Kogo reprezentuje osoba

Sacharczuk Bazyli

w KRS

Bazyli Sacharczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bazyli
Nazwisko:Sacharczuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:266 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosiuk Roman, Kuczyński Mirosław Marian, Maksymiuk Piotr, Miniuk Jan, Sawicki Tadeusz, Wawrzyniak Stefania

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maksymiuk Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Maksbud Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000187227

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulic: Jastrzębiej, Niedźwiedziej,
  Sarniej, Sokolej, Grabowej i Wiejskiej w Hajnówce.
  Zadanie Nr 1: Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej
  asfaltowej i odwodnienia jezdni w ul. Jastrzębia w Hajnówce.
  1. ul. Jastrzębia,
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 637,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 637,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) kanalizacja deszczowa:
  - kanały z rur PCV kl. S SN 8 łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm (przykanaliki) - 6,8 m,
  - ścieki z elementów prefabrykowanych, ścianki czołowe z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 50 m
  - studzienka systemowa 2-częściowa z osadnikiem i z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 1 kp.l
  - studnia rewizyjna systemowa PP DN 1000 mm z osadnikiem i pokrywą żeliwną klasy
  C 250 - 1 kpl.
  - studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 z pierścieniem odciążającym i włazem D 400 z
  dwoma ryglami - 1 kpl
  - wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 z klapą przecifcofkową - 1 kpl.
  2. ul. Sokola
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 848,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 848,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) przepust z rur betonowych Ø 800 - 12 m,
  3. ul. Niedźwiedzia
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 1235,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 1235,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  Zadanie Nr 2: Budowa kanałów technologicznych:
  a) ul. Sarnia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 - 9 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 356 m,
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 9 szt.
  b) ul. Niedźwiedzia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 - 10 szt.
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 10 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 462 m,
  c) ul. Grabowa
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 5 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 106 m,
  d) ul. Wiejska
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 16 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 350 m,
  Zadanie Nr 3: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej w Hajnówce.
  - kanały z rur PCV o średnicy Ø 200 mm - 45,10 m,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z rusztem żeliwnym kl. D 400 ( studnie
  wpustowe) - 2 kpl.
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z kinetą przepływową i pokrywą żeliwną kl. D
  400 ( studnie włączeniowe ) - 2 kpl.
  - przykanaliki z rur kl. S SN 8 o średnicy Ø 200 mm - 7,81 m
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 2. Przebudowa dróg gminnych w Narewce - ulic: Ogrodowej, Majowej, Nadrzecznej i Wąskiej
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie dróg gminnych w Narewce - ulic: Ogrodowej, Majowej, Nadrzecznej i Wąskiej na odcinku ok. 650 mb łącznie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektów, stanowiąca załącznik do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne..
 3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 310,50 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew o średnicy 10-35 cm Rozebranie nawierzchni z brukowca i nawierzchni żwirowej Roboty ziemne Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych Sączki podłużne z tworzyw sztucznych w otulinie z geowłókniny Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.III Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturalnego o CBR=25%, Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa wiążaca i ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp Ustawienie krawężników betonowych najazdowych i obrzeży betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z bram i zjazdy na drogi boczne z betonowej kostki brukowej Przebudowa kabli telekomunikacyjnych (odcinek A-B i słup ST-1) Przebudowa wodociągu Wykonanie kanalizacji deszczowej (116,5 m).
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce.
  Zamawiający: Powiat Hajnowski, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce. 1) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW i OR ,przedmiarze robót i obejmuje on: Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej, STW i OR. 3) Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca. 4) Realizacji inwestycji przebudowy odcinka ulicy Targowej od km 0+004,00 do km 0+450,51 - dr. powiatowa 1623 B i rozbudowy odcinka ul. Prostej od km 0+003,5 do km 0+323,00- dr. powiatowa 2327 B w Hajnówce obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie robót rozbiórkowych, c) usunięcie drzew i krzewów, d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego, f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, g) wykonanie oznakowania poziomego h) wykonanie oznakowania pionowego, i) wykonanie krawężników, chodników, ścieżki rowerowej j) humusowanie skarp i sadzenie drzew wraz z pielęgnacją k) regulacja pionowa studzienek kanałowych, zaworów wodociągowych, studzienek telefonicznych, l) przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektów, stanowiąca załącznik do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne.
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1473B - przejście przez m. Załuki (gm. Gródek)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  . Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 542 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, chodniki, poręcze, przepusty, słupki i znaki drogowe) Roboty ziemne Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi Regulacja pionowa zaworów wodociągowych Sączki podłużne z tworzyw sztucznych Wykonanie kanalizacji deszczowej na odc. 206 m Profilowanie i zagęszczenie podłoża Warstwa geowłókniny Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp Umocnienie skarp brukowcem Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników betonowych i obrzezy betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej (zjazdy gospodarcze) Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową.
 6. Przebudowa ul. A. Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej w Hajnówce
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulicy A. Krajowej i rozbudowie ul.
  Zajęczej w Hajnówce. - CPV: 45233000-9, 45233252-0, 45111200-0, 45232300-5, 45231000-5.
  1. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w zakresie:
  a) roboty drogowe,
  b) gospodarka szata roślinną,
  c) roboty telekomunikacyjne - budowa kanału technologicznego,
  d) budowa oświetlenia ulicznego,
  2. Rozbudowa ulicy Zajęczej w zakresie:
  a) roboty drogowe,
  b) przebudowa elektrycznej linii oświetlenia ulicznego,
  c) przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz kablowej nn-0,4kV
  i SN-15kV,
  d) roboty telekomunikacyjne - budowa kanału technologicznego,
  e) roboty telekomunikacyjne - przebudowa urządzeń MULTIMEDIA Polska S.A.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem
  nr 12 do niniejszej SIWZ.
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 7. Przebudowa dróg gminnych ul. Sokalskiego, ul. Asnyka i ul. Tuwima w miejscowości Łosice
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przedmiotem zamówienia jest - przebudowa dróg gminnych ul. Sokalskiego, ul. Asnyka i ul. Tuwima w miejscowości Łosice. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 8. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2016 roku
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2016 r. Zadanie I - Remont dróg bitumicznych polegający na: 1) Remoncie cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR - 3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy - 200 ton; 2) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych typ ciężki- 10 szt.; 3) Regulacji wysokościowej włazów studziennych - 10 szt.; 4)Regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych - 10 szt. Zadanie II - Remont dróg gruntowych polegający na: 1)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi - 260.000,00 m2, 2)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, w koronie drogi - 20.000,00 m2, 3)Mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km - 6. 000,00 m2 4)Wykonaniu koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km- 7.000,00 m2 5)Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem nadając spadki podłużne i poprzeczne - 1000,00 m3 6)Wbudowanie kruszonego betonu w drogach gruntowych w wykonanym korycie jezdni o głębokości 0,3 m i frakcji do 35 mm - 950,00 m3 Planuje się 4-krotne profilowanie dróg w ciągu roku. UWAGA: Wymagany czas reakcji dla zadania I i II (od daty pisemnego zgłoszenia np. fax, email) 3 dni. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli w formularzu ofertowym wskaże czas reakcji krótszy od wymaganego.
 9. Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja
  Zadaniem objęto drogi stanowiące zwarty ciąg ulic w m. Nurzec-Stacja, w postaci ul. Okrężnej i Świerczewskiego oraz Leśnej i Tartacznej o łącznej długości 1 494m. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja obejmuje zarówno regulację prawno-geodezyjną, w zakresie wydzielenia pasa drogowego, stanowiącego przedłużenie ul. Świerczewskiego, jak i poszerzenia pasa drogowego ul. Okrężnej. W wyniku tej regulacji dokonano kilku podziałów geodezyjnych, w następstwie których nastąpiło przejęcie na rzecz gminy 4 działek. W wyniku utworzenia pasa drogowego powstać ma nowy odcinek drogi o dł. 155m, stanowiący przedłużenie ulicy Świerczewskiego, która łącznie z przebudowywanym odcinkiem będzie miała długość 575 mb. W ramach projektu dokonana będzie również rozbudowa ul. Okrężnej na odcinku 778mb i remont 96mb odcinka ul. Świerczewskiego. Przedmiotem przebudowy będzie także, na odcinku 45 mb, wyspa spowalniająca ruch i jednocześnie oddzielająca jezdnie od siebie, która zlokalizowana jest na odcinku poprzedzającym teren zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia obejmuje wybudowanie: - nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 - 5,0m, z czego: - warstwa wiążąca o pow. 2 807m2 z betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa ścieralna o pow. 9 327m2 gr. 4 cm. - podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o pow. 3200m2. - warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm o pow. 3254m2. - 1398mb krawężników betonowych o wym. 15x30cm. - nawierzchni parkingu na 18 miejsc parkingowych, rozjazdu, zatoki postojowej i opaski przy wyspie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 507m2. - chodników z kostki gr. 6 cm o pow. 2440m2. - 13 zjazdów, z czego 11 z kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 201m2 i 2 zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną 4 rozjazdy o nawierzchni bitumicznej i żwirowej. - poboczy, o łącznej pow. 1494m2, które wybudowane zostaną z kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego gr. 10 cm. - 1418mb obrzeży betonowych o wym. 20x6cm i 180mb obrzeży o wym. 30x8cm. - plantowanie skarp o pow. 6010m2 oraz humusowanie trawnika z obsianiem przy parkingu. - przykanalika fi 40 cm wraz z wpustami ulicznymi i studnią rewizyjną. - ścieków podchodnikowych o łącznej dł. 3,5m oraz ułożenie rur fi 40 cm pod zjazdami o łącznej dł. 16mb. - w celu poprawy widoczności wzdłuż nowobudowanego odcinka drogi ustawione maja być 4 lampy solarne LED. - po wykonaniu ww. zakresu inwestycji zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Ustawionych ma zostać 66 znaków pionowych z folią odblaskową I generacji. Wykonane ma być oznakowanie poziome w ilości 22,50m2. - wykonane ma zostać oznakowane przejście dla pieszych o szer. 4,50m oraz 4 progi spowalniające. Infrastruktura drogowa dostosowana winna być do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poprzez zastosowanie jak najmniejszego pochylenia płaszczyzny chodnika w stronę jezdni, zapewniając równocześnie prawidłowe odprowadzenie wody. Piesze ciągi komunikacyjne powinny mieć szerokość min.1,50m. Krawężniki powinny być obniżone przed wejściem na jezdnię na przejściu dla pieszych do wys. 2 cm. W celu poprawy widoczności wykonana ma zostać wycinka drzew, krzaków i nawisających gałęzi drzew nad krawędzią jezdni do wys. 4,50m i chodnikiem do wys. 2,20m oraz karczowanie karp. Przebudowanych zostanie 7 skrzyżowań (w tym 1 z drogą o wyższej kategorii tj. powiatową Nr 1765B). Po wykonaniu inwestycji parametry techniczne dróg objętych zamówieniem winny być następujące: klasa drogi L - droga gminna (ulica) Vp=40 km/h, obciążenie ruchem KR1, nośność 80kN/oś. Równolegle przeprowadzone mają być roboty towarzyszące: regulacja pokryw zaworów wodociągowych, studzienek kanałowych i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego. Wydatek ten zostanie w całości pokryty ze środków własnych gminy. Inwestycje towarzyszące będą realizowane w ramach jednego kontraktu z wykonawcą robót objętych zakresem rzeczowym zamówienia. W związku z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/, wykonawca winien w terminie 14 dni przed wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu zawiadomić pisemnie Wójta Gminy Nurzec-Stacja, o planowanym terminie jej wprowadzenia. Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy wykonać w szczególności zgodnie z: Ostateczną decyzją Nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.10.2.2014, wydaną przez Starostę Siemiatyckiego w dniu 05.12.2014r. Stałą Organizacją Ruchu zatwierdzoną w dniu 20.05.2014r. przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGT.6220.2.2014 z dnia 28.04.2014r. Uzgodnieniem Nr 23855/TODDRA/P/2014 z dnia 07.05.2014r. dot. urządzeń telekomunikacyjnych Uzgodnieniem z dnia 12.05.2014r. dot. urządzeń energetycznych Uzgodnieniem z dnia 12.05.2014r. dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Uzgodnieniem z dnia 07.05.2014r. z Zarządcami Dróg: powiatowej i gminnych. W przypadku nałożenia przez instytucję finansującą obowiązku ustawienia tablic promocyjnych, informujących o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, wykonawca winien będzie wykonać i ustawić takie tablice w miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z wytycznymi tych instytucji - ich koszt będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, SST oraz przedmiarach robót. Projekt i przedmiar stanowią integralną część dokumentacji ze wskazaniem na projekt. Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. Roboty nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte przy ustaleniu ogólnej ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z zamawiającym rodzaju materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały to określone w niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności: wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniami, zgłoszeniem oraz warunkami umowy i SIWZ, wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, przedłożenie Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, oddania do użytkowania oraz do rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji, wykonanie stosownych, prób i badań laboratoryjnych i przedłożenie Zamawiającemu w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych oraz atestów. uwzględnienie kosztów wynikających z warunków technicznych i wydanych uzgodnień, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, odłączenia oraz włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonanych przez przedstawicieli zewnętrznych podmiotów branżowych. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz warunkami określonymi w umowie. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych podczas realizacji inwestycji. Odbiór odbędzie się po zakończeniu całości robót objętych niniejszą SIWZ. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie wymagane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz rozliczenia finansowego i bieżącego użytkowania, eksploatacji. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót w 4 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego Wykonania zadania. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Pzp. (informacje te należy zamieścić w formularzu ofertowym - zał. nr 1 i zał. Nr 3) Z uwagi, iż Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, nie wymaga się przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Natomiast będzie on wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 10. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2016 roku
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2016 r. Zadanie I - Remont dróg bitumicznych polegający na: 1) Remoncie cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR - 3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy - 200 ton; 2) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych typ ciężki- 10 szt.; 3) Regulacji wysokościowej włazów studziennych - 10 szt.; 4)Regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych - 10 szt. Zadanie II - Remont dróg gruntowych polegający na: 1)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi - 260.000,00 m2, 2)Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, w koronie drogi - 20.000,00 m2, 3)Mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km - 6. 000,00 m2 4)Wykonaniu koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km- 7.000,00 m2 5)Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem nadając spadki podłużne i poprzeczne - 1000,00 m3 6)Wbudowanie kruszonego betonu w drogach gruntowych w wykonanym korycie jezdni o głębokości 0,3 m i frakcji do 35 mm - 950,00 m3 Planuje się 4-krotne profilowanie dróg w ciągu roku. UWAGA: Wymagany czas reakcji dla zadania I i II (od daty pisemnego zgłoszenia np. fax, email) 3 dni. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli w formularzu ofertowym wskaże czas reakcji krótszy od wymaganego.
 11. Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach w następującym zakresie: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) konstrukcja nawierzchni: - jezdnia na odcinku od km 0+020,25 do km 0+370 (oprócz przejść wyniesionych): warstwa ścieralna AC 8S dla KR2 gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza AC 22P dla KR2 gr. 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. r 20 cm, wzmocnienie podłoża z piasku stab. cem. o Rm=2,5Mpa gr. 20 cm, - jezdnia na odcinku od km 0+370 do km końca opracowania: warstwa ścieralna AC dla KR2 gr. 5 cm, warstwa wiążąca AC dla KR2 gr. 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. r 20 cm, wzmocnienie podłoża na śr. głębokość 50 cm, - chodniki: kostka betonowa gr.6 cm szara, podsypka piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z piasku stab. cem. o Rm= 1,5 Mpa gr. 10 cm, - przejścia wyniesione z kostki betonowej: kostka betonowa gr.8 cm czerwona, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr.20-30 cm, wzmocnienie podłoża z piasku stab. cem. o Rm= 2,5 Mpa gr. 20 cm, - rampy na przejściach dla pieszych: płytki betonowe 35x35 cm o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych, podsypka piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z piasku stab. cem. o Rm= 1,5 Mpa gr. 10 cm, - zjazdy: kostka betonowa gr.8 cm czerwona, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm, wzmocnienie podłoża z piasku stab. cem. o Rm= 2,5 Mpa gr. 10 cm, - opaska: kostka betonowa gr.6 cm szara, podsypka piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z piasku stab. cem. o Rm= 1,5 Mpa gr. 10 cm, - krawężniki 15x30 cm i obrzeża 6x20 cm d) zieleń, e) oznakowanie poziome i pionowe, f) budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm i 200 mm wraz ze studniami i wpustami. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca rozdział III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej stanowiącej rozdział III SIWZ, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu
 12. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew - Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew - droga wojewódzka nr 690
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew - Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew - droga wojewódzka nr 690. W skład zamówienia wchodzą zadania: Zadanie I : Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew, Zadanie II: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1726B droga 690 - Czartajew wraz z remontem istniejących poboczy, Zadanie III: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1710B na odcinku Czartajew - Krasewice Stare wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych, Zadanie IV: Tablice pamiątkowe. Odcinki dróg powiatowych nr 1710B i nr 1726B objęte zamówieniem znajdują się na terenie gminy Siemiatycze. Łączna długość odcinków wynosi 5,891 km. Zakres robót objęty zamówieniem: - Jezdnia o nawierzchni bitumicznej długości 5,891 km. - Chodniki z kostki betonowej długości 5,216 km. - Pobocza: bitumiczne - 0,220 km i z kruszyw naturalnych - 6,396 km. - Miejsca parkingowe na 55 stanowisk. - Przejścia dla pieszych - 9 szt. - Bariery zabezpieczające typu O - 42m. - Odwodnienie: rów i wpusty krawężnikowo-jezdniowe
 13. Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 roku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie miasta Bielsk Podlaski.
  2.Wykaz ulic miejskich o nawierzchni:
  1)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. o łącznej powierzchni 293 353 m2 (załącznik Nr 1);
  2)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. - pierwsza kolejność utrzymania o łącznej powierzchni 90 439 m2 (załącznik Nr 1A);
  3)betonowej do zimowego utrzymania za pomocą piaskarek i pługów w 2016r. o łącznej długości 10.478 mb (załączniki Nr 2);
  4)betonowej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. - pierwsza kolejność odśnieżania o długości 1.322 mb (załącznik Nr 2A);
  5)gruntowej do zimowego utrzymania za pomocą pługów o łącznej długości w 2016 r. - 17.272 mb (załącznik Nr 3).
  3.Szczegółowe wymagania Zamawiającego
  Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej.
  Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin.
  Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny.
  Likwidacja gołoledzi 3% mieszanką piaskowo-solną na ulicach o nawierzchni betonowej następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji.
  Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki - dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20km/godz.
  W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane.
  Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów.
  Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. doczyszczania parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic.
  Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni.
  Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic.
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu (np. faxem) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych. W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym.
  Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
  4.Termin wykonania zamówienia:
  1)termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 r.
  2)termin zakończenia: nie dłużej niż do dnia 30.04.2016 r.
 14. Remont drogi powiatowej Nr 1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w kierunku miejscowości Augustowo. Roboty uzupełniające do umowy Nr 51/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Remont polegał będzie na wykonaniu następujących robót: frezowaniu istniejącej nawierzchni na podłączeniach 23,60 m2, wyrównaniu istniejącego podłoża masą mineralno-asfaltową średnio w ilości 75,00 kg/m2 z wcześniejszym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 61,95 t, wykonaniu nakładki bitumicznej szerokości 5,90 m i grubości warstwy 4 cm na powierzchni 826,00 m2 wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową, uzupełnieniu kruszywem naturalnym, plantowaniu i zagęszczeniu poboczy szerokości 1,5m na powierzchni 460,00m2
 15. Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy- Brańsk - Ciechanowiec w km od 37+916 do km 38+426.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy- Brańsk - Ciechanowiec w km od 37+916 do km 38+426.
 16. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016:Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługiem Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2015/2016 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2015/2016 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2015/2016
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  1. Odśnieżanie dróg powiatowych pługami i nośnikami Wykonawcy oraz pługiem PZD. 2. Wywóz śniegu i lodu z miasta Bielsk Podlaski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Instrukcje dla oferentów na poszczególne zadania - zał. Nr 8 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące poszczególnych zadań - zał. Nr 9. Wykonawca udostępni pojazdy w celu zamontowania dodatkowych urządzeń elektronicznych służących do kontroli pracy sprzętu. Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.12.2015r. do 15.04.2016r. z możliwością jego wyprzedzenia lub przedłużenia w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (na polecenia Zamawiającego
 17. Zad. A: Naprawa naw. jezdni bitum. i chodnika dr woj. Nr 689 Zad. B: Naprawa parkingu przy ul. J. Piłsudskiego m. Hajnówka, dr woj Nr 685 Zad. C: Remont chodnika dr woj. Nr 689 m. Zbucz.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Zad. A: Naprawa naw. jezdni bitum. i chodnika dr woj. Nr 689 Zad. B: Naprawa parkingu przy ul. J. Piłsudskiego m. Hajnówka, dr woj Nr 685 Zad. C: Remont chodnika dr woj. Nr 689 m. Zbucz.
 18. prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: CZĘŚĆ 1: Zakres A - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 2: Zakres B - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 3: Zakres C - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 4: Zakres D - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 5: Zakres E - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 6: Zakres F - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 7: Zakres G - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 8: Zakres H - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 9 : Zakres A - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 10 : Zakres B - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 11 : Zakres C - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30
 19. Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy. Roboty uzupełniające do umowy Nr 50/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Zadanie polega na: wyrównaniu istniejącego podłoża masą mineralno-asfaltową w ilości 62 t, wykonaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego średniej grubości 4 cm. Mieszanka AC11S jak dla ruchu kategorii KR3 na powierzchni 158,29 m2.
 20. Roboty dodatkowe do umowy Nr 39/2015 z dnia 20.07.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr1611B odcinek w miejscowości Widowo.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR-1 w ilości 40,4 t
 21. Remont drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kadłubówka - Grabowiec od km 61+450 do km 65+975 o łącznej dł. 4,525 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 22. Przebudowa drogi gminnej Nr 107521 B Strabla - Łyse
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
 23. Budowa drogi w miejscowości Zaleskie.
  Zamawiający: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny
 24. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 25. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla 169,50 m. Roboty uzupełniające do umowy Nr 52/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 26. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Zadanie A - Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy Zadanie B - Remont drogi powiatowej Nr1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w Kierunku miejscowości Augustowo Zadanie C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 27. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1679B od km 2+007,43 do km 2+834,02 (obręb Topczykały gmina Orla)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 28. Roboty dodatkowe do umowy Nr 15/2015 z dnia 15.04.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 29. Zamówienie uzupełniające - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 30. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 31. Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo - grysowych (SMA) oraz metodą powierzchniowego utrwalenia, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego - 3 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 32. Dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 33. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo.Roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 34. Budowa łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
 35. Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B -Wandalin w km 1+ 275 - 2+230.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 36. Budowa drogi w leśnictwie Strabla
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 37. Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 7+186 do km 7+635 i drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 0+190 do km 0+620
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 38. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego
  Zamawiający: Powiat Siemiatycki, Siemiatycze
 39. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 40. Nawierzchnia bitumiczna w ul. Gołębiej w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 41. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 42. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odcinek w miejscowości Widowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 43. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Czeremcha poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109218 B - Stawiszcze - Połowce o długości 1924,0 mb.
  Zamawiający: Gmina Czeremcha, Czeremcha
 44. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 45. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 46. Remont drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Holonki w km 9+830 - 10+810
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 47. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 811 (Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska) odcinek w m. Zakalinki, od km 16+218 do km 17+650 (dł. 1,432 km)
  Zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 48. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108273B oraz przebudowa drogi wewnętrznej składającej się z nr geod. 398, 360/1, 361/1, 362/1 (ulic wsi) w miejscowości Gregorowce
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 49. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA, związanego z operacją pn. Scalenie gruntów na obiekcie OLCHÓWKA, obręb Olchówka, gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie
  Zamawiający: Powiat Hajnowski, Hajnówka
 50. Budowa dróg wewnętrznych we wsi kol. Augustowo. Odwodnienie dróg-budowa kanalizacji deszczowej-część 2
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 51. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 52. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 53. dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 54. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 0+970 - 2+200.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 55. Przebudowa drogi powiatowej nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 56. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm. Boćki, w ramach realizacji operacji pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 57. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 66 w województwie podlaskim w miejscowości Kalnica
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 58. Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze
 59. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże - Etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 60. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
 61. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 62. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 63. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 64. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015: Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługiem Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2014/2015 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 65. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w m. Dasze, w km 4+200-5+080
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 66. Naprawa nawierzchni bitumicznej zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa, w km 28+080-28+300 str. prawa.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 67. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze-Adamowo-granica państwa, w km 0+100-1+090.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 68. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 34+790-35+360 w m. Siemiatycze.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 69. Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku skrzyżowania dróg nr 1601B i 1603B (Kożyno-Pasynki) ok. 0,420 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 70. Rozbudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie -Przechody - Smolany Sadek od km 0+000 do km 0+208, drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady do drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie - Przechody od km 0+000 do km 0+ 168,50 w m. Przechody
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 71. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km objętego umową Nr 44/2014 z dnia 11.09.2014r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 72. Przebudowa ulic w Hajnówce - II
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 73. Remont drogi krajowej Nr 19 w ciągu ul. Wojska Polskiego w m. Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 74. I ETAP Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75 - Przebudowa przepustów pod drogą w km 0+242,20 - P3 i w km 0+703,00 - P4
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 75. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 76. Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 77. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki.
  Zamawiający: Gmina Drohiczyn, Drohiczyn
 78. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B we wsi Bronka (Etap I od km 0+000 do km 0+295). Ułożenie warstw bitumicznych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 79. Przebudowa edukacyjnej drogi leśnej w Leśnictwie Zwierzyniec
  Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka, Rudka
 80. Dostawa betonu towarowego na budowę pól spacerowych w Areszcie Śledczym w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 81. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mierzwin Duży, Budlewo i Bogusze - Bagińskie
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
 82. Bieżące utrzymanie dróg
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 83. Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod.313/2 w km 0+000 - 0+800.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 84. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad zalewem Siemianówka
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 85. Przebudowa drogi gminnej nr geod. 428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie gminy Siemiatycze.
  Zamawiający: Gmina Siemiatycze, Siemiatycze
 86. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od km 2+834,02 do km 3+650,19
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 87. Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 88. Rozbudowa ulic: 1-go Maja, Spółdzielczej i Parkowej w Orli
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 89. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 27+400-28+680, na odcinku Moszczona P.-Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 90. Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 91. Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki ( w kierunku m. Hornowo) w km 0+000-km 1+974 , związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfaltowego ) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 92. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Burchaty - Oleksin
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 93. Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 94. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo-Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna na odcinku od km 14+275 do km 14+725 i od km 22+775 do km 23+425 .
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 95. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 96. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521 B ulica Graniczna i ul. 3 Maja do skrzyżowania z ulica Żwirki i Wigury w Łapach - Etap II
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 97. Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 98. Przebudowę dróg gminnych - nazwą zadania : Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690 . 2.Przebudowa drogi gminnej Nr 107974 B Czyżew Sutki . 3.Przebudowa ul. Klonowej Nr 108008 B położonej w Czyżewie . 4.Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006 B położonej w Czyżewie .
  Zamawiający: Gmina Czyżew, Czyżew
 99. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski -Hajnówka-Białowieża-granica państwa w m. Hołody w km 6+010-7+310.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 100. Dostawa betonu na budowę Sali widzeń w Areszcie Śledczym w Hajnówce
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 101. Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok

Inne osoby dla Sacharczuk (35 osób):