Kogo reprezentuje osoba

Sagan Marzena Maria

w KRS

Marzena Maria Sagan

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marzena
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Sagan
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daszczuk Paweł, Sagan Andrzej, Siek Mariusz, Szarecki Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Turska Karolina Natalia, Warda Ewa Magdalena

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Cezary Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasik Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daszczuk Paweł, Sagan Andrzej, Siek Mariusz, Szarecki Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amar Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000286651
 2. Anna Wrótniak i Wspólnicy Sp. J., Lublin − KRS 0000330109
 3. Bp Budownictwo Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Biała Podlaska − KRS 0000400106
 4. Cm Nieruchomości Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000282545
 5. Consilium Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000060658
 6. Consulting Com Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000269956
 7. Eko-frania Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000099411
 8. Fk Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000667716
 9. Fundacja Sztuki Polskiej Ms Im. Romana Augustyna Ostrowskiego, Lublin − KRS 0000707984
 10. Fundusz Korona Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000598040
 11. Glenbrook Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000471005
 12. Gogolewski Automotive Industry Sp. Z O.O., Siennica − KRS 0000397473
 13. Inavita Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000462040
 14. Kancelaria Prawnicza Doradca 24 Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000531662
 15. Konsorcjum-inwestycje Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000388376
 16. Ksb Grupa Sp. Z O.O., Stołowacz − KRS 0000385738
 17. Lubelska Grupa Inwestycyjna Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000323422
 18. Maga Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000007572
 19. Marmix Sp. Z O.O., Trojaczkowice − KRS 0000434268
 20. Mełgiewska - Inwestycje Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000591950
 21. Mongo Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000764045
 22. Protech Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łomża − KRS 0000282399
 23. Przedsiębiorstwo Budowlane Puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000236601
 24. Przedsiębiorstwo Zemar Marek Hornowski Sp. J., Radzyń Podlaski − KRS 0000097372
 25. Radio Taxi 5 - Tka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000480896
 26. Reason Service Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000016220
 27. Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych U Źródła, Nałęczów − KRS 0000217585
 28. Retail Consulting S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000370316
 29. Skuteczne Windykacje M. Walencik i Wspólnicy Sp. J., Lublin − KRS 0000634455
 30. Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej, Jabłonna Pierwsza − KRS 0000635010
 31. Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Historycznej Lubelska Chorągiew Husarska, Lublin − KRS 0000563923
 32. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rynku Demontażu Pojazdów Pro Recykling, Lublin − KRS 0000363581
 33. Studio Boots Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000446663

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amar Andrzej Sagan Mariusz Siek Sp. J., Lublin − KRS 0000146842
 2. Ard Consult Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000403680
 3. Bps-ochrona - Sp. Z O.O., Kozubszczyzna − KRS 0000008812
 4. Eko-med Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000207603
 5. Intercom Sp. Z O.O., Marki − KRS 0000199637
 6. Intermobile Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000346940
 7. Intrall-impex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000226464
 8. Kolej Bałtycka S.A., Szczecin − KRS 0000022450
 9. Konsorcjum Csrp Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000279236
 10. Motor Lublin S.A., Lublin − KRS 0000359854
 11. Neo Windykacje Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000340589
 12. Sanofarm Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000256205
 13. Solid Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000000571
 14. Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000215774
 15. Stowarzyszenie Naukowe Personalizm, Lublin − KRS 0000245694
 16. Zakład Produkcyjny Instal Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000071671

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Zakres inwestycji obejmuje:
  Budowę kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno,
  w tym:
  1. Kanalizacja podciśnieniowa
  - z rur PE ø 225 mm L= 524,0 m
  - z rur PE ø 160 mm L= 443,0 m
  - z rur PE ø 110 mm L= 612,0 m
  - z rur PE ø 90 mm L= 287,0 m
  2. Kanalizacja grawitacyjna
  - z rur PVC S ø 200 mm L= 1 073,0 m
  - z rur PVC S ø 160 mm L= 702,0 m
  - przyłącza grawitacyjne z rur PVC Dz 160 mm L= 117,0 m
  3. Studnie zbiorcze żelbetowe z zaworami podciśnieniowymi Dz 90 mm 23 szt.
  4. Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn 400 mm na sieci -155kpl.
  Na przyłączach - 12kpl.
  5. Ilość podłączanych posesji - 62 szt.
  6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego
  7. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: programu zapewnienia jakości.
  Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do:
  zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót,
  bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały,
  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty.
  Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.
  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na roboty będzie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót zwiększonej ilości robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
  Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej.
  Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i STWiOR.
  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
  W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w dokumentacji z rzeczywistością, w szczególności:
  1) lokalizację i ukształtowanie terenu,
  2) istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz,
  3) stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu (w tym zasilanie placu budowy w energię elektryczną oraz instalacje wodno- kanalizacyjne),
  4) możliwość zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów.
  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
  1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,
  2) harmonogram rzeczowo - finansowy.
  7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
  Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWOiR zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWOiRT.
  Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.
  Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w gminie Radziejowice
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Radziejowice oraz Tartak Brzózki, gm. Radziejowice.

  2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje rozbudowę kolektorów kanalizacyjnych podciśnieniowych z przyłączami grawitacyjnymi w miejscowości Tartak Brzózki na przedłużeniu ul. Letniskowej w kierunku północnym wraz z odejściami bocznymi i rejon ul. Krętej oraz w miejscowości Radziejowice odgałęzienia boczne od ul. Przemysłowej, przedłużenie sieci w ul. Sadowej do ul. Jutrzenki, rozbudowę sieci w ul. Kwiatowej i ul. Migdałowej.

  Na ww. obszarze i w jego sąsiedztwie zlokalizowana jest: sieć energetyczna napowietrzna i podziemna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa.

  3. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia przedstawia się następująco:

  a) kolektory podciśnieniowe z rur:

  PE 160 mm L= 1 066,0 m,

  PE 125 mm L= 2 628,0 m,

  PE 90 mm L= 166,0 m,

  ---------------------------------------

  ŁĄCZNIE : L= 3 860,0 m,

  b) przewody tłoczne z rur : PE 63 mm L= 239,0 m,

  c) rurociągi grawitacyjne fi 200 PVC S: łączna długość L= 534,0 m,

  d) rurociągi grawitacyjne fi 160 PVC S: łączna długość L= 1 092,0 m,

  e) przyłącza grawitacyjne fi 160 PVC N: łączna długość L= 576,0 m,

  f) studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m, 3,05m) wyposażone w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 34 szt.,

  g) przepompownia przydomowa PD w typowym zbiorniku z PE z pompą (1 szt.) z rozdrabniaczem o param. Q=2,6 l/s, H=13,9m, N=1,7kW - 1 szt.,

  h) studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na sieci - 91 kpl.,

  i) studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na przyłączach - 21 kpl.,

  j) ilość podłączonych posesji: 63 szt.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz.

  5. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonej do siwz dokumentacji projektowej - wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej.

  6. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego - przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.

  7. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z siwz i załączników do siwz tj. m.in. dokumentacji projektowej i stwiorb, oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy.

  8. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, stwiorb, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

  9. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb.

  10. Rozwiązania równoważne:

  a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry lub ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych, technicznych i jakościowych zamawiającego. Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji podciśnieniowej dla gminy Radziejowice proponuje system kanalizacji podciśnieniowej. Sieć przewodów zaprojektowana została według wytycznych technologii ISEKI tak aby całość (sieć istniejąca oraz projektowana) stanowiła zwarty układ hydrauliczny.

  b) Wszystkie ewentualne wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów funkcjonalnych, technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

  c) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technicznego i jakościowego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający.
 3. Przebudowa drenażu na szkółce leśnej Rebizanty
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów, Józefów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowę drenażu na szkółce leśnej Rebizanty nr inw. 291/329, - drenaż dwóch kwater produkcyjnych. W zakres robót wchodzą następujące elementy: - roboty pomiarowe; - przygotowanie, wyrównanie pasów terenu pod drenaż; - rozbiórka istniejącej , nieczynnej studzienki drenażowej, dz. 1; - wykonanie odkrywek;
  - wykonanie sieci drenarskiej: zbieracze fi 20 cm, dł. 48m (rury pełne PVC), zbieracze fi 15 cm, dł. 299m (rury częściowo perforowane PCV, w otulinie z geowłókniny); zbieracze fi 10 cm, dł. 359 m (rury częściowo perforowane PCV, w otulinie z geowłókniny); sączki fi 75 mm, dł. 1908 m ( rury perforowane PVC w otulinie z geowłókniny); - studzienki drenażowe z tworzyw sztucznych fi 60 cm, H= 2,0 m szt. 4; H=1.5 m szt. 3;- zbiornik odparowujący 1 szt.; - wylot prefabrykowany z kratą - 1 szt.; - rury osłonowe HDPE SDR 11 fi 200 mm, szt. 1 o dł. 25 m oraz fi 150 mm szt. 2 o dł.25 m każdy; - wykonanie połączeń w razie przerwania istniejącej sieci drenarskiej; - zabezpieczenie połączeń oraz końcówek rurociągów geowłókniną
 4. Wykonanie 5 szt. dzielnicowych wybiegów dla psów w Lublinie
  Zamawiający: Gmina Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie 5 szt. wybiegów dla psów, na działkach będących własnością Zamawiającego w następujących lokalizacjach: 1.1. działka nr 88/5, obręb 26 - Rury Brygitkowskie, 1.2. działka nr 3, obręb 20 - Majdan Wrotkowski, 1.3. działka nr 3/2, obręb 14 - Kalinowszczyzna, 1.4. działka nr 25/34, obręb 4 - Czechów, 1.5. działka nr 2/103, obręb 15 - Konstantynów. 2. wykonanie, dla każdego z wybiegów, ogrodzenia panelowego lub ogrodzenia z siatki, 2 furtek, bramy wjazdowej, koszy oraz tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z wybiegu
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie
  Zamawiający: Gmina Tarczyn, Tarczyn
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w obrębie ul. Szarych Szeregów, Zawilec, Niezapominajki, Tulipanowej, Różanej i Wrzosowej w Tarczynie. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie: a) sieci kanalizacyjnej z PVC Ø 200 mm o długości L=826 m; b) 42 odgałęzień bocznych kanalizacyjnych (przykanalików) do granic posesji (Ø 0,16mm z PVC o łącznej długości L = 382m); c) 62 studzienek kanalizacyjnych systemowych o Ø 425 mm; d) 15 studni rewizyjnych o Ø 1200 mm; e) odtworzenia nawierzchni drogowych
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Romantycznej (018 KD) i ul. Cichej (017 KD) w os. Górna Niwa w Puławach
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Puławy
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  - kanał deszczowy z rur PCV z wydłużonym kielichem SN8 Ø 315 - 180 m,
  - kanał deszczowy z rur PCV z wydłużonym kielichem SN8 Ø 250 - 21 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów żelbet. Ø 1200 - 5 szt.,
  - rozbiórka i ponowne ułożenie płyt drogowych bet. - ok. 603 m2.
 7. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części.
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
  Część I zamówienia: Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 225 pod torami kolejowymi linii 001 relacji Warszawa - Katowice w km 38,532 oraz wzdłuż w/w linii na odcinku o długości 31,50 mb zawartym w km 38,532 ÷ 38,5005 w miejscowości Budy Stare, Gmina Jaktorów. Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową Gminy Jaktorów z siecią wodociągową Gminy Grodzisk Mazowiecki. Budowa sieci wodociągowej w ul. Alpejskiej i ul. Jowisza na działkach 396, 814, 830, 875,876 i 401 obręb 0002 w miejscowości Budy Grzybek, Gmina Jaktorów. Przedmiot zamówienia dla I Części zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci wodociągowej Ø 225 z rur PVC PN 10 o dł. 166 m, z rur PE PEHD Ø 225 o dł. 44 m oraz z przejściem pod torami PKP w rurze osłonowej Ø 315. 2) budowę sieci wodociągowej Ø 110 z rur PE SDR17 wraz z komorą wodomierzową o dł. 121,7 mb. Część II zamówienia: Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Warszawskiej 88 w Jaktorowie. Przedmiot zamówienia dla II Części zamówienia obejmuje: 1) budowę rurociągów podciśnieniowych średnica PE 125, PE 90 zakończone studniami zaworowymi wyposażone w zawory próżniowe dz 90 mm oraz wykonanie przewodów kanalizacji grawitacyjnej z rur PE 250 PVC 250, PVC 160 i 2 zbiorniki bezodpływowe - 1 szt. o poj. 10 m3 i 1 szt. o poj. 5 m3 z tworzywa sztucznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany 2) Projekt wykonawczy 3) Przedmiar robót 4) Szczegółowa specyfikacja techniczna. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany 2) Przedmiar robót 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna.
 8. Wykonanie 3 kratek ściekowych z przykanalikiem kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Zamościu.
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  Zamówienie uzupełniające polega na wykonaniu 3 kratek ściekowych z przykanalikiem kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Zamościu, które zostały doprojektowane w trakcie realizacji zadania podstawowego..
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Zakres inwestycji obejmuje:
  Budowę kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno,
  w tym:
  1. Kanalizacja podciśnieniowa
  - z rur PE ø 225 mm L= 524,0 m
  - z rur PE ø 160 mm L= 443,0 m
  - z rur PE ø 110 mm L= 612,0 m
  - z rur PE ø 90 mm L= 287,0 m
  2. Kanalizacja grawitacyjna
  - z rur PVC S ø 200 mm L= 1 073,0 m
  - z rur PVC S ø 160 mm L= 702,0 m
  - przyłącza grawitacyjne z rur PVC Dz 160 mm L= 117,0 m
  3. Studnie zbiorcze żelbetowe z zaworami podciśnieniowymi Dz 90 mm 23 szt.
  4. Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn 400 mm na sieci -155kpl.
  Na przyłączach - 12kpl.
  5. Ilość podłączanych posesji - 62 szt.
  6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego
  7. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:
  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia
  programu zapewnienia jakości,
  Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do:
  zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót,
  bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały,
  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty.
  Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.
  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na roboty będzie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót zwiększonej ilości robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
  Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej.
  Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i STWiOR.
  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
  W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w dokumentacji z rzeczywistością, w szczególności:
  1) lokalizację i ukształtowanie terenu
  2) istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz
  3) stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu (w tym zasilanie placu budowy w energię elektryczną oraz instalacje wodno- kanalizacyjne)
  4) możliwość zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów.
  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
  1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
  2) harmonogram rzeczowo - finansowy.
  7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
  Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWOiR zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWOiRT.
  Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.
  Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starowiejskiej w Zamościu
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 266,4 m w ul. Starowiejskiej w Zamościu. 1.1. Kanalizacja wykonana będzie z rur PE o ściance strukturalnej o klasie sztywności obudowej SN-8, łączonych metodą zgrzewania ekstruzyjnego i połączeń kielichowych, systemowych z uszczelkami wargowymi. 1.2. Studnie połączeniowe i rewizyjne wykonane z rur strukturalnych PE Ø 1200 mm o klasie sztywności SN-4, należy wykonywać je zgodnie z kartami technologicznymi zamieszczonymi w PB-W i w PB w ilości 8 kpl. 1.3. Na zakres zadania inwestycyjnego składa się budowa kanalizacji deszczowej z rur j.w.: 1) Ø 1400 mm na odcinku od studni Kd-7 do Kd-8 i długości L=63,9 m wraz z włączeniem istniejących kanałów deszczowych Ø 800 mm do projektowanej studni Kd-7, 2) Ø 1200 mm na odcinku od Kd-8 do Kd-12-E o łącznej długości L=184,7 m, od studni Kd-12 w kierunku studni Kd-13 wraz z tymczasowym lecz trwałym połączeniem z istniejącym kanałem deszczowym Ø 800 mm w ul. Starowiejskiej, 3) Ø 800 mm na odcinku L=17,8 m i włączeniu istniejącego kanału deszczowego Ø 800 mm w ul. Fabrycznej do studni f. 1.4. Do zakresu robót Wykonawcy należy również przebudowa w niezbędnym zakresie istniejących odcinków przykanalików lub kanałów deszczowych, umożliwiająca ich włączenie do nowo projektowanych studni na całym przebudowywanym odcinku kanału deszczowego. 1.5. Ponadto na zakres robót składają się również roboty związane z likwidacją lub przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem oraz wycinka drzew, zasypka wykopów piaskiem wraz z jego zagęszczeniem do wymaganego stopnia zagęszczenia w pasie drogowym, w terenach zielonych gruntem rodzimym oraz odtwarzanie i przywrócenie do stanu pierwotnego jezdni asfaltowej i chodników ww. ulic oraz rekultywacja terenów zielonych na trasie prowadzonych robót w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej według projektów budowlano-wykonawczych, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 3. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 4.Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ulica Starowiejska
 11. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w systemie podciśnieniowym w m. Trawniki, Trawniki Kolonia, gm. Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia. W ramach przedmiotowej rozbudowy zaprojektowano doprowadzenie kanalizacji do działek: - 69/1, 69/2, 71, 80/8, 80/9, 80/11, 274, 724, 805, 809, 811, 1522 w m. Trawniki - 34/2, 34/3, 37, 44/3, 79/5, 816/3, 1088, 1089, 1090 w m. Trawniki Kolonia, gm. Trawniki. Zakres opracowania obejmuje odcinki sieci podciśnieniowej do studzienek zaworowych, do których wykonane zostaną odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i przyłącza domowe. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - rurociągi podciśnieniowe z rur: PE 125 mm L= 29,0 m PE 90 mm L= 64,0 m Włączenie do pracującego kolektora podciśnieniowego PE nastąpi za pośrednictwem odejścia PE(x)/90. Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o średnicy PE125x7,4mm i PE90x5,4mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe. - rurociągi grawitacyjne fi 200 PVC S: łączna długość L= 422,5 m fi 160 PVC S: łączna długość L= 295,0 m Przewody grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC S (typ ciężki): PVC fi 160 x 4,7mm, PVC fi 200 x 5,9mm. - studzienka zbiorczo-zaworowa żelbetowa o wym. 1,0x1,0mx2,05m wyposażona w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 5 szt. - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na sieci - 35 kpl. - ilość podłączanych budynków - 18 szt. - instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych. Zamówienie obejmuje także rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Trawniki do podłączenia budynku na działce nr 123. Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci podciśnieniowej do studzienki zaworowej na działce nr 123, do której wykonane zostanie przyłącze domowe. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - rurociągi podciśnieniowe z rur: PE 125 mm L= 165,0 m PE 90 mm L= 30,0 m Włączenie do pracującego kolektora podciśnieniowego PE90 nastąpi za pośrednictwem odejścia PE(90)/90 z redukcją PE(90)/125. Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o średnicy PE125x7,4mm i PE90x5,4mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe. - rurociągi grawitacyjne: fi 160 PVC S: łączna długość L= 6,0 m Przewody grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC S (typ ciężki): PVC fi 160 x 4,7mm. - studzienka zbiorczo-zaworowa żelbetowa o wym. 1,0x1,0mx2,05m wyposażona w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 1 szt. - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na sieci - 1 kpl. - ilość podłączanych budynków - 1 szt. - instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz. Z uwagi na fakt, że Zamawiający kontynuuje dalszą rozbudowę kanalizacji podciśnieniowej która została wybrana jako wariant optymalny dla warunków terenowych przedmiotowej inwestycji, kosztów eksploatacji i niezawodnego działania - przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równoważnej. Dostawca urządzeń i armatury równoważnej winien się wykazać działającymi instalacjami, co najmniej dwoma w różnych miejscowościach. Równoważność oferowanych urządzeń, aparatury i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 12. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr 272.261.2014 z dnia 24.06.2014r. na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr 272.261.2014 z dnia 24.06.2014r. na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie, polegające na konieczności zastosowania 1 szt. przepompowni ścieków
 13. 271.35.2014 Nadarzyn: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr 272.262.2014 z dnia 24.06.2014r. na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej i Malwy w Nadarzynie
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr 272.262.2014 z dnia 24.06.2014r. na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej i Malwy w Nadarzynie, polegające na konieczności zastosowania 1 szt. przepompowni ścieków
 14. Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zabłockiego w Puławach oraz w ul. Ceglanej - cz. II
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Puławy
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zabłockiego w Puławach na odcinku od ul. Powstańców Listopadowych do ul. Ceglanej oraz budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ceglanej - cz. II ( kierunek spływu do ronda).
 15. Przebudowa ulicy Krasickiego w Puławach wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego - etap I
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Puławy
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  - przebudowa gminnej ulicy Krasickiego na długości 50,77 m (klasa techniczna ulicy D) na odcinku od ulicy Woronicza w kierunku ciągów pieszych oznaczonych na planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego symbolami 081 KX i 082 KX - połączenie z wcześniej zrealizowanym odcinkiem ulicy,
  - budowa kanalizacji deszczowej przy pomocy dwóch odcinków kanałów deszczowych Ø 0,30 m. Odcinek pierwszy włączony do istniejącego kanału Ø 0,50 m w ul. Woronicza, a odcinek drugi do istniejącego kanału Ø 0,30 m w ul. Krasickiego,
  - budowa oświetlenia drogowego poprzez ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa nr 25 do projektowanego słupa nr 27 - typu YAKY 4x25 mm2, dł. 67 m wraz z postawieniem słupów oświetleniowych rurowych, walcowanych, ocynkowanych typu S-80C szt. 3,
  - budowa wzdłuż ulicy Krasickiego odcinka kanału technologicznego jednootworowego z rur DVK125 w tym: kanał technologiczny główny 45,0 m/otw., kanał technologiczny przyłączeniowy 30,0 m/otw.

Inne osoby dla Sagan (144 osoby):