Kogo reprezentuje osoba

Sarna Paweł Jerzy

w KRS

Paweł Jerzy Sarna

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Sarna
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Przedbórz (Łódzkie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Barbara Dorota, Aleksandrowicz Dorota, Arwar Mateusz, Będkowska Zofia Wanda, Chlebicz Ewa, Chmielewski Henryk, Cieślik Sławomir, Cygora Ewa Zofia, Czaińska Kamila Helena, Janiec Elżbieta Halina, Janiec Stanisław Antoni, Jaskólski Julian, Jasnos Marian Stanisław, Jędrzejczyk Marek, Kamiński Bogdan, Karlińska Ewa, Konarski Zdzisław, Kopacka Danuta, Kowalska Małgorzata Danuta, Leśniewicz Piotr, Lewosiński Piotr, Lisicka Monika Justyna, Majkowska Anna Małgorzata, Marczyńska Marianna Krystyna, Ocimek Alicja, Ożarek Adam Michał, Ożarek Jerzy, Pietruszka Karol Franciszek, Pilichowska Grażyna Maria, Sarleja Aleksandra, Stępień Henryk, Szyposzyński Zenon, Wiaderna Danuta Henryka, Wiernicka Aldona Maria, Wołczyk Janina Marianna, Włodarczyk Małgorzata Kazimiera, Łaski Jerzy, Łuszczyńska Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyciszkiewicz Zenon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Przedborzu, Przedbórz − KRS 0000047085
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Przedborzu, Przedbórz − KRS 0000159424
 3. Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich W Łękach Szlacheckich, Łęki Szlacheckie − KRS 0000636724
 4. Klub Szermierczy Zawisza Czarny Radomsko, Radomsko − KRS 0000542212
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Ręcznie, Ręczno − KRS 0000191126
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku, Radomsko − KRS 0000144299
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Przedborzu, Przedbórz − KRS 0000137675
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bud-uj Razem, Osiedle Niewiadów − KRS 0000307230
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, Końskie − KRS 0000026442
 10. Stowarzyszenie Otwarte Wrota, Łęki Szlacheckie − KRS 0000632273

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Ruda Maleniecka − KRS 0000031939
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział Im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski − KRS 0000068490
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przedborzu Z Siedzibą W Woli Przedborskiej, Wola Przedborska − KRS 0000230799

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 zł.na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
  Przedmiotem postępowania jest: Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Uruchomienie kredytu. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dniu 30.10.2014 r., bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez Zamawiającego. W wyjątkowej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego uruchomienia kredytu, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym.
  Źródłem spłaty będą wpływy z dochodów własnych Gminy Ruda Maleniecka.
  Spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w 28 ratach kwartalnych w terminie do końca każdego kwartału począwszy od 31 marca 2018 r. do 31 grudnia 2024 r. Każda kwartalna rata wynosi 12 500,00 zł.
  Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 31 marca 2018 r.
  Harmonogram spłat rat kredytu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych, od wykorzystanego kredytu, począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu.
  Termin spłaty odsetek przypada w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
  W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  - stałej w okresie kredytowania marży banku
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-1M).
  Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
  O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (Banku) o tym fakcie. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego.
  Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat i prowizji.
  Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie kredytu.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1.431.162,28 PLN
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 431 162,28 PLN (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 28/100) na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013r. Gminy Przedbórz do wysokości 470 451,61 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 61/100); 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 960 710,67 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 67/100). 3.1.2. Zasady udzielania kredytu: 1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat, 2) Kredyt, o którym mowa w ppkt 3.1.1 poz. 1) i 2) SIWZ uruchomiony będzie w terminie 2 dni od podpisania umowy i przekazany na konto pożyczkobiorcy w następujących terminach i kwotach: a) I transza w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy b) II transza w wysokości 631 162,28 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 28/100) w dniu 16grudnia 2013r. 3.1.3. Sposób udostępniania kredytu: 1) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2013 roku kredyt w łącznej kwocie do wysokości 1 431 162,28 zł. 3.1.4. Terminy spłaty kredytu: 1) Spłata kredytu dokonywana będzie począwszy od 31.03.2014 r. w następujący sposób: a) Rok 2014 - pierwsza rata w 2014 r. w wysokości 13 592,17 zł oraz kolejne równe 3 raty po 13 592,00 zł b) od 2015 roku - rata piąta płatna do 31.03.2015 r. w wysokości 38 254,11 zł oraz 35 rat równych po 38 244,00 zł płatnych do 31 października 2023 r. Ostatnia rata spłacona zostanie do 31.10.2023 roku. Dokładne terminy spłaty zostały określone w Zestawieniu rat i odsetek dla kredytu do pobrania, stanowiącym Dodatek Nr 6 do SIWZ. Spłata odsetek odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca, na podstawie uzyskanej od Banku informacji telefonicznej o wysokości odsetek za dany okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę lub odsetki w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 2) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.1.4 ppkt 1) będzie podlegał ponownemu ustaleniu. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w ratach spłat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. Wówczas harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.1.4 ppkt 1) będzie podlegał ponownemu ustaleniu. 4) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 3.1.5. Oprocentowanie kredytu 1) Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. 2) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 3.1.6. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 3.1.7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 3.1.8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np.: za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 3.1.9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 3.1.10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie wyżej wymienione warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona. 3.1.11. Zamawiający informuje ponadto, iż: 1) nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej. 2) umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika. 3) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. 4) naliczanie odsetek w trakcie trwania kredytu odbywać się będzie z uwzględnieniem lat przestępnych, 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej klauzuli: a) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem, b) pari pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, c) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku Klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a szczególności nie będzie dokonywała na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli. 3.1.12. Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu (http://www.przedborz.bipst.pl//) w zakładce Budżet Gminy.
 3. Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Słupia, Słupia
  Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego
 4. Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł. na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy:
  I transza - 28.06.2013r. = 200 000,00 zł.
  II transza do 10.09.2013r. = 200 000,00 zł.
  III transza do 03.10.2013r. = 250 000,00 zł.

  3. Spłata kredytu następować będzie do końca każdego kwartału począwszy od 31 marca 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. w 40 ratach kwartalnych w następujących wysokościach:
  Każda kwartalna rata wynosi 16 250,00 zł.
  Rok 2014 - 65 000 zł
  Rok 2015 - 65 000 zł
  Rok 2016 - 65 000 zł
  Rok 2017 - 65 000 zł
  Rok 2018 - 65 000 zł
  Rok 2019 - 65 000 zł
  Rok 2020 - 65 000 zł
  Rok 2021 - 65 000 zł
  Rok 2022 - 65 000 zł.
  Rok 2023 - 65 000 zł.
  Harmonogram spłat rat kredytu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego.
  5. Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu.
  6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie kredytu.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat i prowizji.
  8. Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.
  9. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy.
  10. Odsetki naliczane będą w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu
  11. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  12. Zamawiający ustala sposób liczenia oprocentowania w całym okresie kredytowania. Odsetki będą naliczane za liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni w każdym roku w całym okresie kredytowania.
  13. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych powiększonych o stałą marżę banku.
  14. Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
  15. Dokumenty zawierające niezbędne informacje do oceny zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ
 5. Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.06.2013r. do 30.04.2016r
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Radomsko
  Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.06.2013r. do 30.04.2016r., o wartości nie przekraczającej 200.000 EURO.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 892 404,74 PLN
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 892 404,74 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote 74/100) na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. Gminy Przedbórz do wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100); 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 492 404,74 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote 74/100). 3.2. Zasady udzielania kredytu: 1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat, 2) Kredyt, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1) i 2) uruchomiony będzie w terminie 3 dni od podpisania umowy i przekazany na konto pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu 27 grudnia 2012 r. 3.3. Sposób udostępniania kredytu: 1) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2012 roku kredyt w łącznej kwocie do wysokości 892 404,74 zł. 3.4. Terminy spłaty kredytu: 1) Spłata kredytu dokonywana będzie począwszy od 31.03.2013r. w następujący sposób: pierwsza rata w wysokości 31 874,24 zł oraz kolejne równe 27 rat po 31 871,50,00 zł każda (z wyłączaniem roku 2014). Ostatnia rata spłacona zostanie do 30.11.2020 roku. Dokładne terminy spłaty zostały określone w Zestawieniu rat i odsetek, stanowiącym Dodatek Nr 5 do SIWZ. Spłata odsetek odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca, na podstawie uzyskanej od Banku informacji telefonicznej o wysokości odsetek za dany okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 2) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.4 ppkt 1) będzie podlegał ponownemu ustaleniu. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w ratach spłat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. Wówczas harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.4 ppkt 1) będzie podlegał ponownemu ustaleniu. 4) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 3.5. Oprocentowanie kredytu 1) Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. 2) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 3.6. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 3.7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 3.8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np.: za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 3.9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 3.10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie wyżej wymienione warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona. 3.11. Zamawiający informuje ponadto, iż: 1) nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej. 2) umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika. 3) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej klauzuli: a) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem, b) pari pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, c) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku Klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a szczególności nie będzie dokonywała na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli, d) naliczanie odsetek w trakcie trwania kredytu odbywać się będzie z uwzględnieniem lat przestępnych, 3.12. Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego zawarte zostały w Dodatku Nr 6 do SIWZ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu ( http://przedborz.bipst.pl//) w zakładce
 7. Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu bankowego dłogoterminowego w wysokości 650 000,00 zł.na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie przez Gminę Ruda Maleniecka kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na rachunek podstawowy Gminy do dnia 31.10.2012 roku.
  3. Spłata kredytu następować będzie do końca każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. w 108 ratach miesięcznych w następujących wysokościach:
  Rok 2013 - 72 228 zł
  Rok 2014 - 72 228 zł
  Rok 2015 - 72 228 zł
  Rok 2016 - 72 228 zł
  Rok 2017 - 72 228 zł
  Rok 2018 - 72 228 zł
  Rok 2019 - 72 228 zł
  Rok 2020 - 72 228 zł
  Rok 2021 - 72 176 zł
  Harmonogram spłat rat kredytu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego.
  5. Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu.
  6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie kredytu.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat i prowizji.
  8. Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.
  9. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy.
  10. Odsetki naliczane będą w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu
  11. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  12. Zamawiający ustala sposób liczenia oprocentowania w całym okresie kredytowania. Odsetki będą naliczane za liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni w każdym roku w całym okresie kredytowania.
  13. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych powiększonych o stałą marżę banku.
  14. Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
  15. Dokumenty zawierające niezbędne informacje do oceny zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ.
 8. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Przedbórz oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Kompleksową obsługę bankową prowadzoną dla: a) Budżetu gminy, b) Urzędu Miejskiego w Przedborzu, c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu, d) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju, e) Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, f) Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu, g) Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych, h) Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu 2) W ramach kompleksowej obsługi bankowej każdej obsługiwanej jednostki organizacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do: a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, c) realizacji poleceń przelewów na inne banki, d) przyjmowania wpłat gotówkowych, e) dokonywania wypłat gotówkowych na podstawie czeków, f) wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców na podstawie imiennej listy g) realizacji przelewów wewnętrznych bez opłat i prowizji h) codziennego wydawania wyciągów bankowych z poprzedniego dnia wraz z dokumentami źródłowymi bez opłat i prowizji, i) wydawania blankietów czekowych (książeczki czekowej) bez opłat i prowizji, j) wydawania opinii bankowych, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz wykonania innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów na wniosek zamawiającego bez opłat i prowizji, k) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek bez opłat, l) przechowywania depozytów bez opłat i prowizji, ł) do zainstalowania i uruchomienia na wniosek Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej w przypadku skierowania przez Zamawiającego przedmiotowego wniosku. Szczegółowe warunki wprowadzenia systemu bankowości elektronicznej zostaną określone w odrębnej umowie / korzystanie przez zamawiającego z zainstalowanego systemu nie jest wiążące), m) udzielania osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o saldach na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat. n) Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku w dniu złożenia zlecenia. o) Bank zobowiązuje się zapewnić dostęp do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamówienia do wysokości 20 000,00 zł, p) Bank zobowiązuje się do dokonania w dniu 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy likwidacji sald na wskazany w odrębnym piśmie zamawiającego rachunek bankowy. Likwidacja sald będzie polegała na przekazaniu środków ze wskazanych rachunków na rachunek budżetu gminy. 3) Udzielanie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Budżetowej ( nie więcej jednak niż 1 000 000,00 złotych w skali roku) w okresie związanym z umową. a) Uruchomienie tego kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek zamawiającego, zamawiający dostarczy wymagane przez Bank dokumenty w celu uruchomienia kredytu, b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu a, także od jego niewykorzystanej części, c) Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco, d) Każdy wpływ środków na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia, e) Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z rachunku podstawowego wydatków Urzędu Miejskiego. f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku, g) szczegółowe warunki kredytu określi odrębną umowa kredytu w rachunku bieżącym budżetu 4) Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBID dla 1 - miesięcznych zlotowych depozytów międzybankowych wyliczoną jako średnia z notowań WIBID 1M dla poprzedniego miesiąca (+/- o marża banku), kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1 %. b) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu over night i weekend (na wniosek zamawiającego) przyjmowanie automatyczne lokat typu over night i weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz.11,00 w dniu założenia lokaty) +/- marża banku, przy czym lokaty typu over night i weekend będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie tych środków pieniężnych następuje z rachunku zamawiającego na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1 %. c) Szczegółowe warunki lokatach terminowych dłuższych (niż over night weekend) ustalane będą na podstawie odrębnej umowy. 3.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy, lub innego organu Wykonawcy. 3.5. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, z tytułu wykonywania wskazanych wyżej czynności obsługi bankowej 3.6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za: a) zamykanie rachunków; b) sporządzanie wyciągów bankowych; c) przelewów w ramach banku prowadzącego obsługę, d) wydawania blankietów czekowych (książeczek czekowych); e) wydawanie zaświadczeń i opinii; f) przechowywanie depozytów; 3.7. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego: a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie od godz. 7 ³º do godz. 15³º; b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie od godz. 7 ³º do godz. 15³º; 3.8. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego 3.9. Z uwagi na konieczność codziennego dokonywania wpłat lub wypłat gotówkowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Przedborza oddział/ /placówkę gdzie możliwe będzie dokonywanie wskazanych wyżej czynności. Informacje o siedzibie oddziału/placówki należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ. 3.10. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką budżetową wymienioną w pkt 3.3.1) Uwaga. Wszystkie warunki wymienione w pkt.3.3. do pkt 3.10. stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym musza się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nim sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
 9. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Przedbórz oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Kompleksową obsługę bankową prowadzoną dla:
  a) Budżetu gminy,
  b) Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
  c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu,
  d) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
  e) Samorządowego Przedszkola w Przedborzu,
  f) Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu,
  g) Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych,
  h) Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu
  2) W ramach kompleksowej obsługi bankowej każdej obsługiwanej jednostki organizacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do:
  a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  b) możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
  c) realizacji poleceń przelewów na inne banki,
  d) przyjmowania wpłat gotówkowych,
  e) dokonywania wypłat gotówkowych na podstawie czeków,
  f) wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców na podstawie imiennej listy
  g) realizacji przelewów wewnętrznych bez opłat i prowizji
  h) codziennego wydawania wyciągów bankowych z poprzedniego dnia wraz z dokumentami źródłowymi bez opłat i prowizji,
  i) wydawania blankietów czekowych (książeczki czekowej) bez opłat i prowizji,
  j) wydawania opinii bankowych, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz wykonania innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów na wniosek zamawiającego bez opłat i prowizji,
  k) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek bez opłat,
  l) przechowywania depozytów bez opłat i prowizji,
  ł) do zainstalowania i uruchomienia na wniosek Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej w przypadku skierowania przez Zamawiającego przedmiotowego wniosku. Szczegółowe warunki wprowadzenia systemu bankowości elektronicznej zostaną określone w odrębnej umowie / korzystanie przez zamawiającego z zainstalowanego systemu nie jest wiążące),
  m) udzielania osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o saldach na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat.
  n) Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku w dniu złożenia zlecenia.
  o) Bank zobowiązuje się zapewnić dostęp do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamówienia do wysokości 20 000,00 zł,
  p) Bank zobowiązuje się do dokonania w dniu 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy likwidacji sald na wskazany w odrębnym piśmie zamawiającego rachunek bankowy. Likwidacja sald będzie polegała na przekazaniu środków ze wskazanych rachunków na rachunek budżetu gminy.
  3) Udzielanie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Budżetowej ( nie więcej jednak niż 1 000 000,00 złotych w skali roku) w okresie związanym z umową.
  a) Uruchomienie tego kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek zamawiającego, zamawiający dostarczy wymagane przez Bank dokumenty w celu uruchomienia kredytu,
  b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu a, także od jego niewykorzystanej części,
  c) Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco,
  d) Każdy wpływ środków na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia,
  e) Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z rachunku podstawowego wydatków Urzędu Miejskiego.
  f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku,
  g) szczegółowe warunki kredytu określi odrębną umowa kredytu w rachunku bieżącym budżetu

  4) Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym
  a) Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBID dla 1 - miesięcznych zlotowych depozytów międzybankowych wyliczoną jako średnia z notowań WIBID 1M dla poprzedniego miesiąca (+/- o marża banku), kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1 %.
  b) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu over night i weekend (na wniosek zamawiającego) przyjmowanie automatyczne lokat typu over night i weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz.11,00 w dniu założenia lokaty) +/- marża banku, przy czym lokaty typu over night i weekend będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie tych środków pieniężnych następuje z rachunku zamawiającego na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1 %.
  c) Szczegółowe warunki lokatach terminowych dłuższych (niż over night weekend) ustalane będą na podstawie odrębnej umowy.
  3.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy, lub innego organu Wykonawcy.
  3.5. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, z tytułu wykonywania wskazanych wyżej czynności obsługi bankowej
  3.6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za: a) zamykanie rachunków; b) sporządzanie wyciągów bankowych; c) przelewów w ramach banku prowadzącego obsługę,
  d) wydawania blankietów czekowych (książeczek czekowych);
  e) wydawanie zaświadczeń i opinii;
  f) przechowywanie depozytów;
  3.7. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego: a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie od godz. 7 ³º do godz. 15³º; b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie od godz. 7 ³º do godz. 15³º;
  3.8. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego
  3.9. Z uwagi na konieczność codziennego dokonywania wpłat lub wypłat gotówkowych
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Przedborza oddział/ /placówkę gdzie możliwe będzie dokonywanie wskazanych wyżej czynności. Informacje
  o siedzibie oddziału/placówki należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym
  dodatek nr 1 do SIWZ.
  3.10. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką budżetową wymienioną w pkt 3.3.1)
  Uwaga. Wszystkie warunki wymienione w pkt.3.3. do pkt 3.10. stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym musza się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nim sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 991 259,89 PLN
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 991 259,89 PLN (słownie; jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 89/00) na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. Gminy Przedbórz do wysokości 370 904,14 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 1 620 355,75 zł 3.3. Zasady udzielania kredytu: 1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat, 2) Kredyt, o którym mowa w pkt 3.2 uruchomiony będzie w dwóch transzach w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego dyspozycji w przedmiocie uruchomienia poszczególnych transz kredytu, przy czym pierwsza transza kredytu w kwocie do 991 259,89 zł zostanie uruchomiona nie później niż do 5 grudnia 2011 roku, zaś druga transza kredytu w kwocie do 1 000 000,00 zł zostanie uruchomiona nie później niż do 21 grudnia 2011 roku. 3.4. Sposób udostępniania kredytu: 1) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2011 roku kredyt w łącznej kwocie do wysokości 1 991 259,89 zł. 3.5. Terminy spłaty kredytu: 1) Spłata kredytu dokonywana będzie w następujący sposób: pierwsza rata kredytu płatna będzie w wysokości 49 839,89 zł w terminie do 31.03.2012 r., natomiast kolejnych 39 rat będzie płatnych w równych kwotach po 49 780,00 zł każda w terminach wskazanych w tabeli stanowiącej dodatek nr 5 do SIWZ, przy czym ostania rata spłacona zostanie do 30.11.2021 roku. Spłata odsetek odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca, na podstawie uzyskanej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną od Banku informacji o wysokości odsetek za dany okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę lub odsetki w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 2) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.5. ppkt 1) będzie podlegał ponownemu ustaleniu. 3) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 3.6. Oprocentowanie kredytu 1) Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. 2) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 3.7. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 3.8. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 3.9. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 3.10. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 3.11. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie warunki wymienione od pkt 3.2 do 3.11 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona. 3.12. Zamawiający informuje ponadto, iż: a) nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej. b) umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika. c) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. d) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej klauzuli: - cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem, - pari pass - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, - negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku Klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a szczególności nie będzie dokonywała na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli. e) naliczanie odsetek w trakcie trwania kredytu odbywać się będzie z uwzględnieniem lat przestępnych. f) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o, którym mowa powyżej zostanie przedstawiona wykonawcy na dzień podpisania umowy. 3.13. Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego zawarte zostały w dodatku nr 6 do SIWZ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu ( http://przedborz.bipst.pl//) w zakładce Budżet Gminy.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 943 500,00 PLN na sfinansowanie w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno
  Zamawiający: Gmina Ręczno, Ręczno
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 943 500,00 PLN na sfinansowanie w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno. Usługa o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 784.049,71 PLN
  Zamawiający: Gmina Ręczno, Ręczno
  Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 784.049,71 PLN na sfinansowanie deficytu budżetowego. Okres kredytowania 3 lata.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN.
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych i 49/100 złotych ) na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. Gminy Przedbórz do wysokości 1 853 731,38 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 30 350,11 zł. 2. Zasady udzielania kredytu: a) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat. b) Kredyt w wysokości określonej w pkt 1 lit. a) i b) uruchamiany będzie na pisemne zlecenia w terminie 3 dni od otrzymania zleceń i wykorzystany zostanie do końca grudnia 2010r. z zastrzeżeniem pkt 4b SIWZ. Zamawiający planuje uruchomienie poszczególnych transz kredytu na następujących zasadach: - kwota do wysokości 1 000 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2010r. - kwota do wysokości 853 731,38 zł do dnia 30 września 2010r. - kwota do wysokości 30 350,11 zł do dnia 31 grudnia 2010r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany wysokości poszczególnych transz kredytu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Sposób udostępniania kredytu: a) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2010 roku kredyt w transzach w łącznej kwocie do wysokości 1 884 081,49 zł. 4. Terminy spłaty kredytu: a) Spłata kredytu dokonywana będzie w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. Spłata kredytu rozpocznie się od miesiąca stycznia 2011 roku, a skończy się w dniu 8 grudnia 2019 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu w stu ośmiu ratach kapitałowych, w tym w stu siedmiu równych ratach w wysokości 17 450,00zł. (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) zaś pierwsza rata kapitałowa w wysokości 16 931,49 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 49/100). b) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. c) Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca, lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. d) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 5. Oprocentowanie kredyty a) Oprocentowanie będzie ustalone wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR na dany miesiąc kalendarzowy ustalony w oparciu o 1 - miesięczne depozyty złotowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M) powiększonych o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. b) Bank informuje Zamawiającego o wysokościach naliczonych odsetek do 5-ego każdego miesiąca. Termin przekazania informacji o wysokości pierwszej raty odsetkowej oraz formę przekazywania informacji o naliczonych odsetkach, Zamawiający i bank ustalą odrębnie. c) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 6. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie warunki wymienione w pkt 3.1 powyżej stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o którym mowa powyżej zostanie przedstawiona Wykonawcy na dzień podpisania umowy.
 14. Obsługa wypłaty świadczeń dla bezrobotnych, w tym wszystkich zadań realizowanych w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku i Filii w Przedborzu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Radomsko
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul.Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, tel/fax. 683-73-55 do 58, e-mail: lora@up.gov.pl ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Obsługę wypłaty świadczeń dla bezrobotnych, w tym wszystkich zadań realizowanych w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku i Filii w Przedborzu.
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 662 287,87
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 662 287,87 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i 87/100) na:
  a) na rok 2009 do wysokości - 1 412 287,87
  - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009r. do wysokości 1 385 486,00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I - Budowa zespołu szatniowego. Etap II - Budowa gimnazjum do wysokości 945 385,61 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 61/100);
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu 2009r. do wysokości 26 801,87 zł(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jeden złotych 87/100);
  b)na rok 2010 do wysokości - 1 250 000,00
  z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I - Budowa zespołu szatniowego. Etap II - Budowa gimnazjum

  2. Zasady udzielania kredytu:
  a)Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 11 lat.
  b)Kredyt zostanie udzielony na następujących zasadach:
  - kwota 440.100,39 zł stanowiąca część kredytu wskazanego w pkt 3.1. ppkt 1 lit. a) tiret pierwszy (kwota ta stanowi różnicę między kwotą 1 385.486,00 a kwotą 945.385,61) oraz kwota 26.801,87 zł wskazana w pkt 3.1. ppkt 1 lit a) tiret drugi zostanie uruchomiona w terminie 3 dni od podpisania umowy,
  - kwota 945.385,61 zł stanowiąca pozostałą część kredytu wskazanego w pkt 3.1. ppkt 1 lit. a) tiret pierwszy oraz kwota 1 250 000,00 wskazana w pkt 3.1. ppkt 1 lit. b) będzie uruchamiana na pisemne zlecenia Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zleceń. Pisemne zlecenia Kredytobiorcy, będą określać wysokość poszczególnych transz oraz rachunek bankowy na który winny być przekazane.

  3. Sposób udostępniania kredytu:
  a)Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w latach 2009-2010 kredyt w transzach w łącznej kwocie do 2 662 287,87 z tym, że kwota kredytu przewidzianego do uruchomienia na 2009 rok nie przekroczy kwoty 1 412 287,87, zaś kwota kredytu przewidzianego do uruchomienia na 2010 rok nie przekroczy kwoty 1 250 000,00 z zastrzeżeniem pkt 3.1 ppkt 3 lit. b).
  b)Uruchomienie poszczególnych transz kredytu odbywać się będzie na zasadach określonych w pkt 3.1. ppkt 2 lit b).

  4. Terminy spłaty kredytu:
  Spłata kredytu dokonywać się będzie w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu wolnym od pracy. Spłata kredytu rozpocznie się od miesiąca stycznia 2011 roku, a skończy się w dniu 8 grudnia 2020 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu w stu dwudziestu ratach kapitałowych, w tym w stu dziewiętnastu równych ratach w wysokości 22 187,00 zł. (słownie) dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych) każda, zaś ostatnia rata w wysokości 22 034,87 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery złote 87/100).
  a)W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 4 lit. a) ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  b)Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca, lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu wolnym od pracy.
  c)Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
  5. Oprocentowanie kredyty
  Oprocentowanie będzie ustalone wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR na dany miesiąc kalendarzowy ustalony w oparciu o 1 - miesięczne depozyty złotowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M) powiększonych o marżę Banku stałą w okresie kredytowania.
  a)Bank informuje zamawiającego o wysokościach naliczonych odsetek do 5-ego każdego miesiąca. Termin przekazania informacji o wysokości pierwszej raty odsetkowej oraz formę przekazywania informacji o naliczonych odsetkach, Zamawiający i bank ustalą odrębnie.
  b)Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.

  6. Prowizja:
  1)Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu.
  2)Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a)prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b)opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c)prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania lub do dnia zakończenia wpłaty środków z kredytu lub jego transzy.
  7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
  8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie.
  10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Inne osoby dla Sarna (176 osób):