III Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturalnego o CBR=25%, Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa wiążaca i ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp Ustawienie krawężników betonowych najazdowych i obrzeży betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z bram i zjazdy na drogi boczne z betonowej kostki brukowej Przebudowa kabli telekomunikacyjnych (odcinek A-B i słup ST-1) Przebudowa wodociągu Wykonanie kanalizacji deszczowej (116,5 m).
 15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce.
  Zamawiający: Powiat Hajnowski, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce. 1) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW i OR ,przedmiarze robót i obejmuje on: Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej, STW i OR. 3) Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca. 4) Realizacji inwestycji przebudowy odcinka ulicy Targowej od km 0+004,00 do km 0+450,51 - dr. powiatowa 1623 B i rozbudowy odcinka ul. Prostej od km 0+003,5 do km 0+323,00- dr. powiatowa 2327 B w Hajnówce obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie robót rozbiórkowych, c) usunięcie drzew i krzewów, d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego, f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, g) wykonanie oznakowania poziomego h) wykonanie oznakowania pionowego, i) wykonanie krawężników, chodników, ścieżki rowerowej j) humusowanie skarp i sadzenie drzew wraz z pielęgnacją k) regulacja pionowa studzienek kanałowych, zaworów wodociągowych, studzienek telefonicznych, l) przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektów, stanowiąca załącznik do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne.
 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1473B - przejście przez m. Załuki (gm. Gródek)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  . Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 542 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, chodniki, poręcze, przepusty, słupki i znaki drogowe) Roboty ziemne Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi Regulacja pionowa zaworów wodociągowych Sączki podłużne z tworzyw sztucznych Wykonanie kanalizacji deszczowej na odc. 206 m Profilowanie i zagęszczenie podłoża Warstwa geowłókniny Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp Umocnienie skarp brukowcem Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników betonowych i obrzezy betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej (zjazdy gospodarcze) Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową.
 17. Przebudowa ul. A. Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej w Hajnówce
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulicy A. Krajowej i rozbudowie ul.
  Zajęczej w Hajnówce. - CPV: 45233000-9, 45233252-0, 45111200-0, 45232300-5, 45231000-5.
  1. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w zakresie:
  a) roboty drogowe,
  b) gospodarka szata roślinną,
  c) roboty telekomunikacyjne - budowa kanału technologicznego,
  d) budowa oświetlenia ulicznego,
  2. Rozbudowa ulicy Zajęczej w zakresie:
  a) roboty drogowe,
  b) przebudowa elektrycznej linii oświetlenia ulicznego,
  c) przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz kablowej nn-0,4kV
  i SN-15kV,
  d) roboty telekomunikacyjne - budowa kanału technologicznego,
  e) roboty telekomunikacyjne - przebudowa urządzeń MULTIMEDIA Polska S.A.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem
  nr 12 do niniejszej SIWZ.
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 18. Przebudowa dróg gminnych ul. Sokalskiego, ul. Asnyka i ul. Tuwima w miejscowości Łosice
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przedmiotem zamówienia jest - przebudowa dróg gminnych ul. Sokalskiego, ul. Asnyka i ul. Tuwima w miejscowości Łosice. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 19. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2016 roku
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2016 r. Zadanie I - Remont dróg bitumicznych polegający na: 1) Remoncie cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR - 3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy - 200 ton; 2) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych typ ciężki- 10 szt.; 3) Regulacji wysokościowej włazów studziennych - 10 szt.; 4)Regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych - 10 szt. Zadanie II - Remont dróg gruntowych polegający na: 1)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi - 260.000,00 m2, 2)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, w koronie drogi - 20.000,00 m2, 3)Mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km - 6. 000,00 m2 4)Wykonaniu koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km- 7.000,00 m2 5)Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem nadając spadki podłużne i poprzeczne - 1000,00 m3 6)Wbudowanie kruszonego betonu w drogach gruntowych w wykonanym korycie jezdni o głębokości 0,3 m i frakcji do 35 mm - 950,00 m3 Planuje się 4-krotne profilowanie dróg w ciągu roku. UWAGA: Wymagany czas reakcji dla zadania I i II (od daty pisemnego zgłoszenia np. fax, email) 3 dni. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli w formularzu ofertowym wskaże czas reakcji krótszy od wymaganego.
 20. Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja
  Zadaniem objęto drogi stanowiące zwarty ciąg ulic w m. Nurzec-Stacja, w postaci ul. Okrężnej i Świerczewskiego oraz Leśnej i Tartacznej o łącznej długości 1 494m. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja obejmuje zarówno regulację prawno-geodezyjną, w zakresie wydzielenia pasa drogowego, stanowiącego przedłużenie ul. Świerczewskiego, jak i poszerzenia pasa drogowego ul. Okrężnej. W wyniku tej regulacji dokonano kilku podziałów geodezyjnych, w następstwie których nastąpiło przejęcie na rzecz gminy 4 działek. W wyniku utworzenia pasa drogowego powstać ma nowy odcinek drogi o dł. 155m, stanowiący przedłużenie ulicy Świerczewskiego, która łącznie z przebudowywanym odcinkiem będzie miała długość 575 mb. W ramach projektu dokonana będzie również rozbudowa ul. Okrężnej na odcinku 778mb i remont 96mb odcinka ul. Świerczewskiego. Przedmiotem przebudowy będzie także, na odcinku 45 mb, wyspa spowalniająca ruch i jednocześnie oddzielająca jezdnie od siebie, która zlokalizowana jest na odcinku poprzedzającym teren zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia obejmuje wybudowanie: - nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 - 5,0m, z czego: - warstwa wiążąca o pow. 2 807m2 z betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa ścieralna o pow. 9 327m2 gr. 4 cm. - podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o pow. 3200m2. - warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm o pow. 3254m2. - 1398mb krawężników betonowych o wym. 15x30cm. - nawierzchni parkingu na 18 miejsc parkingowych, rozjazdu, zatoki postojowej i opaski przy wyspie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 507m2. - chodników z kostki gr. 6 cm o pow. 2440m2. - 13 zjazdów, z czego 11 z kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 201m2 i 2 zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną 4 rozjazdy o nawierzchni bitumicznej i żwirowej. - poboczy, o łącznej pow. 1494m2, które wybudowane zostaną z kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego gr. 10 cm. - 1418mb obrzeży betonowych o wym. 20x6cm i 180mb obrzeży o wym. 30x8cm. - plantowanie skarp o pow. 6010m2 oraz humusowanie trawnika z obsianiem przy parkingu. - przykanalika fi 40 cm wraz z wpustami ulicznymi i studnią rewizyjną. - ścieków podchodnikowych o łącznej dł. 3,5m oraz ułożenie rur fi 40 cm pod zjazdami o łącznej dł. 16mb. - w celu poprawy widoczności wzdłuż nowobudowanego odcinka drogi ustawione maja być 4 lampy solarne LED. - po wykonaniu ww. zakresu inwestycji zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Ustawionych ma zostać 66 znaków pionowych z folią odblaskową I generacji. Wykonane ma być oznakowanie poziome w ilości 22,50m2. - wykonane ma zostać oznakowane przejście dla pieszych o szer. 4,50m oraz 4 progi spowalniające. Infrastruktura drogowa dostosowana winna być do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poprzez zastosowanie jak najmniejszego pochylenia płaszczyzny chodnika w stronę jezdni, zapewniając równocześnie prawidłowe odprowadzenie wody. Piesze ciągi komunikacyjne powinny mieć szerokość min.1,50m. Krawężniki powinny być obniżone przed wejściem na jezdnię na przejściu dla pieszych do wys. 2 cm. W celu poprawy widoczności wykonana ma zostać wycinka drzew, krzaków i nawisających gałęzi drzew nad krawędzią jezdni do wys. 4,50m i chodnikiem do wys. 2,20m oraz karczowanie karp. Przebudowanych zostanie 7 skrzyżowań (w tym 1 z drogą o wyższej kategorii tj. powiatową Nr 1765B). Po wykonaniu inwestycji parametry techniczne dróg objętych zamówieniem winny być następujące: klasa drogi L - droga gminna (ulica) Vp=40 km/h, obciążenie ruchem KR1, nośność 80kN/oś. Równolegle przeprowadzone mają być roboty towarzyszące: regulacja pokryw zaworów wodociągowych, studzienek kanałowych i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego. Wydatek ten zostanie w całości pokryty ze środków własnych gminy. Inwestycje towarzyszące będą realizowane w ramach jednego kontraktu z wykonawcą robót objętych zakresem rzeczowym zamówienia. W związku z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/, wykonawca winien w terminie 14 dni przed wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu zawiadomić pisemnie Wójta Gminy Nurzec-Stacja, o planowanym terminie jej wprowadzenia. Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy wykonać w szczególności zgodnie z: Ostateczną decyzją Nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.10.2.2014, wydaną przez Starostę Siemiatyckiego w dniu 05.12.2014r. Stałą Organizacją Ruchu zatwierdzoną w dniu 20.05.2014r. przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGT.6220.2.2014 z dnia 28.04.2014r. Uzgodnieniem Nr 23855/TODDRA/P/2014 z dnia 07.05.2014r. dot. urządzeń telekomunikacyjnych Uzgodnieniem z dnia 12.05.2014r. dot. urządzeń energetycznych Uzgodnieniem z dnia 12.05.2014r. dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Uzgodnieniem z dnia 07.05.2014r. z Zarządcami Dróg: powiatowej i gminnych. W przypadku nałożenia przez instytucję finansującą obowiązku ustawienia tablic promocyjnych, informujących o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, wykonawca winien będzie wykonać i ustawić takie tablice w miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z wytycznymi tych instytucji - ich koszt będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, SST oraz przedmiarach robót. Projekt i przedmiar stanowią integralną część dokumentacji ze wskazaniem na projekt. Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. Roboty nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte przy ustaleniu ogólnej ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z zamawiającym rodzaju materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały to określone w niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności: wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniami, zgłoszeniem oraz warunkami umowy i SIWZ, wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, przedłożenie Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, oddania do użytkowania oraz do rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, wykonanie stosownych, prób i badań laboratoryjnych i przedłożenie Zamawiającemu w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych oraz atestów. uwzględnienie kosztów wynikających z warunków technicznych i wydanych uzgodnień, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, odłączenia oraz włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonanych przez przedstawicieli zewnętrznych podmiotów branżowych. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz warunkami określonymi w umowie. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych podczas realizacji inwestycji. Odbiór odbędzie się po zakończeniu całości robót objętych niniejszą SIWZ. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie wymagane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz rozliczenia finansowego i bieżącego użytkowania, eksploatacji. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót w 4 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego Wykonania zadania. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Pzp. (informacje te należy zamieścić w formularzu ofertowym - zał. nr 1 i zał. Nr 3) Z uwagi, iż Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, nie wymaga się przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Natomiast będzie on wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 21. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2016 roku
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 22. Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
 23. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew - Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew - droga wojewódzka nr 690
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 24. Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 roku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 25. Remont drogi powiatowej Nr 1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w kierunku miejscowości Augustowo. Roboty uzupełniające do umowy Nr 51/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 26. Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy- Brańsk - Ciechanowiec w km od 37+916 do km 38+426.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 27. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016:Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługiem Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2015/2016 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2015/2016 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2015/2016
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 28. Zad. A: Naprawa naw. jezdni bitum. i chodnika dr woj. Nr 689 Zad. B: Naprawa parkingu przy ul. J. Piłsudskiego m. Hajnówka, dr woj Nr 685 Zad. C: Remont chodnika dr woj. Nr 689 m. Zbucz.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 29. prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 30. Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy. Roboty uzupełniające do umowy Nr 50/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 31. Roboty dodatkowe do umowy Nr 39/2015 z dnia 20.07.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr1611B odcinek w miejscowości Widowo.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 32. Remont drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kadłubówka - Grabowiec od km 61+450 do km 65+975 o łącznej dł. 4,525 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 33. Przebudowa drogi gminnej Nr 107521 B Strabla - Łyse
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
 34. Budowa drogi w miejscowości Zaleskie.
  Zamawiający: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny
 35. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 36. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla 169,50 m. Roboty uzupełniające do umowy Nr 52/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 37. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Zadanie A - Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy Zadanie B - Remont drogi powiatowej Nr1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w Kierunku miejscowości Augustowo Zadanie C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 38. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1679B od km 2+007,43 do km 2+834,02 (obręb Topczykały gmina Orla)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 39. Roboty dodatkowe do umowy Nr 15/2015 z dnia 15.04.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 40. Zamówienie uzupełniające - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 41. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 42. Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo - grysowych (SMA) oraz metodą powierzchniowego utrwalenia, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego - 3 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 43. Dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 44. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo.Roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 45. Budowa łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
 46. Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B -Wandalin w km 1+ 275 - 2+230.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 47. Budowa drogi w leśnictwie Strabla
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 48. Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 7+186 do km 7+635 i drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 0+190 do km 0+620
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 49. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego
  Zamawiający: Powiat Siemiatycki, Siemiatycze
 50. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 51. Nawierzchnia bitumiczna w ul. Gołębiej w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 52. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 53. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odcinek w miejscowości Widowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 54. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Czeremcha poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109218 B - Stawiszcze - Połowce o długości 1924,0 mb.
  Zamawiający: Gmina Czeremcha, Czeremcha
 55. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 56. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 57. Remont drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Holonki w km 9+830 - 10+810
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 58. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 811 (Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska) odcinek w m. Zakalinki, od km 16+218 do km 17+650 (dł. 1,432 km)
  Zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 59. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108273B oraz przebudowa drogi wewnętrznej składającej się z nr geod. 398, 360/1, 361/1, 362/1 (ulic wsi) w miejscowości Gregorowce
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 60. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA, związanego z operacją pn. Scalenie gruntów na obiekcie OLCHÓWKA, obręb Olchówka, gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie
  Zamawiający: Powiat Hajnowski, Hajnówka
 61. Budowa dróg wewnętrznych we wsi kol. Augustowo. Odwodnienie dróg-budowa kanalizacji deszczowej-część 2
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 62. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 63. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 64. dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 65. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 0+970 - 2+200.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 66. Przebudowa drogi powiatowej nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 67. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm. Boćki, w ramach realizacji operacji pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 68. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 66 w województwie podlaskim w miejscowości Kalnica
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 69. Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze
 70. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże - Etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 71. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
 72. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 73. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 74. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 75. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015: Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługiem Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2014/2015 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 76. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w m. Dasze, w km 4+200-5+080
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 77. Naprawa nawierzchni bitumicznej zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa, w km 28+080-28+300 str. prawa.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 78. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze-Adamowo-granica państwa, w km 0+100-1+090.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 79. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 34+790-35+360 w m. Siemiatycze.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 80. Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku skrzyżowania dróg nr 1601B i 1603B (Kożyno-Pasynki) ok. 0,420 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 81. Rozbudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie -Przechody - Smolany Sadek od km 0+000 do km 0+208, drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady do drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie - Przechody od km 0+000 do km 0+ 168,50 w m. Przechody
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 82. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km objętego umową Nr 44/2014 z dnia 11.09.2014r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 83. Przebudowa ulic w Hajnówce - II
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 84. Remont drogi krajowej Nr 19 w ciągu ul. Wojska Polskiego w m. Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 85. I ETAP Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75 - Przebudowa przepustów pod drogą w km 0+242,20 - P3 i w km 0+703,00 - P4
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 86. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 87. Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 88. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki.
  Zamawiający: Gmina Drohiczyn, Drohiczyn
 89. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B we wsi Bronka (Etap I od km 0+000 do km 0+295). Ułożenie warstw bitumicznych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 90. Przebudowa edukacyjnej drogi leśnej w Leśnictwie Zwierzyniec
  Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka, Rudka
 91. Dostawa betonu towarowego na budowę pól spacerowych w Areszcie Śledczym w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 92. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mierzwin Duży, Budlewo i Bogusze - Bagińskie
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
 93. Bieżące utrzymanie dróg
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 94. Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod.313/2 w km 0+000 - 0+800.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 95. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad zalewem Siemianówka
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 96. Przebudowa drogi gminnej nr geod. 428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie gminy Siemiatycze.
  Zamawiający: Gmina Siemiatycze, Siemiatycze
 97. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od km 2+834,02 do km 3+650,19
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 98. Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 99. Rozbudowa ulic: 1-go Maja, Spółdzielczej i Parkowej w Orli
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 100. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 27+400-28+680, na odcinku Moszczona P.-Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 101. Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski

Inne osoby dla Sacharczuk (41 osób):