Kogo reprezentuje osoba

Sadowski Mariusz Andrzej

w KRS

Mariusz Andrzej Sadowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Sadowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:77 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kalinowski Dariusz Robert, Kotowska Agnieszka Joanna, Kuleta Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amadar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000063108
 2. Dental Device Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000323032
 3. Dentalholding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000137702
 4. Medicalholding It Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000378632
 5. Polgrin Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000136309
 6. Promedus Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000240353
 7. Qmedical Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000533315

Powiązane przetargi (77 szt.):
 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", Katowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie niżej wymienionych urządzeń i aparatury medycznej:
  • Pakiet 1 - Unit stomatologiczny z wyposażeniem w ilości 2 szt.
  • Pakiet 2 - Cystoskopy z kompaktowym torem wizyjnym kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy KARL STORZ.
  • Pakiet 3 - Zestaw do badań densytometrycznych z wyposażeniem i oprogramowaniem.
  • Pakiet 4 - Dostawa analizatora koagulologicznego.
  • Pakiet 5 - Dostawa chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej do przechowywania odczynników. testów, podłoży mikrobiologicznych i krążków.
  • Pakiet 6 - Destylator do oczyszczania wody.
  • Pakiet 7 - Aparat do badań EKG.
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje również:
  1) dostawę przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego z rokiem produkcji 2017 2) transport urządzeń i aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia
  3) montaż, instalację i uruchomienie urządzeń i aparatury medycznej
  4) szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzeń i aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”
  5) przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
  6) gwarancję w okresie zgodnym z ofertą, liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzeń i aparatury medycznej”
  7) serwis gwarancyjny w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność urządzeń i aparatury medycznej, w tym:
  a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej,
  c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzeń i aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne określa się w zał. nr 1 do siwz
 2. Dostawa aparatury i sprzętu stomatologicznego (Numer sprawy: UM-ZP-262-14/17)
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu stomatologicznego (zwanego dalej także przedmiotem zamówienia/urządzeniem/sprzętem/aparaturą). Niniejsze postępowanie obejmuje 3 zadania (oferty częściowe): 1.1. Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu stomatologicznego. 1.2. Zadanie nr 2 – Dostawa urządzen na wyposażenie sterylizatorni. 1.3. Zadanie nr 3 – Dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem. 2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia:
  2.1. dla zadania nr 1 został zawarty w załączniku nr 1.1. do SIWZ, 2.2. dla zadania nr 2 został zawarty w załączniku nr 1.2. do SIWZ,
  2.3. dla zadania nr 3 został zawarty w załączniku nr 1.3. do SIWZ, 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33191110-9 - autoklawy, 33131152-7 - skalery dentystyczne, 33191100-6 - urządzenia sterylizujące, 33192400-6 - stanowiska stomatologiczne Przedmioty dodatkowe: 33130000-0 - instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość zadań (ofert częściowych). 6. Zamawiający
  nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawce prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania przez wykonawce części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om), i podania przez wykonawce firm podwykonawców.
 3. Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rtg w ilości sztuk 1, wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Pracowni Rtg, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58, wraz z uruchomieniem i instruktażem personelu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
  Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
  Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rtg w ilości sztuk 1, wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Pracowni Rtg, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58, wraz z uruchomieniem i instruktażem personelu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego (Numer sprawy:UM-ZP-262-27/16).
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzetu medycznego (zwanych dalej takze przedmiotem zamówienia urządzeniami). Zakres
  zamówienia obejmuje 2 zadania (oferty czesciowe). 2. Opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany
  szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla
  Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 3. Dostawa obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca użytkowania,
  rozpakowanie, sprawdzenie (wykonanie wymaganych testów, prób i pomiarów), uruchomienie, przeszkolenie
  min. 2 pracowników Zamawiajacego (odbiorcy) w zakresie uzytkowania, obsługi i konserwacji, przekazanie do
  uzytku. 4. Zamawiajacy wymaga urzadzen fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nie bedacych uprzednio
  przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych, które po zamontowaniu beda gotowe do uzytkowania bez
  koniecznosci jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciazonych prawami osób lub podmiotów
  trzecich. 5. Rozwiazania równowazne: 5.1. Ilekroc w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane
  zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania równowazne.
  5.2. Wykonawca, który powoła sie na rozwiazanie równowazne, obowiazany jest wykazac, ze oferowany przez
  niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. 5.3. Za rozwiazanie
  równowazne Zamawiajacy uzna te, którego standardy, cechy jakosciowe, parametry techniczne i uzytkowe sa
  identyczne lub nie gorsze od wskazanych w załaczniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty - opis przedmiotu
  zamówienia odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 oraz które spełniaja wszystkie wymagania
  Zamawiajacego okreslone w SIWZ. 5.4. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego zwiazanych ze stwierdzeniem
  równowaznosci złozonej oferty wszelkie obowiazki zwiazane z potwierdzeniem równowaznosci spoczywaja na
  Wykonawcy. 5.5. Ewentualne wskazanie przez Zamawiajacego nazwy, producenta maja na celu okreslenie klasy
  urzadzen bedacych przedmiotem zamówienia i słuza ustaleniu standardu, nie wskazuja natomiast na konkretny
  wyrób lub konkretnego producenta.
 5. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
  Dostawa sprzętu medycznego-6 zadań
 6. Dostawa sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie, Legionowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 (3.1-3.3) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na poszczególne Zadania: ZADANIE 1 - Binoptometr ZADANIE 2 - Sterylizator ZADANIE 3 - Aparat do elektroterapii.
 7. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety. Znak sprawy AEZ/S-089/2015
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na 2 (dwie) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami (od 1 do 2), w ramach których przewidziane są dostawy urządzeń i wyrobów stomatologicznych stosowanych w stomatologii tj:
  Pakiet 1 - Dostawa pilników, klinów drewnianych, poszerzaczy, cavitu itp.
  Pakiet 2 - Dostawa, instalacja i instruktaż w zakresie obsługi unitu stomatologicznego.
  2. W odniesieniu do dostaw objętych Pakietem 1 Zamawiający wskazując na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta mając w szczególności na uwadze ich zadawalającą jakość, dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności mając na uwadze ich jakość. Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie załączenie testów porównawczych lub przedstawienie innych argumentów (pozacenowych) odnoszących się do jakości, przemawiających za wyborem wyrobów oferowanych. W odniesieniu do dostaw objętych Pakietem 2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 ust. 5 Rozdziału IX SIWZ.
  3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 do Zakładu Stomatologii Dziecięcej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 31 (1S17)
  oraz dostawa, instalacja, i instruktaż w zakresie obsługi w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 22 502 18 86 (1S12)
 8. Zakup i dostawa aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
  Zakup i dostawa aparatury medycznej
  Pakiet nr 1. Zakup i dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Oddziału ginekologii i Położnictwa
  Pakiet nr 2. Zakup i dostawa wirówki dla Pracowni Serologii
  Pakiet nr 3. Zakup, dostawa montaż i uruchomienie pantomografu
  Pakiet nr 4. Zakup, dostawa montaż i uruchomienie ultrasonografu
  Pakiet nr 5. Zakup, dostawa montaż i uruchomienie systemu obrazowania do endoskopów
  Pakiet nr 6. Zakup i dostawa aparatu EKG.
 9. DOSTAWA I MONTAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM..
  Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 sztuk unitów stomatologicznych z wyposażeniem.
 10. Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
  Część 1 - Dostawa dwóch sztuk myjek ultradźwiękowych wraz ze szkoleniem pracownikow w zakresie ich prawidłowej obsługi. część nr 2 - Dostawa ssaka medycznego, elektrycznego.
 11. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
 12. Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego pantomografu z cefalostatem na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego pantomografu z cefalostatem na potrzeby Wydziału Lekarsko -
  Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Miejsce wykonania przedmiotu
  zamówienia: Wydział Lekarsko - Stomatologiczny UMW, ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław. Przedmiot
  zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej z wyszczególnionymi parametrami
  granicznymi, w którym należy zawrzeć odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach i parametrach oferowanego
  asortymentu, wskazujące co najmniej na spełnienie parametrów granicznych, lub przedstawiające parametry
  lepsze od wartości granicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
  wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione we wzorze
  umowy, stanowiącym integralną cześć SIWZ (załącznik nr. 6 do SIWZ)
 13. DOSTAWA I MONTAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM.
  Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 sztuk unitów stomatologicznych z wyposażeniem.
 14. Dostawa małego i średniego sprzętu pomocniczego w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.). Sprawa znak: DZP/CM/242/3-100/ZP/13
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa małego i średniego sprzętu pomocniczego w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.).
  Przedmiot zamówienia obejmuje V części: Część I: dostawa pH-metru (1 sztuka) Część II: dostawa lampy ze źródłem światła zimnego (1 sztuka) Część III: dostawa rotatora (1 sztuka) Część IV: dostawa autoklawu (1 sztuka) Część V: dostawa łaźni wodnej z wytrząsarką (1 sztuka) Parametry techniczne oraz warunki wymagane i punktowane przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia (od I do V). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane: a) nie wcześniej niż w 2012r. w zakresie części I przedmiotu zamówienia - pH-metr, części III - rotator oraz części IV - autoklaw; b) w 2013r. w zakresie części II przedmiotu zamówienia - lampa ze źródłem światła zimnego oraz części V - łaźnia wodna z wytrząsarką, oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) (dotyczy wszystkich części). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Dostawę wraz z transportem do siedziby użytkownika. 2.Instalację i uruchomienie. 3.Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim. 4.Przeprowadzenie 1 - dniowego szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia dla 2 osób, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. 5.Udzielenie gwarancji jakości: a)dla części I przedmiotu zamówienia: -miernik - min. 24 miesiące; -elektroda i celka pomiarowa - min. 6 miesięcy; b)dla części II przedmiotu zamówienia - min. 12 miesięcy; c)dla części III przedmiotu zamówienia - min. 24 miesiące; d)dla części IV przedmiotu zamówienia - min. 24 miesiące; e)dla części V przedmiotu zamówienia - min. 24 miesiące; licząc od protokolarnej daty przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 6.Autoryzowany serwis w czasie trwania okresu gwarancji. 7.Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji: a) czas reakcji serwisu na zgłoszone wady do 48 godzin liczonych od momentu wysłania przez zamawiającego faksu lub e-maila z informacją o wadzie, b) czas naprawy do 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia wady faksem lub e-mailem. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego lub jego elementu na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie/element naprawiany, c) w przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia/tego samego elementu urządzenia będącego przedmiotem umowy lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/tego samego elementu na nowy, na własny koszt. 8. Dostarczenie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 135 poz. 1269) - wymagane w przypadku składania oferty na część IV przedmiotu zamówienia
 15. Dostawa unitów stomatologicznych
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
  Unity stomatologiczne - 9 kpl z wyposażeniem (mikroskop stomatologiczny)
 16. Dostawa unitów symulacyjnych z popiersiem fantomowym - 9 kpl
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
  Unity symulacyjne z popiersiem fantomowym z wyposażeniem w końcówki stomatologiczne - 9 kpl
 17. 13/13
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
  Dostawa sprzętu medycznego - autoklaw, endometr
 18. Przetarg nieograniczony na: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu użytkownika 8 unitów symulacyjnych do Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UMB
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Przetarg nieograniczony na: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu użytkownika 8 unitów symulacyjnych do Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UMB
 19. Dostawa i montaż aparatu do zdjęć pantomograficznych oraz videokolonoskopu i videogastroskopu dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nr sprawy UM-ZP-262-95/12
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury naukowo - badawczej, określonych w sześciu zadaniach (ofertach częściowych) następująco:
  Zadanie 1 - Aparat do zdjęć pantomograficznych z cefalostatem wraz z wyposażeniem i instalacją oprogramowania.
  Zadanie 2 - Videokolonoskop i videogastroskop
  2. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w Zestawieniach wymaganych parametrów technicznych i użytkowych oraz warunkach gwarancji i serwisu stanowiących Załącznik nr 7 dla Zadania 1, Załącznik nr 8 dla Zadania 2,
  do niniejszej SIWZ.
  Informacje dodatkowe
  1.Zamawiający wymaga dostawy urządzeń fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, nie będących uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych i gotowych do użycia (tj. bez żadnych dodatkowych inwestycji), nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
  2. Montaż obejmuje: dostarczenie do miejsca instalacji, rozpakowanie, zainstalowanie, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie, przeszkolenie min. 2 pracowników odbiorcy w zakresie zasad obsługi i bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazanie urządzeń do użytku.
  3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
  4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ, oraz ich parametry jakościowe i użytkowe są nie gorsze niż wskazane w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ.
  5. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
  6. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 20. Dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
  Unit stomatologiczny z wyposażeniem - 1 kpl
 21. Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem - 5 kpl wraz z meblami do sali stomatologicznej
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
 22. Przetarg nieograniczony nr 1/DSZ/2012 na dostawy sprzętu medycznego do AŚ Gdańsk
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Gdańsk
 23. Dostawa aparatury i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Stomatologicznego WUM wraz z instalacja i montażem w podziale na pakiety: Pakiet 1 - unity stomatologiczne z wyposażeniem, Pakiet 2 - asystory stomatologiczne i szafa medyczna, Pakiet 3 - aparat RTG wewnątrzustny, Pakiet 4 - sterylizatory parowe i zgrzewarka impulsowa, Pakiet 5 - lampy bakteriobójcze
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury specjalistycznej z podziałem na 5 części na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 25. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury specjalistycznej z podziałem na 8 części na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 26. Dostawa unitu stomatologicznego dla SGZOZ w Chełmku
  Zamawiający: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, Chełmek
 27. Dostawa wyposażenia medycznego. Postępowanie nr 14/UCMMiT/PN/AW/12
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
 28. Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek Sp ZOZ
  Zamawiający: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 29. Dostawa aparatu stomatologicznego do zdjęć punktowych zębów rtg
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
 30. ZP/17/2012 Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 31. Dostawa unitu stomatologicznego 21/PN/UM/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 32. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury specjalistycznej z podziałem na 6 części na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 33. Dostawa sprzętu medycznego stomatologicznego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 34. DOSTAWA I MONTAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM.
  Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
 35. Dostawa i montaż unitów stomatologicznych z wyposażeniem, UM-ZP-262-124/11
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 36. Dostawa programu rzeczywistej tomografii liniowej do aparatu rtg Promax, znak sprawy: AEZ/S-268/2011.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 37. Zakup sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 38. Dostawa unitów stomatologicznych wraz z instalacją i szkoleniem dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego AEZ/S-201/2011
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 39. ZAKUP I DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nadarzyn
 40. Dostawa unitów stomatologicznych - 5 kpl.
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
 41. AM/AZ/PN-57/11 dostawa Unitu symulacyjnego z popiersiem fantomowym do Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 42. D/Kw-220/64/2011
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
 43. Dostawa unitów symulacyjnych z popiersiem fantomowym
  Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin
 44. Fantomy, symulatory i pomoce dydaktyczne dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-38/11
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 45. Dostawa 2 unitów stomatologicznych z wyposażeniem
  Zamawiający: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Białystok
 46. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Łaźnia wodna 4 stanowiskowa. Pakiet 2 Łaźnia wodna. Pakiet 3 Podnośnik elektryczny i siedzisko z oparciem na głowę. Pakiet 4 Sterylizator stołowy z wyposażeniem, znak sprawy: AEZ/S-041/2011.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 47. AM/AZ/PN-153/ 10 Dostawa Unitów stomatologicznych
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 48. Dostawa cyfrowego aparatu pantomograficznego
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 49. ZP/55/2010 Dostawa sprzętu stomatologicznego ujętego w 7 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 50. Wyposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
  Zamawiający: Gmina Wisznia Mała, Wisznia Mała
 51. AM/AZ/PE-PN-36/10 części A- G.
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 52. Dostawa unitów symulacyjnych z popiersiem fantomowym - 3 kpl
  Zamawiający: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
 53. DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁÓW ORAZ PODODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH w ramach doposażenia sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych oraz Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 54. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 55. Modernizacja Oddziału I Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 - dostawa i montaż pierwszego wyposażenia
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 56. Dostawa do sprzętu medycznego i laboratoryjnego z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi w podziale na pakiety: 1) Pakiet nr 1 - Sprzęt do odzyskiwania utraconych funkcji chodu, 2) Pakiet nr 2 - Kabina UGUL, 3) Pakiet nr 3 - Przystawka cefalometryczna do aparatu pan tomograficznego PROMAX firmy Planmeca, 4) Pakiet nr 4 - Mikroskop odwrócony, 5) Pakiet nr 5 - Mikroskop, 6) Pakiet nr 6 - Mikroskop odwrócony. AEZ/S-088/2010.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 57. Zakup, dostawę i uruchomienie aparatu RTG do zdjęć punktowych oraz łóżek porodowych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 58. Dostawa fantomów z wyposażeniem; UM-ZP-262-27/10
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 59. Dostawa sprzętu stomatologicznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 60. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych wraz z montażem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzenia w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Piezotom piezoelektryczny, Pakiet 2 - Diodowa lampa polimeryzacyjna, Pakiet 3 - Urządzenie do analizy paralelometrycznej
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 61. Sukcesywna dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych, protetycznych, ortodontycznych.
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, Otwock
 62. Dostawa aparatów rtg stomatologicznych z systemem cyfrowej radiografii
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 63. AM/AZ/ PE- PN-98/ 09 Dostawa urządzeń wymienionych w punkcie II. Siwz, podzielonych na części od A - do E, oceniane odrębnie, których łączna wartość nie przekracza 206 tys euro. W załącznikach od 2A - do 2E określone zostały funkcje i parametry graniczne zamawianych urządzeń czy materiału, a ich spełnienie przez oferowane artykuły winno być wykazane przez Wykonawców.
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 64. ZP/11/2009 Dostawa sprzętu stomatologicznego w 5 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 65. Zakup, dostawa oraz montaż autoklawów wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 66. Dostawę aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych do siedziby Zamawiającego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
 67. dostawa aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć panoramicznych w wersji cyfrowej
  Zamawiający: Zespół Przychodni Specjalistycznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Tarnów
 68. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa, Łasin
 69. AM/AZ/PE-PN-36/ 09 część A i B. Dostawa w Części A: 5 (pięciu) Unitów stomatologicznych i w częśći B - 2 (dwóch) Autoklawów klasy B
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 70. Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Nauk Morfologicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 71. Udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
  Zamawiający: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Chełm
 72. Dostawa unitu stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie; IZP-3411/13/09
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 73. Unity stomatologiczne; UM-ZP-262-18/09
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 74. AMG/KAP-2/W/09
  Zamawiający: Akademia Medyczna, Gdańsk
 75. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w podziale na pakiety.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Warszawa
 76. Dostawa wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - urządzenia stomatologiczne, Pakiet 2 - urządzenia stomatologiczne, Pakiet 3 - urządzenia stomatologiczne,
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 77. Dostawa i montaż sprzętu stomatologicznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii, Toruń

Inne osoby dla Sadowski Mariusz Andrzej (86 osób):